LSD per computer

L.S.D. PER COMPUTER

Of cyberspace of virtual reality.
Na de agrarische revolutie en de industriÎle revolutie (mechanisering) wordt de wereld nu overspoeld door de zgn. derde golf, n.l. die van de automatisering en de ontwikkelingen in de informatica, nieuwe communicatie middelen en computerisering van alle maatschappelijke activiteiten. Het denken van de mens moet door "brain-machine" en "virtual-reality" gemanipuleerd worden door software.

In september 1990 vond er in Amsterdam een "post modern congres" plaats, waar enkele New Age guru's, zoals de Dalai Lama, Capra, Bohm, Sheldrake en nobelprijswinnaar Ilya Prigogine bijeen waren om een harmonische balans tussen kunst, wetenschap en informatica te zoeken. In dit artikel enige ontwikkelingen en verwachtingen in de toenemende integratie van occultisme, telecommunicatie en computerkracht, geduid in een bijbels perspectief.

Elektronisch voedsel voor de geest

De computer kan gebruikt worden om te fungeren als een signaalgenerator en ÈÈn van de toepassingen vinden we op het terrein van de psychologie. Via betrekkelijk eenvoudige elektronica kunnen complexe signalen voortgebracht worden, die via visuele en auditieve (hoorbare) middelen onze hersengolven beÔnvloeden, zodat onze bewustzijnstoestand veranderd.

Men gebruikt hiervoor een bril met LED's (light emitting diodes). Dit zijn vier kleine venijnig licht flikkerende lampjes, aan de binnenkant van elk glas. Ook kan men een koptelefoon of stereohelm gebruiken om de signalen te ondergaan. Volgens de theorie heeft men d.m.v. elektroden op het hoofd ontdekt, dat de hersenen golven voortbrengen, die in een aantal onderscheidbare frequentiebanden uiteen vallen. Men spreekt van Alpha, Betha, Delta en Theta-golven. Bij een normale staat van bewustzijn overheersen de Betha- en Alpha-golven. In slaap gaat het om Delta- en Theta-golven.

De hersenen zouden op bepaalde situaties, waarin de mens zich bevindt, reageren. Bij een mooi stuk muziek zouden de hersenen actief gaan worden door golven van dezelfde frequenties uit te zenden; frequentie following response, heet dat.

Deze golven worden in de moderne technologie in de vorm van geluid en licht (in de LED. bril) opgewekt, en via allerlei feedback-processen kunnen bepaalde "medische" doelen worden nagejaagd. Zo zouden alpha-golven van 7,5 Hertz tot 13 Hertz ontspanning geven; Delta-golven van 0,2 Hz tot 3,5 Hz geven een trance-toestand en Theta-golven van 3,5 Hz tot 7,5 Hz moeten de mens "helpen" bij de meditatie.

De makers vergelijken de effecten met algemene acupunctuur. Vaak worden deze "brainmachines" ook geprobeerd in een zgn. isolatietank, waarbij andere reÎle zintuiglijke prikkels worden uitgeschakeld. Waterbedden worden gebruikt om het gevoel van zwaartekracht te verminderen. De reacties tot dusverre zijn dusdanig, dat vrijwel iedereen na een korte sessie van vijf tot tien minuten merkt dat er iets gebeurt met de bewustzijnstoestand.

Nu is al gebleken dat velen verslaafd kunnen raken aan deze brainmachine (signaalgenerators). Volgens de verkoper van deze zaken in Nederland is er sprake van een zeker leerproces. De gebruiker leert er mee om te gaan, en het lijkt erop of zijn geest steeds meer open komt te staan voor deze beÔnvloeding. Deze beÔnvloeding wordt bij de zgn. Hypnotische Video tapes nog eens versterkt door sublimale (onbewuste) suggesties.(audiovisueel)

Combinaties met meditatietechnieken als Silva Mind Control worden aangeraden, net als de zgn. "anchoring" technieken van N.L.P. (Neuro Linguistic Programming) om de ware Theta-staat vast te leggen. N.L.P. is een combinatie van twee disciplines van wetenschap, te weten de gestalttherapie en de linguÔstiek of taalbeheersing, die uitgebreid zijn met de neurologie en de cybernetica.

Doel is het beheersen van waarnemingen, door de non-verbale reacties en emoties te meten en te sturen. Het directe doel is het manipuleren van eigen gevoelens en het wegnemen van weerstand tegen veranderingen. (R. Matzken: Handboek New Age)

Voor een kleine vierhonderd gulden heb je al zo'n "brainmachine" en een PC-versie is een dezer dagen ook al op de markt gekomen. Verder is er een soort walkman-uitgave, de zgn. MC2 is voor de jeugd al binnen handbereik met een handleiding hoe je "een droomtoestand" kunt bereiken.

De veranderingen in de bewustzijnstoestand is een bekend gegeven in de New-Age wereld. Wat vroeger alleen "doorknede" yogi's na jarenlang mediteren en oefenen konden bereiken, en wat tot voor kort met de Silva Mind Control methode na lang en moeizaam trainen "bereikt" werd, waar velen harddrugs voor moesten nemen, ùkomt en is binnenkort bereikbaar voor iedereen, inclusief de jeugd.

Gevaren

Het mag duidelijk zijn uit het bovenstaande, dat mensen ingevoerd worden in een onwerkelijke wereld. De normale zintuiglijke waarnemingen en denkprocessen moeten worden uitgeschakeld, en er is sprake van een grote zelfsuggestie. Naast de hypnose-tapes zijn er nog hemi-sync tapes, die een verschillend signaal aan ieder oor doorgeven om de integratie van beide hersenhelften te bevorderen; ook een bekend geluid in de New-Age wereld.

Het bewustzijn wordt gemanipuleerd en geprogrammeerd door software, een afschuwelijke ontwikkeling, waarin men er op uit is via een "nieuwe dimensie" voorwerpen en gebeurtenissen in een "ander licht te zien" Verschijnselen als bij de toediening van LSD worden hier verkregen, zoals hallucinaties, vermenging van realiteit en schijnwereld, afhankelijkheid en de psycholichamelijke gevolgen daarvan.

De menselijke geest wordt ontledigd en daarna "geconditioneerd" om op te gaan in een bedrieglijke "hogere werkelijkheid", waarin alles gemanipuleerd wordt en zo via allerlei tapes, "programma's) ingevoerd wordt in het nieuwe paradigma (denkschema), waarin iedere bijbelse dualiteit ontkent wordt en mensen holistisch ingeleid worden tot een ÈÈnworden met het godbewustzijn!!!

Nu al wordt er in Nederland software verkocht b.v. van de profeet Terence McKenna, die de historie analyseert als een fractal-tijdreeks op basis van een analyse van het occulte boek de I-Ching, het boek der veranderingen, wat ons "helpt" met het nemen van allerlei beslissingen en ons de toekomst voorspelt. Ook is er software te koop met analyses van relaties, sex en carriËre, gebaseerd op het denken van C.G.Jung etc.etc.

Bijbels gezien moet ons bewustzijn inderdaad veranderd worden. Echter niet gemanipuleerd tot een schijnwereld, maar ons bewustzijn moet gereinigd worden van dode werken, door het bloed van Christus.(Hebr.9:14) Dit moet plaats vinden in de reÎel geestelijke wereld, waarin de mens zich door vrije wil laat beÔnvloeden door de Heilige Geest. Dit in tegenstelling tot de boze, die de mens zijn natuurlijke remmingen doet loslaten en dan overrompelt met misleiding en suggestie, om hem vervolgens te binden en afhankelijk te maken.

Virtual reality

In het blad "Computer Info" wordt door ir.L.Sala melding gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de psychoactieve software, n.l. Virtual Reality of Cyberspace. We zullen enkele zaken hieruit citeren."Men kan met de computer op reis gaan, met o.a. een speciale stereo helm, een scherm, of een speciale bril met minischermpjes voor driedimensionale effecten, een omgeving "binnenstappen" die net echt lijkt, maar toch alleen in het geheugen van de computer en de ervaring van de reiziger bestaat."

Met de juiste apparatuur is het volgens ir.Sala nu al mogelijk om middels de computer als wandelaar in een ontwerp van een nog niet bestaand gebouw rond te dwalen. Men kan er dan rondkijken, de invloed van de afmetingen en kleuren van het ontwerp proeven, alsof het gebouw er al stond. Zo zou je je eigen huis met andere meubels en kleuren kunnen bekijken in het programma Virtual-Decorator.

Zo zijn er al "fietstochten", waarin men zittend op een (stilstaande) fiets door aan het stuur naar links of rechts te draaien het programma beÔnvloedt en een tocht door Manhattan, Amsterdam of Kyoto maakt. Bij Virtual Reality speelt illusie een grote rol. De mens laat zich zintuiglijk snel overtuigen van de "werkelijkheid" van zo'n niet bestaande of halfbestaande omgeving. Het bewustzijn en perceptie (zintuiglijke waarneming) worden op het verkeerde been gezet, in een veel sterkere mate, als de bekende simulatieprogramma's, zoals b.v. de flight-simulator, waarin men zelf in de stoel van de piloot zit en vliegt in een nagebootste wereld van vliegvelden, nagebootste contacten met vliegleiders etc. Hier gaat het om gesimuleerde bewegingen in een abstracte ruimte.

Bij Virtual Reality wordt alles veel meer tastbaar en voelbaar. men werkt met steeds meer feedback apparatuur, zoals spraak, keyboard en muziek. Cyberspace/PatiÎnt Communications uit Norcross U.S.A. heeft zelfs een minidisplay ontwikkeld die men heel dicht voor de ogen kan gebruiken. Daarmee kan een beter beeld overgebracht worden als bij een zware beeldbuis.

Soms kan men programma's construeren in "nieuwe werelden", b.v. vanuit een stoel een trip door de Amazone maken, basketballen in een wereld, waarin de zwaartekracht niet lineair is. Door het moeiteloos van positie en gezichtspunt wisselen ontstaat een gevoel van vrijheid en transcendentie, dat lijkt op een trip onder invloed van L.S.D. (Consensual Hallucination) Volgens veel New-Age profeten, die in de ontwikkeling van deze hoog technologische programmatuur zitten moet ons hele denken veranderd worden. Ons denken moet meer visueel gaan werken (Jaron Lanier) en daardoor wordt onze beleving van de werkelijkheid anders, en daarmee de basis van de alledaagse realiteit. Er zouden nieuwe taalvormen en communicatiepatronen ontstaan, mede door Virtual Reality.

De zgn. "new-physics" met de relativiteitstheorie, de kwantumfysica en de chaostheorie hebben de Newtoniaanse fysica achterhaald en daarom staat onze ervaring van realiteit volgens deze brainstormers ter discussie. Het denken van de mens moet getransformeerd worden.

De bijbel leert echter heel andere zaken. We moeten niet zien op het zichtbare, maar juist op het onzichtbare, op het Woord van God, hetgeen eeuwig is en waarheid is. Als ons denken wordt gericht op het zichtbare worden we misleid. Ons denken moet gefundeerd worden niet door de omstandigheden, maar de waarheid van God. (2Kor.4:18, Hebr.12:2)

Verwachting van de toekomstige ontwikkelingen

Gordon Pask, nu o.m. professor in Amsterdam, beschreef in 1982 al in het boek Micro-man de ontwikkelingen van een nieuw mensenras, de zgn. Micro-man. Naast het ras der computers, zag hij als geheel nieuwe stap op de evolutieladder de mens zich aanpassen, en uit dit koppel zou een nieuwe mensensoort ontstaan, waarin de wederzijdse bedreiging omgezet zou worden in een positieve samenwerking.

Middels Cyberspace of Virtual Reality zou men in de nabije toekomst zijn eigen irreÎle werelden scheppen, (zelf God zijn) waarin men rond kan dwalen. Jaron Lanier ziet Cyberspace in de toekomst als een ontmoetingsplaats waar men kan communiceren. Deze wordt dan niet beperkt door materiÎle randvoorwaarden; alles kan en alles mag. Al naar gelang de sensors en de feedback verbeterd wordt, kan men verder gaan met de data-gloves (hand-, hoofd- en lichaamsbediening) en zal de illusie steeds meer werkelijkheid lijken. Men denkt in de toekomst met de stereohelm ook met holografische projectie te gaan werken.

Rudy Rucker verwoordde een en ander met de slogan: You must let the machine into your heart. Zo worden de wildste science fiction boeken werkelijkheid. De door Aldous Huxeley reeds voorspelde, gemanipuleerde wereld in "A brave New world." komt angstaanjagend dichterbij. Misschien worden de drugs vervangen door de elektronica. Maar het doel is hetzelfde. Een irreÎle wereld, onder invloed van de "drugs", waarin mensen zoet gehouden worden met het bevredigen van hun genotzucht en gebonden zijn aan hun verslavingen.

De tekst in 1Tim.3:3 waarschuwt dat in het laatst der dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen o.a. zelfzuchtig zijn, pochers, roekeloos, onmatig, onhandelbaar, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Deze tijd, waarin het geheimenis der wetteloosheid reeds in werking is, is een gevaarlijke tijd, want de komst van de satan en de antichrist naar deze wereld is er een van allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Zij gaat gepaard met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. (2 Thess.2:7-10)

Manipulatie, intimidatie en imitatie zijn de wapens van bedrog van satan in een geestelijke strijd om de ziel van de mens. De mens die verleidt wordt tot toverijen (veranderd bewustzijn, uittreden, etc..), waartegen iedere christen zich in deze tijd moet wapenen met de wapenrusting van Christus. Door het Woord der waarheid (i.t.t. de misleiding), door het gebed in en door de Heilige Geest (i.t.t. de demonen), door het geloof van en in Christus (i.p.v. onszelf) en doordat Hij ons bewustzijn gereinigd heeft van boze werken om Hem te dienen en te eren met ons lichaam, ziel en geest.

Gerard Feller.
1990

Literatuur:
Megabrain van Michael Hutchison
Human Computer Interaction van Preece/Keller '90 Prentice Hall
Godel, Escher, Bach door D. Hofstadter '79
artikelen:
Cyberspace door J.Marshall in Electric Word , dec.'89
Cyberspace in Mondo 2000, sept.'89
Synthetic Generated Realities van Rheingold in Whole Earth,sum.90
C 1999 door dr. W.Bricken in Mondo 2000, juni'90
Being in Nothingness door J.Barlow in Mondo 200, juni '90
Nieuwsbrief over Cyberspace van Howard Rheingold.
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Techniek en occultisme