Bioresonantie biofeedback

Biofeedback-therapieën occult of niet?

De laatste jaren is er een explosieve groei van allerlei biofeedback-therapieën. Naast de al enige tijd bestaande bioresonantie-therapie zijn andere therapieën zoals de neurofeedback-therapie en de quantumbiofeedback-therapie, lighthealing-therapie sterk in opkomst. Biofeedback is een behandelwijze op de grens tussen geneeskunde en gedragswetenschappen. Feedback is een manier om een systeem te beheersen, doordat informatie over het lichaam wordt teruggekoppeld aan de persoon, waardoor men beter in staat gesteld wordt om het systeem in het lichaam te reguleren. Bij een dergelijke training wordt de patiënt verbonden met een apparaat, dat één of meerdere lichaamssignalen kan versterken en in gemakkelijk waarneembare informatie vertaalt zoals lichtflitsen, geluid, of een beweging van een uitslaande naald. Op deze wijze krijgt de patiënt direct informatie over aantal hartslagen, bloeddruk, hersengolven of spanning van de spieren. Als de patiënt het signaal naar believen kan beïnvloeden is hij in staat de ongewenste lichaamsactiviteit te veranderen of tot een minimum te beperken. Voorbeelden van biofeedback zijn spierspanning (EMG), hersengolven (EEG), Galvanic Skin Response (GSR), meten van huidweerstanden of galvanische huidreactie (reageert op de mate van zweet), huidtemperatuur, hartslag en ademhaling en tenslotte ook neurofeedback. Behalve van de techniek en de informatie van het lichaam die ‘teruggekoppeld’ wordt, hangt veel af van hoe de techniek binnen het mensbeeld van de therapie zou moeten werken om te bepalen of iets al of niet occult is. Het feit alleen al dat er techniek aan te pas komt of dat men iets meet, wil nog niet zeggen dat dit het bewijs is dat een therapie niet occult is. Veelal hangt af van het gebruik, de invloed van de therapeut(e), diens methodisch handelen en de ontvankelijkheid van de patiënt. We zullen proberen een aantal therapieën met deze parameters te analyseren.
Quantum biofeedback therapie
Deze therapie gebeurt vaak met QXCI/SCIO (Quantum Xrroid Consciousness Interface) SCIO= Scientific Consciousness Interface Operatingsystem.U krijgt een band om de enkels, de polsen en om het hoofd. De banden bevatten elektroden die diverse lichaams frequenties doorgeven aan een computerprogramma. Na enkele minuten heeft de QXCI/SCIO alle metingen verricht en kan de therapeut op basis daarvan een analyse maken en een behandeling toepassen. In een aantal gevallen zal dat eveneens met de QXCI/SCIO gebeuren. De QXCI/SCIO zou het lichaam van de patiënt scannen op ongeveer 8300 onderwerpen (!) en ‘kijkt’ naar allerlei zaken: van virussen tot tekorten, allergieën, afwijkingen, overgevoeligheden voor voedsel, bronnen van spanning, enzovoort. Het apparaat zou volgens de aanhangers van deze therapie onder andere metingen moeten verrichten op het gebied van: Voeding: Welke voedingsmiddelen of voedingsstoffen kunt u verdragen? Hebt u een voedselintolerantie/-allergie? Welke vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen heeft u (extra) nodig?
Allergie / Eczeem: Waar bent u allergisch voor? Is er sprake van een toxische belasting (bijvoorbeeld door amalgaamvullingen)?
Hormonenspiegel: Klachten gerelateerd aan de menopauze. Zijn bepaalde hormonen uit balans?
Micro-organismen: De aanwezigheid van schimmels (bijv. Candida), bacteriën, virussen en parasieten.
Energiebalans: De complete toestand van de energie bij onder andere burnout, stress en oververmoeidheid. De energie van de verschillende meridianen. De conditie van uw aura en chakra's. De invloed van emotionele, psychische en spirituele factoren.
Stress: Emotionele en psychische stressfactoren.
Omgevingsfactoren: Onder meer de invloed van stralingsbelasting (geopathie, electro-smog) en chemische stoffen.
Aura’s en chakra’s:Het al dan niet in balans zijn van uw aura en chakra's.Het instrument zou een verslag geven van de complete toestand van het lichaam en doet dat in de vorm van o.a. grafieken. Behoeften, disfuncties en kwetsbare plekken zouden zo naar voren komen.
Deze informatie is fundamenteel anders dan die van bijvoorbeeld röntgenfoto's, bloedonderzoek en andere onderzoeksmethoden waar de reguliere geneeskunde gebruik van maakt. De QXCI/SCIO informatie zegt iets over de energetische staat waarin het lichaam zich bevindt. De QUANTUM Biofeedback verschaft informatie door met het onderbewustzijn te communiceren. Via 12 kanalen (8 op het voorhoofd en 4 op polsen en enkels) worden 110 parameters gemeten. Dit gebeurt d.m.v. energetische beelden. De gegevens worden zichtbaar als 3D holografische beelden in de computer opgeslagen. Als je de theorie mag geloven dan wordt quantum biofeedback in de therapie gebruikt o.a. voor allergiebehandelingen, bioresonantie-therapie, electro-acupunctuur en chakra- en aurabehandeling. Het is duidelijk dat de diagnostiek vanuit een occult mensbeeld plaats vindt zoals we hieronder uitgebreid zullen beschrijven.
Bioresonantie-therapie / Mora-therapie
De volgende beschrijving over Mora- en bioresonantie-therapie is van Paul van Dijk uit het compendium van alternatieve geneeswijzen. De bio-resonantie-therapie (BRT) is ontstaan uit de Mora-therapie. De Mora-therapie is een algemene diagnostische en behandelmethode met lichaamseigen trillingen. Deze therapie is in 1977 ontwikkeld door de Duitse arts F. Morell en ir. E. Rasche (vandaar de naam Mora). Samen ontwikkelden zij een apparaat dat voor deze therapie wordt gebruikt en dat ook bekend staat onder de naam acupunctuur-kleurentherapie. Bij de Mora-therapie gaat men er van uit dat alle materie in trilling is en een bepaalde karakteristieke frequentie bezit. Het frequentiepatroon van de mens zou onder andere afhankelijk zijn van ziekte en gezondheid. In de Mora-benadering dient het eigen frequentiepatroon van de mens als uitgangspunt van de therapie. Dit patroon zou uniek zijn voor iedere persoon en voor iedere ziekte. Het apparaat, dat in deze therapie gebruikt wordt, ontvangt via op het lichaam geplaatste elektroden elektromagnetische trillingen die in het apparaat gescheiden worden in harmonische (fysiologische) en disharmonische (pathologische) trillingen. De harmonische trillingen worden vervolgens teruggevoerd naar de patiënt, terwijl de disharmonische component met behulp van een omkeerschakeling wordt omgepoold en daarna ook naar de patiënt wordt teruggevoerd. Met de Mora-therapie probeert men met patiënteigen trillingen het basisbioregulatiesysteem te ondersteunen. Bioresonantie- therapie wordt ook wel BICOM-therapie genoemd en is in 1987 geïntroduceerd door het ‘Institute for regulative medicine’. Men werkt met het zogeheten BICOM-apparaat en gebruikt daarbij de eigen laag-energie bio-informatie van de patiënt. Dit bevat een diagnostisch deel, dat de elektrische huidweerstand bij acupunctuurpunten meet, en een therapeutisch deel: een gelijkstroomversterker, die naar keuze geschakeld kan worden door combinaties van versterking, signaalomkeer en een filter, en die een bereik heeft van 10 Hz tot 150 kHz. Het uitkomende signaal is dus te zien als een biofeedback, die tot bedoeling heeft door middel van trillingen bio-informatie op het zogenaamde sturingsmechanisme van organen over te brengen.
Taoïstisch mensbeeld
De diagnostiek vindt plaats op de zogenaamde acupunctuurpunten, zoals u hierboven gelezen hebt. Morell integreerde zijn leer van elektromagnetische trillingen met de ideeën van de acupunctuur en haalde daarmee tegelijk het occulte element in huis. De minieme trillingsspectra (die de meest geavanceerde systemen met supergeleiding tot een factor 10 zouden overtreffen), die nauwelijks objectief te meten zijn, leken wel een beetje op de energie- en Tsji- stroom die men ook in het Taoïstisch mensbeeld kent. Morell bediende zich van de leer van de elektron-acupunctuur en dit werd dan ook bepalend voor het controleren van de diagnose en therapie. Hij mat met zijn apparaat geen elektromagnetisch veld van een orgaan maar huidweerstanden. In het boek "Tovenaars van de 20-ste eeuw" heb ik al aangegeven, dat deze acupunctuurpunten niet specifiek zijn. Er zijn verschillende "scholen" die steeds weer andere meridianen en acupunctuurpunten gebruiken. Daarnaast worden in de beoordeling slechts enkele honderden punten betrokken, terwijl op vele duizenden plaatsen de huidweerstand bij ieder mens variabel is. Het raamwerk van denken is niet wat men door metingen vindt, maar men gaat uit van een Taoïstisch mensbeeld en past daar de zogenaamde meetresultaten in. Deze meetresultaten zijn overigens ook zeer discutabel. Bij een onderzoek aan de universiteit van Maastricht in 1989 geeft dr. P. Knipschild al aan dat het meten van huidweerstanden "natte vingerwerk" is. Meetresultaten zijn nauwelijks objectief te krijgen, omdat er steeds talrijke variabelen zijn, die de meetresultaten wisselend beïnvloeden, zoals temperatuur, vochtigheid, emoties, druk van elektrodes, stand van de elektrode, bloeddruk, doorbloeding, oedeem, huidwondjes, haarfollikels, enzovoort. Morell ziet de acupunctuurpunten in navolging van Voll (elektra-acupunctuur) als het ware als vensters aan de oppervlakte van de huid, waardoor de uitwisseling van kosmische energie kan plaatsvinden, zodat de energie in het lichaam in evenwicht kan zijn met de rest van de kosmos. Hij verbindt de discutabele meetresultaten met de occulte elementenleer over orgaanfuncties vanuit het Taoïsme. Verandering van de huidweerstand zou immers een aanduiding ervan zijn dat de Tsji-stroom (kosmische energie) die in de meridianen zou lopen, veranderd zou zijn. Met het beïnvloeden van de lichaamseigen trillingen zouden de huidweerstanden veranderen en daarmee zou het "bewijs" geleverd zijn, dat de zogenaamde Tsji-stroom, die via de meridianen door de organen werkt, een gezondmakende invloed uit zou oefenen. Deze Tsji-stroom bestaat echter alleen in het geloof van het Taoïsme, het is geen fysische kracht, maar een geestelijke kracht. Iedereen die zich op een dergelijke manier inlaat met bio-resonantie-therapie (BRT) zal bewust of onbewust onder invloed komen van de geest van Tao, ook al verdiept men zich niet in de achtergronden en ziet men het alleen als elektrotherapie. Men komt in aanraking met de geest van Tao, die de BRT-therapeut(e) en/of het bicom-apparaat als initiatiemedium gebruikt. Naast het feit dat men tracht om via de zogenaamde meridianen van acupunctuur (een occulte toetsteen in de diagnostiek) tot een diagnose te komen, is het ook op puur fysisch niveau aan te tonen dat de bicom niet meet wat het pretendeert. Frans Bijlsma, patholoog, haalt hiervoor in een artikel in Skepsis het volgende onderzoek van M Hörner aan: M. Hörner, Bioresonanz: Anspruch einer Methode und Ergebnis einer technischen Überprüfung, Allergologie, Jg. 18 (1995), p. 302-303, onderzocht het MORA-apparaat, en constateerde dat het toestel voornamelijk elektromagnetische omgevingsruis mat met de frequentie van het lichtnet; eventuele elektrische trillingen van het lichaam kon het apparaat door zijn bouw niet eens meten. Om zwakke elektrische signalen van het lichaam in de reguliere geneeskunde te meten, moeten de kabels worden afgeschermd, anders gaan ze als antenne werken, en om dezelfde reden zijn de elektroden klein. De Bicom-kabeltjes zijn niet afgeschermd, en de grote staaf die de patiënt in de hand moet houden werkt ook als een ‘prima’ antenne. Verder constateert Bijlsma: De terminologie suggereert dat het om een fysisch proces gaat, maar door interferentie kan men `trillingen' niet elimineren. Als de signalen van twee trillingsbronnen (in de gedachte van de bioresonantiedenkers een bepaald orgaan en het apparaat) interfereren, treedt alleen een ruimtelijke herverdeling op van de energie van beide. Er verdwijnt geen energie, ook niet in de vorm van warmte, met andere woorden als op een bepaalde plaats het signaal wegvalt, zal het op een andere plaats juist versterkt worden. Dit nog afgezien van de vraag of de grondleggers van de bioresonantie wel het onderscheid tussen wisselstroom en elektromagnetische golven begrepen. Stroom gaat namelijk prima door een geleider zoals het menselijke lichaam, maar kan niet door interferentie gemodificeerd worden, terwijl interferentie elektromagnetische golven suggereert die, bij de frequenties waar het hier over gaat, eigenlijk veranderlijke elektrische velden zijn die juist nauwelijks in het menselijke lichaam doordringen. Zie ook F. Cap, Bemerkungen eines Physikers zur Bioresonanz, Allergologie, Jg. 18 (1995), p. 253-257.
Energetische geneeskunde
Er worden door de verschillende BRT-therapeuten wisselende verklaringen gegeven voor de "werkzaamheid" van hun therapie. Allereerst moeten we constateren dat er een paradigmaverandering heeft plaats gevonden in het denken over mens- en wereldbeeld. Men gelooft in een organisch, holistisch en ecologisch wereldbeeld. Dat wil zeggen: alles in de mens en op aarde en in de kosmos vormt één groot geheel. Iedere actie heeft een reactie tot gevolg. Men gebruikt onder andere de theorie van de quantenfysica, die een verklaring zoekt voor de paradoxale quantensprong in de microfysica en die uitkomt op een dualisme van materie en bewustzijn, die elkaar wederzijds zouden beïnvloeden. Dit denken is onder de term parallellisme bekend geworden. Capra beweerde in zijn boek "The Tao of Physics" bijvoorbeeld dat het organische holistische wereldbeeld in de oosterse mystiek ondersteund werd door de bevindingen van de moderne natuurkunde. Of simpeler gezegd, men maakt strikt genomen geen onderscheid tussen "energie" en materie, tussen geest en materie. Hooguit is er een verschil in "trillingsgetal" en zo wordt in de energetische geneeskunde de mens gezien als een energieconcentratie, een Tsji-concentratie in het Tsji-universum. De acupunctuurpunten zijn de Tsji-concentratiepunten, die in hun yin- en yang- polarisatie de innerlijke energie uitwisselen met de zogenaamde exogene energieconcentraties.
In de "energetische geneeskunde" kent men zes bronnen van levensenergie (Tsji):
1) Kosmische energie: stralingsenergie van hemel, zon en aarde.
2) Ancestrale energie: ook wel chromosale energie genaamd, die betrekking heeft op erfelijkheid en constitutie. Hierin wordt door middel van homeopathie veel invloed uitgeoefend.
3) Ademenergie: deze zou omgezet worden in orgaanenergie.
4) Voedingsenergie: te onderscheiden in yin- en yang- voedsel.
5) Interseksuele energie: deze zou berusten op het polariteitverschil tussen man en vrouw, waar energieoverdracht plaatsvindt door seksualiteit.
6) Intersociale energie: de energie-overdracht van mens tot mens.
Ton van Gelder (1943) was een pionier binnen de energetische geneeskunde. Hij heeft SIVAS geïntroduceerd, hetgeen staat voor subtiele interventies met behulp van VAS. De VAS is een polssignaal dat reageert op lichte stresserende prikkels, en waarmee men interactief onderzoek kan doen. Dit signaal wordt met de vingers gevoeld. De VAS werd later gebruikt door Dr. Paul Nogier. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de ooracupunctuur. De interventies zouden moeten plaats vinden op het niveau van regel- en stuursystemen en zijn ‘subtiel’ te noemen in vergelijking met chemische interventies en ingrepen bij chirurgie. De interventies die men toepast binnen de energetische diagnose zijn naast de genoemde biofeedbackmethodes: auriculo-therapie, biophotonen-therapie, homeopathie, acupunctuur, healing, dieetaanpassingen en kruiden.,Voor dit gehele model is veel geput uit onder andere de kennis van de Chinese en Indiase geneeskunde.
Bioresonantie binnen de energetische geneeskunde
Zoals we al gezien hebben geloven de aanhangers van BRT dat chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische signalen. Vele ziekten zouden berusten op disharmonische trillingen, die leiden tot een gestoorde informatieoverdracht. Men beweert dat, als het "innerlijk milieu" door verkeerde voeding, stress en gifstoffenbelasting beschadigd wordt, het milieu niet meer "in balans" is. Het wordt gevoeliger voor virussen, bacteriën en hun toxinen, zware metalen en stress. Belangrijk is echter, dat die schadelijke invloed niet alleen op materieel, stoffelijk niveau werkzaam wordt geacht, maar ook op "etherisch niveau", dit zou het trillingspatroon verstoren. Biochemische reacties zouden ondergeschikt zijn aan energetische besturing. De patholoog Frans Bijlsma zegt hierover in een artikel in Skepsis (http://www.skepsis.nl/bioresonantietherapie.html):“Het overzetten van verschijnselen op atomair en subatomair niveau naar een heel organisme is mijns inziens volstrekt ongeoorloofd. Dat is net zoiets als beweren dat wanneer twee jongelieden in de kelder van een groot gebouw aan het tafeltennissen zijn, het hele gebouw staat te schudden. Let wel: het gaat hier niet om elektrische activiteit van bepaalde organen, als gevolg van fysiologische (en pathologische) processen, waarvan men dankbaar gebruik maakt bij diagnostisch onderzoek: hart (ECG), hersenen (EEG), retina (ERG), spieren (EMG) en andere. Deze energetische activiteit wordt weliswaar ook met huidelektroden gemeten, maar kan altijd experimenteel en in vitro in het orgaan zelf worden aangetoond. Dan hebben we het over iets heel anders dan over orgaanactiviteit die via `meridianen' bepaald wordt” (einde citaat).
Stofwisselingsprocessen, hormoonafgifte, groei en regeneratieprocessen zouden op energetische wijze worden bestuurd en gecoördineerd. De mens heeft daarnaast als "open systeem" veelvuldige stuursignalen van zijn omgeving nodig. Te denken valt dan aan het aardmagneetveld, aardrotatieritme, kleurentrillingen enzovoort. Deze zouden op hun beurt weer afgezwakt worden door de "golvenzee" van buiten: radar, microgolf, radio, etcetera. Men richt zich vooral op chronische ziekten en klachten, die zouden ontstaan door een niet goed functioneren van het immuunsysteem. Te denken valt aan allergieën, voedselintoleranties en auto-immuunziekten. De verschillende stoffen en voedingsmiddelen, waarvoor een allergie bestaat worden met de BICOM / elektro-acupunctuur "uitgezocht". In geval van allergieën zou men op de specifieke acupunctuurpunten (volgens de leer van Tao) op de huid een verhoogde huidweerstand meten. In het kader van de "energetische stabilisering" worden vaak ook homeopathische, gepotentieerde middelen voorgeschreven, die door hun potentie immers ook energetisch zouden werken. Een enkeling houdt zich zelfs bezig met elektra-acupunctuur, waarvan de naalden in een homeopathisch middel gedrenkt zijn, dit als goede "aanvulling" van BRT.
Bio-photonen coherentie therapie.
De theorie achter deze biofeedbackmethode is dat ‘eigen licht’ weer teruggekoppeld zou worden en daardoor het immuunsysteem gunstig beïnvloedt wordt. De cellen van het lichaam zouden 100.000 lichtimpulsen per seconde uitstralen. Deze lichtimpulsen bestaan uit photonen (lichtdeeltjes) van verschillende frequenties. Bij slecht functioneren van de cel zou het ‘een zwak licht’ produceren. Ook hier wordt het Taoïsme weer binnengehaald. Men meet acupunctuurpunten (weerstanden van de huid) bij handen en voeten, want deze zouden aan het einde van de lichtbanen zitten en alle punten zouden met elkaar verbonden zijn. De meting wordt gedaan met een messing staaf, die de cliënt vasthoudt en een meetpen die de therapeut vasthoudt. Goed functionerende systemen of organen geven dan een horizontale lijn aan. Naarmate de lijn meer afwijkt, zou het systeem of orgaan slechter functioneren. Vervolgens worden op die afvallende punten bekende frequenties van stoorfactoren getest; dat zijn dan de omgekeerde frequentiegolven van storingen. Het apparaat waar men deze frequenties zou meten, heet de Starlight.
Kosmische energie en de Bijbel
Energie of kosmische energie of levensenergie zou dus de uitdrukking van iemands persoonlijkheid zijn, zoals hij zich etherisch manifesteert. Het begrip energie wordt daarbij dus niet alleen met iemands uiterlijk voorkomen verbonden, maar vooral met ons zogenaamde dubbellichaam of etherische lichaam, dat niet met menselijke instrumenten te meten is. De gezondheid van ons uitwendig lichaam wordt volgens het denken in de energetische geneeskunde, echter grotendeels door de energietoestand van ons etherische lichaam bepaald en gevoed. De banen of kanalen, waarlangs deze energie zich zou voortbewegen, worden meridianen (acupunctuur) of chakra's (hindoeïsme, kleurentherapie) genoemd. Alles wat wij zeggen, denken, doen, of alles wat er gebeurt, zendt energiegolven uit. Deze elektromagnetische trillingen worden geregistreerd als vibraties of patronen in het etherweefsel van het heelal (akasja = Sanskriet voor etherweefsel van het heelal). De verschillende methoden van BRT gaan uit van de gedachte dat, door het beïnvloeden van deze elektromagnetische velden, niet alleen het organisme van de mens te beïnvloeden is maar de gehele mens. De geestelijke gezondheid (en de soms gunstige gevolgen) zouden bepaald worden door het manipuleren van kosmische energievelden of levenskrachten, die de mens zelf kan ontwikkelen.
De Bijbel en geestelijke gezondheid
Het geestelijk gezond zijn wordt volgens de Bijbel echter alleen gerelateerd aan de relatie met de enige God, die geen vast onderdeel is van de schepping, maar die in Christus Zich in de schepping heeft geopenbaard. Geestelijk gezond zijn heeft te maken met het feit dat, door Gods genade en het offer van Jezus Christus, de mens weer in de oorspronkelijke relatie met zijn Schepper , de Bron en de Instandhouder van het leven kan staan. De geestelijk gezondmakende kracht bestaat niet uit het manipuleren van kosmische energievelden maar door het evangelie van Jezus Christus, het kruis, de Heilige Geest en de gebeden, die de mens bidt onder leiding van de Geest van God.
In Kolossenzen 2:20 - 3:3 staat: "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten, aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven, niet die van de aarde zijn; want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God."
BRT met externe signalen
Zoals eerder vermeld geloven de BRT-aanhangers, dat de energetische sturingsprocessen niet alleen door lichaamseigen trillingen worden beïnvloed, maar ook door externe signalen. Ook 'aardstralen', 'aardmagneetvelden', 'kleurentrillingen' kunnen onze gezondheid beïnvloeden. Oorspronkelijk werd de zogenaamde biotensor (BT) ontwikkeld door de Duitse filosoof dr. Oberbach. Hij gebruikte deze biotensor bij het opsporen van onder andere aardstralen en wateraders. Verschillende mensen, die zich met BRT met externe signalen bezig houden, pendelen of wichelen de energievibraties of -kanalen uit. Zo gebruikt Brooks, een kleurentherapeut uit Nieuw Zeeland waar veel Nederlanders hun heil zoeken, een walvisbeen om de diagnose uit te wichelen, om dan vervolgens via de "trillingsfrequentie" van bepaalde gekleurde strengetjes wol de patiënt met BRT te "genezen". Brooks geeft zelf aan dat hij deze "kennis" gehaald heeft uit het Hindoeïstisch mensbeeld. Daarin wordt verondersteld dat de mens zeven “energiecentra”, "chakra's" zou hebben, die ieder op zijn beurt verschillende kliersystemen en orgaansystemen zouden beïnvloeden en die elk gerelateerd zijn aan een bepaalde kleur (en de daarbij horende trillingsfrequentie). BRT-therapeuten beweren dat iedereen kan leren pendelen of wichelen als je je er maar voor "open" stelt. Deze vorm van wichelroede lopen behoort onder andere tot het werk van de druïden. Men geloofde dat men landstreken kon verdelen in "energetische krachtpunten" die door "ley-lijnen" verbonden waren. In de Keltische mythologie worden deze betrekkingen tussen heilige plaatsen 'ley' genoemd, dit betekent: "Het spoor, dat de draak of oude slang in zijn vlucht gevolgd heeft". Bij personen worden deze "lijnen" weer meridianen genoemd. Het bewegen van de pendel of wichel wordt echter niet door fysische krachten veroorzaakt, maar de pendelaar stelt zich "intuïtief" open voor leiding van een waarzeggende geest!
Wijlen Rob Matzken zegt over de "leylijnen-theorie" in zijn handboek van New Age het volgende:"De westerse beschaving wordt hierdoor weer teruggeplaatst in de tijden van voor de kerstening, waar de machten onze samenleving beheersten en de dienst aan de waarachtige God verboden was. Dit brengt ons weer in Bijbelse tijden, waar gesproken wordt van "de hoogten", daar waar het volk de Baäls en Astartes vereerde (zie 1Kon.16:29-33). Deze Bijbelse hoogten zouden dan te zien zijn als krachtpunten van zulke lijnen, waar mensen in contact traden met het "heir des hemels"! (zie b.v.: 1 Kon.3:2-3, Ezech.6:1-7).
High Tech / High Touch
Tot de BRT met externe signalen behoren dus therapeutische trillingen met kleuren, tonen en edelstenen en metalen (zie boek 'Tovenaars van de 20ste eeuw'). Men gebruikt hiervoor de eerder genoemde BICOM. Hiermee zou het hele spectrum van de in de natuur voorkomende trillingen gemaakt worden, o. a ook trillingen, die het lichaam nodig zou hebben voor regeneratie. De overdracht van therapiesignalen gebeurt door micromagneetveld-impulsen, elektromagnetisch via huidelektroden door een specifiek moduleerbare softlaser op acupunctuurpunten, of door vibratie van voelbare trillingen op het zieke weefsel. Deze therapie zou voornamelijk dienen ter "versterking van het organisme". Men beweert dat, als de behandeling niet zou helpen, men eerst zware "blokkades" moet oplossen. Hiervoor zijn dan weer nieuwe methoden geschikt, zoals de matrix regeneratie therapie (MRT), waarmee het lichaam snel van zijn "gifstoffen" verlost zou kunnen worden. Deze therapie bestaat uit een combinatie van BRT, gelijkstroom en petechiale zuigmassage. Stofwisselingsontsporingen kunnen ook een oorzaak van regulatieblokkades zijn. Met de stofwisselingstest (VEGA-test) en therapiemethode (STT), ook weer een vorm van BRT, zou men dit kunnen corrigeren. Eén van de kenmerkende verschijnselen van New Age is een symbiose van wetenschap en het bovennatuurlijke. Zowel wetenschap als toverij / magie werken met wetmatigheden, de één met fysische wetten, de ander met geestelijke wetten. De tijd waarbij "de wetenschap" laatdunkend neerzag op alle uitingen van "bijgeloof" is voorbij. Het geloof aan een niet-fysieke meetbare werkelijkheid is al bijna overal geaccepteerd. Occultisme en wetenschap zijn al lang geen tegengestelden meer.
De New Age tijd is een tijd van esotherica en elektronica, van high touch en high tech. Deze sluiten elkaar niet meer uit, maar vullen elkaar aan. Ook bij BRT en de ontwikkeling van bio-computers, waar organisch en anorganisch denken aan elkaar worden gekoppeld. Hiermee wordt de wereld niet alleen religieus en politiek, maar ook wetenschappelijk en cultureel gereedgemaakt voor de periode van "Nieuw Babylon", waarin het primitieve gepaard gaat met wereldbeheersing en besturing (Openb.17 t / m 19).
Openb.18:21b, 23b zegt: "Zo zal Babel met geweld geworpen worden, de grote stad en zij zal nooit meer gevonden worden, want haar kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door hun toverij werden alle volken verleid."
Neurofeedback als andere biofeedback-methode
Neurofeedback is een trainingsmethode voor de hersenen waarbij je kunt leren om controle te krijgen over je hersengolven. Het proces begint bij het EEG (Elektro-encefalogram). Een EEG is een weergave van de elektrische activiteit die door onze hersenen geproduceerd wordt, gemeten door elektrodes die op de schedel geplaatst zijn. Deze elektrodes meten een grote variabiliteit aan hersengolven. Over het algemeen, wanneer men niet slaapt of mediteert, is het wenselijk om een relatief vlakke EEG te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende frequenties relatief gelijk aanwezig zijn. Tragere frequenties hebben over het algemeen een hogere amplitude (hogere golf) dan de snellere. In oplopende volgorde zijn deze frequentiegroepen Delta, Theta, Alfa en Bèta. Deze informatie wordt versterkt en doorgegeven door middel van een neurofeedback-apparaat. De computer rekent vervolgens de relevante (gekozen door therapeut) gegevens uit en deze worden via een computerscherm of door geluid teruggekoppeld aan de cliënt. Door deze terugkoppeling weet de cliënt wanneer er voldoende hersengolven geproduceerd worden en zal het brein zich daaraan aanpassen. Door oefening kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen; als men het eenmaal kan, verleerd men het nooit meer).
Neurofeedback is een vorm van biofeedback. Biofeedback is een proces waarbij informatie over het
lichaam wordt teruggekoppeld aan de persoon, waardoor men beter in staat wordt om het lichaam te reguleren. Volgens een folder van het Neurofeedback Instituut Nederland verzamelt het apparaat gegevens over de hersengolven van het brein, maar het geeft geen informatie aan het brein. Men zou het apparaat als een soort spiegel kunnen beschouwen, die de toestand van het brein laat zien, en mogelijkheden geeft om het zelf te veranderen. Men kan zeggen dat het apparaat niets met u doet, maar u iets met het apparaat.
Als de hersenen inefficiënt zijn als gevolg van genetische factoren, ziekte, een ongeval of als gevolg van leeftijd, is het probleem meestal dat er teveel energie geïnvesteerd wordt in de lagere frequentiebanden zoals Delta of Theta. Soms is er ook teveel Alfa. Anders gezegd: neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij men gedrag beïnvloedt door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden. Om dit te laten gebeuren worden er drempelwaarden ingesteld, die bepalen hoeveel van een bepaalde frequentie men moet produceren (in het geval van ongewenste hersengolven, hoe weinig) voordat men een toon hoort. Dit is vaak Bèta, voornamelijk in het geval van ADHD of ADD, en Theta is dan vaak teveel. Men moet dus meer Bèta produceren en minder Theta, voordat er een toon klinkt. Daarnaast ziet men dan op het scherm een filmpje bewegen. Wanneer dit gebeurt "weten" uw hersenen dat ze de juiste frequenties hebben geproduceerd. Als gevolg hiervan gaan ze dit vaker doen (je zou een toon van de computer kunnen vergelijken met een euro. Als je elke keer dat je naar iemand knipoogt een euro krijgt, ga je vaker naar die persoon knipogen). Dit wordt een aantal sessies herhaald totdat de hersenen het zonder deze feedback kunnen. Wanneer men pas begint met neurofeedback, is het vaak zo dat men niet weet wat te doen om feedback te krijgen. Na een tijdje komt men erachter dat het eigenlijk vanzelf gaat, en nog later leert men de toestand te herkennen en te produceren wanneer men maar wil (het uiteindelijke doel van de training). Het blijft uiteindelijk vaak lastig om onder woorden te brengen wat men nu geleerd heeft. Hoe neurofeedback precies het effect bereikt staat nog ter discussie. Er zijn aanwijzingen dat het verhogen van "snelle" hersengolven en het verminderen van "trage" hersengolven de doorbloeding van de hersenen stimuleert. Ook zijn er aanwijzingen dat de neurochemie van de hersenen door deze methode veranderd wordt. Het meten van de signalen van het lichaam (hersengolven) is in ieder geval een veel meer objectieve meting dan de voorgaande biofeedback toepassingen.
Occult of niet occult?
Een belangrijke toetssteen zoals ik die in het boek ”Tovenaars van de 20/21ste eeuw” beschreven heb is: Heb je bij de diagnostiek, occulte dat wil zeggen onbijbelse overwegingen nodig ten aanzien van het mens- en wereldbeeld en Godsbeeld om tot diagnose te komen? Neurofeedback is een methode waarin het oosterse mensbeeld van het Taoïsme en Hindoeïsme niet geïntegreerd is in de diagnostiek. In die zinheeft het zeker niet de occulte invloeden zoals we die in andere biofeedback-therapieen hebben gezien. Daarnaast is er een andere toetsteen: de therapeut(e) of behandelaar. Heeft deze occulte sympathieën, dan loop je de kans dat men gevraagd of ongevraagd occulte elementen of beïnvloeding in de therapie integreert. Dit is nogal actueel omdat vooral in de laatste 10 jaar deze integratie van onbijbelse, occulte elementen in de reguliere geneeskunde sterk op gang is gekomen. Maar dit geldt voor iedere therapie. Een andere (niet geestelijke) toetssteen is of iets wetenschappelijk bewezen is. Voor de neurofeedback zijn hiervoor wel bemoedigende ontwikkelingen te zien, maar is veel nog niet bewezen.
Gerard Feller
Mei 2006
Bronnen:
1. Bioresonanz en Multiresonanz-therapie: Karl F. Haug Verlag Heidelberg, ISBN 3-7760-1270-6
2. Biophysikalische therapie der allergien: Sonntag Verlag Stuttgart ISBN 3-87758-039-4
3. Medizin in 3 Jahrtausend, Mowe Verlag, Hunstetten ISBN 3-925127-06-2
4. Glucosebulletin 02-04-84
5. Progressieve Geneeskunde; G.S. Blokker, Elektoacupunctuur volgens Voll, eigen uitgave, Arnhem
6. Biofysische regulatie 1,2; Ned. tijdschrift voor Integrale geneeskunde 1991, jrg 7 nrs 5 en 7.
7. Elektromagnetische Bioinformation, eine Ubersicht: Forschende Komplementarmedizin; juni 1995
8. Patiëntenfolders drs. G. Kentie, drs R. Frey, R.J. Grit
10.Patiëntenfolders Neurofeedbackinstituut Nederland
11.Frans Bijlsma, patholoog in Skepsis: http://www.skepsis.nl/bioresonantietherapie.html
12.Biophotonen bronnen artikelen : http://www.lifescientists.de/ib_003e_.htm http://www.biophotonen-centrum.nl/
Christelijke literatuur:
1. Handboek van New Age: drs. R.H. Matzken, Buyten en Schipperheyn Amsterdam 1990.
2. Tovenaars van de 20ste eeuw: Gerard Feller, Gideon Hoornaar 1995
3. Leylijnen en leycentra: drs. P.J. v. Kampen, Bijbel en Wetenschap, mei '96.

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Techniek en occultisme