Elektrosound farmaceutica

Elektrosound Farmaceutica

Er moet heel wat "gesleuteld" worden aan het bewustzijn van de mens om als "nieuwe mens" in het "nieuwe tijdperk" te kunnen functioneren, volgens de New-Age aanhangers. Bij vele processen gaat het om het ontledigen van de menselijke geest, die daarmee "geconditioneerd" moet worden om in te gaan in een bedrieglijke "hogere werkelijkheid". Anders gezegd: Via verruimd bewustzijn moet men naar het "kosmische" bewustzijn zien te komen, om ten slotte het "godsbewustzijn" te bereiken. Zo stellen de leraren van de "nieuwe tijd" dat de mens slechts 5% van zijn hersenen actief gebruikt, zodat ze via dit bewustzijnsveranderings-proces een hele "nieuwe mens" worden. (Human Potential Beweging)

Voor deze "bewustzijnsverruiming" worden van oudsher technieken als yoga, T.M., spiritisme, gnostiek, drugs en meditatie gebruikt. In de laatste decennia echter worden in de door demonen geïnspireerde New Age beweging nieuwe middelen ingezet om een nieuwe spiritualiteit te bereiken. Moderne psychotechnieken als creatief visualiseren, inbeeldingstechnieken, positief denken, zelfverwerkelijking, Reiki, Rebirthing maken deel uit van de moderne alchemie van de geest.

Ook de transpersonele psychologie, waarvan Abraham Maslow één der grondleggers was predikt een nieuwe spiritualiteit waarbij ieder mens zijn eigen weg leert te vinden door het overschrijden van de grenzen van het "zelf" van ruimte en tijd. Dit alles om het bewustzijn te manipuleren en de "nieuwe tijd" dichterbij te brengen door menselijke (lees: demonische!) geesteskracht.

De New Age psychologie gaat er van uit dat bij ziekte de mens in staat is door het activeren van zijn eigen geesteskrachten, tot genezing te komen. Aan deze ontwikkeling wordt op hoog intellectueel, academisch niveau gewerkt in tal van disciplines in de wetenschap. Zo worden er ook steeds meer "high tech" middelen ontworpen, die steeds meer terrein gaan winnen. Eerst vanuit een excentrieke, alternatieve groep "healers" tot meer integratie in de "reguliere" genezerspraktijken.

High tech middelen, die het bewustzijn moeten manipuleren zonder de "bijverschijnselen" van de "gewone" drugs. De "mind"-machines zijn in opmars. Kleurrijke namen als: "Brain Tuner", "Nustar", "Minds-Eye", "Binaural Signal Generator", "Endo-Max", zijn voorbeelden van deze "electro-pharmaceutica". We zullen in het kort enkele ontwikkelingen van de laatste jaren beschrijven.

Sound therapy

Ongeveer 35 jaar geleden onderzocht de Franse K.N.O.-arts prof. Alfred Tomatis de samenhang tussen geluidsoverlast en gehoorbeschadigingen. Hij stelde vast dat psyche en gehoor met elkaar in nauw verband staan. Het gehoor nam, volgens Tomatis een sleutelpositie in, in het gehele functioneren van het menselijk organisme. Als het gehoorvermogen toeneemt, verbeterde zich volgens hem de algehele psychische toestand. Om dit te beïnvloeden had hij een speciaal apparaat ontwikkeld het zgn. "electrische oor". Dit was een ingewikkelde machine die geluid filterde en zo op wisselende wijze de gehoorfunctie, vooral van het rechter oor beÔnvloedde. Twee filters waren zo ingesteld dat de onderste was afgesteld op de maximum bas en minimum treble en de bovenste filter net andersom.

Het inkomende geluid (muziek), signaal kan slechts door één oor tegelijk gaan. Zo dat het ene kanaal de middenoorspieren ontspant, terwijl de andere deze stimuleert. De overgang van het ene naar het andere kanaal wordt gereguleerd door een elektronische poort, die open en dicht gaat, naar gelang de intensiteit van het geluid, waardoor er een heen en weer gaande beweging ontstaat. Het patroon van spanning en ontspanning fungeert als een "gymoefening" en brengt de spieren in een juiste conditie, zodat ze later zelf de mogelijkheid hebben binnenkomend geluid te reguleren. Het oor zal zo herstellen van zijn luisterfunctie, aldus Tomatis.

De New Age volgelingen koesterden deze theorieën van Tomatis en brachten die binnen hun neo-hindoeistisch mens- en wereldbeeld. Ze redeneerden als volgt: In plaats van het "elektronisch oor" kan je n.l. ook een goede Sony-walkman (met een minimaal bereik van 16000 Hz) gebruiken of een draagbare cd-speler. De muziek die zo via de koptelefoon afgespeeld wordt is van tevoren "geprepareerd". Dit betekent dat de lage tonen weggefilterd zijn. De muziek bestaat uit klassieke muziek van Mozart, Haydn en Handel, maar ook typische New Age muziek wordt urenlang beluisterd zoals de tonen van Tibetaanse klankschalen (hoge frequentie) die de hartslag en ademing rustig zouden maken. Zo moet de luisteraar van deze "hoogfrequente muziek", via het gehoor harmonisering, vitalisering en genezing van de "gehele mens" geschonken worden.

Geluidsenergie

Want zo werkt het in de gedachtewereld van New Age. De mens is alleen te zien als een brok "energie" dat continu beïnvloed wordt door "andere" energieÎn, zoals licht, kleur en geluid. Geluid wordt gezien als de krachtigste energie. De gehele mens wordt dan ook gezien als een verzameling van "energievelden" met wisselende dichtheden. Zo zou b.v. denken een fijne, lichte vorm van "geestelijke energie" zijn, die snel veranderd en daardoor andere materie van het lichaam beïnvloedt. Het heelal wordt gezien als een groot kosmisch energieveld, waarmee de mens in balans moet zien te komen.
God is in dit denken dan ook gedegradeerd tot een kracht in de kosmos tussen andere krachten, beïnvloedbaar en veranderbaar of zelfs ondergeschikt aan de natuurwetten. Hier is geen plaats voor Christus, als een persoon en bovennatuurlijke Schepper.

Als we terugkomen op de veronderstelde effecten van de hoogfrequente muziek, dan moeten we beseffen dat de aanhangers van de Sound-therapy zo de mens beschouwen. De hersenen zijn te zien als een energie-veld, met een elektrische lading. Via de soundtherapy wordt geluid, (energie) via de oren naar de hersenschors getransporteerd en worden de hersenen opgeladen in energie (geluid van 3000-20.000 Hz) of juist ontladen (onder de 3000 Hz).

Hogere klanken zouden dus via de psyche de weg vrijmaken naar een veranderd bewustzijn en zelfverwerkelijking. Verder redenerend komt men tot de gedachte dat depressieve personen er naar neigen hun oor uitsluitend op lage frequenties te richten, en omdat de stem gekoppeld is aan het gehoor, zij ook vrij laag en monotoon spreken. Ze moeten dus hun hersenen voortdurend "geestelijk opladen".

Vanuit een bijbels mensbeeld is al gauw duidelijk dat dit "opladen" meer een "neerhalen" van het bewustzijn als functie heeft. Een feit is dat het eindeloze herhalen, een verslavende en hypnotische uitwerking heeft op het bewustzijn, dat uiteindelijk ook psychische en fysiologische veranderingen in het lichaam bewerkstelligt worden. Zeker ook omdat de meeste gebruikers naast de hoogfrequente trillingen ook fysiologisch "overrompelt worden" door een voortdurende blootstelling aan een grotere intensiteit van het geluid (i.t.t. tot wat Tomatis leerde). Zo stelt Heide dat de klanken in het hoogfrequente gebied beluisterd worden vooral de seksuele opwinding opstuwen. Ook te Velde geeft aan dat de "tegennatuurlijke trillingen" steeds meer uit zijn evenwicht is, en uiteindelijk ook in het autonome zenuwstelsel disbalansen veroorzaakt met ook alle gevolgen van dien.
Resumerend wordt het verstand, gevoel en de wil door het bewustzijn gemanipuleerd en dit wilden de New Age aanhangers nu juist bereiken!

Duidelijk zijn de auteurs dan ook over de "geestelijke werking". Volgens Patricia Joudry, schrijfster van het boek Sound therapy, vloeit de energie van de kosmos waar we deel van uit maken door ons heen. Soms wordt het geblokkeerd en vindt het een weg rond ons heen, net als water rond een obstakel. Net zo als yoga oefeningen ons leren hoe we deze "energie" in onze spieren moeten brengen, zo moet de hersenschors op het juiste "energie-niveau" gebracht worden door deze geluidstherapie. Dit resulteert volgens haar in meer aandacht en concentratievermogen en toename van de creativiteit. De toename van de energie in de hersenschors maakt dat iemands gedachten gemakkelijk worden uitgedrukt in creatieve vormen volgens Joudry. Door toename van de onderste membraan die rijk is aan gevoelige weefsels zou het waarnemingsvermogen en lichaamsbeeld verbeterd worden en in harmonie komen. In feite is het een open stellen niet voor de "energie" maar voor de gevallen geestelijke wereld, voor demonen dus!

Klanktherapie

Klankschalen

In de literatuur over soundtherapy (die later, mede onder invloed van Ingo Steinbach klanktherapie genoemd wordt) worden de recente ontwikkelingen in het hersenfysiologisch onderzoek breed uitgemeten. Een geinteresseerde leek zal misschien tot de conclusie komen, dat hier sprake is van een wetenschappelijk verantwoorde en niet een occulte therapie. De praktijk is echter heel anders. Enkele begrippen in de hersenfysiologie worden gebruikt om ze vervolgens in te passen in een neo-hindoeistisch mensbeeld. De fysieke energie, zoals elektrische potentiaal¨verschillen in de hersenen worden gemakshalve gelijk gesteld door versluierd taalgebruik aan de geestelijke krachten, aan intuïtie en bewustzijn. Overigens past deze "energie-inwerking" volkomen op het hindoeïstisch mensbeeld, waarbij men denkt door fysische prikkels als geluid, kleur, "magnetisme" de zgn. geestelijke energie-centra te kunnen beïnvloeden en de "geestelijke evolutie van de mens" te versnellen. (Zie voor een uitgebreide beschrijving hierover het artikel Reiki-geneeswijze in Promise 7 jrg nr 3)

 

De klanktherapie gaat uit van het sjamaanse (toverdokter) denken dat tonen en klanken een helende werking hebben. Esoterische systemen kennen een universum, dat bestaat uit klanken. Het Hindoeïsme kent zelfs een "oerschepping" door een heilige klank. (de shabda of oer-klank a-oe-mmmm). Monotone dreunzang speelt dikwijls een rol bij het herstellen van een verstoorde harmonie van fysieke, psychische of sociale aard. (Denk ook eens aan de moderne muziekcultus, zoals b.v. "house-music", vormen van rockmuziek, etc.) De mens wordt daarbij gelijk geconditioneerd om open te staan voor de machten, krachten van boven en beneden. (Matzken, New Age handboek)

Hemi-sync signalen

Zoals gezegd wordt de soundtherapy in het westen tegenwoordig klanktherapie genoemd, mede door toedoen van Ingo Steinbach. Hij gebruikte de onderzoekingen van de verbanden tussen het luisteren en de hersenfuncties als een westers geaccepteerd model om de theorieÎn van bewustzijnsverandering acceptabel te maken. Net als alle andere New Age profeten richtte hij zich ook op de functie van samenwerking van beide hersenhelften. (Net als b.v. in de edukinesiologie, osteopathie en touch for health ) Zo kwam hij op de gedachte om in de klanktherapie de zgn. hemi-sync signalen te introduceren, waarbij linker en rechter oor op verschillende frequenties "gestimuleerd of ontspannen" kunnen worden. Tomatis geloofde dat 95% van de mensheid een linker hersenhelft dominantie heeft, maar de overblijvende 5% konden toch ook nog profijt hebben van de nadruk van de muziek op de linker hersenhelft, omdat de klanken die gericht zijn op de linker hersenhelft het hele brein bereiken via een kortere route dan wanneer ze gericht zijn op de rechterhelft.

Vanuit de theorieën van linker- en rechter hersenhelft filosoferen de New Age aanhangers verder: Door de dominantie van de linker hersenhelft is er ook een dominantie in rationeel denken, ordenen van materie, informatie opbergen, waarschijnlijk‚heden beredeneren, kortom de "bekrompen" rationele westerse mens, die het "intuitieve", "kunstzinnige", "creatieve" van de rechterhersenhelft heeft verloren. Daarom kan ontspanning van de rechter hersenhelft en stimulering van de linker hersenhelft met hemi-sync geluid (lees "energie") de "gehele" mens stabiliseren en "genezen". Zelfs patiÎnten met dyslexie, ontwikkelingsproblemen, maar ook met psychische en geestelijke klachten als depressies en angsten worden zo allemaal binnen het indicatiegebied van klanktherapie gebracht.

Op zich is er niets tegen het onderzoek van de hersenfysiologie. Maar het spreken over linker- en rechter hersenhelft in dit verband, en de accentuering van de rechterhersenhelft, heeft niets te maken met een evenwichtige ontplooiing van de mens, maar met de afbouw van het kritische vermogen! Hierdoor wordt men meer geconditioneerd in het intuïtieve denken in beelden en symbolen en weg van het abstracte denken, dat uitgaat van bepaalde (bijbelse) fundamenten en criteria.

Vooral de herhaling van de muziek (en hypnotische werking) steeds weer, programmeert en conditioneert deze veranderde bewustzijnfuncties Geestelijke stabiliteit wordt niet meer gevonden door een onderwijzend leven in de wandel met Christus, getoetst door de Bijbel, in een leven in gehoorzaamheid, maar geestelijke stabiliteit wordt nu bepaald door het energieniveau. (het geluid, de kleur of het zgn. magnetische veld)

Over brainmachines en neuro-sonische tapes.

Een "geheel andere" benadering als de soundtherapy of klanktherapie is het werken met brainmachines en neuro-sonische tapes. Ging men bij de soundtherapy uit van de hoogte van de frequentie van geluidstrillingen, bij de brainmachines denkt men direct invloed te hebben op het micro-elektromagnetische veld van de hersenen. De hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen, die tussen elkaar en via het centrale zenuwstelsel naar het lichaam speciale elektromagnetische impulsen uitwisselen, opbouwen, vastleggen en uitzenden. Iedere ontlading van zo'n impuls geeft een microelektromagnetisch signaal met een trilling (frequentie) tussen de 1 en 30 hertz. Het totaal van deze signaaltjes geeft de zgn. hersengolven, die men d.m.v. een EEG kan meten. (Brain-mapping heet dat tegenwoordig) Hersengolven worden in groepen onderscheiden en naar frequentiebereik ingedeeld. Wanneer men zegt dat iemand in de Alfa-staat is, betekent dat men voornamelijk golven in dat bereik kan meten.

Men onderscheidt zo de volgende golflengtes:

BETA-golven (13-30 Hz)
zijn kenmerkend voor het normale bewustzijn met naar buiten gerichte aandacht. In deze toestand is logisch analytisch denken mogelijk, maar ook stress en onrust.
ALFA-golven (8-13 Hz)
ontstaan in een ontspannen maar wakkere toestand. Deze toestand wordt opgewekt wanneer u uw ogen sluit, en aan prettige dingen denkt.
THETA-golven (4-8 Hz)
zijn karakteristiek voor bepaalde slaapfasen en diep meditatie volgens de New Age profeten. In een theta toestand zou een verhoogde creativiteit, ongewone oplossingen en toegang tot diepere, psychische, en paranormale lagen ontstaan, een uitschakeling van de gedachten activiteit.
DELTA-golven
zijn de langzaamste (0-4 Hz) en treden voornamelijk in diepe droomloze slaap op.
Muziek beinvloedt de stemming van het gemoed. Volgens de moderne "hersenspoelers" kunnen bepaalde muzikale structuren, ritmen en golfbereiken, op de juiste wijze gecomponeerd zo ook verschillende bewustzijnstoestanden induceren. Frequentie following response heet dat. Deze golven worden in de moderne technologie in de vorm van muziek en licht (in de L.E.D. bril = light emitting diodes) opgewekt en via allerlei feedbackprocessen kunnen bepaalde "medische" doelen worden nagejaagd. Zo worden er stereofonische, holofonische en holodynamische effecten toegevoegd om de hersenhelften in harmonische samenwerking tot "ontspanning" te brengen.

In Promise 7e jrg nr.1 hebben we enkele toepassingen via de computer van deze brainmachines beschreven. (cyberspace, virtual reality)

Een onderzoek uit 1969 met drie Polynesische "healers" leerde dat bij hun "helende" werkzaamheden EEG-hersengolven geregistreerd werden van 7,38 Hz. Andere onderzoeken in 1973 en 1977 bevestigden dat de gemiddelde frequentie bij "gebedsgenezers", mystici, sjamanen en "genezende priesters" dezelfde waarde had. Volgens de New Age propaganda komt dit exact overeen met de "resonantie" van de aarde. Men zegt dat hiermee het "bewijs" geleverd is dat het menselijk bewustzijn werkt als een hologram. Dit betekent dat als iemands hersengolven, zoals bij sjamanen en healers in overeenstemming zijn met kosmische patronen, men toegang krijgt tot informatie van het hologram en dus het "Al-weten".

Iedereen kan dus zijn eigen "healer" spelen. Ieder lichaam kan dus zichzelf genezen, wanneer het toegang heeft tot de juiste informatie. Dit zou minstens éénmaal per dag gebeuren: Op het moment dat je uit je slaap wakker wordt, dan ga je van alfa naar theta niveau en overschrijdt je de exacte grens tussen deze twee gebieden n.l. de 7,83 Hz.

En zo draven de aanhangers van deze electro-pharmaceutica maar door. Toch wordt er ook in Nederland op steeds grotere schaal geÎxperimenteerd. Een feit is echter dat dat wat vroeger alleen haalbaar was voor "doorknede yogi" of door harddrug-gebruik nu binnen enkele sessies op te wekken is door deze zgn. brainmachines.

Nu al kun je in moderne disco's in een luie strandstoel, in zgn. "relaxruimtes" de nieuwe psychedelica proberen. Je zet een hoofdtelefoon op en een soort afgesloten skibril en je maakt een keuze uit het programma. (anti-stress, meditatie, plezier) Een psychedelische geluids- en lichtshow ontvouwt zich voor je. Met de zgn. ultra meditation cassettes worden de hersenen beinvloed door een thetagolf. Iedereen die het "geprobeerd" heeft zelfs na korte sessies van 5 tot 10 minuten, merkt dat er iets gebeurt is met de bewustheidstoestand. Nu al zijn velen verslaafd aan deze signaalgenerators (brainmachines).

Net als bij de klanktherapie kunnen de brainmachines ook in elk oor een andere frequentie bereiken, met als gevolg dat de hersenen het verschil tussen die twee frequenties registreren en daarop gaan mee vibreren. Dit principe heet Binaural Beats en genereert een staat van hemi-sync (hemispheric syncronization) waarbij beide hersenhelften op elkaar afgestemd worden. Hiervoor geindiceerd zouden zijn: Behandeling van autistische kinderen, stressvermindering, verhogen van concentratievermogen, slapeloosheidsproblemen, etc.

Zo zijn er ook nog de ABR-IQ TAPES (Acoustic Brain Research). Deze zouden het R.A.S. (Reticular Activating System) beinvloeden. Dit is een fijn netwerk, dat door de hersenen loopt en informatie van buiten "stuurt", dwz bepaalde delen van de hersenen alert maakt, opdat informatie verwerkt kan worden. Sommige ABR tapes werken met "transformerende metaforen" (naar het werk van Milton Erickson) om direct het onderbewustzijn aan te spreken in haar eigen taal. Ook wordt gebruik gemaakt van "Essentic Forms", universele golfpatronen die essentiele menselijke emoties en kwaliteiten weergeven. (naar het werk van Manfred Cleynes) Cleynes ontdekte dat bepaalde menselijke emoties hetzelfde golfpatroon hebben ongeacht plaats, ras, etc. Dergelijke golfpatronen zijn door ABRomgezet in muziek en te vinden op alle tapes. Ze zouden zeer krachtig werkzaam zijn!

Tot slot kent men nog de HYPNOTISCHE TAPES, die gebaseerd zijn op een visueel / auditieve methode, waarbij het onderbewuste van de kijker wordt aangesproken met boodschappen die een transformerende werking in het bewustzijn tot gevolg hebben. Het onderbewustzijn wordt vier-voudig aangesproken: twee hypnose technieken (verbaal en visueel) gecombineerd met twee subliminale technieken (onbewuste suggesties). In de eerste plaats tekst die zo kort op het beeldscherm verschijnt dat alleen het "onderbewustzijn" de kans krijgt het op te pikken, het bewustzijn is daar "te langzaam" voor. Verder een gesproken woord wat onder de muziek "ligt", dwz het is opgenomen net onder de gehoorgrens van het bewustzijn! Door het kijken naar de mooie, kleurrijke en integrerende patronen (computer gegenereerd) die subtiel op het scherm van de t.v. bewegen en van vorm veranderen, ontstaat een bewustzijnsvorm, waarbij de activiteiten van de hersenen weer gesynchroniseerd worden (links en rechts) Het gevolg is dat de hersengolven van Beta (waakbewustzijn) naar alfa gaan en vervolgens naar theta. Met deze methode wordt het bewustzijn omzeild en hebben de boodschappen een veel directere en sterkere invloed op het dagelijks leven.

Men heeft in deze hypno tapes programma's als: Stop smoking, stress control, self confidence, accelerated learning, astral projection, chakra balance, charisma, positive thinking, love and believe in yourself, sensational sex etc., etc. Naast de reeds genoemde hypnotische, verslavende bewustzijnsverandering is een ander occult aspect de (onaardse) sfeer die opgeroepen wordt, de wereld van (neo)Hindoeisme, Tao, Allah, etc. die zijn afdrukken en gewenning nalaat op het menselijk bewustzijn.

In Fil.4:8 staat een belangrijke bijbelse toetssteen:"Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!"

Enkele slotopmerkingen

Denk niet dat de bovenbeschreven ontwikkelingen alleen de hobby is van enkele computer- en electronicafreaken. De laatste jaren worden de toepassingen steeds veelomvattender. Nu al wordt veel geexperimenteerd met "therapie" voor verslaafden. In Rusland schijnt men al 35 jaar te werken aan electro-neurologische apparaten, die al heel wat verder gaan dan de "primitieve" electro-shocks.

Ook in het onderwijs en de gezondheidszorg worden "leerprocessen" met mindmachines steeds meer ingevoerd. Zo is de N.L.P. (Neuro Linguistic Programming) een combinatie van gestalttherapie en linguistiek die uitgebreid zijn met neurologie en cybernetica. Verder worden steeds meer mensen met leesblindheid (dyslexie), geheugenstoornissen en emotionele- en of stress problematiek "behandeld".
In de komende jaren zal dit ongetwijfeld explosief toenemen. Alleen al in de V.S. is er een jaarlijkse omzet van 14 miljard dollar aan "legale" drugs, als valium en librium. Hier ligt ongetwijfeld een "grote markt" voor de "electrofarmaceutica".

De "Nieuwe tijd" komt met rasse schreden dichterbij, de "nieuwe tijd" die alleen dichterbij gebracht kan worden als "oude" begrippen en (bijbelse) vooronderstellingen eerst uitgewist worden. Daarna, als al de bijbelse remmingen van het linkerhersenhelft denken opgelost is, moet de mens een nieuwe "wereldorientatie" krijgen om vandaar uit te komen tot transcendentie, het doordringen tot een "hoger" niveau, waarin je je door je eigen zelf (Godsbewustzijn) moet laten leiden.

De electro-sound pharmaceutica kunnen daarin een belangrijke rol gaan spelen. Ze MANIPULEREN HET BEWUSTZIJN van de mens. Bijbels gezien behoort het bewustzijn tot een functie van de geest van de mens, het innerlijke wezenlijke van de mens (zijn hart) Dit manipuleren vindt plaats door dit bewustzijn te wennen aan verslavende, hypnotische, leugenachtige, misleidende indrukken en informatie, die urenlang inwerkt, bewust en/of onbewust. Het normale kritische denken geleid door de Heilige Geest en het Woord van God wordt ontmanteld, en stelselmatig afgebroken. De geest van de mens wordt gewend aan een nieuwe (onbijbelse) "realiteit" en gericht, niet op God, maar op zichzelf (Godsbewustzijn).

Brainmachines zullen in de nabije toekomst ook steeds meer toepassingen krijgen in de gezondheidszorg en onderwijs. Daar worden ze onder het mom van therapie (b.v. soundtherapy) en b.v. "mind-mappen" (d.i. het leren uitdrukken in vormen van beeldtalen en netwerken) door N.L.P. omgevormd tot "holistische" mensen. Die gestimuleerd worden onder het voorwendsel van het "rechter-hersenhelft denken" tot het loslaten van alle kritische vermogens van de geest, onder het mom van ontwik¨kelen van creatieve, expressieve vermogens of van therapie. Ze worden "afgeweekt" van de kennis en "vreze" van Christus en ingeleid in de spirituele evolutie en "transformatie" door "universele kennis en vermogens".

Niet alleen in de gezondheidszorg en onderwijs worden deze processen op topniveau gefaseerd ingevoerd, maar ook in het bedrijfsleven (topmanagement) kunst, cultuur, informatica en automatisering gaan deze ontwikkelingen snel. Ons bewustzijn moet bijbels gezien inderdaad veranderd worden. De geest (hart) van de mens is niet goed. Het neemt niet de juiste plaats in, die door God in de schepping bedoeld is. Door het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus zijn wij, gelovigen, met Hem gestorven, begraven, maar ook opgewekt. (Rom.6:3-9) Opgewekt met een vernieuwde, opgewekte, gereinigde geest; dit door het werk van de Heilige Geest die in ons is komen wonen, en die ons bewustzijn (geest) heeft veranderd, die ons bewustzijn eeuwig wil leiden. Het bewustzijn is veranderd, niet door elektro-pharmaceutica, niet door zelfverwerkelijking, niet door N.L.P. noch door "mindmapping", noch door eigen inspanning, maar door het bloed van het Lam.

Hebr.9:14 "Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de Eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft ONS BEWUSTZIJN REINIGEN VAN DODE WERKEN" Vanuit die vernieuwde Geest moeten we niet met de linker- of rechter hersenhelft denken, maar Bijbels denken, niet alle remmingen loslaten, maar ons

GEWETEN (BEWUSTZIJN) AANSCHERPEN EN OEFENEN door te leren onderscheiden wat voor God goed en kwaad is.
De Heilige Geest zal ons binnen Bijbelse kaders en toetsing brengen tot de enige echte wereldoriÎntatie n.l. op de Schepper van Hemel en Aarde.

Hebr.10 22-24 "Laten wij toetreden MET EEN WAARACHTIG HART (geest) in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart (BEWUSTZIJN) dat door de besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten we de belijdenis ONWANKELBAAR vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken."

Gerard Feller. 1992

LITERATUUR

Christelijke literatuur:
drs. R.H. Matzken: Handboek new age Buyten/Schipperheyn 1990Þ
Dave Hunt / T McMahon: Christendom in verleiding Moria 1987
drs C.M.H. v Lieshout: Prelude op New Age Moria 1992 Hilversum
Literatuur soundtherapy:
Patricia Joudry Sound therapy Oase Zwolle 1987
Ingo Steinbach: Klanktherapie Oase Zwolle 1991
prof. A. Tomatis: Education and dyslexia
John C Eccles:The human mystery Grifford Edinburgh 1977
W.R. Hess: The biology of the mind Chicago pr.1977
Wilder Penfield: The mystery of mind Princeton un. 1975
John Diamond: The life energy in music 1981
Langendijk: Rechter en linker hersenhelft Ankh. 1985
John Beaulieu: Genezen met geluid A'dam de schors 1989
Literatuur brain bewustzijn en technology:
Capra Fritjof: The tao of physics Bantam books 1975
Peter Hamel: That make us whole Sanfrancisco Harper1985
Millbrae: Your healing mind Celes. arts 1975
Michael Hutchinson: Megabrein
J. Marshall: Cyberspace Electr. world dec '89
Cyberspace: In Mondo 2000 juni 90
Marvin Minsky: The society of mind
R Ornstein/David Sobel: The healing brain
S Ostrander/L. Schroeder: Super learning
C Hampden Turner: Maps of the mind
Ward Dean John Morgenthaler:Smart drugs en Nutrients
R. Ornstein: Multimind
J. Jaynes: The origin of conciousness
Catalogus: Would the Buddha wear a walkman?
Jose Silva: Alfa training
Luc Sala John Barlow: Virtual reality
G. Feller: L.S.D. per computer Promise 7jrg nr1
Peter Russell: The brain book
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Techniek en occultisme