Opkomst en ondergang van new age

 

een drieluik over NEW AGE in profetisch perspektief (1990)

DOOR GERARD FELLER DEEL 1: GODS HEILSPLAN IN CHRISTUS

In het allereerste begin, voordat er leven was op aarde, nog voordat de aarde en de hemel waren geschapen, voor het bestaan van de tijd, helemaal in het begin van de eeuwigheid, toen was daar CHRISTUS. CHRISTUS is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Hij was bij God, ja zelfs zo, Hij IS God. Alles wat er toen ge­schapen is, is door Christus geschapen. Zonder Hem is niets ontstaan, al het bestaande heeft Hij gemaakt. In het begin schiep Christus de hemelen en de aarde. Hij heeft de engelmachten geschapen, Hij legde het fundament voor deze aarde, terwijl alle engelen juichten en jubelden.(Job 38:6)

Hij bepaalde de wetten van het heelal en de invloed die zij uitoefenden op de aarde.(vrs.33) We lezen in Genesis 1 dat God het licht liet schijnen op aarde, Hij maakte scheiding tussen wateren die boven het uitspansel zijn en de wateren die onder het uitspansel zijn, Hij maakte scheiding tussen wateren op de aarde, zodat de droogte tevoorschijn komt, Hij liet de aarde bomen, gewassen, planten en bloemen voortbrengen, om ten slotte de dieren en de mens te scheppen. Zo zijn alle dingen door Christus geschapen, en alle dingen bestaan door Hem. Zo is ook Lucifer door God geschapen. Lucifer, wat letterlijk betekent “Lichtdrager”, was een belangrijke engel, een cherub, die dicht bij de troon van God diende. Hij was bekleed met edelgesteente.

Hij was als geest geschapen, maar hij was een wezen wat door zijn natuur ook beperkingen had. Hij was zelf niet God. Hoewel zijn positie was in de nabijheid van God, was God in Zijn wezen veel verhevener, de Allerhoogste. Toch beschikte Lucifer over heel wat macht en wijsheid en zijn schoonheid was zeer groot. Hij was goed geschapen, onberispelijk,...totdat..... ...de zonde in zijn hart opkwam.(Ezech.28:17) De oorzaak van deze zonde was trots, hoogmoed. Hij was niet langer tevreden met de plaats die hem in schepping was toebedeeld, maar hij wilde zijn als God. Wat er op neer komt dat hij boven God wilde staan.

“Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen...(Jes.14:14)

Hij kwam in opstand tegen de Allerhoogste, tegen God zelf!! En er kwam scheiding tussen God en Lucifer, die vanaf dat moment satan heet, de duivel, de tegenstander. In zijn val, in zijn afval trok de satan een derde van de engelen mede in zijn zonde. Aan het kruis genageld heeft de Here Jezus over de satan en alle machten van de duisternis gezegenvierd en hen overwonnen. Het vonnis over satan is geveld, aan het eind der tijden zal dit oordeel ook uitgevoerd worden en satan en alle gevallen engelen zullen de eeuwigheid doorbrengen in het eeuwige vuur. Satan strijdt nu tegen dit noodlot. In de tijd die hem nog is gelaten doet hij alles om de schepping en al het geschapene in zijn macht te krijgen.

Zo ook de mens. De mens had de opdracht van God gekregen de hof van Eden te bouwen en bewaren. Toch lieten ze zich verleiden door de satan en zondigden tegen God. De mens werd door de zonde afgescheiden van God en kwam onder de macht van de satan, van de duisternis te staan.(1Joh. 3:8, Kol. 1:13-14). Met de ongehoorzaamheid van de mens kwam heel de schepping in verval en werd gebonden aan de vergankelijkheid, onderworpen aan de dood.

Hoewel het zo mooi begonnen was, waarvan God zag dat het goed was, en zie, het was zeer goed;... was het allemaal voor niets geweest, was alles nu verloren? Nee, zeker niet, want God ontvouwt in de bijbel een majestueus plan, een plan dat bij Hem reeds voor alle tijden bekend is geweest, een plan tot behoud van de mensheid, tot herstel van de schepping, vernieuwing van hemel en aarde, door CHRISTUS.

Het plan van God wordt werkelijkheid omdat het in Christus verwezenlijkt wordt en in vervulling gaat. Reeds vlak na de zondeval wordt aan Adam al de belofte gegeven van de komst en overwinning van Christus, doordat God zegt tegen de slang dat Eèn bepaalde nakomeling van de vrouw de macht en de heerschappij van de slang, de satan zal breken. Door het geloof in deze belofte van God, door te geloven in de macht van deze Nakomeling, van Christus, door God weer in alles te gehoorzamen was er voor Adam vergeving en behoud.

Adam was zich bewust van zijn zonde, omdat hij ook wist hoe het was zonder zonde te leven. Hij bracht God een offer, omdat hij wist dat door het offer van Christus de zonde weggenomen zou worden. De belofte van behoud door geloof gold na Adam voor alle mensen, maar het beeld en het besef van God vervaagde, en de ongehoorzaamheid en de boosheid van de mensen vermenigvuldigde zich op aarde. Toen kwam het moment dat God zich nogmaals openbaarde aan de mensen. Hij wilde zich bekendmaken aan de mensen, op zodanige wijze dat de mensen altijd konden zien wie Hij is, zodat het beeld van Hem niet zou vervagen. Daartoe riep God Abraham, Izaak en Jacob en het daar uit voort komende volk Israël. God gaf aan Mozes opdracht de tabernakel te bouwen als woonplaats voor God zelf, en gaf alle inzettingen en bepalingen voor de offerdienst. Met daarbij het bevel dat alles precies zo gemaakt moest worden zoals God aan Mozes had laten zien op de berg. Er was geen eigen ontwerp of inbreng van mensen toegestaan.

Want juist door de bouw, de plaats, de materialen, de vorm, de orde, de priesterdienst, de offers; in alles wilde God Zichzelf bekendmaken, als de Eeuwige, de Liefhebbende, de Vergevende, de Heilige, de Rechtvaardige. Het beeld van God zelf mocht niet meer vervagen, vergeten worden, maar God wil laten zien wie Hij is. Hij wil door de mensen gekend worden, geloofd worden, aanbeden worden. Het was Gods plan dat alle volkeren naar Israël zouden komen om Hem te leren kennen. Israël was geplaatst als zendingsvolk temidden van de volkeren. Het was haar opdracht God te dienen, te gehoorzamen en onder de volkeren Zijn Naam groot te maken. Zo zien we dat ten tijde van Koning Salomo vele vorsten en koningen naar Jerusalem kwamen, waaronder ook de koningin van Scheba. Maar helaas, meestal was het volk Israël zelf aan God ongehoorzaam en zodoende onbruikbaar om God in de wereld bekend te maken. Het volk liep andere goden achterna, maakte haar eigen afgodsbeelden, de rituelen en ceremonieën in de tempel werden of nagelaten of onheilig, oneerbiedig, onverschillig uitgevoerd. De waarde, de betekenis ervan ging verloren.

Geschiedenis Israel

Het volk verviel in geestelijke hoererij. Als gevolg daarvan werd Israël uit zijn eigen land weggehaald en verstrooid onder alle volkeren. De tabernakel ging verloren en daarmee ging de openbaring van God aan de mensen verloren. In de eeuwen die daarop volgden hulde God zich in een stilzwijgen. Satan, de tegenstander, had zich tot doel gesteld het plan van God te verhinderen. Die ene Nakomeling van Adam mocht niet geboren worden. Daarom verleidde de satan de mensen tot zonde, zodat de straf van God de gehele mensheid zou treffen. Zo werd bij de zondvloed bijna het gehele menselijke geslacht van de aardbodem weggevaagd. Slecht acht mensen bleven over. Satans list was bijna geslaagd.

De belofte was dat de Messias uit het geslacht van Abraham, uit het volk Israël voort zou komen. Dus was de satan er op gebrand het volk Israël te vernietigen. De farao in Egypte vaardigde een bevel uit dat alle pasgeboren jongetjes gedood moesten worden. Dat zou het einde betekenen van het volk Israël. Door Gods machtige hand werd het echter uit Egypte geleid. Daarna volgden vele oorlogen, omringd door vijanden in het kleine landje wisten ze telkens weer stand te houden. De Here zou voor hen strijden, daaraan hadden ze hun bestaan te danken. Maar na de voortdurende ongehoorzaamheid van het volk liet tenslotte God toe dat Israël verstrooid werd onder alle volkeren. Was de list van satan geslaagd? Had hij het plan van God verijdeld? Kon de Messias , de beloofde Nakomeling nu niet komen?

Een deel van het volk keerde terug naar het land Kanaan, en zoals beloofd was, werd daar de Messias geboren. Uit de stam van David, geboren uit een maagd, in de plaats Bethlehem, precies zoals voorzegd was in de Schriften. God volvoert zijn plan. Ja, het bleef Gods verlangen de mensheid te redden, terug te brengen in gemeenschap met Zichzelf. God bleef Zichzelf openbaren, bekendmaken aan de mensen. Daartoe werd de Messias geboren, daartoe heeft God Zijn eigen Zoon gezonden, daartoe werd de Here Jezus Christus geboren. Hoewel Hij God was, heeft Hij de gestalte van een mens aangenomen. “Nadat God eertijds op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij thans in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze is de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen.....” (Hebr.1:1-3) God wil zich op zodanige wijze openbaren, dat de mensen kunnen zien wie Hij is. Ten volle openbaart God zich in Christus. Hij zegt: “ Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien” “Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” Het kennen van Christus is nu ook niet meer beperkt gebleven tot een bepaald volk, niet beperkt tot Israël, maar uit alle volkeren wil God zelf een volk samenstellen, samen brengen in de gemeente, het lichaam van Christus, mensen die door de wedergeboorte Zijn eigendom zijn geworden, en niet meer onderworpen zijn aan de macht van de zonde, van de dood, van de satan. Deze gemeente manifesteert zich wereldwijd in de periode van Pinksteren tot de opname, het moment dat de gelovigen plotsklaps van de aardbodem verdwijnen en hun intrek nemen in de hemelen bij Christus.

Het is Gods doel dat wereldwijd zoveel mogelijk mensen in Hem geloven en gered worden van de dreigende straf, het eeuwige verderf. Daarna komt God terug op zijn beloftes aan Israël. Na een nationale bekering keert Christus als Koning van Israël terug op aarde om vanuit Jerusalem te regeren over de gehele wereld. Deze tijd wordt aangeduid met het duizendjarig vrederijk. Tenslotte, na de veroordeling van de satan, de doden, de dood en het dodenrijk, breekt de eeuwigheid aan, waarin God alles in allen zal zijn. God heeft zijn plan werkelijkheid laten worden in Christus. In en door Christus is de wereld geschapen, alle dingen hebben hun bestaan in Christus. Na de zondeval heeft God de wereld verzoend in Christus. Het leven van de gelovigen is vernieuwd in Christus, ze zijn opgestaan in de opstanding van Christus. Hij heeft de overwinning behaald. Christus heeft als Koning geheerst en de Vader heeft het gehele oordeel aan de Zoon, aan Christus gegeven. Hij maakt alle dingen nieuw en er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En de satan? Heeft hij het bijltje er bij neer gegooid? Niets is minder waar. Hij heeft uit alle macht geprobeerd te voorkomen dat de Christus geboren zou worden. Dat is hem niet gelukt. Nu probeert hij er dan voor te zorgen dat deze Christus geen Koning kan worden. Satan zelf wil de baas zijn. En zo stelt hij zich dan ook op. Bovenop de berg biedt hij de Here Jezus Christus aan de heerser te zijn over alle koninkrijken der aarde. Onder een voorwaarde; dat Christus hem, de satan als heer zou erkennen. Je moet wel lef hebben om zo te bluffen. Na een afwijzing van de Here Jezus is er voor de satan maar èèn ding. Deze Jezus mag geen Koning worden. En hij krijgt het warempel voor elkaar dat de beloofde Christus ter dood veroordeeld wordt en wordt gekruisigd. Maar juist daardoor heeft de satan meegewerkt aan zijn eigen ondergang. Want juist door de dood in te gaan, heeft Christus hem, die de macht heeft over de dood, de satan, onttroond. Hij heeft de duivel en zijn trawanten volledig hun macht ontnomen, hen in het openbaar te kijk gezet, hen overwonnen en verslagen. Wetende dat zijn vonnis geveld is, dat zijn dagen geteld zijn, gaat de duivel rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. In zijn val en veroordeling wil hij zo veel mogelijk van de schepping meesleuren, is het zijn bedoeling zo veel mogelijk mensen af te trekken van God, door hen te verleiden met zijn listen en hen te verblinden door de leugen. Het is zijn specialiteit de leugen zo in te kleden, dat het voor waarheid door kan gaan, zodat hij de mensen kan misleiden. Is er een rijk van vrede voorspeld, dan probeert hij zijn imitatie-vrede aan de man te brengen.

Is er de komst van een Vredevorst voorspeld, dan gedraagt hij zich zo, dat hij zelf, de satan, voor vredevorst door kan gaan. Zo probeert de satan door list en bedrog toch aan de macht te komen, hoewel hij weet dat op een gegeven moment de Almachtige ingrijpt. We leven nu in een tijd dat de macht van de satan bijna op zijn hoogtepunt is. Bijna alle christelijke elementen zijn uit de maatschappij verdwenen. Op alle gebieden van het leven vindt een omwenteling plaats die bijna voltooid is. Verandering in het denken, de mentaliteit van de mens, wijzigingen in de politiek, economie, kunst, religie, ethiek, menselijke verhoudingen, communicatie, onderwijs, milieu. De wereld wordt klaargemaakt voor de heerschappij van de anti-christ, waar door heen de satan over deze wereld heerst. Er zal een wereldvrede zijn, een wereldregering, een wereldheerser, een wereldgodsdienst. De macht van de satan wordt elke dag groter. Hij doet allerlei bedriegelijke wonderen en tekenen om de mensen te verleiden. Als straf zal God de mensen een dwaling sturen dat ze de leugens van satan geloven. Een van de belangrijkste instrumenten in het satanische plan zijn de ontwikkelingen in de New Age beweging, waar een nieuw tijdperk met nieuwe waarden en normen wordt gepredikt. Een beweging die in alle strukturen en verhoudingen van de samenleving doorwerkt, een vernieuwing die uitgaat van de goedheid van de mens, van het zich evolueren tot betere mensen en een betere samenleving, een nieuwe wereld, die niet tot stand komt door het verzoenend werk van Christus, maar door de zelfwerkzaamheid van de mens en geleid door de boze geesten en uiteindelijk de satan.

Ook de New-Age beweging heeft tot doel de oprichting van een wereldrijk, wereldgodsdienst, wereldregering en wereldheerser, waarbij zeker niet gedacht wordt aan Christus. Gezien deze ontwikkelingen en terwille van het de bijbelse waarheid is het van levensbelang een juist bijbels onderscheid te kunnen maken in de ontwikkelingen van deze wereld en hun geestelijke achtergronden en drijfkrachten. Daarom willen we in een volgend klankbeeld aandacht besteden aan de opkomst, de ontwikkeling en de verschijningsvormen van de New Age beweging, wat een werktuig is, juist in deze tijd, in de handen van de boze. Maar we moeten ook weten dat de heerschappij van de antichrist maar zeer kort zal zijn. De Here Jezus Christus zal hem doden door de adem zijns monds en machteloos maken bij zijn verschijning, als Hij komt. Dan zullen oorlogen de wereld teisteren, hongersnoden en aardbevingen als nooit tevoren. De toorn en de oordelen van God zullen de aarde treffen en allen die daarop wonen. Dit zal een einde inluiden van de heerschappij van de satan en een tijdperk van 1000 jaar breekt aan, waarin Christus heerst als de ware Vredevorst. Dit is wat de wereld staat te wachten. Daarom is het nu van belang dat christenen inzicht krijgen in de tekenen van deze tijd en zich door Gods woord kunnen beschermen, kunnen wapenen tegen de plannen en verontreiniging van de boze, tegen de wereldbeheersers van deze tijd, om staande te blijven en hun taak te vervullen. Nu is nog de tijd om tot erkentenis van de waarheid te komen en de toevlucht te zoeken in het volbrachte werk van Christus op golgotha. Alleen geloof in dat reinigende bloed maakt waarlijk vrij en wordt je een nieuwe mens in Christus. Niet door zelfwerkzaamheid of door New Age, maar alleen door Hem, die voor alle dingen was, door wie alle dingen geschapen zijn, en tot Wie alles geschapen is. Hij, die zegt; Zie Ik maak alle dingen nieuw. Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen , kom Heer Jezus.

 

 

OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE NEW-AGE BEWEGING

een drieluik over NEW-AGE in profetisch perspektief

DEEL 2: ONTSTAAN EN DOELSTELLINGEN VAN DE NEW AGE

DOOR GERARD FELLER

Als we kijken in de wereld om ons heen, en als we deze tijd toetsen aan de bijbel, moeten we tot de conclusie komen dat we leven in de eindtijd, of in het laatst der dagen. Zonder de bijbelse verwachting te buiten te gaan kunnen we zeggen dat de komst van Christus aanstaande is. De bijbel schildert deze tijd als een tijd, waarin dwaalleren op zullen komen, waarin valse profeten en leraars op zullen staan, valse christussen de mensen verleiden. De eindtijd is een tijd waarin de satan bijzonder aktief is en als een brul­lende leeuw mensen zoekt te verslinden. Heel de geschiedenis door zoekt de satan het plan van God te verijdelen. In het oude testament probeert de satan de geboor­te van Christus te verhinderen door het volk waar Christus uit voort zou komen van alle kanten te belagen en te vernietigen. Gods trouw aan Zijn belofte maakte dit echter onmogelijk. Na de geboorte van Christus probeert de satan Christus zelf uit de weg te ruimen.

Hoewel Christus vele malen met de dood is bedreigd, sterft Hij precies op het moment dat door God is vastgesteld. De vermeende overwinning van satan wordt zijn definitieve nederlaag. Christus is Overwinnaar. Na de hemelvaart van Christus richt de satan zijn aktiviteit op de gemeente, de gelovigen. Als gevolg van zijn pogingen de gemeente uit te roeien, groeit deze juist tegen de verdrukking in. Daarom wijzigt de satan zijn strategie en zorgt voor een vervalsing en verdraaiing van het evangelie. Eén van de middelen die hij in deze tijd daarvoor gebruikt is de new-age beweging.

WAT IS NU DE DOELSTELLING VAN DE NEW-AGE BEWEGING?

Terwijl tot nu toe de prestatie van de mens erg belangrijk was, vinden de new-age aanhangers dat het hoogste doel van de mens is: het vinden van geluk, bevrediging en succes. De angst voor de steeds duidelijker wordende catastrofe en dreigende chaotische toestand en ondergang van de tegenwoordige wereld moet worden afgewend door een wereldwijd werken aan een Nieuwe Wereld. Een wereld die o.a. onder leiding van new-age en geïnspireerd door demonische machten, mensen blind moeten maken voor het heilsplan in Christus. Daarnaast moet zij juist de wereld rijp maken voor de komst van de Anti-Christ. Om deze nieuwe, betere wereld te creëren, een wereld echter zonder Christus, is het nodig dat er een verandering van denken plaatsvindt. Er moeten nieuwe denkpatronen komen die niet meer gebaseerd zijn op het christelijke gedachtengoed.

Zo moet men afstand nemen van het analytische denken, het mechanische denken, het denken in termen van oorzaak en gevolg. Dit denken moet vervangen worden door een nieuw inzicht, n.l. dat niets afzonderlijk bestaat, maar dat alles in één systeem met elkaar samenhangt. Alle dingen zijn van elkaar afhankelijk en moeten daarom holistisch, d.w.z. vanuit de totaliteit worden bekeken. Tot nog toe voelt de mens zich een éénling in de natuur en in de kosmos. Het kritisch, analytisch denken was de basis voor de natuurwetenschappen. Het moet wijken voor een synthetisch denken, een intuïtief weten, dat op ervaringen berust die met het verstand niet te verklaren zijn.

De new-age filosofie stelt zich ten doel alle tegenstellingen op te heffen. · wetenschap en occultisme komen op één lijn · elke leer van normen en waarden heeft afgedaan · geen verschil tussen man en vrouw · geen verschil tussen goddelijke- en menselijke verlossing · geen verschil tussen God en mens, ze zijn één · geen verschil tussen goed en kwaad Alles is één, en er moet dus gestreefd worden naar een daadwerkelijke éénwording van alle dingen. De Bijbel spreekt heel anders. Christus is het Licht der wereld, en is gekomen om scheiding te maken.(Matth.10:34)

Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en de duivel? (2Kor.6:15) De bijbel leert ons dus niet alles één te verklaren, maar juist onderscheid te maken. Scheiding met het Woord van God, als een zwaard dat vaneenscheidt, geleid door de heilige Geest. Resumerend zijn de doelstellingen van de new-age beweging:

1) Oprichting van een nieuwe wereldorde

2) Aanstellen van een nieuwe wereldregering

3) Oprichting van een nieuwe wereldreligie

4) Aanstellen van een nieuwe wereldheerser. Dit is het plan van satan.

DE GESCHIEDENIS VAN DE NEW-AGE BEWEGING

De gedachte van de new-age beweging komen we voor het eerst tegen bij de theosofische vereniging, die in 1875 werd opgericht door Madame Blavatsky.

Eén van de belangrijkste principes van die theosofie is dat alle religies “gemeenschappelijke waarheden bevatten” die elk verschil overbruggen. Dat de new-age beweging een middel is wat satan gebruikt blijkt uit het feit dat de meesters in de theosofische vereniging communiceren met de geestelijk hogere regionen, oftewel geïnspireerd worden door de demonen. De derde presidente Alice Bailey (ong. 1900) legde eigenlijk de grondslag voor de new-age beweging en wordt als hogepriesteres beschouwd. Zij ontving spiritistische boodschappen van zo’n meester, de tibetaan Djawal Khul. Deze boodschappen werden door Alice Bailey opgeschreven als een geheime leer, een zogenaamd plan dat tot op heden nog maatgevend is voor de new-age beweging. Tot 1975 moest, volgens de demonische aanwijzingen, die leer geheim blijven, maar vanaf dat moment is het plan voor de nieuwe wereldorde en de “leerstellingen van het nieuwe tijdperk” en de komst van de messias van dat tijdperk wereldwijd verkondigd. Alleen al in Noord Amerika verschijnen bijna 1000 publicaties per week over new-age en zijn er meer dan 10.000 new-age groepen.

In West Duitsland zouden alleen al 600.000 fanatieke aanhangers zijn, sympathisanten niet meegerekend. Verder heeft zich over de gehele wereld al een netwerk gevormd van new-age groepen. Vooral in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, India en Zwitserland. Hoewel ze tot op heden nog niet centraal geleid en bestuurd worden, vormen ze een nieuwe fase in het eerder genoemde PLAN. Ook zijn er nu al intensieve kontakten tussen de new-age en de verenigde Naties. Verder zijn er nog een tal van new-age organisaties, zoals: Het Institute for Planetary Synthesis (IPS) te Genève, World Teachers Trust(WTT) te India en Energy System Parameters (ESP) in de V.S. Deze drie vormen een wereldwijde driehoek die in de toekomst mede leiding zouden moeten geven aan de snel ontwikkelende beweging.

Daarnaast zijn er nog andere organisaties zoals de Lucifer Trust, de Teilhard Foundation en de oudste europese new-age organisatie de Findhorn Foundation in Schotland. De gehele ontwikkeling is explosief te noemen. Het nieuwe denken en het integreren binnen de huidige wereldorde is veel verder dan menigeen zelfs maar vermoed. We zagen dat het uiteindelijke doel van de new-age beweging vierledig is.

N.l. 1) een nieuwe wereldorde,

2) wereldregering, 3) wereldreligie en

4) een nieuwe wereldheerser. Allereerst:

1) EEN NIEUWE WERELDORDE

tAlle maatschappelijke, politieke, sociale, nationale, internationale verhoudingen, maar vooral ook het denken van de mensen moet veranderen. Zoals gezegd een verandering van denkpatronen. De maatschappij zal wezenlijk veranderen als de uitgangspunten van het denken van de mens wordt gewijzigd. Er is een wezenlijk verschil tussen het scheiding aanbrengen tussen goed en kwaad of er juist vanuit te gaan dat er geen goed en kwaad bestaat, het opheffen van alle normen en waarden. Er is een wezenlijk verschil in de opstelling van de mens tussen het erkennen van eigen beperkingen en aanvaarden van de almacht van een persoonlijk God of zichzelf te zien als een deel van het goddelijke, het verhevene, transcendente. De mens moet holistisch gaan denken, in samenhangen gaan denken, alles vanuit de totaliteit gaan bezien.

1) Dat vereist een nieuwe bezinning op het gebied van gezondheid, geneeskunst, milieu, wetenschap, informatica, kunst, literatuur, psychologie, muziek, opvoeding, enz...

2) Dat brengt met zich mee veranderingen in organisatorisch, bestuurlijk niveau: politiek, lagere en hogere overheden, netwerksystemen op bestuurlijk niveau in alle facetten van de samenleving. Bij alle beslissingen moet er gedacht worden, niet aan nationaal belang, maar aan “het wereldbelang”, als wereldburgers.

3) Ook veranderingen in het denken over de religie. Heel wat verschillen moeten daar op één noemer gebracht worden. Het doel is synkretisme, samensmelting van alle religies tot een wereldgodsdienst. Laten we beginnen met het holistisch denken over GEZONDHEID eens nader te bekijken. Volgens het new-age denken is alles wat er bestaat een éénheid. Dat geloven ook de hindoeisten en de taoisten. De mens is het centrum van alle dingen die op de aarde en aan of in de hemel zijn. Wil hij gezond zijn, dan moet hij een juiste balans zien te vinden tussen de hemelse en aardse krachten. In dit egocentrische wereldbeeld gaan zaken als astrologie een rol spelen en medische technieken, die tot doel hebben zich te vullen met hemelse krachten. Enkele technieken en geneeswijzes die daarbij gebruikt worden zijn: “Reflex-methodes” - vanuit astrologische overwegingen - deze gaan er van uit dat de mens en zelfs delen van de mens een projektie zouden zijn van de makrokosmos, de sterren en het heelal. Voorbeelden daarvan zijn: acupunctuur, yoga meditatie- en adem-technieken, voetzoolreflexmassages, iriscopie, medische astrologie, allerlei diëten. In het holistisch wereld- en mensbeeld past ook een integratie van de evolutieleer, iets wat we ook steeds terug vinden bij allerlei hedendaagse mystiek-, gnostiek- en occulte stromingen. Naast de evolutie van de natuur, de zgn. biologische evolutie van amoebe tot mens, kent men ook een persoonlijke evolutie.

Dit is een bewustzijnstransformatie van de individuele mens, dus een evolutie van de geest. De geest moet zich ontwikkelen op kosmisch niveau en de “ongekende” mogelijkheden aan geesteskrachten in de kosmos tot zich nemen, zijn eigen werkelijkheid scheppen. Vooral in deze tijd zien we dat de ziel en geest het terrein is waar de geestesmachten achter de new-age aktief zijn. Voorbeelden van dergelijke therapieën vinden we in: moderne psychologie en psycho-techniek, hypnose, Zen, transpersonale psychologie, drugs, rebirthing, positief denken, visualisatie-technieken, meditatie-technieken, bio-energetica, psycho-synthese, persoonlijkheidstrainingen, T.M., alpha training, enz.enz... Deze zogenaamde therapieën zijn moderne equivalenten van de toverijen en magie, waardoor de mens denkt de geestesmachten om hem heen te kunnen besturen.

Daar is de persoonlijke God van de bijbel niet meer voor nodig. De mens heeft zich geëvolueerd tot een goddelijk wezen, is zelf god , en denkt daarom ook alle macht te hebben in zichzelf over deze geestesmachten, die wel degelijk een realiteit zijn. Deze machten willen de mens eerst de indruk geven dat de mens zelf alles onder controle heeft, maar ze zullen zo steeds meer bezit gaan nemen van de ziel van de mens. Deze therapieën en technieken zullen inderdaad met wonderen en tekenen begeleid worden, zoals de bijbel waarschuwt dat de komst van de anti-christ, de wereldheerser in het komende wereldrijk, gepaard zal gaan met allerlei krachten en tekenen en bedriegelijke wonderen, (Lees :toverijen) en allerlei verlokkende ongerechtigheid.

(2Thessalonicenzen 2) In Openbaring 18 wordt de toekomstige wereld getypeerd als het oude Babylon uit het oude testament en er wordt gezegd dat God het zal vernietigen, “want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden de volkeren verleid.” In Jesaja 47:9-11 staat over het oude Babel, en daarmee ook over de toekomstige wereldheerschappij: “Uw wijsheid en kennis zijn het die u verleid hebben; u overkomt een onheil dat gij niet weet te bezweren; u overkomt plotseling een verwoesting,waarvan gij geen vermoeden had.” De grote doorbraak in de publiciteit over het new-age-denken is het boek “de Aquarius-samenzwering” van Marilyn Ferguson, ook wel de “bijbel van de new-age” genoemd.

Vanuit weer een astrologische visie beschrijft zij hoe het lentepunt van de zon op 21 maart in telkens 2000 jaar een nieuw sterrebeeld doorloopt. Omstreeks het jaar 2000 zal het lentepunt overgaan van het sterrebeeld vis, wat zou staan voor het christelijke tijdperk, naar het sterrebeeld waterman, wat zinnebeeldend zou moeten zijn voor de nieuwe geest, die de new-age over deze wereld zou moeten uitgieten. We hebben laten zien wat voor veranderingen zich aan het voltrekken zijn op het gebied van de gezondheidszorg en de geneeskunst. Zo moet op alle terreinen de weg naar de nieuwe wereldorde gebaand worden.

In de WETENSCHAP wordt het oude analytische, westerse denken, gebouwd op het denken van Descartes en Newton, verlaten en er worden nieuwe wegen ingeslagen, o.l.v. Russel, Scheldrake en Capra, een oostenrijkse fysicus, die o.a. het boek schreef: Keerpunt in de tijd, bouwstenen voor een nieuw wereldbeeld. De quantummechanica moet het oude wereldbeeld vervangen. Hierin komt het holistische, taoïstische wereldbeeld weer naar voren, wat uit zou gaan van een éénheid van leven, een harmonie. Daar is er ook ruimte voor intuïtie, gevoelens, ervaringen, synthetisch denken, gevoel voor het relationele, het organische en proces-matige. De vruchten van het westerse denken, zeggen de new age aanhangers, zijn industrialisatie, milieuvervuiling, technocratie, ruimtevaart, informatica en nieuwe communicatie- en informatie middelen, die aangeduid worden als de derde golf, na de landbouw- en industriële revolutie.

De BEVOLKINGSGROEI

moet een halt toegeroepen worden dus abortus, eutanasie, genetische manipulatie, homosexualiteit en andere relatievormen moeten worden bepleit om het gezin te ondermijnen.

Zoals gezegd in de PSYCHOLOGIE draait alles om jezelf. Zelf-realisatie, zelf-ontplooiing, zelf-verwerkelijking en groei.

In de POLITIEK heeft de new age beweging handig ingespeeld op de vredesbeweging, die ook een nieuwe wereldorde voorstaat en veel publiciteit krijgt.

In de BIOLOGIE houdt men ook steeds meer rekening met holistische eco-systemen, en in de milieubeweging is er ook een schreeuw naar een organisatie die de wereldproblematiek aanpakt. De “groenen” worden in Verenigd Europa een steeds belangrijkere sterk groeiende politieke macht.

Ook het FEMINISME en de EMANCIPATIE-golf passen prima in de new age gedachten. Zowel maatschappelijk, als politiek als religieus. We komen hier later nog op terug.

In de KUNST is ook een spirituele ontwikkeling gaande. De new age muziek, psychedelische muziek en sacred dance zijn voorbeelden hiervan.

In FILM en LITERATUUR is steeds meer openheid voor het bovennatuurlijke. Zeven van de tien meest succesvolle films behoren tot het genre “fantasie”. Vooral films van Steven Spielberg over buitenaardse wezens, interplanetaire mogendheden en occultisme maken de mensen rijp voor de nieuwe spiritualiteit. Kinderen krijgen “bovennatuurlijk” speelgoed en worden gestimuleerd zich te ontwikkelen in de denk- en leefwereld van het bovennatuurlijke. Op scholen worden, onder het mom van geestelijke vorming en stromingen, kinderen overspoeld met het nieuwe denken. Ze worden soms zelfs aangezet tot occulte experimenten, als glaasje draaien, hypnose en spiritisme. Een golf van video’s, hoorspelcassettes, stripverhalen, boeken, gezelschapsspelen en speelgoed moet mensen en kinderen in een fantasiewereld brengen. Door horror-films, pornofilms, satansfilms, occulte films worden mensen ingewijd in de gedachten wereld van para-normale verschijnselen, spiritisme, hekserij, toverij, geestesbezweringen, magie. Onder de naam esoterische-lektuur wordt in pocketboeken mensen geleerd hoe ze in kontakt moeten treden met het bovennatuurlijke, hoe ze moeten uittreden uit hun lichaam. Door een golf van sexueel perverse pornografische films, die voor iedereen bereikbaar zijn op video of satelliet, wordt de nieuwe sexuele bevrijding en -moraal geleerd.

De VOEDING EN FITNESS cultuur voeden het egocentrisch mensbeeld, waarin de mens gestimuleerd wordt zich aan zelfontwikkeling en transformatie over te geven. De reform winkels doen goede zaken met macrobiotisch of biologisch, dynamisch, homeopatisch en gevitaminiseerd voedsel. In alle soorten en maten zijn er pillen, drankjes en capsules instant-gezondheid te verkrijgen.

Tot slot zijn er de zogenaamde LUCIFERISCHE INITIATIES of planetaire massawijdingen. Dat zijn over de hele wereld gehouden gebedsdiensten, waarin éénheid geestelijk beleden wordt. Openlijk wordt gesproken over de aquarius-samenzwering en de “planned deception”, de geplande misleiding. Zo probeert het new age denken te infiltreren op alle gebieden van de samenleving en intermenselijk verkeer. Mensen worden klaargemaakt voor de grote omwenteling. De nieuwste new-age theorieën gaan uit van een schoksgewijze evolutie, volgens de theorieën van Gould en Eldredge.

De amerikaanse fysicus John Platt verwacht binnen één of twee generaties de snelste verandering in de menselijke geschiedenis. Dit revolutionaire schokfront zal nieuwe mensentypen opleveren. Dergelijke opvattingen worden natuurlijk toegejuicht door new-age auteurs als Ferguson. Het occulte planningscentrum van de new-age beweging is de LUCIS TRUST, oorspronkelijk gesticht onder de naam LUCIFER PUBLISHING COMPANY. Dit centrum beschikt over vele middelen om de opbouw van het nieuwe tijdperk te bevorderen. Zo zijn er geheime leergangen en onderafdelingen, die prachtige namen hebben, zoals de Wereldwijde Goede Wil, etc. Alles wordt nieuw, alles wordt new-age. Nog even doorzetten en de dreigende catastrofe over de wereld zal door de mens zelf omgebogen worden. Daarbij geïnspireerd door de “meesters”, de avatars, de grote geesten, tot de komst van de Maytrea. Hij zal de wereldheerser zijn aan het hoofd van een wereldregering. Want ook een komende regering over de gehele wereld wordt nu al minitieus en gedetailleerd voorbereid en in fases uitgevoerd.

2) EEN NIEUWE WERELDREGERING Op weg naar wereldheerschappij en wereldregering zullen eerst een aantal economische en politieke omwentelingen verwezenlijkt moeten worden. Deze zijn:

1) Opheffing of vernietiging van de afzonderlijke staten en van het nationalisme in het belang van de “wereldvrede”.

2) Een universeel creditkaarten systeem, waar de macht van het geld steeds meer gebundeld wordt,(wereldbank?) dit door toenemende automatisering en computerisering van het geldverkeer, door fuseringen en kartelvorming.

3) Een wereldvoedselcentrale, voor de verdeling van levensmiddelen, die een totale voedselvoorziening van de mensheid controleert.

4) Een wereldwijdbelastingstelsel.

5) Ondanks alle pacifistische ideeën: een wereldwijde-dienstplicht.

6) Biologische vraagstukken, zoals bevolkingsgroei en volksgezondheid moeten aan een wereldwijde controle onderworpen worden.(wereld-gezondheidsorganisatie??)

7) Enerzijds, om alles onder controle te houden zullen er voor de burger beperkingen en verplichtingen zijn; de wereldregering zal een minimum aan vrijheid en welstand voor de mens moeten waarborgen. Anderzijds zal de burger zo veel mogelijk vrijheid willen hebben, maar zich toch aan de doelstellingen van de wereldregering moeten onderwerpen. Gelukkig is het nog niet zo ver. We zullen u in het kader van dit klankbeeld niet vermoeien met alle namen van instanties en organisaties die nu en in de afgelopen jaren op politiek en economisch top-niveau al intensief hiermee bezig zijn, maar enkele willen we toch noemen. Belangrijke organisaties die over de hele wereld aktief zijn en in verbinding staan met de new-age beweging zijn b.v.: de UNO, de UNESCO, de wereldraad van kerken, de club van Rome, de Rockefellerstichting, de Trilaterale commissie, de Bilderberggroep, de Vrijmetselaars, en aan de top de Illuminaten, een verborgen geheimzinnig genootschap van de topbestuurders van deze wereld.

Vele new-age aanhangers zijn juist in deze organisaties hard bezig hun doelstellingen tot doelstellingen van de wereld te maken. Als we deze dingen vanuit een bijbelse optiek bekijken, dan zien we dat het rijk van de anti-christ, waar over gesproken wordt, steeds duidelijker vorm aan neemt. Bijbelse voorspellingen worden heel konkreet. Zo lezen we in Openbaring 13:16: “En hij, de antichrist, maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven een merkteken gegeven wordt op de rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Technisch is dat nu al geen probleem meer, met de toenemende kennis van automatisering, de ontwikkeling van de superchip en de fuseringen binnen de financiële wereld. Alleen de nationalistische gedachten van regeringen en mensen staan dit nog in de weg, hoewel ook daar al een ontwikkeling is te bespeuren. Denk maar aan de blokvorming van de EEG, OOstblok, Arabische wereld, Derde Wereld landen, etc. Ook de toe-naderingen van Rusland tot het Westen, de perestrojka en de glasnost, zijn door economische motieven geleid. Dat is trouwens toch de sleutel, het breekpunt waardoor veranderingen mogelijk zijn.

De neergaande catastrofale ontwikkelingen, de wereldproblemen, de dreigende ondergang van de wereld zal regeringen “rijp” maken voor de komende wereldregering. Deels zullen dat ontwikkelingen zijn gestuurd en bekrachtigd door demonische machten, die mensen in machtsposities brengen en leiden. Anderzijds vinden we in de bijbel de toorn van God die in het laatst der dagen in toenemende mate over de wereld wordt uitgestort, en tot een klimax zal komen als de gemeente van Christus van de aarde weggenomen zal zijn.

Daarmee zal ook de weerhoudende Heilige Geest geen “tegengas” meer geven aan die ontwikkelingen, wat nog wel het geval is zolang de gemeente op aarde is. In het wereldklimaat wat dan ontstaat zal blijken dat de mensen en volkeren zich niet massaal bekeren tot Christus, maar mede door de tekenen en wonderen van de opkomende anti-christ rijp zijn voor een wereldregering. Ze zullen hun nationalistische gevoelens daarvoor volledig moeten opofferen.

De volkeren zullen woelen, zegt Psalm 2, en zinnen op ijdelheid; geïnspireerd en opgezweept door geestesmachten zullen ze komen tot dé oplossing van de wereldproblematiek, n.l.: één wereld-regering en alle eerder genoemde doelstellingen. Maar de schijnbare vrede die dan heerst zal niet lang duren. God zal zijn gramschap uitgieten en de wereld in een verschrikkelijke toestand brengen. Oorlogen en grote slachtingen op de wereld zal het gevolg zijn. De wereldoogsten zullen mislukken en geweldige hongersnoden als nooit tevoren zullen ontstaan. Als gevolg daarvan zullen de plunderingen en diefstallen van “ongeorganiseerde” groepen toenemen.

Er zal een toenemende wetteloosheid zijn en de liefde zal verkillen. En dit nog maar het begin van de uiteindelijke ontknoping. Als de gemeente van de aarde opgenomen is, is het volk Israël nog het enige wat aan de God van de bijbel herinnerd. Het zal worden geïsoleerd en een belangrijk politiek struikelblok worden. De volkeren der wereld zullen zich verbinden als gemeenschappelijke vijand. Dit is een werktuig in de hand van de satan die hier op het allerlaatste moment Gods plan poogt te verijdelen. Tevergeefs echter, want Christus zal zichtbaar voor alle mensen terugkeren op aarde in macht en majesteit.

Twee doelstellingen van de new-age beweging zijn in dit klankbeeld naar voren gekomen: 1) de oprichting van een nieuwe wereldorde 2) de aanstelling van een nieuwe wereldregering In het volgend klankbeeld zullen we ingaan op de andere twee doelstellingen, n.l.: 3) de oprichting van een nieuwe wereldreligie 4) de aanstelling van een wereldheerser

DEEL 3: NEW AGE EN GELOOF IN DE EINDTIJD”•

In de voorgaande klankbeelden hebben we gezien wat de doelstelling van de new©age beweging is, die ze wil verwezenlijken.

N.l. 1) de oprichting van een nieuwe wereldorde 2) de aanstelling van een nieuwe wereldregering 3) de oprichting van een nieuwe wereldreligie 4) de aanstelling van een nieuwe wereldheerser Hebben we de eerste twee in het vorige klankbeeld behandeld, zo is nu aan de orde:

EEN NIEUWE WERELD RELIGIE

Dit is het belangrijkste gebied waarop de newage werkzaam is. De nieuwe wereld kan met rasse schreden dichterbij gehaald worden door omwentelingen op het gebied van de religie. Het beeld wat de mens heeft van God is namelijk bepalend voor de visie en de omgang met alle andere zaken. Wil je het denken van de mens beinvloeden, dan moet je hem een ander godsbeeld, een ander geloof geven. Daaruit voort vloeit een andere kijk op heel het leven. De newage heeft in religie een zogenaamde holistische visie. Men streeft naar de opheffing van verschillen tussen de verschillende godsdiensten om tot die ene wereldgodsdienst te komen. Daarvoor moeten vele bijbelse uitgangspunten overboord worden gezet. De newage religie leert:

1) m.b.t. het godsbeeld;het pantheisme. Dit is de leer dat alles een beetje god is. In alle dingen, mensen, dieren, planten is god aanwezig. God is de onpersoonlijke, alles doordringende, kosmische spiritualiteit, de universele wereldgeest. Er is geen verschil meer tussen Schepper en schepsel. Alles is een kwestie van evolutie en zelfverwerkelijking.

2)m.b.t. de mens; de mens is in wezen goed en heeft deel aan de goddelijkheid. Hij bezit een goddelijke vonk, die hij tot ontwikkeling moet brengen. De newage boodschap luidt: God is dood, leve de god in ons.

3) m.b.t. de wereld; alles wat er bestaat in de stoffelijke wereld, al het zichtbare en materiá‰ále is een illusie, ook wel maja genoemd. Het leven is maar schijn. De ware werkelijkheid is spiritueel, geestelijk, onzichtbaar.

4) m.b.t. de zonde; zonde tegenover God bestaat niet meer, ongehoorzaamheid bestaat niet meer. Kwaad komt voort uit onwetendheid tegenover het goddelijke. Je bent nog niet verlicht en moet nog de god in jezelf ontdekken. Dat is de oorzaak van problemen. Je zit nog vast aan het denken van het Vissentijdperk, het christelijke tijdperk.

5) m.b.t. verlossing; de mens hoeft niet verlost te worden van de zonde, want dat bestaat niet meer; maar van het oude denken en van het aardse. Men zoekt kontakt met kosmische krachten en machten door rituelen en geestelijke technieken. Verlossing komt niet van buitenaf maar moet door de mens zelf tot stand worden gebracht; zelfverlossing. Dit door middel van mystiek occulte rituelen, zoals yoga astrologie, en het ontwikkelen en uitoefenen van para normale “gaven”. Nieuwe wegen zoals rebirthing, hypnose, alfa training, T.M., die niet nieuw blijken te zijn, maar oeroude elementen van chinese filosofie, indische mystiek, gnostiek, magie, sjamanisme, neoplatonisme.

Zo zien we dat de newage religie fundamenteel afwijkt van de bijbelse waarheden. Vaak worden wel dezelfde woorden gebruikt, zoals verlossing, gerechtigheid, vrede, liefde, licht; maar worden ze gevuld met een heel andere inhoud die aan Christus voorbij gaat. Hoewel Christus toch zegt:Ik ben de weg en de waarheid en het leven, Ik ben de deur tot behoud, Ik ben de opstanding en eeuwig leven.

De bijbel waarschuwt ons vaak tegen dwaalleren. In 1 Timotheus 4:1 zien we zelfs waar deze vandaan komen: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat er in latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” Hieruit blijkt dus dat satan de mens kan inspireren tot dwaalleren. Eá‚án van de gevaarlijkste leringen van deze tijd is te denken dat er geen dwaalleren meer zijn. Je moet voor alle denkwijzen openstaan en de mening van anderen respekteren. We moeten de ander de ruimte geven. Het is niet meer geoorloofd onderscheid te maken tussen de gezonde leer en een dwaalleer. Voor de apostelen was het zuiver houden van de leer een absolute prioriteit. Petrus spreekt zelfs van verderfelijke ketterijen. (2Petr.2:1) Gezien al deze onbijbelse elementen en leringenœ is de newage beweging nauw verweven, maar niet gelijk te stellen aan stromingen als Rozenkruisers, theosofen, antroposofen, vrijmetselaars e.a. Vanuit het holistisch denken en het integratie streven van de new age is het niet denkbeeldig dat deze bewegingen uiteindelijk binnen de newage worden opgenomen.

Gezien de eigentijdse mystieke en gnostische denkwijzenœ is een synthese, een samengaan van het newage, taoisme en zelfs de islam niet denkbeeldig. Een bekende new©age leider John Price heeft verschillende malen een wereldwijde meditatie georganiseerd met 875 miljoen aanhangers om het nieuwe “vrederijk van de new©age” op aarde te vestigen.

In feite zijn alle technieken en wegen de oude wegen van de herleefde occulte religie, die de bijbel kent als de babylon religie. In veel newage literatuur wordt het oude babylon ook steeds aangegeven als het oude centrum en de bron van de tegenwoordige ideeá‰án. In Openbaring lezen we dat het oude babylon inderdaad zal herleven. Net zoals in de oudheid de wereld geregeerd werd door dit rijk met zijn astrologen, waarzeggers, zieners e.d. zo zal er in toekomst een wereldrijk zijn met dezelfde occulte religie. We zien dat dit rijk onder leiding staat van de antichrist, synoniem voor de valse profeet, de vertegenwoordiging van satan zelf. Het wordt aangeduid als de laatste vijand van Christus, en getypeerd als de grote hoer, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Dit rijk zal maar korte tijd bestaan, en aan het einde zal het binnen een uur tijd geoordeeld worden.(openbaring 18) De koningen der aarde zullen daarover weeklagen, maar in de hemel zal een grote schare daarover juichen en zingen:

Hallelujah! het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geeist.

Naast het verspreiden van een dwaalleer, die de gemeente van Christus moet verwarren is een andere strategie van satan dat hij het christelijk geloof probeert te imiteren. Dit zien we ook in de newage beweging wat een imitatie of de plaats in wil nemen van de gemeente van Christus. Zoals de gemeente van Christus zich verdeeld en verspreid heeft in (huis) gemeentes, zo kent ook de new©age haar netwerken.

Het kent haar eigen offersysteem(1Kor.10:20),

haar eigen dienaren (2Kor.11:5),

haar eigen theologische systeem, n.l. de leringen van demonen(1Tim.4:1), het vormt een eigen intieme gemeenschap (1Kor.10:21),

haar dienaren spreken een eigen evangelie(Gal.1:7),

het heeft eigen troon(Op.13:2),

het heeft haar eigen aanbidders (Op.13:4),

Het inspireert valse christussen(Matth.24:4,5), valse leraren die verderfelijke ketterijen doen binnensluipen die de Heer verloochenen(2Petr.2:1),

valse profeten(Matth.24:11), en zorgt voor valse broeders(Gal.2:4), en valse apostelen (2Kor.11;13).

Het imiteert de gaven van de Heilige Geest door bedrieglijke tekenen en wonderen. Zo wordt er een eigen religie geschapen, die moet leiden tot het aanbidden van de valse profeet, n.l. de anti-christ, de valse god, de duivel of satan. Dit is wat algemeen heet te zijn de nieuwe spiritualiteit, de lijnen van de universele newage spiritualiteit. Dwaalleer en imitatie worden door satan gebruikt om de gemeente te verzwakken, de gelovige te vervreemden van het leven Gods, door het evangelie van Jezus Christus te ontkennen en verdraaien. Zo zijn er meer brandende pijlen waarmee de boze de gemeente bestookt.

Het FEMINISME is zo’n brandende pijl. Door bevrijdende zijnservaring van vrouwen is het mannelijk godsbeeld taboe geworden. Het is onderdrukkend, destructief. Men zoekt het vrouwelijke in God en de moedergodin wordt in ere hersteld. Het Vader en Zoon©beeld is veel te statisch en moet vervangen worden door de vrouwelijke geest, die waait waarheen zij wil, die een beweging is, dynamisch, een ontvouwing. Het ware godsbeeld en de ware betekenis va man en vrouw naar Gods beeld wordt versluierd. Onder het mom van emancipatie wordt deze leer zelfs tot binnen de kerken gepredikt. De verering van de moedergodin gaat ook gepaard met een eigen spiritualiteit. Feministen noemen dit: hekserij.

Er is een geweldige ontwikkeling wereldwijd in de heksen en tovenaars bewegingen. Het typische van newage is dat deze bewegingen zich niet meer beperken tot kluizenarijen, maar dat ze naar buiten willen treden om zo de wereld feministisch om te vormen, vanuit oude sjamanistische technieken. Ook het

CONCILIAIR PROCES is zo’n brandende pijl om tot een verbroedering te komen, een samensmelting van waar en vals christendom. Er wordt gezocht naar gemeenschappelijke normen die verheven worden tot het samenbindende. Samen een zijn is belangrijker dan de eenheid in Christus en de inhoud en voorwaarden die de Schrift daaraan stelt. Heelheid, gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping worden neohindoeistisch in plaats van bijbels ingevuld. Het conciliair proces is een eigen inspanningen een stap op weg naar de wereldreligie en wereldorde die de newage voorstaat. Een wereldorde en religie die schreeuwt om á‚áá‚án leider; n.l. de antiªchrist. Een andere brandende pijl is de

MODERNE THEOLOGIE

, om een nieuwe kerk te bouwen. Zij gelooft nog wel in de goddelijke openbaring, maar die zou door de mens gekleurd zijn gebracht. De bijbel wordt ontmythologiseerd, d.w.z. alle bovennatuurlijke dingen en wonderen worden op menselijk niveau uitgelegd. Deze ontkrachting van Gods Woord die in de kerkgeschiedenis al zo vaak heeft plaatsgevonden zet alle geloofswaarheden op scherp. We komen in de moderne theologie dan ook weer “waarheden” uit de newage tegen. Om er enkele te noemen:

*)een persoonlijke God is er niet

*)Jezus is niet de eniggeboren Zoon van God en de Christus

*)Hij stierf niet voor onze zonden

*)er is geen zonde en kwaad

*)de bijbel zit vol fouten *)er is geen hemel en hel

*)ieder mens is god. Met andere woorden: een heel ander evangelie.

In onze dagen dreigen christenen misleid te worden door een nieuwe wereldvisie die subtieler en verleidelijker gebracht wordt dan ooit tevoren. We zien in onze tijd de toename van een aantal gevaarlijke, onbijbelse ideeen, zoals

*) de kracht van het positieve denken, waar de mens weer centraal staat en met het geloof wordt omgegaan alsof het een kracht is die men naar eigen believen kan aanwenden. Liefde en licht zijn energieen geworden.

*) innerlijke genezingœ, (volgens Sanford en McNutt) waarin het zelfde positieve denken centraal staat en de mens de persoon van Jezus op kan roepen om dingen voor hem te laten doen.

*) Verwarring bij veel charismatici tussen bijbelse genadegaven en paranormale vermogens.

*) de aanbidding van het eigen ik. Hier zien we babylonische tovertechnieken overgoten met een vroom sausje in de vorm van visualisatie, wetenschap en bijgeloof.

*) ontkenning van de zendingsopdracht. We moeten de weg bewandelen van de dialoog en humanitaire hulp, die door christenen gegeven moet worden zonder de bevrijdende boodschap van het evangelie te verkondigen. Om staande te blijven moet de gelovige juist de wapenrusting Gods ter hand nemen: de bijbel, het geloof, het gebed, het bijbelse denken,œ de zonden belijden en een waardige wandel met en in Christus Het gaat niet alleen om intellectuele kennis, maar om de omgang net de levende God. Ondanks alle aanvechtingen en gevaren zal de satan nooit gelovigen, die het eigendom van Christus zijn, uit Zijn hand kunnen roven. Hij kan ze wel misleiden, zodat hun getuigenis als lichtend licht en zoutend zout verzwakt.

We worden echter aangespoord in Efeze 4:17+18:

Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van het hart. Wij zijn als christenen geroepen strijdbaar te zijn: Want we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (efeze 6:12) Dit alles natuurlijk door en vanuit de kracht van de Heilige Geest.

EEN NIEUWE WERELDHEERSER

Tot besluit van dit klankbeeld willen we stilstaan bij de komst van de antichrist, die de wereldheerschappij en œreligie zal verenigen. In 1982 werd reeds door de newage beweging de komst van de Maitreya in de media aangekondigd. De Maitreya is de opvoeder van de wereld en van ons mensengeslacht, hij is de Christus in ons midden; niet om te oordelen, maar om de mensheid te helpen en te inspireren tot eenheid. In deze ene persoon zouden zich verenigen: de Messias voor de joden, de vijfde Boeddha van de boeddisten, de Mahdi van de moslims, de Krishna van de hindoes. Hij zal zich openbaren en de mensheid in het tijdperk van de aquarius inleiden. Eerst moet de mensheid in het newage plan voorbereid worden op de planetaire hierarchie van de meesters. Als het “christus bewustzijn” bereikt is, moet vervolgens de komende Maitreya aangeroepen worden via grote gebeds en meditatiediensten.

Dan zal hij openbaar worden. Hij zal optreden als wereldleider en aan het hoofd staan van de wereldheerschappij, de wereldregering. Een wereldwijd controlesysteem treedt dan in werking, wat ook de wereldhandel en godsdienst omvat. De gemeente van wedergeboren gelovigen zal dan al opgenomen zijn.

Voor ieder die het systeem gehoorzaamt, wachten geluk, vrede, bevrediging en succes. Toch zullen er nog kleine splintergroeperingen zijn die zich niet aan het wereldwijde systeem onderwerpen. Zij staan de vooruitgang en de oplossingen van de wereldproblemen in de weg en zullen uitgezuiverd moeten worden in het belang van de toekomst van de wereld. Allen die weigeren de antichrist als “De Christus” te zien zullen worden vervolgd en zullen moeten vluchten.

De weinige ware gelovigen zullen moeten volharden tot het einde om behouden te worden. De antichrist zal grote tekenen en wonderen doen om hen die op aarde wonen te verleiden. Na enige tijd zullen ook zijn ware identiteit en bedoelingen duidelijk worden, namelijk zich te manifesteren als koning en hogepriester van de aarde. In de bijbelboeken Mattheás en Openbaringen wordt de antichrist de gruwel der verwoesting genoemd. Hij zal gaan staan op de heilige plaatsen in Israel en zich zetten in de tempel, om te laten zien dat hij een god is. (Matth.24:15, Dan.9:27, 2Thes.2:4) De uitverkorenen zullen vluchten de bergen in. Als iemand zegt, hier is de Christus; gelooft het niet, maar vlucht. Alle volkeren zullen zich keren tegen Israel, omdat het zich niet wil schikken in de vredesplannen voor de wereld. Het wereldrijk en de heerschappij van de antichrist zullen niet lang stand houden en hun ondergang gaat gepaard met grote verdrukkingen die er sinds het begin de wereld niet zijn geweest, en ook nooit meer zullen zijn. Gods toorn zal over de wereld komen en er volgen verderf, oorlogen, dood, hongersnoden en plagen. Uiteindelijk zullen zelfs de hemellichamen gaan wankelen.

De zon, maan en sterren zullen hun licht niet meer geven aan de aarde. Dan verschijnt de Here Jezus in macht en heerlijkheid, de Messias en Here der Heren en Koning der Koningen, die rechtmatig Zijn koninkrijk in bezit zal nemen. En elk oog zal Hem zien Hij, de Here Jezus Christus, volkomen mens en volkomen God, zal door de adem zijns monds de antichrist doden en machteloos maken door Zijn verschijning als Hij komt. En Hij zal komen met de Zijnen, zijn Lichaam, de gemeente, die met Hem zal verschijnen in heerlijkheid.

Alleen door Hem kan de wereld echt nieuw worden en gestalte krijgen. Hij maakt alle dingen nieuw. Jesaja zegt van Hem:

Een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder, en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal Zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Daniel zegt:” Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en Zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.” “ En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, een eeuwig koningschap, en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.” Christus is onsterfelijk, almachtig, eeuwig en heilig.

Hij spot in Psalm 2 met de volkeren, met de grote plannen der newage beweging. Vandaag worden mensen voor de keuze geplaatst om ons voor Christus en voor de gemeente zich aftezonderen, en te reinigen van de newage wereld. De roep van Elia klinkt weer en zal weer klinken. Hoelang wilt gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien Baáál god is, Wie wil Lucifer navolgen, hoewel die ons in de duisternis voert? Terwijl de Here Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld. Laten we mensen die geloven in de newage beweging dienen, door te getuigen welke hoop in ons is. Dit door een helder bijbels getuigenis, door woord en daad van de Hoop der heerlijkheid:

Jezus Christus. Redt hen, red hun zielen. Dat is de noodkreet in deze beginnende eindtijd, waarin satans macht zich steeds verder uitbreidt. Dat is het verlangen van Christus zelf, die niet talmt met de belofte, maar Hij is lankmoedig, daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Hij die zijn leven als bewijs van waarachtige liefde gegeven heeft, komt.., is komende. Ja, kom spoedig Here Jezus.!!

 

Gerard Feller 1990

Categorie: Bevrijdingspastoraat

Webwinkel

Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg

Promise Magazine

Wie is er online?

We hebben 978 gasten en geen leden online