Vrijmetselarij en new age (deel 2)

VRIJMETSELARIJ EN DE NEW AGE BEWEGING (DEEL 2, SLOT) 1997

In dit artikel, van de hand van John Hofman, zal blijken dat de New Age beweging en de vrijmetselarij naadloos op elkaar aansluiten en dat de infiltratie van de vrijmetselaars in de huidige wereldorde schrikbarend ver gevorderd is. In het eerste deel van dit artikel is ingegaan op de oorsprong en beginselen van beide bewegingen. Hieronder zal tevens blijken dat geen enkele misleiding en binding sterk genoeg is, de waarheid en vrijheid in Christus is altijd machtiger.

Symbolen

De symbolen van de vrijmetselarij (VM) zijn ontleend aan het metsel-vak: de passer en de rechthoek. Frappant is het VM-symbool van de piramide met daarboven het alziend 'oog van Hores'. Dit teken staat voor totale controle. We vinden dit symbool op de achterkant van de Amerikaanse dollar. Ook geldt het als het oog van de "Grote Architect van het Universum". De Grootmeester draagt dit symbool tijdens de bijeenkomsten van de Loge.

 

Opvallend is de verering van de zon, de maan en de fallus (het mannelijk geslachtsdeel). Hierin ligt een relatie met het hellenistisch denken, de 'Griekse zede', zoals de Romeinen dat misprijzend noemden. In het Griekse denken was homofilie de hoogste vorm van intermenselijke relatie. Daar werd de mens, het menselijk kunnen, centraal gesteld. Dat leidde vaak tot verering van de mens, met name in de sport. Datzelfde denken vinden we ook weer bij het Humanisme en bij New-Age.

De initiatie: rituelen en vervloekingen

Wat gebeurt er nu binnen die VM? Daarover is maar heel weinig bekend. Literatuur over de VM rept daar sporadisch over. Via ex-vrijmetselaars is inmiddels wel iets bekend over de diverse inwijdingsrituelen.

Als een man lid wil worden van de "Craft", of naar een hogere graad 'promoveert', is er een inwijding of initiatie vereist. Bij deze initiatie ligt ÈÈn van de heilige boeken opengeslagen op een soort altaar. Als dat de Bijbel is, ligt deze doorgaans open bij de proloog van het Johannes-evangelie. In dat gedeelte wordt namelijk niet gesproken over 'geloven', maar wel over '(be)grijpen' en vooral over 'kennen'. In de esoterische traditie is er geen geloof als antwoord op Gods heil in Christus, maar neemt de mens 'het woord' in zich op door kennis. De wereld heeft dit woord, deze kennis niet gegrepen (Johannes 1, 10), maar de VM willen dat dus wel doen, uitsluitend op hun manier.

Tevoren mag de kandidaat niet weten wat er tijdens de initiatie met hem staat te gebeuren. Men brengt hem eerst enige tijd in een kleine, donkere ruimte vol VM-symbolen, 'in de schoot van moeder Aarde', met alleen het licht van een kaars. In die 'ruimte der overpeinzing' is hij als 'nedergedaald ter helle'. Als hij daaruit wordt opgehaald geldt dat als een 'opstanding', een 'wederom geboren worden'. Er is bij de VM-initiatie een grote gelijkenis met de christelijke liturgie en sacramenten, maar dan als negatief.

Vervolgens is de kandidaat verplicht een eed af te leggen, die hem zin voor zin wordt voorgezegd. Hij moet deze nazeggen, zonder vooraf de tekst te kennen. Het kan namelijk nogal schokkend zijn als men vooraf zou weten dat bij de inwijding vervloekingen worden uitgesproken over zichzelf, de familie, de naaste kennissen en de Kerk. Dat hoort bij het ritueel. In die eden worden ook sancties genoemd. Als men de geheimen van het genootschap verraadt, stelt men zich bloot aan de afgrijselijkste martelingen.

Ex-Grootmeester Jim Shaw heeft daar een en ander over geschreven. Hij was van leerling en gezel opgeklommen tot souverein grootmeester inspecteur generaal. Dat is een carriËre van 0 t/m de 33-ste graad. Hij beschrijft de eden in de eerste 3 graden als volgt:

LEERLING 1e GRAAD:
De kandidaat wordt geblinddoekt, zijn broeks-pijp wordt opgerold, een strop wordt rond zijn nek geplaatst en zijn borstkas wordt bij het hart ontbloot. Het wordt hem duidelijk gemaakt, dat als hij zal proberen om voorwaarts te vluchten, hij doorstoken zal worden. Hierbij wordt de kandidaat op de plek van het hart geprikt met de punt van een passer. Als hij achterwaarts zal proberen te vluchten, zal hij gehangen worden door de schuifknoop. In deze situatie doet hij deze eed:
"Hierbij verbind ik mijzelf met niets minder dan de straf, dat mijn keel overdwars opengesneden zal worden (hij beweegt zijn duim dwars over zijn keel als een mes), mijn tong zal ontworteld, of ik zal begraven worden in het ruwe zand van de zee bij laag waterpeil, waar het tweemaal in 24 uur eb en vloed wordt, als ik ooit vrijwillig en willens en wetens met opzet mijn plechtige verbintenis als een geworden Leerling Vrijmetselaar zal breken of schenden. Zo waarlijk helpe mij God en houdt mij standvastig in de door mij verschuldigde verplichting". De kandidaat bezegelt zijn eed door de V.S.L. (de heilige boeken) ÈÈn keer te kussen.
GEZEL 2e GRAAD:
"Hierbij verbind ik mijzelf met niets minder dan de straf, dat mijn linkerborst opengescheurd wordt, mijn hart uitgerukt en gegeven wordt als een prooi aan de wilde beesten van het veld en aan het gevogelte van de lucht..." (Een op een klauw gelijkende hand wordt dwars over de borstkas getrokken.) De kandidaat bezegelt zijn eed door de V.S.L. twee keer te kussen.
ACHTBARE MEESTER 3e GRAAD:
"Hierbij verbind ik mijzelf met niets minder dan de straf, dat mijn lichaam in tweeÎn wordt gesneden (de duim van de rechterhand wordt dwars over de buik getrokken), mijn ingewanden daaruit genomen en verbrand worden tot as, en de as verstrooid wordt over de vier winden van de hemel, zodat er geen spoor van herinnering zal zijn van de miserabele meinedige ellendeling die ik zijn zal, als ik ooit vrijwillig en willens en wetens met opzet mijn plechtige verbintenis als een geworden Achtbare Meester zal breken of schenden. Zo waarlijk helpe mij God." Kandidaat bezegelt zijn eed door de V.S.L. drie keer te kussen.

"Deze vervloekingen", zeggen de Vrijmetselaars, "betekenen eigenlijk helemaal niets. Het zijn alleen maar woorden, die iets te maken hebben met oude riten". Veel leden menen dan ook dat deze eden puur ceremonieel zijn. Maar dat is niet waar. Er bestaan sterke vermoedens dat op last van de Loge mensen zijn vermoord. En de initiatie behelst ook de overdracht van een spirituele invloed. Zei Christus niet: "Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren". (Matthe¸s 5:34)

Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de meest geheime en gewijde naam van de drie-enige God onthuld: JAH-BUL-ON (J.B.O.) Dit staat voor:
Jah - Hebreeuwse God "Jahweh"
Bul - of Ba”l - Assyrische godheid
On - of Osiris - de Egyptische Zonnegod

Dit "Jah Bul On"- wezen heeft zeer zeker niets te maken met de christelijke godsdienst. Er wordt de kandidaat ook verteld dat VM geen religie is. Maar in het belang van de VM is het gebruik van leugen en bedrog toegestaan.... In de eigen geschriften staat immers geschreven: 'Een man is nooit zo dicht bij God, dan wanneer hij knielt bij het gewijde altaar van de Vrijmetselarij'".

  • Voor de christen is Christus het Licht; bij de initiatie wordt de vrijmetselaar gezegd dat 'het licht' slechts in hemzelf te vinden is.
  • De christen wordt 'wederom geboren' in Christus en door Zijn Geest; de vrijmetselaar moet zijn 'transmutatie' uit eigen kracht bewerken.
  • Bij de sacramenten ontvangt de christen de goddelijke genade; bij de VM-initiatie is er 'overdracht van een spirituele invloed'.

De Satan is listig. Hij maakt van al zijn leugens een taart met daarop een laagje suikerglazuur. Als hij de Vrijmetselaars regelrechte leugens zou geven, zouden er maar erg weinige zijn, die ze zouden aannemen.

De gevolgen van een vervloeking

Er zijn een aantal effecten voor de vrijmetselaars, die het gevolg zijn van de vervloekingen die tijdens de inwijdingsrituelen worden uitgesproken:

  • Zij komen onder de invloed van een anti-christelijke geest.
  • Zij worden vaak achtervolgd door kwelgeesten (Poltergeist).
  • Er treedt een sterke controle-geest naar voren (denk maar aan het alziend oog op het dollarbiljet)
  • Veel van deze mensen hebben te maken met een geest van mentale en emotionele hardheid, apathie en verwarring, twijfel, ongeloof en skepsis.
  • Er ontstaat een grote gevoeligheid voor allergie en ziekten.
  • Seksuele losbandigheid, heel veel overspel en echtscheidingen, onhandelbare kinderen.
  • Voortdurende financiÎle problemen.

Er wordt beweerd dat leden van de VM in de hoogste graden verplicht zijn om Lucifer te aanbidden. Hij wordt daar gezien als gelijk aan Christus volgens deze redenering: Jesaja 14:12 gaat over de duivel: "Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads". Kijk dan naar Openbaring 22:16: "Ik, Jezus ... ben de blinkende Morgenster". Ze zijn daarom volgens de VM ÈÈn en dezelfde persoon, Lucifer (Satan) en Jezus.

Albert Pike, Opperste Hogepriester van de Universele Vrijmetselarij, zei hierover in een toespraak voor leden van de hoogste Loges: "Als Lucifer niet God zou zijn, waarom zou Adonai (God van de Christenen) dan moeite doen om valse en schadelijke beweringen over hem te verspreiden. Ja, Lucifer is God. Helaas is Adonai ook God. Want volgens de eeuwige wet is er geen licht zonder duisternis, geen wit zonder zwart. Het Absolute kan alleen maar bestaan als twee goden; duisternis wordt noodzakelijk voor het licht om als achtergrond te dienen. De ware en zuivere filosofische religie is het geloof in Lucifer, de gelijke van Adonai. Lucifer, God van Licht en God van het Goede, strijdt voor de mensheid tegen Adonai, de God van Duisternis en van het Kwade". (citaat van De La Rive: "La Femme et l'enfants dans la Franc - Maconnerie Universelle" pag. 588, en Queensborough: "Occult Theocracy" pag.220,221.)

Werkwijze van de Vrijmetselarij.

In zijn boek "De la vie avant toute chose" (Parijs, 1979) beschrijft de franse ex-Grootmeester Pierre Simon zijn kruistocht van 30 jaar om in Frankrijk de abortus gelegaliseerd te krijgen. Daartoe wilde hij, samen met een aantal vrijdenkende artsen van de "Groupe LittrÈ" en de jezuÔet B.Ribes het begrip 'leven' op een andere manier doen verstaan. "Het leven is wat de cultuur ervan maakt. Het leven is iets wat niet alleen de moeder draagt, het is de vrucht van heel de samenleving. En de samenleving zal moeten beslissen of het toekomst zal hebben of niet. Het leven is geen gave van God, maar een menselijk product".

Simon wilde dat het leven zijn absoluut karakter van Genesis 1 zou afleggen en gezien zou gaan worden als een stuk 'materie'. De kwaliteit van dat leven achtte hij belangrijker dan het leven zelf. "Wil men dus echt van het leven houden, dan moet men het soms weigeren". Vandaar de wat misleidende titel van zijn boek: "De la vie avant toute chose" - "Het leven boven alles."

Omdat de samenleving rond 1950 nog niet rijp was voor deze manier van denken is Simon zijn ideeÎn geleidelijk gaan doorvoeren. Niet als een revolutie, maar als een evolutie. De uitvinding van de anti-conceptie pil bleek de doorbraak voor zijn plannen. Als gevolg van het gebruik van 'de pil' ging de mens vrij beschikken over zijn lichaam, het gebruiken als een stuk materie. Dat staat haaks op de uitspraken van Paulus, die het lichaam ziet als gave van God en als tempel van de Heilige Geest (1.Cor.3:16-17).

Veel (gelovige) mensen zien in 'de pil' juist een middel om een groter kwaad, de abortus, te voorkomen. Die gedachte hebben de VM gebruikt om 'de pil' ingevoerd te krijgen. Want daardoor kon het denken over het leven als gave van God worden omgebouwd tot een denken over het leven als 'materie'. Toen het eenmaal zover was, was de legalisering van abortus nog maar een fluitje van een cent.

Als een samenleving eenmaal gewend is aan het doden van het ongeboren leven, dan is de logische volgende stap het doden van hen, wier leven geen nut of kwaliteit meer heeft voor de samenleving. In navolging van Adolf Hitler: euthanasie. En ook dat kun je met allerlei humane excuses omringen, en het aan de man brengen als een daad van compassie om erger lijden te voorkomen....

De clou lijkt te zijn de mens steeds te plaatsen voor een keuze tussen een kwaad en een nog groter kwaad. Waardoor het eerste kwaad een positieve tint krijgt.... Dat denken wordt ook bevorderd door de Kerk met haar Moderne Theologie, waarin Gods Woord Gods Woord niet meer is, maar een eigen uitleg van de schrijvers van de Bijbel. Waarin zonde geen zonde meer is, maar omgeven wordt door 'verzachtende omstandigheden'.

Zo wordt het denkbaar en mogelijk om in de toekomst ook hen, die de wereldregering en de wereldreligie van VM en New-Age afwijzen, als onnut af te voeren .... Simon schrijft over zijn successen: "Mijn bestaan was niet meer mijn lichaam, maar mijn Loge". (een persiflage op Galaten 2:20: "niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij")

Jim Shaw

Hij is de schrijver van het boek "Vrijmetselarij, een dodelijke misleiding" in 1990 uitgekomen in de VS. De Stichting Moria zou een uittreksel van dit boek in Nederland uitbrengen, maar dat is door allerlei omstandigheden (!) vertraagd.

In dat boek vertelt Jim Shaw over zijn leven, en met name over zijn ervaringen in de VM. Hij groeide op in een gebroken gezin, waar voortdurend allerlei conflicten waren. Op 13-jarige leeftijd werd hij door zijn stiefvader uit huis gezet. Jim, vastberaden om het licht en de waarheid te vinden, kwam via zijn oom Ervin in contact met enkele 'broeders' uit de Loge.

Dat is iets wat we vaker zien: veel mensen komen terecht bij sekten of occulte groepen vanuit een hunkering naar geborgenheid, invulling, zingeving van hun leven, liefde, en compensatie voor het gemis daarvan in het gezin. Soms is ook de Kerk of Gemeente, waar de warmte en de liefde van Christus ontbreekt, er debet aan dat iemand op zo'n alternatieve weg terecht komt.

Jim werd ingewijd als leerling, en moest onder ede en zelfvervloeking verklaren, dat hij de geheimen van de VM zou bewaren. Hij klom op naar de graad van Meester en later Grootmeester. Uiteindelijk kwam hij in de 33-ste graad als Souverein Grootinspecteur Generaal. Bij zijn initiatie waren regeringsleiders, leden van koninklijke families en hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten aanwezig. Daarbij werd wijn gedronken uit menselijke schedels (voormalig president Bush is lid van zo'n 'skull and bones' groep).

Op het moment, dat Jim dacht: nu ga ik het grote licht zien, dat mij in al die voorafgaande graden en Loges is beloofd, werd hij in feite geconfronteerd met zijn grootste desillusie. Er werd hem gezegd dat hij verder maar op eigen kracht het Licht moest zien te vinden. Dat zette hem aan het denken. Toen hij last kreeg van zijn ogen, kwam hij in contact met een oogarts, die christen was. Zij hebben samen talloze gesprekken gevoerd. En deze arts mocht tenslotte voor Jim de weg zijn naar Jezus Christus.

Vrijmetselarij en New-Age

Het is al velen opgevallen dat de VM in de ruim 250 jaar van haar bestaan in steeds wisselende omstandigheden toch dezelfde leer heeft behouden, terwijl zij NIET steunt op de goddelijke Openbaring. J.MarquËs RiviËre vermoedt dat dit komt omdat de Loge als tegen-kerk onder invloed staat van en steunt op een buiten-natuurlijk Intellect. De Vrijmetselaars zelf spreken niet over hun organisatie als een tegen-Kerk, maar als een super-Kerk, die allen zal verenigen. Dat is voor hen de betekenis van de Oecumene: het streven naar een wereld-kerk. Dat is ook faliekant in strijd met de letter en de geest van Vaticanum II, waar de Oecumene wordt beschreven als "eenheid in Christus" van alle Christenen.

We praten dus over een organisatie, een orde, die eigenlijk het paradepaardje van de Boze is te noemen. In het boek "La trahison spirituelle de la franc-maÁonnerie (Het geestelijke verraad van de vrijmetselarij)" uit 1936 van de ex-vrijmetselaar J.MarquËs RiviËre lezen we op blz 89-90: "Naast de Vrijmetselarij zijn er veel sekten, waarvan de organisatie afkomstig is van deze gemeenschappelijke moeder. Er bestaat dus al heel lang een tegen-kerk met haar geschriften, dogma's en priesters, en de Vrijmetselarij is daarvan ÈÈn van de zichtbare aspecten".

Stefan v.Wersch spreekt in zijn boek "De gnostisch-occulte vloedgolf" het vermoeden uit, dat de New-Age beweging in feite een vrucht is van de Loge. Voor Kardinaal Danneels is niet het atheÔsme vijand nummer 1 van de Kerk, maar de religie die New-Age aanbiedt: een geestelijke supermarkt met voor ieder wat wils, een alternatief voor de God, die regels heeft durven stellen (bron: Christus of de Waterman, Mechelen 1990).

Het valt niet te ontkennen dat de twee stromingen, die altijd kenmerkend zijn geweest voor de VM, nu als een vloedgolf de Kerk zijn binnengedrongen. Enerzijds wordt het geloof in de wortel aangetast door onverschilligheid tegenover de waarheid en aantasting van het gezag van de Bijbel. Dat heeft geleid tot het relativeren van alle christelijke normen en waarden. Anderzijds, omdat de mens steeds naar religie blijft verlangen, wordt een pseudo-religie aangeboden in de vele vormen van de New-Age beweging. We zien dus Liberalisme en Gnosticisme, en het is ondenkbaar dat de Loge daar niet bij betrokken zou zijn.

Historische feiten

(bron: "Second Warning" van Barry R. Smith) Als gevolg van hun invloed in de hoogste kringen zijn er een groot aantal historische feiten, waaraan de VM debet is. Met name zijn zij betrokken bij het teweeg brengen van revoluties. Als het van belang is voor de binnenste kring van de Orde, of als het past in hun doelstelling om tot een wereld-regering te komen, dan wil de VM best zijn invloeden aanwenden om een bestaande orde omver te werpen.

Op die manier heeft de VM aan de basis gestaan van de Hongaarse opstand (1956), de afscheiding van BelgiÎ (1830-1839), de franse revolutie (1789) met zijn idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De slachtoffers voor de guillotine werden in Parijs gevangen gehouden in "le Temple", het kerkgebouw van de VM. Het was de bedoeling dat deze franse revolutie zou overspringen naar Engeland. Maar daar was toen, onder leiding van Gods Geest, juist een opwekking in de Kerken aan de gang. Als gevolg van de gebeden is Engeland gespaard gebleven voor de guillotine.

Verder was de VM actief bij de omwenteling in Mexico (1911), de val van het Braziliaanse rijk, de Turkse revolutie (1920), de oprichting van de Verenigde Staten (1783) en de Russische revolutie (1917). Trotzki en Lenin waren hoge vrijmetselaars. De VM was ook betrokken bij de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. De moord op aartshertog Frans Ferdinand in Serajevo is gepleegd door een vrijmetselaargroep, Navodna Obrana. Deze groep had een Groot-ServiÎ voor ogen (er is op dat punt in deze eeuw maar weinig veranderd....). De aartshertog werkte dat streven tegen, en er is toen opdracht gegeven om hem uit de weg te ruimen.

Een politicus, die eveneens slachtoffer van de Orde is geworden, is J.F.Kennedy (1963). Over die aanslag is de pers nog lang niet uitgepraat. Kennedy was ÈÈn van de weinige presidenten, die de moed had om de misdaad in de VS aan te pakken. Hij had een heel eigen stijl, waarbij hij niet luisterde naar de adviezen van de Vrijmetselaars. Deze hebben toen, met volle medewerking van de FBI en de CIA, een complot in elkaar gezet, waarbij de dader, Oswald, slechts een klein pionnetje was. De regering van Johnson heeft vervolgens elk onderzoek naar de werkelijke opdrachtgevers tegengewerkt.

Diverse gezaghebbende historici hebben aangetoond dat Adolf Hitler niet uit eigen titel en talenten aan de macht is gekomen. Hij was van eenvoudige komaf, zijn vader was douanier, hijzelf was huisschilder. Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld, genieten een zekere 'bescherming' van demonen.

Hitler was lid van het Thule-genootschap, waar de satanist Aleister Crowley en top-nazi's als Hesse en Eckhart mee verbonden waren. Zij hadden nauwe contacten met de Illuminati en de Theosofen van Mme Blavatsky. Hitler werd volledig ingewijd in de occulte geheimen van dit genootschap, dat hem bovennatuurlijke krachten beloofde.

Met name de top van de nazi-beweging was van origine zeer occult, en het verbaast dan ook niet dat de vruchten daarvan duivels waren. Onderdrukking (van met name de Joden), intimidatie, perversiteiten en zelfs satanische rituelen waren het handelsmerk van de nazi's. Kenmerkend voor Hitler en een aantal van zijn trawanten waren hun aanvallen van woede en schizofrenie. Hitler had een bijnaam: de "Teppichfresser". Want in zijn demonische razernij verscheurde hij 's nachts letterlijk hele tapijten.

Wijlen Huub Verwey heeft een aantal jaren geleden een artikel gepubliceerd, waarin hij iets verteld over het visioen dat Hitler zou hebben gehad. Daarin zag hij een persoon, die hem dodelijke angst inboezemde. Die dreigender, gevaarlijker en afschuwwekkender was dan hijzelf, en waarvan Hitler 'slechts' een voorloper was: de Anti-christ. De Nazi-beweging was een organisatie, die volkomen door het kwade werd overschaduwd en beheerst. De bindingen met verschillende Loges van de Vrijmetselarij zijn later meer dan afdoende bewezen.

De VM was betrokken bij de moord op een man genaamd Captain William Morgan in de Verenigde Staten, omdat hij de geheimen van de Loge openbaar maakte. Datum: 19 september 1826. Van de ongeveer 50.000 Vrijmetselaars, verlieten ongeveer 45.000 de Loge als een gevolg van dit rumoer.

De dood van "De Bankier van God" - Signor Roberto Calvi, die gevonden werd, hangende aan een brug over de Theems met de rituele steen (baksteen in dit geval) aan zijn testikels bevestigd om castratie te symboliseren. Herinner de woorden uit de eed: "Waar het tij tweemaal daags over zijn lichaam spoelt". Calvi was lid was van de P2 - Loge, de ultrageheime groep die een broeinest was van corruptie. Haar ontmaskering leidde tot de Follani Regering en tot het ontslag van de leiders van de twee geheime diensten in ItaliÎ; beiden waren leden van de Loge.

De Russische geheime dienst KGB heeft de Vrijmetselarij gebruikt om door te dringen in de meest gevoelige gebieden van gezag in Engeland. Dat is de conclusie van een studie over deze geheime beweging, die in het U.K. 750.000 man sterk is. In 1984 schrijft de journalist Stephen Knight: "De KGB heeft rekruten geÔnstrueerd om Vrijmetselaar te worden, en heeft daarna door middel van het uitbuiten van het "Banen voor de Broeders"-netwerk spionnen geplaatst op de hoogste posities van zowel M.I.5. en M.I.6. (Veiligheidsdienst en Geheime Politie van Engeland). Een engelse diplomaat, die bijna 20 jaar met M.I.6. gewerkt had, drong aan op een verbod voor Vrijmetselaars om hoge posities bij personeelszaken en veiligheidsdiensten te betrekken. Tevens meent deze, dat veiligheidsofficieren, die Vrijmetselaar zijn, gedwongen zouden moeten worden om hun lidmaatschap op te geven.

Het Hoofdkwartier van de Londense politie - New Scotland Yard - bijvoorbeeld, heeft een eigen privÈ-Loge, die gereserveerd is voor de rituelen en plechtigheden van de Vrijmetselaars. Stephen Knight spreekt ook van corruptie bij Politie en Justitie, waaraan Vrijmetselarij ten grondslag ligt. Het gaat daarbij om oneerlijke promotie, het intrekken van tenlasteleggingen door 'broeders', enz. Denk in dit verband eens aan het bericht in onze kranten (sept.96) dat de IRT-affaire geen gevolgen zal hebben voor de betrokken ambtenaren. Let eens op de beerput, die in BelgiÎ dreigt te worden geopend in de zaak Dutroux. Als we bemerken dat er vreemde beslissingen genomen worden, zouden we eigenlijk moeten onderzoeken en uitvinden of betrokkene(n) misschien lid zijn van een Loge.

Het moge duidelijk zijn dat de VM en New-Age in wezen dezelfde strekking hebben: wereld-heerschappij vanuit een Plan, een strategie, opgesteld en uitgedacht door een kleine elite, met het doel de wereld aan zich te onderwerpen en totale controle uit te oefenen. Deze ontwikkeling zal tenslotte uitmonden in het optreden van de Anti-christ. De VM ontleent haar macht aan enorme geldsommen, en put haar kracht uit het buitennatuurlijke. Tegenstanders worden uitgerangeerd en zelfs geÎlimineerd. De inwijdingsrituelen met hun eden en vervloekingen versterken satans claims, en zorgen voor veel angst en destructie. Maar door geloof in Jezus Christus, en volharding, is er voor velen overwinning gekomen over deze oerocculte krachten.

De bekering van een vrijmetselaar

Wat gebeurt er nu als een vrijmetselaar door het werk van Gods Geest tot geloof komt, en Christus aanvaardt als de Weg, de Waarheid en het Leven? De duivel komt dan als het ware betaling eisen van zijn facturen, inlossing van zijn claims. Hij zegt als het ware: "Die persoon is in mijn handen geweest, hij heeft voor mij gewerkt. Nu maakt hij zich van mij los, en nu ga ik mijn gram halen". Het is heel wezenlijk om dit te zien. Want er bestaan (ook in het pastoraat) opvattingen, waarbij men denkt, dat men direct af is van allerlei emotionele en geestelijke problemen als men tot geloof in Christus komt. Dat er dan geen aanvallen meer zouden zijn vanuit het rijk der duisternis. En dat het leven vanaf dat moment van bekering zal zijn als een 'stairway to heaven'.
Dat is een illusie. Want ook in de geestelijke wereld bestaat recht. Als iemand ooit op het terrein van de duivel is geweest (bewust of onbewust doet niet ter zake), dan loopt hij het risico om bezeten te worden door demonen.

Neem als voorbeeld een kolenmijn: als je buiten dat terrein staat, is er niets aan de hand. Kom je op dat terrein, dan loop je kans om vuil te worden. Hoe dieper je je in die kolenmijn waagt, des te zwarter zul je worden, en des te moeilijker zal het zijn er weer uit te komen en om weer schoon te worden. Zo zal ook iemand, die op het terrein van de duivel komt, beÔnvloed, besmet en geÔnfecteerd raken door de destructieve krachten, die daar werkzaam zijn.

Dan is het uitermate belangrijk dat iemand, op grond van Gods Woord, gebruik makend van dienstknechten van God, bedieningen die Gods Geest geeft (bevrijding, exorcisme, nazorg in het pastoraat) stap voor stap los komt, tot herstel komt van die bindingen aan de Vrijmetselarij. Die bevrijding gaat vaak gepaard met allerlei lichamelijke en geestelijke klachten, van huidziekten tot hartklachten, van angst voor verwerping tot woede naar God. Als gevolg van de uitgesproken vervloekingen bij de initiatie komen er duivelse krachten in actie om het leven van die mens geestelijk, emotioneel en lichamelijk totaal te vernietigen. Die laten bij een bekering tot Christus niet zonder slag of stoot los. Hieruit blijkt wel hoe gevaarlijk het is om op dat occulte terrein te komen.

Ex-vrijmetselaars hebben aanvankelijk heel weinig begrip voor geestelijke zaken, de dingen van God, het wezen van God, de bijbelse waarheid. Ze zijn dermate verblind, verhard en 'betoverd' dat er echt een intens reinigings- en bevrijdingsproces nodig is. De oorzaak van hun verwarring is geestelijk, en er kan alleen maar op een bovennatuurlijke manier mee worden afgerekend. Als we deze problemen psychologisch benaderen, zullen we niet die volledige bevrijding kunnen zien die alleen "in de Naam van Jezus" kan worden gerealiseerd.

Van die weerzinwekkende sancties gaat grote angst en intimidatie uit. Want deze straffen gelden niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin en je vrienden. Daarom durven zeer velen uit de VM niet te praten over deze dingen. Daarnaast ontketent iedere poging, om op dit punt openheid van zaken te geven, direct een hevige geestelijke strijd met de satan. Ieder, die wel eens bezig is geweest met het openlijk tentoonstellen van de werken van de duisternis, zal deze geestelijke strijd uit eigen ervaring kennen. Het pakt je geestelijk heel sterk aan, maar het verzwakt ook de lichamelijke krachten. Alleen door gebed om bescherming door Jezus komt de christen ook in dit soort aanvallen tot de overwinning.

Iemand, die uit die wurggreep is vrijgemaakt door de Heer, getuigt: "Mijn vader was een vrijmetselaar. Mijn broer is op 26-jarige leeftijd vermoord. Mijn zus overleed op 18-jarige leeftijd aan kanker, mijn nicht van 20 kwam om bij een motorongeluk, en mijn moeder en mijn broer zijn ver voor hun tijd aan een hartaanval overleden". Dat is een voorbeeld van de invloed van de vloek, die het lidmaatschap van de Vrijmetselarij oplevert. Kijk eens naar het leven van Mozart (Die Zauberfl–te).

De gevolgen van zo'n vloek kunnen een geslacht generaties lang teisteren (Exodus 20:5). Die eenmaal opgeroepen afbraakmacht blijft actief, totdat iemand onder Gods leiding, en "in de Naam van Jezus", deze bindingen verbreekt. Want Jezus Christus is de hoogste Heer! En dan kan er eindelijk een proces van bevrijding en genezing op gang komen, zowel geestelijk als lichamelijk.

John Hofman
april 1997

literatuur:

"Zegen of vloek", van Derek Prince.
"Het Visioen" van David Wilkerson. Uitgever: Hofman Media, Ireneplein 11, 7711 JT NIEUWLEUSEN. ISBN 90-802417-1-7,
"Christ, the christian & Freemasonry". Auteur: W.J. Mc.Cormick. Te bestellen bij Diasozo Trust, 68 Elm Road, Slade Green, ERITH, Kent DAS 2NW; tel (0322) 335235.
"Postscript", uitleg en illustraties over de Vrijmetselarij. Auteur: Barry Smith. ISBN-nr 0-908961-04-9. Een uitgave van Barry Smith Family Evangelism. Uitgever: Wright & Carman Ltd, Upper Hutt, New Zealand.
"De russische beer brult opnieuw". Hoe gevaarlijk is Zjirinovski? ISBN-nr: 90-75813-01-5. Auteur: John Hofman. Uitgeverij SDOK Gorinchem.
"Freemansonry - removing the Hoodwink" internationale editie; Jubilee Publishers Wellington; New Sealand; van Seluyn Stevens 1996.
"Freemasonry - a deadly deception" door Jim Shaw; Vital Issues Press; Lafayette.
"Verbreek de vloek" John Hofman (redacteur) Hofman Media 1997 Nieuwleusden.


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Sekten