Bioresonantie-therapie BRT

BIO-RESONANTIETHERAPIE (BRT)

De bio-resonantietherapie rukt op in West-Europa. Het is ÈÈn van de vele pogingen een brug te slaan tussen oosters, occult gedachtegoed en het natuurwetenschappelijk denken in de westerse gezondheidszorg. Onder de vlag van bio-resonantietherapie varen verschillende behandelmethodes, die onderling in meerdere of mindere mate verschillen door hun uitgesproken occulte fundamenten.

Ondanks alle ingewikkelde verklaringen vanuit de quantenmechanica en de "high tech" behandelapparatuur die men gebruikt, is er nooit enig wetenschappelijk dubbelblind effectiviteitenonderzoek bij patiÎnten verschenen, dat de gesuggereerde werkzaamheid van deze methodes kan ondersteunen. Geclaimde behandelresultaten - indien aanwezig - zijn vaak het gevolg van het placebo-effect (tijdelijk), betere leef- en eetgewoonten en meestal ten gevolge van occulte bindingen die, zoals bekend, grotere nadelige gevolgen op termijn hebben voor het functioneren van de mens naar geest, ziel en lichaam. In dit artikel zullen we proberen bovengenoemde stellingen te verduidelijken.

Moratherapie

De bio-resonantietherapie (BRT) is ontstaan uit de Moratherapie. De Moratherapie is een algehele diagnostische- en behandelmethode met lichaamseigen trillingen. Deze therapie is in 1977 ontwikkeld door de Duitse arts F. Morell en ir. E. Rasche (vandaar de naam Mora).

Men ging er van uit, dat chemische processen in het lichaam bestuurd werden door elektromagnetische signalen. Vele ziekten zouden berusten op disharmonische trillingen, die leiden tot een gestoorde sturing van deze scheikundige processen (= gestoorde informatieoverdracht). Elk orgaan zou zijn eigen specifieke elektromagnetisch trillingsspectrum hebben. Dit valt echter moeilijk te bewijzen. Morell echter ging er dus vanuit dat gevoelige stuurprocessen in het menselijk organisme door de stoortrillingen van schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld zware metalen in het drinkwater, in het organisme een ziekte tot gevolg hebben. Hij dacht deze stoortrillingen te "neutraliseren" door ze, nadat hij ze vanuit het lichaam had opgevangen, in spiegelbeeld naar het lichaam terug te sturen. De patiÎnt zou zo door zijn eigen lichaamstrillingen behandeld worden. Morell gebruikte daarvoor het zogenaamde Mora-apparaat.

Tegenwoordig wordt door veel B.R.T.-therapeuten het BIOCOM apparaat gebruikt. (Fa. Brugemann) Dit bevat een diagnostisch deel, dat de elektrische huidweerstand bij acupunctuurpunten meet en een therapeutisch deel: een gelijkstroomversterker, die naar keuze geschakeld kan worden door combinaties van versterking, signaalomkeer en een filter, en die een bereik heeft van 10 Hz tot 150 kHz. Het uitkomende signaal is dus te zien als een bio-feedback, die tot bedoeling heeft, door middel van trillingen bio-informatie op het zogenaamde sturingsmechanisme van organen over te brengen.

Taoïstisch mensbeeld

De diagnostiek vindt plaats op de zogenaamde acupunctuurpunten, zoals u hierboven gelezen hebt. Morell integreerde zijn leer van elektromagnetische trillingen met de ideeÎn van de acupunctuur en haalde daarmee tegelijk het occulte element in huis. De minieme trillingsspectra (die de meest geavanceerde systemen met supergeleiding tot een factor 10 zouden overtreffen), die nauwelijks objectief te meten zijn, leken wel een beetje op de energie en Tsji stroom die men ook in het Taoïstisch mensbeeld kent. Morell bediende zich van de leer van de elektroacupunctuur en dit werd dan ook bepalend voor het controleren van de diagnose en therapie. Hij mat met zijn apparaat geen elektromagnetisch veld van een orgaan maar huidweerstanden.

In het boek "Tovenaars van de 20ste eeuw" heb ik al aangegeven, dat deze acupunctuurpunten niet specifiek zijn. Er zijn verschillende "scholen" die steeds weer andere meridianen en acupunctuurpunten gebruiken. Daarnaast worden in de beoordeling slechts enkele honderden punten betrokken, terwijl op vele duizenden plaatsen de huidweerstand bij ieder mens variabel is. Het raamwerk van denken is niet wat men door metingen vindt, maar men gaat uit van een Taoïstisch mensbeeld en past daar de zogenaamde meetresultaten in. Deze meetresultaten zijn overigens ook zeer discutabel.

Bij een onderzoek aan de universiteit van Maastricht in 1989 geeft dr. P. Knipschild al aan dat het meten van huidweerstanden "natte vingerwerk" is. Meetresultaten zijn nauwelijks objectief te krijgen, omdat er steeds talrijke variabelen zijn, die de meetresultaten wisselend beïnvloeden, zoals temperatuur, vochtigheid, emoties, druk van elektrodes, stand van de elektrode, bloeddruk, doorbloeding, oedeem, huidwondjes, haarfollikels, enzovoort.

Morell ziet de acupunctuurpunten in navolging van Voll (elektra-acupunctuur) als het ware als vensters aan de oppervlakte van de huid, waardoor de uitwisseling van kosmische energie kan plaatsvinden, zodat de energie in het lichaam in evenwicht kan zijn met de rest van de kosmos. Hij verbindt de discutabele meetresultaten met de occulte elementenleer over orgaanfuncties vanuit het Taoïsme. Verandering van de huidweerstand zou immers een aanduiding zijn dat de Tsji-stroom (kosmische energie) die in de meridianen zou lopen, veranderd zou zijn. Met het beïnvloeden van de lichaamseigen trillingen zouden de huidweerstanden veranderen en daarmee zou het "bewijs" geleverd zijn, dat de zogenaamde Tsji stroom, die via de meridianen door de organen werkt, een gezondmakende invloed uit zou oefenen.

Deze Tsji-stroom bestaat echter alleen in het geloof van het Taoïsme, het is geen fysische kracht, maar een geestelijke kracht. Iedereen die zich op zo'n manier inlaat met de BRT zal bewust of onbewust onder invloed komen van de geest van Tao, ook al verdiept men zich niet in de achtergronden en ziet men het alleen als elektrotherapie. Men komt in aanraking met de geest van Tao, die de BRT-therapeut(e) en/of het biocomapparaat als initiatiemedium gebruikt.

Energetische geneeskunde

Er worden door de verschillende BRT therapeuten wisselende verklaringen gegeven voor de "werkzaamheid" van hun therapie. Allereerst moeten we constateren dat er een paradigmaverandering heeft plaats gevonden in het denken over mens- en wereldbeeld. Men gelooft in een organisch, holistisch en ecologisch wereldbeeld. Dat wil zeggen: alles in de mens en op aarde en in de kosmos vormt ÈÈn groot geheel. Iedere actie heeft een reactie tot gevolg. Men gebruikt onder andere de theorie van de quantenfysica, die een verklaring zoekt voor de paradoxale quantensprong in de microfysica en die uitkomt op een dualisme van materie en bewustzijn, die wederzijds elkaar zouden beïnvloeden. Dit denken is onder de term parallellisme bekend geworden.

Capra beweerde in zijn boek "The Tao of Physics" bijvoorbeeld dat het organische holistische wereldbeeld in de oosterse mystiek ondersteund werd door de bevindingen van de moderne natuurkunde. Of simpeler gezegd, men maakt strikt gezien geen onderscheid tussen "energie" en materie, tussen geest en materie. Hooguit is er een verschil in "trillingsgetal" en zo wordt in de energetische geneeskunde de mens gezien als een energieconcentratie, een Tsji-concentratie in het Tsji-universum. De acupunctuurpunten zijn de Tsji-concentratiepunten, die in hun yin en yang polarisatie de innerlijke energie uitwisselen met de zogenaamde exogene energieconcentraties.

In de "energetische geneeskunde" kent men zes bronnen van levensenergie (TSJI):

  1. Kosmische energie: stralingsenergie van hemel, zon en aarde.
  2. Ancestrale energie: ook wel chromosale energie genaamd, die betrekking heeft op erfelijkheid en constitutie. Hierin wordt door middel van homeopathie veel invloed uitgeoefend.
  3. Ademenergie: deze zou omgezet worden in orgaanenergie.
  4. Voedingsenergie: te onderscheiden in yin en yang voedsel.
  5. Intersexuele energie: deze zou berusten op het polariteitsverschil tussen man en vrouw, waar energieoverdracht plaatsvindt door sexualiteit.
  6. Intersociale energie: de energie-overdracht van mens tot mens.
Zoals we al gezien hebben geloven de aanhangers van BRT dat chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische signalen. Vele ziekten zouden berusten op disharmonische trillingen, die leiden tot een gestoorde informatieoverdracht. Men beweert dat, als het "innerlijk milieu" door verkeerde voeding, stress en gifstoffenbelasting beschadigd wordt, het milieu niet meer "in balans" is. Het wordt gevoeliger voor virussen, bacteriÎn en hun toxinen, zware metalen en stress.

Belangrijk is echter, dat die schadelijke invloed niet alleen op materieel, stoffelijk niveau werkzaam is, maar ook op "etherisch niveau", dit zou het trillingspatroon verstoren. Biochemische reacties zouden ondergeschikt zijn aan energetische besturing. Stofwisselingsprocessen, hormoonafgifte, groei en regeneratieprocessen zouden op energetische wijze worden bestuurd en geco–rdineerd. De mens heeft daarnaast als "open systeem" veelvuldige stuursignalen nodig van zijn omgeving. Te denken valt dan aan het aardmagneetveld, aardrotatieritme, kleurentrillingen enzovoort. Deze zouden op hun beurt weer afgezwakt worden door de "golvenzee" van buiten: radar, microgolf, radio, etc.

Men richt zich vooral op chronische ziekten en klachten, die zouden ontstaan door een niet goed functioneren van het immuunsysteem. Te denken valt aan allergieën, voedselintoleranties en auto-immuunziekten. De verschillende stoffen en voedingsmiddelen, waar een allergie voor bestaat worden met de BICOM/elektroacupunctuur "uitgezocht". Men zou op de specifieke acupunctuurpunten (volgens de leer van Tao) op de huid bij allergieën een verhoogde huidweerstand meten. In het kader van de "energetische stabilisering" worden vaak ook homeopathische, gepotentieerde middelen voorgeschreven, die door hun potentie immers ook energetisch zouden werken. Een enkeling houdt zich zelfs bezig met elektra-acupunctuur, waarvan de naalden in een homeopathisch middel gedrenkt zijn, dit als goede "aanvulling" van BRT.

Kosmische energie en de Bijbel

Energie of kosmische energie of levensenergie is dus de uitdrukking van iemands persoonlijkheid, zoals hij zich etherisch manifesteert. Het begrip energie wordt daarbij dus niet alleen met iemands uiterlijke voorkomen verbonden, maar vooral met ons zogenaamde dubbellichaam of etherische lichaam, dat niet met menselijke instrumenten te meten is. De gezondheid van ons uiterlijke lichaam wordt echter, volgens het denken in de energetische geneeskunde, grotendeels door de energietoestand van ons etherische lichaam bepaald en gevoed. De banen of kanalen, waarlangs deze energie zich zou voortbewegen, worden meridianen (acupunctuur) of chakra's (hindoeïsme, kleurentherapie) genoemd.

Alles, wat wij zeggen, denken, doen, of alles wat er gebeurt, zendt energiegolven uit. Deze elektromagnetische trillingen worden geregistreerd als vibraties of patronen in het etherweefsel van het heelal. (akasja= sanskriet voor etherweefsel van het heelal) De verschillende methoden van BRT gaan uit van de gedachte dat, door het beïnvloeden van deze elektromagnetische velden, niet alleen het organisme van de mens te beïnvloeden is maar de gehele mens. De geestelijke gezondheid (en de soms gunstige gevolgen) zouden bepaald worden door het manipuleren van kosmische energievelden of levenskrachten, die de mens zelf kan ontwikkelen of heelmaken.

Het geestelijk gezond zijn wordt volgens de Bijbel echter alleen gerelateerd aan de relatie met de enige God, die geen vast onderdeel is van de schepping, maar die in Christus zich in de schepping heeft geopenbaard. Geestelijk gezond zijn heeft te maken met het feit dat, door Zijn genade en offer, de mens weer in de oorspronkelijke relatie met Zijn Schepper kan staan, de Bron en de Instandhouder van het leven. De geestelijk gezondmakende kracht bestaat niet uit het manipuleren van kosmische energievelden maar door het evangelie van Jezus Christus, het kruis, de Heilige Geest en de gebeden, die de mens bidt onder leiding van de Geest van God.

In Kolossenzen 2:20 - 3:3 staat: "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten, aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven, niet die van de aarde zijn; want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God."

BRT met externe signalen

Zoals eerder vermeld geloven de BRT aanhangers, dat de energetische sturingsprocessen niet alleen door lichaamseigen trillingen worden beïnvloed, maar ook door externe signalen. Ook 'aardstralen', 'aardmagneetvelden', 'kleurentrillingen' kunnen onze gezondheid beïnvloeden. Oorspronkelijk werd de zogenaamde biotensor (BT) ontwikkeld door de Duitse filosoof dr. Oberbach. Hij gebruikte deze biotensor bij het opsporen van onder andere aardstralen en wateraders. Verschillende mensen, die zich met BRT met externe signalen bezig houden, pendelen of wichelen de energievibraties of -kanalen uit.

Zo gebruikt Brooks, een kleurentherapeut uit Nieuw Zeeland waar veel Nederlanders hun heil zoeken, een walvisbeen om de diagnose uit te wichelen, om dan vervolgens via de "trillingsfrequentie" van bepaalde gekleurde strengetjes wol de patiÎnt met BRT te "genezen". Brooks geeft zelf aan dat hij deze "kennis" gehaald heeft uit het Hindoeïstisch mensbeeld. Daarin wordt verondersteld dat de mens zeven "energiecentra" , "chakra's" zou hebben, die ieder op zijn beurt verschillende kliersystemen en orgaansystemen zouden beÔnvloeden en die elk gerelateerd zijn aan een bepaalde kleur (en de daarbij horende trillingsfrequentie).

BRT-therapeuten beweren dat iedereen kan leren pendelen of wichelen, als je je er maar voor "open" stelt. Deze vorm van wichelroede lopen behoort onder andere tot het werk van de druïden. Men geloofde dat men landstreken kon verdelen in "energetische krachtpunten" die door "ley-lijnen" verbonden waren. In de Keltische mythologie worden deze betrekkingen tussen heilige plaatsen 'ley' genoemd, dit betekent: "Het spoor, dat de draak of oude slang in zijn vlucht gevolgd heeft". Bij personen worden deze "lijnen" weer meridianen genoemd. Het bewegen van de pendel of wichel wordt echter niet door fysische krachten veroorzaakt, maar de pendelaar stelt zich "intuïtief" open voor leiding van een waarzeggende geest!

Matzken zegt over de "leylijnen-theorie" in zijn handboek van New Age het volgende:"De westerse beschaving wordt hierdoor weer teruggeplaatst in de tijden van voor de kerstening, waar de machten onze samenleving beheersten en de dienst aan de waarachtige God verboden was. Dit brengt ons weer in Bijbelse tijden, waar gesproken wordt van "de hoogten", daar waar het volk de Baäls en Astartes vereerde. (zie 1Kon.16:29-33) Deze Bijbelse hoogten zouden dan te zien zijn als krachtpunten van zulke lijnen, waar mensen in contact traden met het "heir des hemels"! (zie b.v.: 1 Kon.3:2-3, Ezech.6:1-7)"

High Tech/High Touch

Tot de BRT met externe signalen behoren dus therapeutische trillingen met kleuren, tonen en edelstenen en metalen. (zie boek 'Tovenaars van de 20ste eeuw') Men gebruikt hiervoor een nieuw apparaat, de zogenaamde "multicom". Hiermee zou het hele spectrum van de in de natuur voorkomende trillingen gemaakt worden. Trillingen, die het lichaam nodig zou hebben voor regeneratie. De overdracht van therapiesignalen gebeurt door micromagneetveldimpulsen, elektromagnetisch via huidelektroden door een specifiek moduleerbare softlaser op acupunctuurpunten of door vibratie van voelbare trillingen op het zieke weefsel.

Deze therapie zou voornamelijk dienen ter "versterking van het organisme". Men beweert dat, als de behandeling niet zou helpen, men eerst zware "blokkades" moet oplossen. Hiervoor zijn dan weer nieuwe methoden geschikt, zoals de matrix regeneratie therapie (MRT), waarmee het lichaam snel van zijn "gifstoffen" verlost zou kunnen worden. Deze therapie bestaat uit een combinatie van BRT, gelijkstroom en petechiale zuigmassage.

Stofwisselingsontsporingen kunnen ook een oorzaak van regulatieblokkades zijn. Met de stofwisselingstest (VEGAtest) en therapiemethode (STT), weer een vorm van BRT, zou men dit kunnen corrigeren. EÈn van de kenmerkende verschijnselen van New Age is een symbiose van wetenschap en bovennatuur. Zowel wetenschap als toverij/magie werken met wetmatigheden, de ÈÈn met fysische wetten, de ander met geestelijke wetten. De tijd waarbij "de wetenschap" laatdunkend neerzag op alle uitingen van "bijgeloof" is voorbij. Het geloof aan een niet fysieke meetbare werkelijkheid is al bijna overal geaccepteerd. Occultisme en wetenschap zijn al lang geen tegengestelden meer.

De New Age tijd is een tijd van esotherica en elektronica, van high touch en high tech. Deze sluiten elkaar niet meer uit, maar vullen elkaar aan. Ook bij BRT en de ontwikkeling van bio-computers, waar organisch en anorganisch denken aan elkaar worden gekoppeld. Hiermee wordt de wereld niet alleen religieus en politiek, maar ook wetenschappelijk en cultureel gereedgemaakt voor de periode van "Nieuw Babylon", waarin het primitieve gepaard gaat met wereldbeheersing en besturing. (Op.17 t/m Op.19)

Op.18:21b, 23b: "Zo zal Babel met geweld geworpen worden, de grote stad en zij zal nooit meer gevonden worden, want haar kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door hun toverij werden alle volken verleid."
Gerard Feller
oktober 1996
Literatuur:
Bioresonanz en Multiresonanz-therapie: Karl F. Haug Verlag Heidelberg, ISBN 3-7760-1270-6
Biophysikalische ther. der allergien: Sonntag Verlag Stuttgart ISBN 3-87758-039-4
Medizin in 3 Jahrtausend, Mowe Verlag, Hunstetten ISBN 3-925127-06-2
Glucosebulletin 02-04-84
Progressieve Geneeskunde; G.S. Blokker, Elektoacupunctuur volgens Voll, eigen uitgave, Arnhem
Biofysische regulatie 1,2; Ned. tijdschrift voor Integrale geneeskunde 1991, jrg 7 nrs 5 en 7.
Elektromagn. Bioinformation, eine Ubersicht: Forschende Komplementarmedizin; juni 1995
PatiÎntenfolders drs. G. Kentie, drs R. Frey, R.J. Grit
christelijke literatuur:
Handboek van New Age: drs. R.H. Matzken, Buyten en Schipperheyn Amsterdam 1990.
Tovenaars van de 20ste eeuw: Gerard Feller, Gideon Hoornaar 1995
Leylijnen en leycentra: drs. P.J. v. Kampen, Bijbel en Wetenschap, mei '96.
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Techniek en occultisme