New age en feminisme

door drs Martie Dieperink 1988

Inleiding

New Age aanhangers, zoals Fritjof Capra, beschouwen de vrouwenbeweging als hun machtigste bolwerk om de wereld te transformeren. Voor Marilyn Ferguson is de vrouw de grote krachtbron van deze tijd. Het feminisme past binnen het geheel van de New Age beweging. Want het voorbijgegane vissentijdperk was een voornamelijk manlijk, patriarchaal tijdperk. De feministe vult dan aan dat de mannenoverheersing de bron is van alle ellende. In de nieuwe tijd moeten de vrouwelijke zachte waarden aan bod komen. Een heks, Gisela Graichen, laat het verband zien tussen New Age en feminisme. "Samen met de New Age-aanhangers ontmoeten de vrouwenbeweging, nieuw heidendom en ecologische beweging elkaar in Duitsland. Al deze bewegingen hebben dezelfde grond‚slag. Ze versterken elkaar, en winnen daardoor veel aan kracht."

Zo streeft men een revolutie na in het denken van de mens, van man en vrouw. Men beoogt de transformatie van kerk en maatschappij.De grote vraag is nu, om welke grondslag het gaat. Wat is de geest achter de vrouwenbeweging? We hebben de geesten te onderscheiden, of ze uit God zijn. Die geest willen we peilen. Bovendien willen we onderzoeken op welke wijze het feminisme concreet invloed uitoefent op de kerk en maatschappij.

De geschiedenis van het wereldse feminisme

Van oorsprong is de vrouwenbeweging een maatschappelijke beweging om gelijke rechten voor man en vrouw te bewerkstelligen. Als we de geest willen peilen van deze beweging, moeten we terug gaan naar de oorsprong.

Welnu, de eerste vrouwenbeweging ontstond tijdens de Franse revolutie. Er heerste een geest van "vrijheid, gelijkheid, broederschap(zusterschap)." De geest achter deze ideologie was de opstand tegen de Bijbelse God en tegen de Christelijke normen en waarden. Tijdens de Russische revolutie ontstond er weer een vrouwenbeweging. Karl Marx en Friedrich Engels zijn in feite de grondleggers van de feministische ideologie. Om Karl Marx te verstaan, moeten we beseffen dat hij in wezen geen atheÔst was. Hij geloofde wel in God, maar hij haatte God! Hij wilde de Vadergod van zijn troon stoten en andere mensen in zijn val meeslepen. Hij wilde de vrouwen door emancipatie, door haar opstandig te maken tegen de man, rijp maken voor zijn wereldrevolutie.

De ideologie, die hij heeft uitgedacht, zit als volgt in elkaar: Hij verdeelt de mensheid in twee klassen, onderdrukkers en onderdrukten. In deze denkwijze zijn de mannen de onderdrukkers en de vrouwen de onderdrukten. Het patriarchale kapitalisme houdt de vrouw onderdrukt. Friedrich Engels noemde daarom het gezin vrouwenslavernij, waaruit de vrouw zich moest bevrijden. Ze wilden de gelijkstelling tussen de man en de vrouw, doordat de vrouw deelnam aan het arbeidsproces. De feministische gelijkheidsideologie vindt hier zijn oorsprong.

Als we de geschiedenis van de vrouwenbeweging overzien, valt op dat in de eerste feministische golf, die aan het einde van de vorige eeuw door ons land kwam rollen, er vele goede dingen gebeurd zijn. Er was het ÈÈn en ander recht te zetten. Bovendien werden essentiÎle waarden, zoals gezin en moederschap, nog niet aangevallen. Dit gebeurde wel in de tweede feministische golf, die aan het einde van de jaren zestig begon te rollen. Het begon met een artikel van Joke Smit, waarin ze de ontevredenheid van vrouwen met het huisvrouwenbestaan verwoordde.

Deze tweede feministische golf beoogt een radicale bevrijding van de vrouw, wat impliceert: Baas in eigen buik, economische zelfstandigheid en een omverwerping van de Christelijke normen, betreffende huwelijk en gezinsleven. De regering in ons land ondersteunt dit feministische streven. In het voorontwerp Emancipatiebeleid, wat ik toevallig in handen kreeg, staat te lezen, dat men uitgaat van de feministische, d.w.z. marxistische maatschappij analyse. Het traditionele gezinsleven moet verdwijnen. De vrouw moet totaal onafhankelijk worden van de man. Een totale gelijkheid tussen man en vrouw moet worden nagestreefd. Men gelooft in het marxistische ideaal van de klassenloze maatschappij. We zien hoe in de praktijk dat proces zich langzaam aan het voltrekken is. Het kostwinnaarsprincipe wordt afgeschaft, de economische zelfstandigheid van de vrouw wordt tot eis, alternatieve samenlevingsvormen, tot aan homohuwelijken toe, worden gewettigd.

We kunnen een heel merkwaardig verschijnsel opmerken. Enerzijds streeft men naar zelfontplooiing, naar het vinden van een eigen identiteit. Feministen zeggen dat ze door mannenoverheersing van hun eigen identiteit vervreemd zijn. Maar anderzijds beoogt men een totale gelijkheid. New Age wist alle grenzen uit: tussen God en mens, mens en dier, en tussen man en vrouw. Alles wordt hetzelfde. Zo wordt juist het individuele bestaan vernietigd. Juist het verschil tussen man en vrouw geeft aan de vrouw haar eigen vrouwelijke waardigheid. Het is dus in diepste wezen schizofreen en ook vrouwonvriendelijk denken!

De feministische theologie

Deze wereldse feministische geest heeft ook invloed gekregen binnen de kerk. De vraag is nu: Hoe is dat gebeurt? De geestelijke moeder van de feministische theologie is de ex-non Mary Daly. Bij haar vindt je dezelfde opstand tegen de Vadergod als bij Karl Marx. Ze heeft radicaal afgerekend met de patriarchale Vadergod, ook met Jezus als Zoon van God, als mannenafgoderij! Ze vertelt in haar boek wie ze als nieuwe leidsman heeft gekozen. "Omdat de vrouwenbeweging een kracht in zich bergt die uitgaat boven het onderdrukkende Christo-centrisme", verwijst ze naar de eerste, alomtegenwoordige en laatste antichrist. Ze gaat zo ver dat ze zelf die antichrist wil zijn. Zo weten we welke geest schuil gaat achter het feminisme.

Het gaat om de oorlog tegen God, ook tegen de vertegenwoordigers van God. Vandaar de strijd tegen de kerkelijke hiÎrarchie. Ze verkondigt de volgende feministische principes, waarbij opvalt dat ze de bijbelse waarheid omdraait. De duivel zet alles op zijn kop.

  • a) De vrouw zou in haar religieuze ervaringswereld door de man zijn onderdrukt. Ze zou nooit in staat zijn geweest om haar eigen religie te bepalen.
  • b) De vrouw zou zelfs het recht moeten hebben om God zelf te benoemen. De vrouw moet zelf bepalen wat ze doet en wie ze is.
  • c) De Bijbel is niet het woord van God, maar een boek dat door mannen geschreven is en door hun ervaring gekleurd en misvormd is.
  • d) De Vadergod is pure mannenverbeelding. Ze keert terug naar de Moedergodin, de grote afgod in de Bijbel.
  • e) Ook het verhaal van de zondeval is door de mannen bedacht om de vrouwen de schuld van alle ellende te kunnen geven. Feministen draaien het verhaal om: Eva heeft er goed aan gedaan om van de vrucht te eten, want daar is onze emancipatie begonnen.
  • f) Enerzijds wil ze afrekenen met elk verschil tussen man en vrouw, maar anderzijds trekt ze een kloof tussen beiden en vinden we een opwaardering van vrouwelijke waarden. Dus ook in de theologie vinden we deze schizofrenie. Men laat zich hierbij leiden door Galaten 3:28 dat eenzijdig wordt uitgelegd. Paulus bedoelt te zeggen dat we allen in Christus door de doop tot EEN persoon worden. Dat wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Er is een verscheidenheid in taken en gaven.
  • g) Ten slotte wil ze een heel nieuwe ethiek, die uitgaat boven goed en kwaad. De deugd van nederigheid wordt b.v. vervangen door die van trots en de moed om te zijn.

Rosemary Ruether heeft het kort en krachtig uitgedrukt: "Wat in de Bijbel deugd heet, wordt bij ons tot zonde, en wat in de Bijbel zonde heet, wordt bij ons tot deugd". Vervolgens zien we dat de feministen BIJBELSE BEGRIPPEN GEBRUIKEN om hun theologie z.g. christelijk te maken. B.v. Elisabeth Schussler Fiorenza gebruikt het bijbelse beeld van de uittocht, om de feministische bevrijdingsstrijd aan te duiden. De begrippen krijgen een andere, feministische betekenis.

"Het uittocht-beeld daarentegen dwingt vrouwen alles wat zij waarderen achter zich te laten: de liefhebbende gemeenschap van mannen, een onderdak en geluk, kinderen, opvoeding en godsdienst, omdat dit alles heeft bijgedragen tot hun onderdrukking en uitbuiting in het patriarchale gezin en de kerk.

Vrouwen moeten wegtrekken van de vleespotten van de patriarchale slavernij, en gaan leven in een nieuwe ruimte en tijd. Het beeld van de Uittocht roept vrouwen op het heiligdom van het thuis te verlaten, de slavernij van het gezin achter zich te laten en de zekerheden van de patriarchale godsdienst op te geven."

Vervolgens wil men nieuwe liturgieÎn scheppen. (De hele kerk moet worden getransformeerd) Men wil zich daarbij laten inspireren door de godin en heksenbeweging. Men gaat hier ook weer bijbelse termen gebruiken, zodat het heidendom, in christelijke termen verpakt, de kerk binnenkomt.

Om een voorbeeld te geven van zo'n liturgische viering:
Het gebeurde op het centrum de Tiltenberg.

"Zaterdag legde Catharine een helder verband tussen de oude mythen en culturele tradities en de christelijke betekenis van de opstanding. Ik voelde me meer en meer deel worden van een kosmische dimensie, waarin ik langzaam maar zeker de overgang zou kunnen maken van het donker naar het licht. De onderlinge verbondenheid van de deelneemsters groeide iedere dag en ons web nam steeds vastere vormen aan. Als volledige mensen konden we dan ook de viering van de paasnacht ingaan. Het ritueel bestond uit verschillende onderdelen, maar wat het meeste indruk op me maakte was de ervaring van het ingaan in de dood en de opstanding, die daaruit volgde: toen we op de grond lagen in de pikdonkere kapel, ieder gewikkeld in een deken, riep een stem ons ÈÈn voor ÈÈn bij name, en riep ons toe op te staan en nieuw leven binnen te gaan. Daarna kregen we een kandelaar aangereikt met de woorden: Jij bent het licht van de wereld. En op de paasmorgen, vond de afsluitende en zeer ontroerende viering plaats rondom een tafel, waar ieder van ons kon mededelen wat ze voelde en wat ze mee naar huis zou nemen, en dat was veel! Deze dagen hebben een nieuw licht geworpen op de centrale gebeurtenis van het Christendom en mij met nieuwe inzichten verrijkt".

Het kruis krijgt de betekenis van protest tegen de slechte vormen van vernietiging. Opstanding krijgt de betekenis van opstand of opstandigheid. Alles wordt in het kader van feministisch protest geplaatst.

Wat men verder doet is een IMITATIE SCHEPPEN VAN DE BIJBELSE WAARHEID. De duivel is een aap van God. Een voorbeeld hiervan vinden we in het boek van Sallie Mc Fague. Haar denkbeeld is als volgt: God zelf is onkenbaar. Mannen hebben hun ideeÎn op God geplakt: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit zijn in onze tijd verouderde denkmodellen. Daarom biedt ze een imitatie van de drie-eenheid aan als denkexperiment : Moeder, Minnaar/minnares, vriend/vriendin. Ze schept ook een imitatie van de kerk als het lichaam van Christus door de wereld het lichaam van God te noemen.

De duivel komt tot ons ALS EEN ENGEL DES LICHTS. Het feminisme wordt op een positieve manier aan de vrouw gebracht. Niet Christus is onze Verlosser, maar de feministische bevrijdingsstrijd verlost ons van de mannenheerschappij en bewerkt onze bevrijding.

Voorts hebben zij het lef te beweren dat zij de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel hebben herontdekt. Deze boodschap is verduisterd door de orthodoxe mannelijke theologen. Wat is dan die oorspronkelijke boodschap van de Bijbel? Het evangelie is voor hen de ideologie van de gelijkheid. Jezus had het ideaal voor zijn discipelen, zo zegt men, een leerlingschap van gelijken. In feite echter projecteert men de marxistische gelijkheidsideologie op de Bijbel.

De vrouw in het ambt

De strijd die het meest zichtbaar is, is de eis om in het ambt te worden toegelaten of tot priester te worden gewijd. Hierbij moeten we bedenken, dat het motief om in het ambt te staan is om Christus te dienen. Je kunt Christus dienen zonder in het ambt te staan. Het gaat om het hebben van macht, zodat men de kerk kan veranderen. Voorts staat dit streven niet op zichzelf. Het gaat er niet alleen om dominee of priester te worden. Men wil de helft van alle kerkelijke ambten hebben, echter alleen om een hele nieuwe religie te scheppen!

Een feministe, Naomi Goldenberg, schreef: "Ik dacht aan de vrouwen, die functioneren als rabbijnen, priesters en dominees.... en de kledij van deze clerus dragen en hun taken vervullen en plotseling zag ik een nieuw probleem. Hoe zouden vrouwen een manlijke God kunnen vertegenwoordigen?" God moet veranderen .... Wij, vrouwen moeten een einde aan God maken... wij zullen zijn einde zijn. We zullen de wereld zozeer veranderen, dat Hij er niet meer inpast! Jezus Christus kan niet de bevrijding van de vrouwen uitbeelden. Feministen moeten Christus en de Bijbel achter zich laten." In het boek: "Beweging in macht", waarin het Nederlandse feministische netwerk beschreven staat, leest men hetzelfde: "De vrouwenkerkbeweging zet zich in voor transformatie van de wereld, niet alleen van de kerk. Een transformatie in de richting van een nieuwe wereld en levensbeschouwing. Deze inzet gaat heel wat verder dan het opeisen van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, in de zin van toelating tot de bestaande ambten."
Het gaat dus om de principes, die de Bijbelse waarheid omdraaien en imiteren en van Bijbelse begrippen gebruik maken. Deze imitatie biedt men aan als de oorspronkelijke boodschap.

Het feministisch netwerk

Hoe gaat men nu concreet te werk, om de kerken om te turnen? Texe Marrs schrijft over de infiltratie van New Age in de kerken: "Het plan van de New Age is om elke Christelijke kerk en elke Joodse synagoge in de wereld over te nemen en deze kleine en grote religieuze bolwerken te veranderen in centra voor de New Age Wereldreligie. Dit staat als een paal boven water. Indien dit grandioze doel van Het Plan u nog niet tot verbijstering brengt, luister dan hiernaar:" New Age leiders zijn er van overtuigd dat zij de Christelijke kerken van Amerika en het westen zullen overwinnen en vernietigen, zonder dat de tientallen miljoenen Christenen in deze kerken hiertegen ook maar een zweem van protest zullen aantekenen. En meer dan dat, zij geloven dat, wanneer zij de Christenheid overnemen, dit door de meeste Christenleiders en leken verwelkomd zal worden! De New Age leiders zeggen dat hun overwinning zal komen, wanneer de Christenen massaal hun huidige leerstellingen, als achterhaald, zullen loslaten en enthousiast die van de New Age zullen aannemen."

Dit geldt ook voor de infiltratie van de feministen. Feministen zoals Catharina Halkes zijn bewust in de kerk gebleven om deze om te turnen. Vervolgens zegt Texe Marrs dat de New Age beweging zijn invloed uitbreidt d.m.v. netwerken. "De kracht van de beweging komt door het meesterlijke vermogen van netwerken om de gezamenlijke doelstellingen en concrete doelen te bereiken." Ook de feministen hebben een uitgebreid netwerk om alle kerken en gemeenten te infiltreren. Ze hebben hun netwerk ook in BelgiÎ, zo las ik in het blad Mara, waar ze kardinaal Daneels onder druk proberen te zetten. Er is een boek verschenen: "Beweging in macht", waarin ze zelf hun netwerk beschrijven. Wat ik zeg is dus geen speculatie. Ze hebben vele groepen, die alle deel uitmaken van een landelijk netwerk, bekend als Vrouw-kerk beleid. Ze noemen zich vrouw- en geloofbeweging en Vrouwenkerk.

Het begrip vrouwenkerk heeft men overgenomen van Elisabeth Schussler Fiorenza. "Het beeld dat Schussler Fiorenza schetst van ecclesia is een puur politiek en maatschappelijk beeld. Ecclesia is een vergadering van vrije burgers om te beslissen over maatschappelijke zaken. Schussler Fiorenza's politieke ecclesia van vrouwen komt in Nederland aan in een beweging die vooral bewustwordend van aard is, met een traditie van praatgroepen, vormingswerk en actiegroepen. In Nederland is men in de vrouw en geloofbeweging die eigen bewustwordende en politieke praktijk, los van een liturgische basis, kerk gaan noemen."

Ze zeggen dat ze verhuisd zijn van de marge naar het centrum.: "Nee, de vrouwen¨kerk is het centrum, niet het kerkelijk instituut." Men wil een kerk waarin vrouwen de leiding nemen, samen met mannen die solidair met de feministen zijn. Dan kan de hele kerk omgeturnd worden. Het is hun werkwijze om zich niets aan te trekken van kerkelijke leiders, die het niet met hen eens zijn, om hen gewoon te negeren.

"Het overwicht aan activiteiten in de vrouw-geloof-beweging gaat door, onafhankelijk van de wijze waarop de kerkenraden, bisschoppen, deputaten, organen van bijstand en synodes reageren."

Nergens blijkt het proces zo ver heen te zijn als juist in Nederland. "Noch in de Verenigde Staten, noch in de ons omringende landen is er sprake van een zo grote hoeveelheid werkgroepen, organisaties en op vrouwenwerk gerichte functies in vormingscentra en kerken, die zich bij de vrouw - en geloof-beweging rekenen... Er zijn op dit moment oecumenische netwerken in onder meer Noord Holland, Utrecht en Zuidelijk Nederland. Er zijn regionale en diocesane verbanden die functioneren als een netwerk. Er is het landelijk netwerk Vrouw-kerk-beleid, dat het landelijk netwerk is, waaraan alle groepen en organisaties van de vrouw- en geloofbeweging deel kunnen nemen."

Het is ook een onderdeel van hun strategie om in het geheim te werken. Ik kwam achter het bestaan van het feministisch complot door informatie van een stuurgroep "Decennium" te halen op het kantoor van de r.k. kerk. Ze bleken daar in het geheim te zijn. Wanneer je hen aanspreekt, staan ze hun eigen feminisme te ontkennen. Ook Catharina Halkes heeft voor de t.v. gezegd dat ze geen feministe is. Zo proberen ze zich ongrijpbaar te maken. In het boek: "Beweging in macht", wordt openlijk gezegd dat de stuurgroep decennium deel uitmaakt van het feministisch netwerk. Maar deze stuurgroep ontkende tegen de "Christenvrouw" dat ze maar iets met het feminisme te maken hebben.

De actuele situatie

We willen nu nadenken hoever hun invloed al in de kerken is doorgedrongen. We kunnen constateren dat ze topfuncties bekleden en een officiÎle plaats in de kerk hebben gekregen. De wereldraad van kerken heeft als ÈÈn van haar voorzitters bewust een feministe, de Zwitserse Marga Buhrig, gekozen. Ze heeft de dood verklaard aan de Vadergod en aan al het seksisme in de kerken. Voorts heeft de wereldraad van kerken het oecumenisch Decennium: "Kerken solidair met vrouwen" ingesteld. Dit programma ondersteunt het feminisme. De raad van kerken in Nederland heeft dit programma overgenomen en via het Conciliair proces in de kerken gebracht.

Intussen hebben de feministen dus officieel een plaats in de kerken verworven door middel van het conciliaire proces en de kerkendag. Ze bekleden ook topfuncties. Prof. Riet Bons-Storm is officieel door de hervormde synode tot hoogleraar benoemd. Zij worden dus ondersteund door manlijke kerkleiders. Ds v.d. Zee is blij dat uiteindelijk de vrouwen aan het woord komen. Tenslotte moeten we helaas constateren dat in de Hervormde kerk het feministische denken nu algemeen geaccepteerd is. Een voorbeeld is de laatste brochure van de synode over de opstanding. Zoals Sally Mc Fague de Drie-eenheid een verouderd denkmodel noemt en een imitatie schept van de Drie-eenheid, zo doet de synode hetzelfde met de opstanding: de lichamelijke opstanding, waarover de apostelen spreken, vindt men een verouderd denkmodel! We moeten experimenteren met een nieuw denkmodel. Theologie wordt THEOFANTASIE. Zo worden de kerken inderdaad New Age centra.

Drs. M. Dieperink.

1988

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen

Webwinkel

Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg

Promise Magazine

Wie is er online?

We hebben 1212 gasten en geen leden online