Klassieke acupunctuur

Bijbelse en medische bezwaren tegen klassieke acupunctuur

Door Gerard Feller

Inhoud
Geschiedenis van de acupunctuur .........
Inleiding acupunctuur ...............
Medisch denken in de wereld van Tao . . . . . . . .
Filosofie uit China (Taoïsme) . . . . . . . . . .
Medische astrologie ..............
Andere Taoïstische geneeswijzen..........
Moderne acupunctuur ..............
Westerse integratie wegen ............
Wetenschappelijke bezwaren ...........
Bijbelse bezwaren ...............
Samenvatting .................
Literatuur ...................

Geschiedenis

Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese filosofie en geneeswijze. Al 1500 jaar voor Christus wordt ervan melding gemaakt in de geschriften, die afkomstig zijn van keizer Hoeang Ti en zijn minister Tsji Po.Ongeveer 200 v. Chr. wordt acupunctuur beschreven door Sima Qian in de Shi ji, een Chinees geschiedkundig werk, geschreven tijdens de zogenaamde Han en Qin-dynastie. Het bestaat uit twee delen, te weten: Su Wen (over geneeskunde) en Ling Shu (over ziekte, kanalen en punten).Er zijn erg veel stromingen en scholen binnen de acupunctuur, maar in ongeveer 250 na Chr. wordt acupunctuur wat meer systematisch behandeld in het Klassieke boek van acupunctuur en moxibustie door Huangfu Mi. Tijdens de Song dynastie ongeveer 1000 na Chr. verschenen er geïllustreerde handboeken over acupunctuur en moxibustie, aan de hand van bronzen beelden. Waarschijnlijk onder druk van de introductie van westerse geneeskunde, werd tijdens de Qing dynastie (1644 -1912), de acupunctuur in China zelfs verboden, of op zijn minst van overheidswege achtergesteld. Na 1920, toen China onder leiding kwam van de toen opgerichte communistische partij, maakte de acupunctuurweer opgang. Na 1950 werd onder leiding van Mao Zedong opnieuw een impuls gegeven en werd acupunctuur in China definitief gelegaliseerd, ondanks de religieuze kanten die aan de acupunctuur zitten. Maar doordat de atheïst Mao zag dat het een middel was om het volk te binden, stimuleerde hij het .In 1955 werd de academie voor Traditionele Geneeskunde in Beijing opgericht. In 1957 waren er 144 ziekenhuizen met een acupunctuurafdeling. In 1967 telde China 21 medische scholen met 7.000 studenten. Tot 1979 waren er meer dan 9.000 boeken en artikelen over acupunctuur geschreven. Het duurde tot ongeveer 1700 na Chr. voordat acupunctuur tot het westen doordrong. In 1683 beschrijft Ten Rhijne, een Nederlandse arts, de acupunctuur in zijn werk "De Dissertatio de Arthrithiede". In de 19e eeuw kwam de acupunctuur in een stroomversnelling. Niet dat er in het westen veel met acupunctuur behandeld werd, maar er werd veel over gepubliceerd. De belangstelling groeide in Frankrijk door Soulié de Morant, die "L'acupuncture Chinoise" schreef. Een werk wat de basis werd van de acupunctuur in het westen. Ook in Engeland, Italië, Duitsland en Rusland werd acupunctuur bekend door Berlioz, Sarlandier en Tit-sing.In Nederland zijn er een aantal klassieke opleidingen voor acupunctuur; in Hilversum, Baarn en Maastricht. Verder zien we een zoeken naar integratievormen, veel nascholingscursussen voor artsen, tandartsen en fysiotherapeuten.In Nederland waren in 1970 vijf acupuncturisten, in 1983 ongeveer 1.800 en 1989 ongeveer 3.000 acupuncturisten!!

Inleiding acupunctuur

Acupunctuur, voor velen een nieuw woord, met een onbekende inhoud. Voor anderen een therapie uit het Oosten: genezen door met naalden te prikken. Voor sommigen een geneeswijze met een filosofie, die heel hun handelen en denken beïnvloedt en heel hun leefwijze beheerst.Acupunctuur: aan de ene kant lijkt het een geneeswijze, die nog maar pas nieuw is in Nederland. Toch zijn er nu al duizenden acupuncturisten in Nederland en een veelvoud van mensen die acupunctuur ondergaan of hebben ondergaan. Vaak zonder precies te weten wat acupunctuur is of hoe het werkt. Daar willen we in deze brochure wat meer informatie over geven. Acupunctuur betekent letterlijk "naald steken". In het woordenboek staat het volgende: "Een medische techniek voor het wegnemen van pijn, al of niet voor een operatieve ingreep. Deze techniek bestaat uit het inplanten van naalden in de huid tot onder de huid op zogenoemde punctie plaatsen".We zullen allereerst eens onderzoeken in hoeverre acupunctuur inderdaad een medische techniek is.

Medisch denken in de wereld van Tao

Zoals voor de hand ligt en te verwachten is, moet iedere geneeswijze zijn gebaseerd op een anatomische en fysiologische kennis. Zo ook de uit China afkomstige acupunctuur. Deze medische kennis wijkt echter fundamenteel af van de huidige in het westen algemeen aanvaarde kennis. Dit is heel eenvoudig te verklaren. Om religieuze redenen was het de Chinezen verboden om stoffelijke overschotten van overledenen te ontleden .Vandaar dat veel elementaire kennis van de anatomie van het menselijk lichaam in China niet aanwezig was.Men was namelijk van mening dat de persoon dan zijn plaats niet meer kon innemen in het hiernamaals tussen zijn voorouder alle informatie van alle organen en systemen uit het hele lichaam samenkomt. De chinezen hechtten echter meer waarde aan de ingewanden in de buik en borstholte. De milt, zou de regelaar van alle gewaarwordingen en van het bewustzijn zijn. Het feit dat een mens zich zonder milt toch bewust kan zijn van zichzelf bewijst het tegendeel. De blaas en de galblaas worden gebombardeerd tot hoofdorganen. Het hart zou de zetel zijn van de geest van de mens, in plaats van de hersenen of de hersenstam.Andere belangrijke systemen of organen zoals het afweersysteem, de hormonen, de alvleesklier, het verlengde merg enz., spelen helemaal geen rol in het functioneren van het lichaam volgens de klassieke acupunctuur. In plaats daarvan zijn er twee mystieke, onzichtbare organen .Eén daarvan is de drievoudige warmtebron. In klassieke boeken, zoals Nei Ching, wordt de functie van dit mystieke orgaan gezien als een rioleringssysteem. Het zou te maken hebben met de spijsvertering.Volgens sommigen is het de schakel tussen de mens en het oneindige heelal, dus met een grote betekenis. Zonder dit onzichtbare orgaan kan geen enkele ziekte behandeld worden in de acupunctuur .Het andere orgaan, wat anatomisch ook niet aantoonbaar is, is de poort des levens. Bij de man produceert dit orgaan het zaad, bij de vrouw fungeert het als baarmoeder. In feite was er volgens de Chinese artsen geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Een voor ons absurde gedachte. Nog steeds denkt de klassieke en moderne acupuncturist op dezelfde manier over de organen van het lichaam.Op deze zogenaamde medische basis is de acupunctuur opgebouwd. Volgens de definitie bestaat de techniek uit het inplanten van naalden in de huid op de zogenaamde insertieplaatsen. Dit is de meest bekende handeling. Dit klinkt tamelijk eenvoudig, maar er zijn veel dingen die aan het inbrengen van de naalden voorafgaan. Er zijn veel factoren die de plaats van de naaldzetting bepalen. De plaats voor de naalden is niet willekeurig. De klassieke acupunctuur kent ongeveer 300 plaatsen, waar naalden gezet kunnen worden. In de moderne acupunctuur zijn er over de duizend insertiepunten .Deze punten staan allemaal met elkaar in verbinding door middel van onzichtbare banen of lijnen, die door het lichaam lopen, de zogenaamde meridianen. Zo lopen er door het hele lichaam vierenentwintig hoofdmeridianen; twaalf op elk lichaamshelft. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke meridianen voor het algemene welbevinden van de mens. Vanuit elke hoofdmeridiaan lopen vele vertakkingen. Bovendien bestaan er nog vijftien luo-kanalen en twaalf spiermeridianen .Deze meridianen, over het gehele lichaam vertakt, lopen veelal over de voor de Chinezen belangrijke organen in de buik. Die organen moeten allemaal in een bepaald evenwicht ten opzichte van elkaar staan. Is dat evenwicht verstoord, dan wordt dat duidelijk; een dergelijk iemand is ziek, uit zijn balans. Nu moeten de organen dus op een bepaalde manier beinvloedt worden, zodat het evenwicht wordt hersteld. Dat kan via de onzichtbare meridianen, die immers over de verschillende organen (waar onder de onzichtbare) zouden lopen. Om die organen te beïnvloeden moet er ook een bepaalde kracht aanwezig zijn, waar invloed op uitgeoefend kan worden, en die op zijn beurt weer de organen beïnvloedt. Deze kracht wordt Tsji, Tji of Chi genoemd en stroomt door de meridianen. Deze levensenergie Tsji bepaalt dus het evenwicht in het lichaam, en wel in een bepaalde cyclus, door de verschillende hoofd- en bijorganen.In geval van ziekte is er dus een verstoring van evenwicht. Dan moet de tsji-stroom worden beïnvloedt om de ziekte te genezen. En dat gebeurt door middel van de naalden. Zoals gezegd, zijn er meer dan 1.000 acupunctuurpunten, die allen liggen op de meridianen, waar de tsji door stroomt. De punten zijn twee millimeter groot en liggen twee tot drie millimeter onder het huidoppervlak. Ze zijn de toegangspoorten tot de meridianen en dus tot de Tsjistroom. Er worden tegenwoordig haardunne, buigzame naalden gebruikt van tweeënhalve tot zevenenhalve centimeter lengte. Bij de klassieke acupunctuurnaalden uit de zeventiende eeuw, hadden de dikte, lengte en het materiaal van de naalden nog een belangrijke betekenis in het beïnvloeden van het evenwicht in de cyclus van de Tsjistroom door de organen.
Er zijn verschillende types van storing in de Tsjistroom. Een storing geeft klachten in het verloop van de meridiaan of baan. Voorbeeld: een storing in de neus op de "zonlicht meridiaan" zou klachten geven in de derde teen op die zelfde meridiaan .Er zijn verschillende wetten om dit evenwicht volgens de acupunctuur te behandelen, waar we later op terug komen en die te maken hebben met de gebrekkige anatomische en fysiologische kennis en het religieuze besef van de Chinezen. Terwijl er in feite geen reële medische grond is? De anatomische kennis is gewoon nihil. Er zijn twee organen die niet aantoonbaar zijn. Meridianen die in werkelijk nergens in het lichaam terug te vinden zijn, ook niet in het zenuwstelsel .Acupunctuurpunten die willekeurig zijn. Een vreemde indeling en
Verklaring van de orgaanwerking. En een kracht Tsji die nergens te voelen of te meten is.
De conclusie is, dat acupunctuur een geneeswijze is, die medisch niet verklaarbaar is en die berust op een bepaalde religieuze visie en/of een filosofische opvatting .In Nederland zijn er ook duizenden niet-artsen, die zich acupuncturist noemen. Ook zij hebben vaak een niet gedegen westerse medische ondergrond. Hundiagnosestelling is dan ook zeer gebrekkig en oncontroleerbaar. Het komt voor dat de meest verschrikkelijke diagnoses gesteld worden. Dan volgen er een aantal behandelingen en een tijd later wordt de patiënt genezen verklaard. Vaak zonder in werkelijkheid die ziekte te hebben gehad. Ook wordt wel advies gegeven om de algemene westerse geneesmiddelen te laten staan, met soms catastrofale gevolgen. Maar deze kwakzalvers zijn niemand verantwoording schuldig en praten zich overal uit. Zelfs als het zo is dat bij een patiënt de juiste diagnose wordt gesteld, dan wil dat nog niet zeggen dat de ziekte afdoende behandeld kan worden, zoals veel mensen automatisch denken. Toch is het waar dat acupunctuur met goed gevolg wordt toegepast. Eén van de werkingen is pijnvermindering of verdoving.

Filosofie uit China

Zoals gezegd heeft de werking van acupunctuur geen westers medische verklaring, maar wel suggestieve. De eigenlijke werking, voor zover er werking is, heeft dan ook een bovennatuurlijke bron, een occulte of demonische oorsprong.Daarom gaan we nu een stapje verder om te komen tot de wortels van de acupunctuur. Waar komt deze geneeswijze vandaan? We komen met die vraag terecht bij het Taoïsme. Taoïsme is een filosofie uit China, verwoord in een aantal boeken, waaronder de "l-Tjing" het boek der veranderingen, wat later door allerlei occultisten waaronder de psycholoog Jung "verwesterlijkt" is. Volgens de l-Tsjing bestaan er vanaf het begin twee kosmische oerkrachten, die verwekt zijn in de oeraanvang, de "Tai Tji". Deze krachten zijn het "Jin en het Jang". Samen vormen deze twee krachten een eenheid, een harmonie. Jin is het vrouwelijke, donkere, passieve, langzame en koude. Jang is het mannelijke, lichte actieve, warme en snelle.
Als Jin zwakker wordt in iets, dan wordt het Jang sterker. Zo vullen ze elkaar aan, ze vormen eikaars tegenpool, ze staan in een bepaalde balans Deze twee krachten, Jin en Jang, blijven ook niet constant. Ze zijn niet statisch, maar dynamisch; ze kunnen toenemen en afnemen, groter of kleiner worden, meer of minder invloed hebben. Neemt het Jin af, dan neemt het Jang toe. Wordt de één groter, dan wordt de ander kleiner. Heeft de één minder invloed, dan groeit de invloed van de ander .Zo zou alles wat er bestaat, elk voorwerp, elk ding, elk persoon en elk verschijnsel, Jin of Jang zijn. En alles zou ook een tegenpool hebben, waarmee het een eenheid vormt en waarmee het in harmonie moet komen.
Voorbeeld: De zon is Jang en die heeft een tegenpool, de maan en die is Jin. Eb is Jin, met als tegenpool vloed, die weer Jang is. Als het nu springvloed is, dan wordt de Jang-kracht veel groter. Dat heeft tot gevolg dat de Jin, de eb, veel kleiner wordt. Ook de mens en het menselijk lichaam bestaat uit Jin en Jang. Elk orgaan in het menselijk lichaam behoort of tot Jin of tot Jang. Zo zijn er Jin-organen: De lever, de milt, de longen en de nieren. Elk van hen heeft een tegenpool, waarmee het in balans moet zijn. Jang organen zijn: De galblaas, de dunne darm, de maag en de dikke darm.

De wet van de vijf elementen

We hadden het er voorheen al over dat er een bepaald evenwicht, een balans moet zijn tussen de verschillende organen. De Chinezen meenden, dat als er een mens ziek is, de balans tussen Jin en Jang verstoord is. Dan is er in dat orgaan een teveel aan Jin en zodoende is er in een ander orgaan te weinig Jang .Dat evenwicht moet dan hersteld worden door het prikken van naalden. Die beïnvloeden de meridianen, met daarin de Tsji-stroom. En die beïnvloedt op zijn beurt weer het betreffende orgaan. Elk Jin orgaan heeft dus een bijbehorend Jang orgaan. Zo behoren bijvoorbeeld het hart en de dunne darm bij elkaar. De ene is Jin en de ander is Jang. Zij beïnvloeden elkaar, maar moeten ook met elkaar in harmonie zijn. Als nu iemand hartklachten zou hebben, dan kan dat volgens de acupunctuur behandeld worden door het bijbehorende orgaan, de dunne darm, te beïnvloeden. Dus moeten de naalden zo gezet worden dat er meer Jin of Jang in de dunne darm komt. Dan zou automatisch het hart weer normaal gaan functioneren.Een eerder genoemd voorbeeld: Als er storing zou optreden in de neus, dan zou dat klachten teweeg brengen in de derde teen, want deze twee lichaamsdelen liggen op dezelfde meridiaan, "de zonlicht-Jang-meridiaan". De storing zou dan niet op de plaats zelf naar buiten komen, maar op een andere plaats, op de daarlangs lopende meridiaan .Ook de manier waarop de naalden ingebracht worden, speelt nog een rol. Om de Jin in een bepaald orgaan te bevorderen moeten de naalden langzaam ingebracht worden. Het snel inbrengen van de naalden bevordert het Jang. Het linksom draaien van de naalden bevordert het Jin, rechtsom draaien stimuleert Jang. Snel uithalen voor Jin, langzaam uithalen voor Jang. Koude naalden voor Jin, warme naalden voor Jang. Er is een speciaal kruid dat de "echte bijvoet" heet. Het wordt ook "Moxa" genoemd.
Het wordt op de naalden bevestigd en dan aangestoken om de naalden warm te maken. Dit versterkt dan de Jang-kracht. Zoals gezegd zit er in alles wat er bestaat Jin of Jang. Dat geloven acupuncturisten. Niet alleen in het lichaam, maar het zit in alles. Zo bevat ook het voedsel meer of minder uitgesproken Jin of Jang-elementen. Omdat ziekte een verstoring is in het Jin-Jang evenwicht van de mens, kan dat ook een eindweg stabiliseren door het eten. van meer Jin of Jang voedsel. In China is de acupunctuur dan ook onlosmakelijk verbonden met de macrobiotiek. Sterker nog: Acupunctuur zonder macrobiotische voedingsschema's wordt ten strengste afgeraden

Moxabehandeling

In de "Nei Tsjing", een belangrijk standaard werk voor acupuncturisten, wordt dit, zoals we het tegenwoordig zouden noemen "holistische wereld beeld en mensbeeld beschreven".Het is een onbijbels mens- en wereldbeeld, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen God en schepping. In feite zijn we zo allemaal een beetje God, en we moeten onszelf verder vergoddelijken onder andere met acupunctuur. Dit zou ons in staat stellen in balans te komen met de kosmos. In dit denken is God een onderdeel van de schepping en dus ook van problemen als ziekte, dood en zonde. De bijbel leert juist het bovennatuurlijke ingrijpen van God in deze wereld door Zijn Zoon Jezus Christus, volkomen mens, volkomen God. In feite maakt de acupunctuur zo deel uit van zelfverwerkelijking en evolutiepatronen en past dan ook precies in alle tegenwoordige "New Age" gedachten en doelstellingen, dat juist ook in het zoeken naar geestelijke "energie" en rust, naar mogelijkheden in zichzelf of in de kosmos zoekt, maar niet in een leven met God. Dat is de gevaarlijke basis in het denken over de mens en zijn gezondheid in de acupunctuur!

Taoïsme

Het Jin-Jang evenwicht is dus te beïnvloeden door de acupunctuur, het prikken van naalden. Verder door de voedings- en dieetvoorschriften. En ten derde ook door een bepaalde ademhalingstherapie. Als we daarover gaan praten, moeten we eerst nog iets zeggen over het Taoïsme. Het Taoïsme is te zien als een filosofie, maar zeer zeker ook als religie. Men gelooft daarbij niet aan een persoonlijke God, maar aan een bepaalde oerkracht, waardoor alles ontstaan is. Zowel de mens, als de natuur en ook het universum en het heelal. Zowel in de mens als in de natuur, als in het universum zit een bepaalde hoeveelheid Jin- of Jang kracht. Nu is het de bedoeling dat de mens in volledige harmonie komt met de natuur en het heelal. Dan heeft de mens de universele harmonie bereikt.Net als het Hindoeïsme kent ook het Taoïsme de reïncarnatie. Dat houdt in, dat de mens na zijn dood nogmaals op aarde geboren wordt en een bestaan gaat leiden. Dat gaat zo door totdat de mens de universele harmonie heeft bereikt. Dan is de mens één met het universum, het heelal, met het niets, met alles. Dan is de onsterfelijkheid bereikt en houdt alles op. De Chinezen hebben er geen bepaalde voorstelling van hoe dat zal zijn. Het is duidelijk dat dit een satanische truc is die in strijd is met de bijbel, waar in de Hebreeënbrief staat geschreven dat het de mensen éénmaal beschikt is te sterven en daarna het oordeel (Hebr. 9:27). Al deze dwaalleringen zijn erop gericht om de enige weg tot behoud, namelijk het offer van Jezus Christus te verdoezelen en in plaats van het plaatsvervangende lijden en sterven en de verzoening in Christus door geloof uit genade, te wijzen op de doodlopende weg van zelfverlossing en vergoddelijking .Ook de ademhalingsoefeningen zijn dus een therapie op weg naar dat doel: het menselijke Jin in evenwicht te brengen met het universele Jang. De adem is het hemelse, wat door middel van oefeningen in harmonie moet komen met het aardse lichaam. Bij deze oefeningen speelt het midden van het lichaam een grote rol, omdat men ook het midden moet houden op de weg naar de onsterfelijkheid. Dat wordt dan voorgesteld als het symbool Ching, de concentratie van Jin en Jang, gecondenseerd tot seksuele energie en levenskracht.Naast het naaldprikken spelen dus deze ademtechnieken die vrijwel overeenkomen met yoga-adem/ontspanningstechnieken een belangrijke rol om helemaal gezond te worden We maken hieruit op dat acupunctuur niet zomaar een geneeswijze is. Het is nog niet eens een geneeswijze, want het heeft geen enkele medische basis, zoals we al hebben vastgesteld. Het is veel meer een filosofie die de mens onsterfelijkheid moet geven door hem in harmonie te brengen met het universum. En daarbij speelt het heelal, het universum een grote rol.

Medische astrologie

Confucius, een van de grote Chinese filosofen beweerde, dat alles wat er in de wereld gebeurt, een projectie is, een weerspiegeling is van wat er aan de hemel gebeurt. De aarde en de mens als deel van de microkosmos, is een afspiegeling van het hemelse de macrokosmos. Volgens deze theorie worden zaken als sterrenbeelden, de stand van de sterren en de jaargetijden erg belangrijk. De klassieke acupuncturist acht astrologie onmisbaar bij het stellen van de juiste diagnose. Het bepalen van de ziekte is afhankelijk van onder andere de geboortedatum van de patiënt, onder welk sterrenbeeld iemand geboren is, de datum van behandeling, de stand van de sterren op dat moment, in welk jaargetijde de behandeling plaatsvindt, enz. Men meent dus in al deze factoren te "zien" welke ziekte iemand heeft. Dit om de hoeveelheid Jin en Jang te bepalen en de mate van het verstoorde evenwicht. Veel acupuncturisten in Nederland zijn aanhangers van medische astrologie. Hierbij speelt de verhouding van de sterren onderling nog een rol.Als Jupiter ten opzichte van Uranus gunstig staat, dan wil dat zeggen dat acupunctuur toegepast moet worden met ritmische therapie. Dat is een therapie waarbij het bewustzijn van de patiënt wordt uitgeschakeld door op monotone muziek te dansen. Zo hoort bij elke planeet een bepaalde therapie: Als Neptunus gunstig staat, dan luidt de therapie: magnetiseren of gebedsgenezing. Bij Pluto hoort een hypnose behandeling. Daarnaast om het nog ingewikkelder te maken, behoort bij elk teken aan de dierenriem ook nog een lichaamsdeel .In de tijd van het sterrenbeeld "ram" speelt het hoofd een grote rol. Hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het vaststellen van de therapie of voor het prikken van de acupunctuurnaalden. Tevens hoort bij de ram het ruggenmerg. Het sterrenbeeld "vissen" is gekoppeld aan de voeten. Het fundament in de acupunctuur, dat de sterren aan de hemel iets vertellen over de mens is niet bijbels. Luister naar Psalm 19: "De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen". In de bijbelse verkondiging staat God centraal en niet de mens.
In de bijbelse typologie vinden we dan ook de betekenis van de sterrenbeelden, niet naar de mens zoals de astrologen beweren, maar naar bijbelse maatstaven. Hier het zevengesternte of plejaden, in de bijbel het type van de gemeente.
In Job 38 : 31-32 staat: "Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden of de strengen van de Orion losmaken?" De Orion bijvoorbeeld is het type van Christus. Het wordt net als onze zon met de bruidegom, met God en niet met de mens.
Orion een type van Christus
Als laatste het sterrenbeeld Draco, de slang; een type van de satan. In Job 26 : 13 staat in de Statenvertaling:" Door zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd, Zijn hand heeft de lange wemelende slang geschapen".
God zegt in de bijbel: Gewent u niet aan de weg der volkeren en schrikt niet voor de tekenen der hemelen omdat de volkeren er voor schrikken".
De hemel vertelt alleen Gods eer.
Zo zien we dat er in de bijbel grote bezwaren zijn tegen de astrologische visie in acupunctuur en Taoïsme. Voor God is het de grootste zonde, lees maar in Deut. 18, het is pure afgoderij en hoererij.Dat is het bepalende voor het occulte van de acupunctuur namelijk: dat heel het handelen en denken van de acupuncturist doordrenkt is van onbijbelse occulte overwegingen die nodig zijn om een diagnose te stellen en een behandeling in te stellen.

ls laatste het sterrenbeeld Draco, de slang; een type van de satan. In Job 26 : 13 staat in de Statenvertaling:" Door zijn Geest heeft Hij de hemelen versiert, Zijn hand heeft de lange wemelende slang geschapen".
God zegt in de bijbel: Gewent u niet aan de weg der volkeren en schrikt niet voor de tekenen der hemelen omdat de volkeren er voor schrikken".De hemel vertelt alleen Gods eer.Zo zien we dat er in de bijbel grote bezwaren zijn tegen de astrologische visie in acupunctuur en Taoïsme. Voor God is het de grootste zonde, lees maar in Deut. 18, het is pure afgoderij en hoererij.Dat is het bepalende voor het occulte van de acupunctuur namelijk: dat heel het handelen en denken van de acupuncturist doordrenkt is van onbijbelse occulte overwegingen die nodig zijn om een diagnose te stellen en een behandeling in te stellen. De acupuncturist moet dus op de hoogte zijn van:

 • De wetten van de acupunctuur
 • De Jin en Jang-leer binnen het menselijke lichaam
 • De voeding- en dieetvoorschriften
 • De astrologie en de bijbehorende therapieën.

En dat is nog niet alles, want de mens moet niet alleen in balans zijn met zichzelf, en met het universum; nee, de Jin-kracht van de mens moet ook nog in evenwicht zijn met de Jang-kracht in de natuur.

De acupuncturist moet dus ook nog op de hoogte zijn van de verhouding van de mens tot de natuur. Dat alles is neergeschreven in analogieën. Dat wil zeggen dat de Chinezen oorspronkelijk een bepaalde overeenkomst hebben gezien tussen een bepaald verschijnsel in de natuur en iets in het menselijk lichaam. En de conclusie die ze daaruit trokken was, dat van alles in de natuur een overeenkomst moet zijn in het menselijke lichaam. En waar geen gemeenschappelijke dingen aanwezig, hebben ze gewoon één of andere vergelijking opgeschreven.
De Chinezen gaan dus uit van het standpunt dat het menselijk lichaam een weerspiegeling is van het functioneren van de natuur. En zodoende kwamen ze tot de volgende analogieën: "Zoals de hemel rond is en de aarde vierkant; zo is ook het hoofd rond en de voeten vierkant".Zoals de hemel de zon en de maan heeft en de wetten die sterren, regen en wind beheersen.Zo heeft de mens twee ogen, een gebit en hij kent vreugde, boosheid, stem en geluid."De aarde met haar bergen en dalen, rotsen, stenen en gebergten, kruiden en grassen, gelijkt op het menselijke lichaam met schouders, okselholten, knobbels, uitsteeksels, pezen en spieren, haren en dons. Ook voor de werking van de verschillende organen zijn er analogieën:
"Zoals het ritme van de natuur in de lente begint, zo beginnen de Lichaamsfuncties bij de lever".
Wat in de lente begint, bloeit in de zomer .En de lever symboliseert de groei van het hart, dat in overeenstemming met is met zomer en vuur. Het hart stimuleert de milt; de zomer gaat over in nazomer, dit wordt weer herfst, wat gelijkt op de longen; de winter is vergelijkbaar met de nieren.Overmatige hitte is slecht voor het hart, hevige kou schaadt de longen; teveel wind brengt leverziektes; teveel vocht veroorzaakt ziekte van de milt. Zo meent men ook een ziekte in de natuur door deze analogieën te kunnen "lezen".
Bijvoorbeeld malaria; de rillingen en de koortsen zijn te wijten aan een cyclisch wisselen van Jin en Jang. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door zomerse hittestuwing. Deze hitte wordt onder de huid verzameld en komt later in een ander seizoen, als het Jin en Jang uit hun evenwicht raken, weer te voorschijn in rillingen en koortsen Elk verschijnsel in de natuur correspondeert met een verschijnsel in het lichaam. Elk element in de natuur correspondeert met een orgaan in het lichaam. Zo behoren bijvoorbeeld lever en hout bij elkaar; het hart en vuur; de milt hoort bij de aarde; de longen corresponderen met metaal; de nieren staan in verbinding met het water.
Dan is er nog de middag/middernachtwet, waarbij een acupuncturist gelooft in de energiestroom van een zogenaamde orgaanklok. Elk meridiaan kent zijn maximale stroomkracht tijdens bepaalde uren. Inzichten die ook weer op astrologische wijze verkregen zijn. Zo zal de longmeridiaan het "sterkste" werken van drie tot vijf uur en de dikke darm van vijf tot zeven uur, de niermeridiaan bijvoorbeeld van zeventien tot negentien uur, de drievoudige verwarmer meridiaan van 21.00 tot 23.00 uur enz..Elke meridiaan begint met een voet of een hand. Met al deze astrologische overwegingen moet dus tijdens een behandeling ook rekening worden gehouden door de acupuncturist. Hij of zij zal doorkneed moeten zijn in de astrologie.
En zo zijn er niet alleen analogieën voor de natuur, die de verbinding leggen tussen de natuur en de mens, maar zo zijn er ook analogieën voor tal van andere zaken. Bijvoorbeeld voor de edelsteentherapie, dat elk soort edelsteen correspondeert met een orgaan van het lichaam. Of voor de kleurentherapie, of met reuk en smaak. Door deze analogieën gaan verschillende dingen met elkaar corresponderen, ook in de Jin en Jang verhoudingen. De medische astrologie, die veel raakvlakken heeft met de acupunctuur, is hierom bekend. De planeet Saturnus hoort zo bij het sterrenbeeld steenbok en correspondeert met de edelsteen onyx.
Het hierbij behorende metaal is lood, het bijbehorende kruid is mare tak, de kleur is donkergroen; bijbehorende geur is stinkend en verdovend; de bijbehorende smaak ten slotte bitter. Als iemand ziek is, kan de bijbehorende reuk, smaak, kruiden of edelstenen erbij gezocht worden. Men komt zo steeds meer in een therapiesysteem, waarin veel dingen opgelegd worden. Men moet rekening houden met wat men eet, hoeveel, wanneer en hoe. En waarom? Om te genezen? Nee, men raakt echter langzamerhand verstrikt in het Taoïstische denken en men raakt bedolven onder een streng wetticisme.


In de bijbel staan hierover ook duidelijke dingen, bijvoorbeeld in Colossenzen 2: "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij. alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met leringen en voorschriften der mensen"
Terug naar de klassieke acupunctuur. De veruit belangrijkste methode om het verstoorde Jin-Jang evenwicht, dus de ziekte, op te sporen, is het polsvoelen. Er zijn twaalf verschillende polsen, en in ieder van hen zijn 27 kwaliteiten te onderscheiden, zodat er in totaal meer dan driehonderd polsmodaliteiten zijn. Volgens de klassieke acupuncturist is het niet mogelijk om acupunctuur te doen zonder dit polsvoelen tot in de finesses te beheersen. Dit voelen wordt met drie vingertoppen op de polsslagader gedaan, waarbij aan iedere pols drie diepe en drie oppervlakkige polsen te voelen zijn. Elk van hen staat weer in verbinding met één van de organen. Dit polsvoelen kan tien minuten duren, maar het kan ook enkele uren in beslag nemen. Het polsvoelen bepaalde onder andere ook hoelang de naalden in de huid moesten blijven. Door zoveel verschillende polsen, is het stellen van een diagnose natuurlijk zeer subjectief, in grote mate afhankelijk van de acupuncturist. En vooral wanneer het enige tijd duurt, is er een goede gelegenheid dat de patiënt door de acupuncturist geestelijk wordt beïnvloed. En daar ligt in wezen de kracht van genezing.
Een "echte" acupuncturist is iemand, die de paranormale gave bezit om mensen te genezen. Alleen door het zetten van naalden en het zich houden aan het hele systeem wordt een mens niet genezen. Dat is voor 100% afhankelijk van de acupuncturist, of hij al dan niet deze gave bezit. Dit is echter geen gave die van God komt, maar een satanische gave, omdat het de mensen steeds verder van God wegtrekt en hen bindt aan de gedachtewereld van het Taoïsme. Dat deze satanische macht het wezenlijke is bij de genezing blijkt wel, want de ene acupuncturist zal bij een patiënt 64 naalden gebruiken en de ziekte wordt niet genezen. De andere acupuncturist zet maar twee naalden en de patiënt is "gezond". Dat fenomeen doet zich voor juist door de demonische gave. Het aantal naalden is niet belangrijk gebleken voor de werking van de therapie, maar de geesteswereld van de therapeut, die als medium de naald of naalden gebruikt.

Zogenaamde pijnvermindering met acupunctuur

Het is ook zo, dat naast het aantal naalden ook de insertiepunten niet zo belangrijk zijn. Er zijn talrijke acupunctuur scholen met steeds weer andere meridianen en punten, zowel in China als in het Westen. Toch boekt men overal "resultaten" (Overigens is de kans bij duurbehandelingen op huidinfecties groot).Uit onderzoeken is gebleken dat de resultaten, de effecten van de therapie, niet van de methode afhankelijk zijn, maar van de persoon die de acupunctuur toepast. Ook dit bevestigt het occult werkzame van de methode.
Andere Taoïstische geneeswijzen en bijbehorende therapieën
In het westen wordt de acupunctuur geïntroduceerd als een volledige geneeswijze. In China echter zijn er talloze bij behorende therapieën die naast acupunctuur de mens gezondheid moeten verschaffen.

MACROBIOTIEK
Neem bijvoorbeeld de voedings- en dieetvoorschriften, die volgens de acupunctuur allemaal Jin en Jang bevatten. In het westen is deze macrobiotiek geïntroduceerd door George Oshawa. In zijn leer, de transmutatieleer zouden elementen van voedsel omgezet worden in andere elementen. Uit vetten zou bijvoorbeeld ijzer, kalk en eiwitten aangemaakt worden, wat natuurlijk een grote onwaarheid is.
Het is een onderdeel van het evolutionaire denken van de Taoïsten. Ook nu nog beweren de klassieke acupuncturisten dat er vrouwelijke en mannelijke geesteskrachten Jin en Jang in alle voedsel zit. Bij Jin-ziektes moet men door het eten van Jang-voedsel tot een gezonde (geestes) balans komen. Zonder macrobiotische voorschriften zal een acupunctuurbehandeling niet helpen, vinden de acupuncturisten in China.

ADEM-OEFENINGEN
De tweede bijbehorende therapie, onlosmakelijk verbonden aan de acupunctuur zijn de ademhalingsoefeningen. Deze worden gedaan met het doel:
1. Een geestelijke en lichamelijke ontspanning te verkrijgen, maar let wel, volgens de theorieën en principes van de zogenaamde energetische systemen.
2. worden ze gebruikt ter verkrijging van een hogere bewustzijnsgraad, ademtechnieken op religieuze basis, waarbij de beoefenaar de eenheid met de schepping bereikt en bewust wordt van zijn eigen onsterfelijkheid.
Het woord Chi betekent in principe "adem" en wordt door ademoefeningen voelbaar en werkzaam. Er bestaan verbanden met Taoïsme en tantrische Yoga (Seksyoga).
Deze Taoïstische yoga afgeleid van de Bhoedistische, bevat ook meditatieteksten (mantra's).
Bij deze ademtechnieken moet de beoefenaar sterk denken aan de verschillende Chakra-niveaus om zo zijn adem denkbeeldig naar links en rechts in het lichaam te laten circuleren. Het moet de symboliek en plaatsen die met acupunctuur behandeld worden, versterken door dit sturen van geestelijke energie naar de acupunctuurplaatsen. Het eindresultaat is dat de mens door innerlijke alchemie herboren wordt en het paradijs der onsterfelijkheid bereikt aldus de Taoïsten.

CHINESE BAMBOE MASSAGE
Ook de massagetechnieken zijn verweven met de ideeën van het Taoïsme, er is Jin-massage die een oppervlakkig effect zou hebben en Jang-massage die oppervlakkiger zou werken. Het doel is niet zoals in het westen bijvoorbeeld de circulatie te beïnvloeden, maar het doel is de chi-energie in de juiste banen te leiden, natuurlijk weer volgens de wetten (vijf elementenleer etc.) van de acupunctuur. Ook de tijdstippen van massage zijn belangrijk, volgens de middag/middernachtwet, zo moet bijvoorbeeld de lever tussen 1 en 3 uur behandeld worden in verband met de dan gunstige chi-stroom daar. Men kent allerlei massages op alle delen van het lichaam, ook zijn er verschillende hulpmiddelen om te masseren, bijvoorbeeld een bamboestok van ongeveer 1,5 meter lang.

Dan is er nog de Tao in of Do in.
Dit is het door middel van massagehandgrepen, zoals kloppen, knijpen en grijpen, proberen invloed te krijgen op de zogenaamde energie cyclus van de kosmische levensbron, de Chi. Dit is volgens de leer van de acupunctuur om op de bekende punten invloed uit te oefenen, dit om zogenaamde blokkades uit de weg te ruimen.

Vervolgens is er de ACUPRESSUUR.
Dit is volgens de klassieke acupuncturist de EHBO voor acupunctuur. Door middel van duwen (frictioneren) met de vingertoppen of met een massagestokje, moet men weer via de wetten van de acupunctuur invloed uitoefenen op de zogenaamde Chi-stroom in de meridianen.
Vooral in het westen is dit populair geworden. Buiten het feit dat het altijd als een voorbehandeling voor acupunctuur gezien wordt, levert het veel problemen op, omdat veel leken op zenuwcentra, belangrijke bloedvaten of andere gevoelige structuren langdurig en vaak ongecontroleerd druk uitoefenen, meestal met vervelende gevolgen.

DE TAI TSJI TSJOEAN
Dit is een Chinese bewegingsleer (dans), een Taoïstische "gymnastiek", waarvan een psychosomatische werking uit moet gaan. Deze door Taoïstische priesters ontwikkelde dans heeft een metafysche werking op de mens. Tai Tsji betekent "innerlijke energie, grote adem". Tsjoean wordt vertaald met "vuist", deze zou staan voor concentratie, "zelfbezinning", ingetogenheid, alles met een Taoïstische religieuze betekenis.
De Chinees beschouwt zich hierin één met het universum. Door de vloeiende bewegingen van de "dans om het lange leven" wordt hij opgenomen in het "Grote Al".De dansbewegingen moeten tegelijk met bovenbeschreven ademtechnieken toegepast worden.Voor de Taoïstische priesters is de Tai Tsji Tsjoean iets heiligs; stilte, concentratie, rust, openstaan voor nieuwe dingen, kenmerken deze techniek die ook buiten de tempels op straat en in huis door velen wordt beoefend.

Sjiatsu of drukpuntmassage
Dit ligt min of meer in het verlengde van acupressuur. Ook hier moet men door middel van het drukken op de circa 365 punten de tsubo-punten de zogenaamde energiestroom verbeteren.

YA-YA
De ya ya therapeut beziet uitsluitend de meridianen, die over het gezicht en over de schedel lopen. Op de bekende punten neemt hij de huid tussen duim en wijsvinger en knijpt daar in met verstevigde druk. Elke kneep moet goed voelbaar zijn. Men probeert zo pijnprikkels op te wekken waardoor "de energiestroom" in de meridiaan zou toenemen. Bij deze methode gaat het alleen om lichte pijnen, niet om een totaalbehandeling.

AKIDO
Dit is een verdedigingskunst zonder geweld. Het doel is de levensenergie aan te vullen en te verfijnen. Het zou weer de harmonie tussen geest en lichaam bevorderen. Volgens de Taoïsten zou zo de weerstand tegen ziekten worden verbeterd.

OKIDO-YOGA EN ZEN-YOGA
Door meditatie en spirituele oefeningen en ook door ontspannings-
en ademtechnieken leert men energieblokkades op te sporen.

CUPPING THERAPIE
Acupunctuur wordt vaak toegepast samen met cupping therapie.
Hierbij wordt een glazen bol op de huid gezet. Alcohol wordt in de bol ontstoken en wordt zo vacuüm gezogen. Daardoor wordt de huid omhooggezogen. Alles weer met zijn Jin of Jang betekenis.

MOXA THERAPIE
Zoals al eerder vermeld is moxa een speciaal kruid dat "de echte bijvoet" of artemisia vulgaris heet. Het wordt op naalden bevestigd en dan aangestoken om de naalden warm te krijgen, dit zou dan de Jang-kracht versterken. Ook kan de moxa direct op de huid worden toegediend. Nog een andere toepassing is met een houten kistje met een bodem van gaas waarin de moxa verbrand wordt. Tegenwoordig worden door deze methode patiënten vaak besmet met het hepatitisvirus of aids-virus. Dit komt omdat door het verwarmen van de naalden de steriliteit niet meer gewaarborgd kan blijven, vooral ook omdat veel acupuncturisten, zoals fysiotherapeuten en zogenaamde "beunhazen", nauwelijks besef hebben van deze dingen.

MEDISCHE ASTROLOGIE
Veel aanhangers van acupunctuur in Nederland integreren de acupunctuur in andere astrologische geneeswijzen. Onder dat hoofdstuk zijn we hier al op in gegaan.

SHIJAZHUANG
Dit is een speciale vorm van acupunctuur, namelijk de mondacupunctuur. Vrij lange naalden van circa 4 cm worden in de bovenkaak tussen tanden en lip omhoog gestoken en in de onderkaak omlaag. Ze blijven meestal een uur zo zitten.

OOR-ACUPUNKTUUR
Oor-acupunktuur wordt in China toegepast als ondersteuning van de meridianen therapie. Men denkt dat het oor een projectieveld zou zijn voor het totale orgaansysteem. Deze microkosmos - macrokosmos is occult en ook zeker wetenschappelijk onhoudbaar. Deze ooracupunctuur is anders dan de zogenaamde moderne ooraccupunctuur van de Fransman Nogier.

PRUIMENBLOESEM
De pruimenbloesem of zeven sterren naald is een soort hamertje met een verende steel met op de kop vijf of zeven kleine naaldjes. Hiermee wordt een speciale regio en soms ook een gedeelte van de meridiaan of een bepaald acupunctuurpunt beklopt, ter stimulering van een bepaald gebied. Er wordt soms licht tot bloedends toe geklopt in een tempo van 70-90 tikken per minuut. Door stroomstootjes kan dit ook nog eens extra geactiveerd worden, men spreekt van elektrische pruimenbloesem.

Moderne westerse acupunctuur

Doordat de westerse geneeskunde in China steeds meer opgang maakte en ook in China een steeds grotere plaats kreeg, zocht men naar integratiewegen met de westerse geneeskunst. Een van de eerste wegen daarin, vond men met behulp van dokter Voll. Hij leerde veel over elektriciteit, spanningen, stroomsterktes en weerstanden en de moderne electroacupunctuur was geboren. Voll "ontdekte" zelfs een nieuwe meridiaan de zogenaamde "lymfemeridiaan" met bijbehorende acupunctuurpunten. Hier worden op grond van elektrische waarden vaak homeopathische medicijnen geleverd. (Sommige hebben het zelfs over de homeo-punktuur, waarbij de naalden eerst in een homeopathische drank gedoopt worden, alvorens zij in het lichaam gestoken worden: de waanzin ten top!) Geestelijke kracht of energie werd nu omgevormd tot fysische energie, namelijk de stroomprikkel, zonder enige wetenschappelijk bewijsgrond De zogenaamde electro-acupuncturisten, die overigens een minderheid onder de acupuncturisten vormen in Nederland, gebruiken toch vaak de meeste klassieke technieken, hoewel ze daar zelf vaak onduidelijk over zijn. Dit door Taoïstische gedachtegangen en kennis om de "moderne" therapie gestalte te geven. De zogenaamde loskoppeling van de Chinese filosofie waardoor de therapie niet occult zou zijn bestaat dus niet, immers via een achterdeurtje van polsdiagnostiek en basisvooronderstellingen vanuit het Taoïsme, haalt men ondanks de moderne "prikkel", de filosofie weer binnen.
De acupunctuurpunten waren elektrisch op te zoeken, omdat de huidweerstand ter plaatse veranderd is. Dat is ook waarschijnlijk de reden dat acupunctuurpunten empirisch gevonden zijn, omdat ter plaatse de huidweerstand verlaagd is. Nu is het zo dat die huidweerstand zeer variabel is, afhankelijk van de doorbloeding van de huid. Wat de elektro-acupuncturisten ook vergeten, is dat bij het opzoeken van de punten, men op de hoogte moet zijn van de klassieke acupunctuurpunten. Dit, omdat er naast de 300 of 1000 acupunctuurpunten nog duizenden andere plaatsen zijn waar de huidweerstand verlaagd is. Deze worden niet in de overweging van de acupuncturist opgenomen. Het is als met de sterren. Je kunt pas spreken van sterrenbeelden als je weet waar de denkbeeldige lijnen van het sterrenbeeld lopen. Als je zonder die kennis naar de lucht kijkt, zie je alleen maar sterren, zonder verband. Zo wordt door de elektro-acupuncturisten pas over meridianen gesproken als ze passen binnen het klassieke beeld. In feite is er geen verschil met het klassieke denken en bewijst het feit dat sommige punten elektrisch opzoekbaar zijn niets. Immers van de vele andere duizenden punten trekt men zich niets aan.
Bovendien zegt het feit dat sommige punten d.m.v. een verlaagde huidweerstand op te zoeken zijn, nog niets over de werking van acupunctuur, laat staan dat het een bewijs zou zijn van de klassieke acupunctuur Immers, de chi-stroom is elektrisch niet te meten, per definitie niet, omdat het een geestelijke kracht is en zeker geen fysieke kracht. Ook al willen de moderne acupuncturisten ons dat nog zo graag laten geloven. Juist omdat er sprake is van een zgn. energetische (lees: geestelijk) kracht, moeten we zeker als christenen oppassen, omdat de krachten en geestesmachten achter de filosofie en technieken van de acupunctuur weliswaar reëel kunnen zijn, maar bijbels zeker als demonisch getypeerd moeten worden.
Dit omdat ze geleid worden volgens geestelijke wetten die onbijbels zijn. We komen hier later nog op terug.
Integratie elektro acupunctuur met westerse geneeskundeZoals gezegd klopte de elektro-acupunctuur van geen kanten. Bij intercollegiale toetsing viel dokter Voll door de mand. Hij beweerde: Wat er op een ECG en EEG te zien is, zie ik met elektronacupunctuur .De neurologen en cardiologen lieten hem overduidelijk zien dat dit niet het geval was. Spraakverwarring alom.Hij kreeg vooral veel volgelingen onder de fysiotherapeuten, die deze materie onbekend is. Naast de interne geneeskunde en neurologie zocht Voll met zijn elektro-acupunctuur "anschluss" bij de psychologen en psychotherapeuten. Als je voor "energie" nu "gevoel" invulde, dan heb je een prima integratiemodel in die beroepsroep. die kent niet de tegenstrijdige gevoelens bij verslavingen, waarbij mensen vaak dingen doen die ze niet willen, maar ook niet kunnen laten, b.v. roken. Elektronacupunctuur heeft toch immers invloed op de wil, zo beweerde men. Veel moderne acupuncturisten hebben zo een ware goudmijn aangeboord. Ook de hormoonhuishouding kreeg een plaats in de elektro-acupunctuur, waarin de mens nog steeds gezien wordt als een jin- en jang-evenwicht, waaraan de westerse geneeskunst moet worden aangepast, zonder bewijzen. Want wetenschappelijk is er zelfs niet het begin van bewijsmateriaal voor al deze zaken.
Dokter Voll vond nog meer in de boeken wat hij dacht te kunnen gebruiken. Zo wordt het drukpunt van McBurney bij appendicitis door hem een acupunctuurpunt genoemd. Alleen is het jammer dat het niet klopt als het appendix achter de dikke darm zit en niet eronder bungelt, wat normaal het geval is. Ook het drukpunt van Boas, bij galblaaslijden, werd door Voll een acupunctuurpunt genoemd. Ook dit blijkt niet te kloppen volgens de neuronanatomie. Nu was er weer een spraakverwarring met de chirurgen en internisten en andere reden daarvoor was dat dokter Voll galblaasenergieën mat bij mensen die geen galblaas meer hadden. Veel mensen denken: "Baat het niet, het schaadt ook niet." Dat is echter nog te bezien. Naast mogelijke psychische en geestelijke gevolgen, die we nog zullen behandelen, zijn de bloedbanken beducht voor acupunctuurpatiënten met hepatitis en AIDS besmetting. Zoals we al genoemd hebben door onvoldoende sterilisatie bij o.a. moxabehandelingen.
Toen Voll de drievoudige verwarmer ging toepassen in het medische spraakgebruik, begreep niemand het meer. "Maar het werkte.", volgens de moderne acupuncturisten. Er zijn enerzijds acupuncturisten die de meridianen relateren aan de Chinese astrologie, die uitgaat van het maanprincipe, terwijl de westerse astrologie uitgaat van het zonneprincipe, wat heel iets anders is. Maar een kniesoor die daar op let. Samenvattend mogen we stellen dat er geen enkel bewijs is voor de stelling dat de moderne elektro-acupunctuur te integreren valt in de westerse geneeskunde, ondanks alle schijn en pogingen daartoe. Ondanks het zgn. "doormeten" in een soort flipperkast, voor honderden guldens. (Citaat: blad tegen kwakzalverij mrt.88, waarin ook schandalige praktijken van de stichting Progressieve Geneeskunde genoemd worden met voorbeelden, hoe mensen benadeeld worden; de stichting die nu Progressief Medisch Centrum heet.)
* In dit hoofdstukje heb ik gegevens gebruikt van een opstel van drs. P. Roos, christenarts, die de cursus gevolgd heeft aan de St. Vrije Universiteit voor Progressieve Geneeskunde, waar de therapie van Voll gedoceerd wordt. Dit opstel heet "Gescharrel met Tao".

Een andere vorm van elektro-acupunktuur, al eerder genoemd, is de Franse methode van Rogier en Bourdiol, die de zgn. auriculo-therapie of ooracupunctuur ontwikkelde. Ook zij gaan uit van een occult en nooit bewezen projectiediagnostiek. (het oor zou een projectie van lichamelijke functies zijn)Ook hun denken is, ondanks de schijn van loskoppeling van de filosofie, toch taoïstisch gericht gezien b.v. hun belangrijke polsdiag-nostiek en ziekteleer, die duidelijk klassiek is.Verder zijn er nog pogingen ondernomen door dr. E. Kan, een Nederlands arts, om een zgn. auro-scanner te ontwikkelen, die het elektromagnetisch veld van mensen zou moeten meten, waarbij dan de zeven chakra's duidelijk zouden moeten worden. Alleen technisch is het al een probleem door de diversiteit van invloeden op deze metingen. Ook hier is geen begin van bewijsvoering gevonden over de hindoeïstische, taoïstische grondslagen van deze zgn. energievelden.


Wetenschappelijke bezwaren ( zie ook http://skepsis.nl/acupunctuur-placebo/ )

Ondanks alle pogingen tot verwesterlijking en pseudo-wetenschappelijke verklaringen is in al die jaren én in China én in het Westen nooit een wetenschappelijk bewijs geleverd van de werkzaamheid van acupunctuur. Dit, ondanks de vele onderzoeken in die richting. Integendeel. In een dubbelblind onderzoek gedaan door dr. Gerben ter Riet in 1989 door de vakgroep epidemiologie van de Rijksuniversiteit in Limburg, gesubsidieerd door W.V.C., bleek dat acupunctuur niet helpt, en net zoveel resultaten oplevert als nepacupunctuur .Dit was de uitkomst van een gedegen onderzoek van bijna twee jaar op grond van diepgaande literatuurstudie en gesprekken met wetenschappers op dit gebied uit binnen- en buitenland. De kwaliteit was volgens de Maastrichter wetenschappers "vaak bedroevend". Naarmate de kwaliteit van de studies beter werden, werden de resultaten steeds slechter .Soms werd er bij klachten op heel andere punten geprikt, en soms deed men net alsof men prikte .De onderzoekers hebben op verschillende klachtengebieden onderzocht d.m.v. dubbelblind onderzoek, op grond van orthopedische, reumatologische aandoeningen en chronische hoofdpijnen, als ook vormen van verslaving. Alles zeer negatief. Chinees acupunctuur schandaal In het boek "De kitsch van het holisme" van Michel Korzec beschrijft hij hoe het acupunctuurschandaal van 1966 zich ontwikkeld heeft. Zo beschreef de Outline of Chinese Acupuncture een officieel handboek, dat zich, onder leiding van de revolutionairmedische lijn van voorzitter Mao, schitterende vergezichten openden op het gebied van de acupunctuur. Grote Chinese ziekenhuizen wedijverden met elkaar via publicaties over acupunctuurverdoving bij operaties, waarbij succespercentages van boven de 90% werden opgegeven. De ontvangst in het Westen was nogal welwillend.
Korzec citeert uitgebreid een artikel van Chinese artsen in het "Sjang-haise Literaire Dagblad". De artsen onthulden dat naast de acupunktuur-verdoving vaak westerse verdovingen werden gegeven .De ziekenhuizen waren destijds verplicht een groot percentage operaties onder acupunctuur te verrichten en talrijke patiënten moeten "helse" pijnen hebben geleden. Als de slachtoffers zich beklaagden, waren zij ideologisch verdacht, wat ze soms met de dood moesten bekopen. In het genoemde boek haalt Korzec nog veel andere "ingebakken misverstanden" aan, die in het Westen over acupunctuur zijn ingeslopen.

NEUROFYSIOLOGISCH
Een andere poging om de acupunctuur te verwesterlijken is door middel van de onderzoeken van Head en McKenzy. Men dacht dat het was de acupunctuur los te weken van zijn filosofisch religieuze achtergronden. Deze onderzoekingen zijn gericht op het onbewuste of vegetatieve zenuwstelsel. Binnen dit zenuwstelsel bevinden zich twee systemen, te weten het parasympathische en ortho-sympatische systeem.
Deze twee systemen staan ook in contact met elkaar; ze oefenen invloed op elkaar uit door afname en toename, door remming en stimulering, dus net zoals de jin-jang verhoudingen. En ook in het onbewuste zenuwstelsel is ontdekt, dat als een orgaan ziek is, er na enige tijd karakteristieke veranderingen te zien waren in de huid. Dat wordt dan de viscero-cutane reflex genoemd. Ook in de spieren zijn er dan veranderingen vast te stellen. Die worden de viscero-musculaire reflex genoemd.Veel acupuncturisten dachten nu eindelijk de wetenschappelijke ver- klaring gevonden te hebben voor de werking van acupunctuur. De jin en jang krachten zouden dan gelijk zijn aan de parasympaticus en de orthosympaticus. Dat dit niet klopt, blijkt uit een aantal nuchtere feiten. Allereerst, zoals voorheen al bemerkt, zijn de meridianen in het lichaam niet echt aangetoond. Dit in tegenstelling met het vegetatieve zenuwstelsel met zijn zenuwweefsel, schakelcellen, stations en banen, die wel wetenschappelijk aantoonbaar zijn.We gaan eens een galmeridiaan vergelijken met het gevonden galgebied van Head en McKenzy. Dan zien we geen enkele overlapping of correspondentie. Ook het huidgebied komt niet met elkaar overeen, hoewel dat toch het gebied is, waarin de acupuncturist bezig is d.m.v. het naalden prikken. Zelfs in de iets dieper onder de huid liggende bindweefselzone is er geen enkele sprake van gelijkenis. Dat alleen al, vanwege het feit, dat bij Head en McKenzy het gebied zich voornamelijk aan de rechterzijde van het lichaam bevindt, terwijl in de acupunctuur aan weerszijden een dergelijk bindweefselzone te vinden is. Dus ook wat de jin- en jang-leer betreft is het niet mogelijk die in een westers wetenschappelijk jasje te steken, omdat het gewoon onaantoonbaar en onwetenschappelijk is. Met andere woorden: we hebben te maken met een leugen. Toch gelukt het vaak wel acupunctuur het gezicht te geven alsof het gaat om een wetenschappelijke geneeswijze. Dit dan door gebruik van allerlei duur uitziende apparaten. Zo bijvoorbeeld het elektrisch opzoeken van acupunctuurpunten. Ook worden de "therapieprikkels" steeds met andere wetenschappelijk uitziende apparatuur toegediend, b.v. door laserapparatuur. Verder is er nog de neus acupunctuur, cerebraal-acupunctuur, drukpuntmassage, acupressuur, hersenacupunctuur, enz... Maar hoe modern het ook mag zijn, het doel blijft hetzelfde: de universele harmonie, die de mens met zichzelf moet vinden, en in zichzelf met de natuur en de kosmos.


HORMONALE VERKLARINGEN
Een andere poging om wetenschappelijk draagvlak te krijgen zocht men in de onderzoekingen op het gebied van de endo-morfine. Dit zijn stoffen, die het lichaam zelf aanmaakt in de hypofyse, en die mogelijk een analgesie (pijnvermindering) zouden bewerken. Deze stoffen zouden door middel van acupunctuursteken opgewekt worden, als reactie daarop. In een onderzoek, gepubliceerd in het Farmaceutisch Weekblad van 1983, staat in een artikel van J.M. van Ree dat de werkzaamheid in het geheel nog niet is aangetoond. Verder zijn er geen onderzoeken bekend, die zelfs maar een bevestiging van vermoedens in die richting zouden steunen.
Tandheelkunde en acupunctuur
Pijnbestrijding is een belangrijk onderdeel bij tandheelkundige hulp. Vandaar dat veel tandartsen de "onbegrensde" mogelijkheden van de acupunctuur-anaesthesie onderzochten .In de filosofie van Tao corresponderen de grote kiezen boven en twee kiezen onder met de kaakholten, maag, borst, milt en knieën. De snijtanden worden in verband gebracht met de onderrug, voeten, nieren, blaas, etc. etc. Natuurlijk is het begrip focal-infect ook in de westerse geneeskunde bekend. D.w.z. dat een slecht onderhouden gebit infecties kan veroorzaken, die tot ziektes elders in het lichaam kunnen leiden, (b.v. door streptokokken)Maar dat is heel wat anders dan de "projectiediagnostiek" op astrologische basis, waarover de acupuncturist het heeft. Ook de tonggeuren en -kleuren zouden nogmaals via de Chinese analogieën iets moeten vertellen over de gezondheidstoestand van de patiënt.
Jammer genoeg heeft de Rijksuniversiteit in Groningen (Tandheelkunde) zich laten verleiden tot het geven van een cursus door een Chinese arts in de acupunctuur. (mogelijk ingegeven door een zoeken naar "marktverbreding", nu van regeringswege de faculteit beknot wordt?)Ook de al vermelde elektro-acupunctuur van Voll doet hier opgang. Met alle bezwaren al eerder genoemd. Feit is echter dat ook hier de wilde speculaties over anesthesie effecten niet bewaarheid kunnen worden, net als in China.


ANDERE ARGUMENTEN
Het toch telkens weer oplaaiende enthousiasme over acupunctuur heeft m.i. minder te maken met kwaliteit, dan wel een toenemende belangstelling voor de zgn. holistic health, die naast haar religieus-, filosofische achtergrond haar bestaansgrond alleen maar rechtvaardigt door het aanhalen van negatieve elementen in de "westerse" geneeskunde. Voor een deel terecht, maar voor de rest niets bewijzend voor haar eigen therapie. Dit is het determinalistische, geïsoleerde, vertechniseerde denken over het lichaam en de mens. Juist omdat het indicatiegebied van de acupunctuur de psychosomatiek is, moeten we als christen waakzaam zijn om niet door dit holistische levensbeeld met de geestesmachten daarachter, omgeturnd te worden naar mensen op zoek naar de Steen der Wijzen.ACUPUNCTUUR, een geneeswijze uit het Chinese Taoïsme afkomstig en een therapie, die, zoals we zeiden, de mens aftrekt van de enige ware God. Allereerst omdat mensen hun verstand niet gebruiken, maar in plaats daarvan domweg geloven in meridianen die niet bestaan, in acupunctuurpunten, die geen genezende invloed hebben. Mensen die domweg geloven in analogieën, in een weerspiegeling van het menselijke lichaam in de natuur en in de sterrenhemel. Terwijl de weinige dingen die overeenkomsten vertonen, wijzen op de ene Schepper van dit alles. Die zowel het grote heelal, alsook de mooie natuur en eveneens de mens geschapen heeft. Centraal staat deze God en niet de mens. Mensen die domweg geloven in een jin en jang kracht, zowel in alle voeding, als ook in het eigen lichaam. Terwijl is aangetoond dat deze krachten niet bestaan. Mensen die geloven in driehonderd verschillende polsen om daarmee de diagnose te bepalen. God wil niet dat wij ons van de domme houden, maar Hij heeft ons verstand gegeven om dat te gebruiken. Om de werkelijkheid van alle dingen te zien, niet om voorgelogen te worden.


Bijbelse bezwaren tegen acupunctuur

Een belangrijke toetssteen of een therapie occult is of niet, is: of de mogelijke OCCULTE (heidense) achtergronden NOODZAKELIJK zijn voor het bepalen van een diagnose en het instellen van een THERAPIE.
Als we dit op acupunctuur betrekken, dan zien we dat dit inderdaad het geval is. Immers, hoe komt een acupuncturist tot een diagnose:

1) JIN-JANG-LEER:
O.a. door zich steeds meer te verdiepen in jin-jang-kwaliteiten. Dit
zijn niet fysische-, maar geestelijke krachten, die bijbels gezien occult zijn.
In den beginnen was er geen Tai Tsji, een oerexplosie of oerknal,
Waaruit twee krachten zich ontwikkelden, waardoor via evolutionaire processen alles ontstaan is. Dit denken is nodig tot in de finesses om de zgn. geestelijke krachtsverhoudingen in het lichaam te taxeren, nodig voor diagnose, nodig tijdens de behandeling. Bijbels gezien is er maar één Schepper, door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn. Zeker is de mens ook bijbels te zien als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Toch zien we dat die geestelijke verhoudingen en verbindingen in de bijbel geheel anders gedefinieerd worden dan in het Taoïsme. Sterker, dat het Taoïsme uitgaat van satanische principes, waarin de mens zelf gezien wordt als een god en via de geestelijke wetten van jin en jang en alles wat daarbij komt, zich moet begeven op een weg van vergoddelijking en zelfverlossing en zelfverwerkelijking.

2) ASTROLOGISCHE DIAGNOSTISCHE MIDDELEN:
De meeste klassieke en sommige moderne acupuncturisten maken gebruik van astrologische overwegingen om een diagnose te stellen en om tijdens een behandeling naar aanleiding van die gegevens de behandeling bij te stellen.
Deze astrologische middelen zijn:

 1. de astrologische leer over de mens, ziekteleer en de astrologische verdeling van energieën en organen. Ook bij lichaamsdelen en verdere projectiediagnostiek. Men leert de microkosmos-macrokosmos-leer en heeft die nodig om te kunnen behandelen!!!
 2. het polsvoelen. Hier worden op gevoel, op intuïtie 360 geestelijke polsmodaliteiten onderzocht. Nogmaals, dit kan alleen als men zich de taoïstische, onbijbelse filosofieën volkomen eigen heeft gemaakt, en zo tijdens de behandeling volkomen in het occulte duikt. Ook de zgn. moderne acupuncturisten gebruiken dit als het belangrijkste diagnostische middel. Ondanks het feit dat ze vaak zeggen de taoïstische achtergronden verlaten te hebben.
 3. soms worden er sterrenkaarten getrokken om de hoeveelheid jin en jang te bepalen, en om te kijken welke geestelijke krachten er in de lucht, in de hemel, in het jaargetijde, in het weer zitten en nog veel meer, wat de patiënt geestelijk zou beïnvloeden, waardoor hij lichamelijk ziek zou worden. Pure astrologie, in de bijbel een vloek, een gruwel in Gods ogen, afgoderij!!
 4. de bijbehorende therapieën en voorschriften die volgens de klassieke acupuncturist (de overgrote meerderheid in Nederland) onlosmakelijk en permanent nodig zijn voor een geestelijke balans. Al deze wettische voorschriften, macrobiotiek en ademhaling/ontspanning trekken de mens steeds verder van God af. Dit door de voortdurende voeding van egocentrisme en wetticisme. (zie hiervoor in dit boekje al vermelde opmerkingen)
 5. gebleken is (bijvoorbeeld in het boek van P. van Dijk) dat de werking van acupunctuur niet afhankelijk is van de methode, maar van de therapeut, van de persoon, dus persoonsgebonden.
  Dit is hier veel meer het geval dan bij andere therapieën. Het is niet de ene naald, die effect sorteert op die ene plaats. Het blijkt dat als dezelfde naald door een leek geplaatst wordt, dat geen effect sorteert. Nee, het gaat om de geestelijke kracht, uitstraling en positie van de therapeut.
  Het gaat bij effecten veel meer om paranormale gaven!!!
  Dat die gaven niet van God zijn, mag bij bijbelse toetsing duidelijk zijn. Ze zijn niet tot verheerlijking van Christus, tot opbouw van de gemeente en voldoen niet aan de voorwaarde die b.v. in 1 Kor. 12 geschreven staan.
  Nee, veel meer worden deze gaven gegeven door de overste van deze eeuw, door de wereldbeheerser van deze tijd, die achter de filosofie en religie van Tao staat, met zijn geestesmachten en planeetgeesten die de acupunctuur stimuleren.Juist in deze onbijbelse, geestelijke overwegingen over "wie de mens is", "wie God is", "wat verlossing en gezondheid betekenen", vinden deze geesten een uitstekend medium om geestelijk grip te krijgen op mensen, ze te binden aan de duisternis. Soms heeft een acupuncturist maar één naald nodig, soms voor dezelfde patiënt 60, soms gebruikt hij klassieke punten, soms moderne punten. Het doet er eenvoudig niet toe. Soms maakt hij gebruik van meridianen uit China (ook daar zijn verschillende scholen met verschillende meridianen en punten), soms maakt hij gebruik van de westerse meridianen (Franse, engelse school). Het blijkt allemaal niet zo belangrijk te zijn. Wel belangrijk en "succesvol" is de acupuncturist, die zich volkomen verdiept heeft in de wereld van Tao en die de naalden en middelen gebruikt als een middel om de geest van Tao op te laten gaan in de geest van de mens. (bij de effecten laat ik in dit kader de suggestieve werking buiten beschouwing
  Occulte gevolgen van acupunctuur
  Bij die behandelingen, die gedaan zijn door acupuncturisten, die paranormale gaven ontwikkeld hebben, (dus niet de kwakzalvers en charlatans, waaronder ook veel artsen en fysiotherapeuten) bij die acupuncturisten ontstaan er de bekende occulte gevolgen voor de totale mens naar geest, ziel en lichaam.

De belangrijkste gevolgen zijn:

 1. de geestelijke bindingen.
  Geen interesse meer in bijbel lezen of verminderde interesse bij bidden of gemeenschap zoeken met andere wedergeboren gelovigen. Bij ongelovigen lijkt de bereidheid tot het aanvaarden van Gods Woord steeds minder. Bij ongelovigen is dit moeilijker te zien, omdat hier nauwelijks sprake is van geestelijk leven in bijbelse zin.
 2. lichamelijke gevolgen.
  Vaak na enige tijd. Gevolgen die door de betreffende mensen vaak niet meer in verband gebracht worden met de behandelingen van acupunctuur. Vaak zie je een verschuiving van het klachtenpatroon, b.v. van lichamelijke klachten naar algemeen lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, spier- en hoofdpijnen en ander klachten. Maar ook gebeurt het vaak dat een klacht, die zich lichamelijk manifesteert, en met acupunctuur "met goed resultaat" behandeld zou zijn, enige maanden later als een psychische, vaak moeilijker te behandelen klacht terugkeert.
 3. psychische gevolgen.
  Zoals depressiviteit, algemeen malaisegevoel, prikkelbaarheid, agressie, maar ook lusteloosheid en apathie kunnen gevolgen zijn van acupunctuurbehandelingen.
  In de afgelopen twaalf jaar dat ik zelf in mijn praktijk navraag doe naar "alternatieve contacten" en gevolgen daarvan, wordt ik hier bijna dagelijks in bevestigd.De enige remedie om vrij te komen van deze dingen is als christen het contact en de verontreiniging met acupunctuur te belijden. Alleen Christus kan de mens ook in geestelijke zin reinigen en genezen, de zonden vergeven en daarvoor een nieuw leven geven door de Heilige Geest. Voorwaarde is een leven met Christus (wedergeboren zijn) en belijdenis en berouw. Belangrijk is het daarna afstand te doen van alles wat in die zin tot Verontreiniging gebracht heeft. De persoon van de acupuncturist, de wetten en voorschriften, boeken en folders, eetgewoonten, sterrenbeelden etc.. Laat u in plaats daarvan beïnvloeden door Jezus Christus, door bijbels te denken, door te bidden en de bijbel te lezen. Door keuzes en prioriteiten in uw leven te brengen met, door en naar Christus. Tot slot nog iets over de mate van occulte binding. Niet iedereen die een bezoek brengt bij een "paranormale" acupuncturist zal altijd gebonden worden, of soms, wat mensen wel zeggen, bezeten zijn.

Dat hangt af van een aantal factoren:

 1. de geestelijke wapenrusting van een patiënt.(Efeze 6) In hoeverre is iemand beschermd door een geheiligd leven, door gebed, door kennis van het Woord. Een niet wedergeboren mens zal geen "geestelijk pantser" hebben. Wedergeboren gelovigen kunnen b.v. door gebed in een situatie van onwetendheid beschermd worden door de Heilige Geest. Daarvan zijn genoeg voorbeelden bekend. Laten we onze eigen kracht daarin niet overschatten. We hebben alleen bescherming onder de geestelijke voorwaarden naar het Nieuwe Testament.
 2. de occulte begaafdheid van de therapeut. Bij een acupuncturist die helemaal in de occulte wereld leeft en denkt zal het gevaar van gebondenheid groter zijn, dan iemand die niet altijd in het occulte bezig is. Maar onderschat dit laatste nooit!!
 3. Andere omstandigheden, zoals de geestelijke situatie op dat moment, van therapeut en patiënt, mogelijke voorwerpen of plaatsen die extra occult belast zijn. ("bezworen" of een occult verleden, etc. etc.)

Of en in welke mate iemand occult gebonden wordt tijdens een behandeling (zie gevolgen lichamelijk, geestelijk, psychisch hierboven beschreven) zal o.a. juist van die factoren afhangen.
Vaak is er op dat gebied een geweldige zelfoverschatting door christenen. In de bijbel kunnen christenen ook gebonden zijn, zelfs gedemoniseerd zijn!! Vaak onderkennen veel christenen deze zaken niet, omdat ze geen rijk geestelijk leven hebben en bijgevolg de teruggang ook nauwelijks erkennen en ervaren. Laten we in die zin ook steeds "fijngevoeliger" worden .In het Westen waren de mensen tot twintig jaar geleden veel minder gevoelig voor deze dingen dan in het oosten. Het percentage mensen Wat (latente) bovennatuurlijke (paranormale) gaven heeft, zou in het oosten, volgens Koch, ongeveer 15x zo groot zijn. Dit, omdat in het oosten de gehele cultuur en maatschappelijke verhoudingen doordrenkt zijn met occulte dingen.
De westerse mens was tot voor kort minder gevoelig, maar naarmate de tijd voortschrijdt en het ware christendom een steeds kleinere minderheid wordt, staat ook de westerse mens steeds meer open voor het occulte, voor het satanische Ik durf dan ook te voorspellen dat in de toekomst de acupunctuur steeds "beter" gaat helpen. Ik bedoel dat er steeds meer paranormale gaven ook in het Westen ontwikkeld zullen worden (denk aan de New Age beweging) terwijl aan de andere kant de geestelijke wapenrusting steeds minder wordt.In een dergelijk klimaat zal de acupunctuur steeds beter gaan gedijen, als een geestelijke therapie. In de toekomst zal men dan wel via andere "paradigma's" verder speuren naar de "wetenschappelijke" theorieën.Als christenen hebben we de taak deze zaken te onderscheiden en zo de mensen te dienen in dat Licht, tot ontmaskering van de boze en tot een aantal getuigen in Woord en werk van de Heiland, die waarlijk vrij en gezond maakt, Jezus Christus.


Samenvatting

Samenvattend kunnen we zeggen dat de acupunctuur in Nederland nog steeds in opmars is. We hebben in deze brochure willen aantonen dat er grote en overwegende bezwaren zijn tegen de "medische" kennis, zoals die geleerd wordt in deze taoïstische geneeswijze. Dit op het gebied van de anatomie, fysiologie, pathologie, allemaal zaken die eenvoudig bewijsbaar zijn .Verder hebben we gezien dat deze geneeswijze eerder als een religie en een filosofie, een levenswijze te zien is, en dat het belangrijkste aangrijpingspunt dan ook de geest van de mens is, waarbij de naalden te zien zijn als medium. Dat de werkzaamheid, zo er werkzaamheid is, vaak vanuit een occulte bron komt. Dit met alle bijbelse gevaren en gevolgen van dien. Nog is het zo, dat in Nederland gelukkig niet iedere acupuncturist een occulte genezer te noemen valt. Dit omdat velen zich acupuncturist noemen na het volgen van een paar weekenden "stoomcursus" acupunctuur, enkele punten en iets van de leer tot zich nemen en zich dan acupuncturist noemen, (ook veel artsen en fysiotherapeuten.)Van deze (nog het merendeel van de acupuncturisten in Nederland) kunnen we hooguit zeggen dat ze misschien onbewust of onbedoelde kwakzalvers of charlatans zijn, in de zin van de Chinese, klassieke (occulte) genezers en van wier therapie hooguit een suggestief effect uitgaat en geen demonisch gevaar dreigt. We geloven dus dat, als er geen occulte werking van de acupunctuur uitgaat, er hooguit een (klein) suggestief effect vanuit gaat.
Toch is een ernstige waarschuwing tegen acupunctuur op zijn plaats, omdat gezien de bovenstaande stelling acupunctuur op geen enkele manier is aan te raden. Als er een effect van uit gaat, is het een occult effect. En anders is er gewoon sprake, nogmaals ondanks alle goede bedoelingen van vele acupuncturisten, van kwakzalverij. En voor het suggestieve effect kan men beter ongevaarlijke therapieën kiezen, hoewel het suggestieve ook een slechte basis is voor genezing. Voor een leek is het trouwens, al zou hij het willen, moeilijk verschil te maken tussen een occulte acupuncturist of een kwakzalver.
Acupunctuur is een geneeswijze, een filosofie, die de mens met zijn therapieën, voorschriften en geboden steeds verder inleidt in de wereld van Tao. Een wereld van zelfverlossing, zelf god zijn, zelfverwerkelijking, evolutie, die uiteindelijk de mens te gronde richt.
Deze brochure is geschreven, niet tegen de personen van de acupuncturisten gericht, veel meer hopen we dat ze inzicht zullen krijgen over de werkelijke achtergronden en werkwijze van de acupunctuur .We hopen dat christenen die dit lezen hier ook biddend mee voor Christus mogen komen, om met deze informatie ook op een geestelijke, liefdevolle manier mee om te gaan. En te beseffen dat we niet tegen vlees en bloed te worstelen hebben, maar tegen de overheden, tegen machten, tegen de wereld beheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6:12).Dus niet alleen veroordelend, maar ook dienend. Laten we zo ook als christenen steeds meer zoeken naar de wil van God in alle dingen, zeker ook in onze keuzes in de gezondheidszorg. Juist in deze tijd. Laten we biddend iedere stap zetten, bijbelgetrouwe informatie inwinnen, en zeker ook de vele middelen en therapieën die de gezondheid rijk is, in dankzegging tot Christus in ontvangst nemen en Hem uiteindelijk bidden deze wegen ook te zegenen.
Alleen Hij kan ons bewaren, ons leiden en heel maken. "En Hij, de God des Vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn."
1 Thessalonisenzen 5:23 - de Bijbel

Gerard Feller 1990


GEBRUIKTE LITERATUUR:

 • de bijbel
 • Chinese wegen naar gezondheid - D. de Wespin
 • acupunctuur - R.J. Blom
 • acupunctuur - driehoek - diverse auteurs
 • l Tsjing - het boek der veranderingen
 • acupunctuur - drs. H. van Praag
 • bijbelse en medische bezwaren tegen acupunctuur - G. Feller
 • acupunctuur - Mare Duke
 • Gescharrel met Tao - drs. P. Roos
 • knipselkranten thema acupunctuur - div. bibliotheken
 • Endomorfinen-acupunctuur - J.M. van Ree
 • De Kitsch van het holisme - Michel Korzec
 • bladen van actieblad tegen de kwakzalverij
 • acupunctuur - Guido Fisch
 • Het domein van de slang - W. Ouweneel
 • Occultisme - E. Mannen
 • diverse krantenknipsels
 • geschriften van EUFCM
 • (European university for traditional Chinese medicine)
 • twee artikelen in Bijbel en Wetenschap van W. Ouweneel (jan.88)

Verder diverse brochures van acupunctuuropleidingen o.a:

 • academie voor T.C.M.
 • Int. Academy of Acupuncture Studies
 • Academia ARS Medica
 • Progressieve geneeskunde Arnhem
 • Visies op acupunctuur - int. Chr. studiecentrum Amsterdam
 • Touch for Health - John F. Thie

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Taoistische methodes