Vrijmetselarij en new age (deel 1)

VRIJMETSELARIJ EN NEW AGE (deel 1) 1997

In twee artikelen willen we enige parallellen trekken tussen het New Age-denken en de beweging van de vrijmetselarij. We zullen enkele actuele ontwikkelingen bezien in een profetisch perspectief. In dit eerste artikel gaan we vooral in op enkele beginselen van de New Age-beweging en vrijmetselarij, in het tweede artikel zullen we zien dat hun doeleinden naadloos op elkaar aansluiten en hoe in de huidige wereldorde de infiltratie van de vrijmetselaars reeds ver gevorderd is.

New Age beweging

Over New-Age zijn veel boeken geschreven. Een aantal daarvan heeft mij meer in de war gebracht, dan dat er zaken werden verhelderd. Maar dat kan ook wel de bedoeling zijn. Dit heb ik wel begrepen: New-Age is een verzamelnaam voor een nieuw denkkader (paradigma), dat steeds sterker zijn stempel drukt op onze samenleving, op onze gezinnen en op onze persoon. Letterlijk betekent New-Age 'nieuw tijdperk'. Dat geeft aan dat er een oud tijdperk wordt afgesloten. In New-Age wil men komen tot de afsluiting van het donkere en gewelddadige tijdperk van het Christendom (in het astrologische teken van de Vissen), en overgaan naar het tijdperk van vrede en van de verlichte mens (in het teken van de Waterman).

New-Age is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles, wat met het christelijk erfgoed en de christelijke normen en waarden te maken heeft, te vernietigen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen.

Blavatsky

Een aantal voortrekkers in deze beweging zijn Madame Blavatsky en Annie Besant van de Theosofische Beweging, Alice Bailey en Benjamin Creme. Opvallend is dat vrouwen een dominante rol spelen in het New-Age verhaal. Vrouwen hebben over het algemeen een grotere gevoeligheid voor het intuÔtieve, waar New-Age sterk op inspeelt. Mannen zijn meer rationeel, meer verstandelijk, en schenken minder aandacht aan het gevoelsleven.

De mens verheven tot een god

Emotioneel gezien speelt de New-Age gedachte in op het tekort aan warmte en affectie in onze kille, technologisch bepaalde maatschappij. Als we eerlijk zijn moeten we daarbij zeggen, dat onze samenleving ook is teleurgesteld door de manier, waarop de Kerk(en) met de medemens is omgegaan. Door star, wettisch en dogmatisch gedrag zijn de kerken ook mede debet aan het huidige negatieve en verwrongen godsbeeld. Geestelijk gezien verafschuwt de New-Age beweging de opvatting van met name fundamentele christenen. Deze groep wordt op alle mogelijke manieren in de pers en in de media afgeschilderd als ouderwets en intolerant. Wij leven in een land waar, om het zo maar eens te zeggen, alles "moet kunnen". Maar als je beweert dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, dat Hij de enige toegang is tot God de Vader, dan ben je intolerant.

Je zou dat een nieuw taboe kunnen noemen. Je mag over Boeddha praten, over het HindoeÔsme, over de Islam of over wat voor sekte dan ook, dan ben je welkom. Je mag Jezus ook nog wel een goed mens noemen, of een profeet. Maar als je beweert dat ALLEEN door Jezus de zaligheid te verkrijgen is, dan lig je er uit. Dat is in onze "tolerante" samenleving dÈ doodzonde. Centraal in New-Age staat immers de gedachte dat de mens zich moet ontwikkelen, onafhankelijk van God. Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zegt: "Er is een mogelijkheid om gelijk te worden aan de Allerhoogste; luister maar naar mij." Daarmee begon de opstand tegen God.

New-Age is in feite puur humanistisch: alles is er op gericht dat de mens verheerlijkt zal worden in plaats van God. Daarom is New-Age tevens gedoemd om uiteindelijk te mislukken. Want God zal, hoe dan ook, op Zijn manier Zijn Naam heiligen en Zijn Koninkrijk vestigen. Eens zal er een afrekening plaatsvinden. Alles wat in de ogen van new-agers meewerkt aan de verheerlijking van de mens, aan het ontwikkelen van de mens, dat wordt gestimuleerd. En al het andere wordt de kop ingedrukt.

Je kon dat rond Prinsjesdag horen in een aantal uitspraken van politici: alom is men er trots op dat dit kabinet erin is geslaagd om de economie de goede kant uit te sturen ZONDER de hulp van de christenen. Bij voorkeur wil men ook in de toekomst niets meer met hen of met hun gedachtegoed te maken hebben. Ik denk dat het CDA deze houding voor een groot deel aan zichzelf te wijten heeft, omdat men de christelijke identiteit in het verleden lang niet altijd voldoende duidelijk en consequent liet uitkomen.

De nieuwe wereldorde

Ronduit misleidend in het New-Age denken is haar terminologie. Men kent daar ook termen als 'geest', 'weder-geboorte', 'messias', 'genezing', 'bevrijding', enz. Ze ervaren ook warmte en aanraking. De satan heeft al eeuwenlang ervaring met het listig en subtiel imiteren en verdraaien van de waarheden van God, en van de werking van Gods Geest. Veel mensen zullen daardoor worden verleid en misleid, en zelfs christenen raken verward en verdeeld. Actueel blijft in alle situaties: hebben we te maken met Gods Geest of met een imitatie (1.Johannes 4:1-6)? Een belangrijke toetssteen daarbij is altijd het bijbelse spreekwoord: "aan de vruchten kent men de boom" (Matthe¸s 7:18; Lukas 15:1-16).

Om er achter te komen wat op langere termijn de doelstellingen zijn van New-Age, heb ik wat uitspraken verzameld van New-Age schrijvers en voortrekkers.
Ron Hubbard: "Minimaal een kwart van de mensheid moet vernietigd worden. Het is god, die selecteert, en wij voeren zijn selectie uit. De mens (lees: de christen), die zich niet kan ontwikkelen (zoals New-Age dat voorschrijft), is nutteloos en moet worden uitgewist". We zien hier een opvallende parallel met Hitler, die 'lebensraum' wenste voor alleen zijn AriÎrs. Hij bestempelde de Joden als nutteloos, en organiseerde hun vernietiging in de concentratiekampen.
Alan Price. Hij is voorzitter van de Planetary Commission, die "Global 2000" voorbereidt. Dat is een evenement, dat in het jaar 2000 gehouden moet worden. Op dat feest moet het definitieve einde van het Christendom worden afgekondigd en het New-Age tijdperk zal worden ingeluid. Alan Price: "Iedere wereldburger moet volgens de normen van onze nieuwe wereld-orde de nieuwe wereld-gemeenschap gestalte gaan geven, en wel op basis van het getal van de mens: 666". Dat is een eind-getal, de uitdrukking van een maximaal menselijk kunnen en kennen (zie Openbaring 13:15-18). Wij weten dat dit streven zal uitmonden in de komst van de antichrist. De overste dezer wereld, zoals de Bijbel de satan noemt, zal dit New-Age denken zeker gebruiken om zijn eigen plannen ten uitvoer te brengen.

Vrijmetselarij.

Vrijmetselarij = Freemasonry = "The Craft" = Gilde. Het woord betekent letterlijk: "Het vrij werken, op een vrije manier bouwen (metselen) aan je bestaan".

Een stukje geschiedenis

De Vrijmetselarij (VM) is een wereldwijde organisatie, voortgekomen uit de middeleeuwse gilden van steenbewerkers in Engeland. De VM bestaat uit afdelingen, Loges genoemd. De eerste Loge werd in Schotland opgericht rond 1600. Aanvankelijk konden alleen steenbewerkers lid worden. Maar al gauw werd de mogelijkheid geopend voor anderen, de "accepted massons", om lid te worden. Zij vormden al snel de meerderheid binnen de Vrijmetselarij.

Op 24 juni 1717 (nog altijd een hoogtijdag voor de VM) werd in Londen de eerste Groot-Loge opgericht, bedoeld voor mensen met een hogere graad in de Vrijmetselarij. In feite vond hier een fusie plaats van de 4 Loges van de Londense steenhouwers met het alchemistische en mystieke genootschap der Rozekruisers. Dit was met name het werk van de Rozekruisers J.Anderson en J.T.Desaguliers.

Rozenkruisers

In zijn boek "Les infiltrations maÁonniques dans l'Eglise" legt de franse priester E.Barbier uit, dat de gemeenschap der Rozekruisers ergens in de 14de eeuw was opgericht door een Tempelier, Rosenkreuz. Dat gebeurde nadat de Orde der Tempeliers in 1312 door de franse koning Philips de Schone was ontbonden.

De Tempeliers hadden aanknopingspunten bij de bronnen van de esoterische en gnostische traditie. Rosenkreuz wilde in een geheim genootschap de gnosis (= kennis) stellen tegenover de onwetendheid en het fanatisme van de Kerk van Rome. Die Kerk achtte hij als bestemd voor het gewone volk: oppervlakkig en dogmatisch, een traditie, vastgelegd in formules en wetten.

Gnosis betekent: kennis, wetenschap van goddelijke zaken. Enkele kenmerken in het kort:

 • Gnostici aanbidden noch kennen een persoonlijke God, maar verwerven zich kennis over "het goddelijke". Er is hier dus geen sprake van een Openbaring van God, noch van geloof waarin de mens zijn antwoord geeft aan die openbaring van God.
 • Niet het geloof maar de kennis staat centraal.
 • Het heil is niet de vrucht van geloof, maar van de wetenschap. De mens wordt niet verlost door de gekruisigde en verrezen Christus, maar door een geestelijke 'transmutatie'. Die term gebruikten de middeleeuwse alchemisten voor het 'omtoveren' van lood in goud. Het begrip 'transmutatie' laat zich moeilijk definiÎren; ingewijden omschrijven het als een "opgaan in het licht" of als "bevrijding uit de kluisters van de materie".
 • Die benodigde kennis verwerft de gnosticus door 'verlichting', een soort geestelijke beÔnvloeding vanuit de boven-(buiten-)natuurlijke wereld.
 • Om deel te mogen uitmaken van die selecte verlichte groep moest men deelnemen aan een inwijdingsritus of initiatie.
 • De gnostici wilden tot een synthese komen tussen Christendom en heidendom, tot een syncretistische religie, die heel de wereld zou omvatten.

De Kerk van Rome heeft in de eerste eeuwen krachtig gereageerd op het Gnosticisme. Gnostiek is met name zo gevaarlijk, omdat er een schijnbare gelijkenis is met het bijbels geloof. Men kent in de Gnostiek ook termen als 'geest', 'wedergeboorte', 'messias', 'genezing', 'bevrijding', enz. Openbaring 13:11-14 spreekt in dit verband over "het beest, dat lijkt op het Lam, maar spreekt als de draak". Ook denken we aan Genesis 3, waar Eva wordt verleid door de toezegging dat zij "gelijk zal worden aan God door de kennis van goed en kwaad".

Het verschil en het venijn zit hierin, dat de slang Eva ertoe wil aanzetten de gelijkenis met God (Genesis 1:26-27) niet als genade te ontvangen, maar het zelf te veroveren door kennis. De gnostici vereerden de slang dan ook als het wezen "dat in elk individu het verlangen opwekt om zich te verheffen op de ladder der wezens" (bron: Oswald Wirth, 1860-1943). Die 'ladder' kennen we ook in de yoga en in het HindoeÔsme: de Chakra-ladder, die je op eigen kracht moet beklimmen om tenslotte, volgens de aangereikte suggestie, 'als God' te kunnen zijn.

De Orde der Rozekruisers was dus een mengsel van gnostiek, mystiek en alchemie. De fusie met de Vrijmetselaars in 1717 gaf hen de mogelijkheid om hun esoterische, syncretistische en occulte ideeÎn te verbergen achter de dekmantel van een eerbiedwaardige en eeuwenoude Broederschap.

In 1723 publiceerde de Rozekruiser J.Anderson het "Boek van de constituties der vrije en aangenomen metselaars". De naam "Vrijmetselarij" werd in de constitutie van 1723 uitdrukkelijk gehandhaafd om mogelijke vermoedens over het ware doel van de Broederschap bij voorbaat af te stoppen.

Sindsdien heeft de Vrijmetselarij twee gezichten, zijn er dus twee 'takken' wereldwijd aan het werk:

 • de operatieve tak, met zijn achtergrond van de vroegere steenhouwers, die zich toelegt op allerlei filantropische activiteiten;
 • en de speculatieve tak, die de traditie van de Rozekruisers voortzet.

Als gevolg van de absolute zwijgplicht over de geheimen van de VM weten heel veel 'operatieve' leden niet eens dat er ook een 'speculatieve' tak is, laat staan dat zij kunnen weten waar die in het geheim mee bezig is.

De Vrijmetselarij heeft ook nauwe banden met de Illuminati. Zij vormen in feite een binnenste kring in de VM. De Illuminati hebben dezelfde doelstelling als de VM: ÈÈn wereld-regering, die alles onder controle heeft. Deze groep is opgericht in 1776 door Adam Weishaupt. De hoofdzetel van de Vrijmetselarij is gevestigd in Washington DC. De Orde geeft een blad uit onder de naam "New-Age Magazine".

Doelstelling van de Vrijmetselarij.

Officieel is de doelstelling van de VM het propageren van het Liberalisme en het Rationalisme. Op de eerste plaats wil de VM invloed uitoefenen op de opinie van de eigen leden, en via hen op heel de samenleving. De Loges zijn de laboratoria van hun ideeÎn. Deze doelstelling wordt omschreven in de terminologie van de metselaars:
"de Vrijmetselarij moet een groot menselijk gebouw worden, waarvan de leden de levende(!) stenen (persiflage op 1 Petrus 2:5) vormen, en waarvoor het plan is ontworpen door de opperbouwmeester van het heelal" (citaat van de engelse Grootmeester Oswald Wirth, 1860-1943).
Maar het geheime doel van de Vrijmetselarij was en is nog steeds: het weer invoeren van het gedachtegoed van de vroegere gnostici. De bron van de hoogste kennis voor de vrijmetselaar is de Kabbala, een joodse getallen-leer met occulte trekken.

Op de lange termijn moet het ontaarde Christendom van het Westen worden vervangen door een esoterisch en gnostisch Christendom. Hoewel veel christenen lid zijn van de VM, weten zij over het algemeen niet dat dit streven er achter zit. De ex-priester en vrijmetselaar Roca (1830-1893) stichtte eind vorige eeuw in Perpignan een dagblad: "Le socialiste chrÈtien". De engelse vrijmetselaar Oswald Wirth feliciteert hem daarmee. Daarop schrijft Roca hem: "Ik hoef u niet te zeggen dat mijn krant geen ander doel heeft dan de initiatie te bevorderen van priesters en katholieken in de kennis van dit esoterisme, dat een occulte en transcedente wetenschap is. Niet van de letter, waarvan het rijk ten einde loopt, maar van de geest, waarvan het rijk begint". Dat rijk, die nieuwe wereldorde, moet (voorlopig nog in het geheim) worden geregeerd door een hele kleine elite, een binnenste kring van VM, die tot de hoogste graad van kennis is gekomen.

Het doel van de Orde der Vrijmetselaars laat zich dus omschrijven als de oprichting van een nieuw tijdperk, en van een nieuwe schepping. Dit moet bereikt worden met de (financiÎle) hulp en actieve inzet van krachtige, invloedrijke persoonlijkheden, die economisch, politiek en religieus hun sporen hebben verdiend. Zij vormen het respectabele gezicht van de Vrijmetselarij naar buiten toe.
Daarom is het belangrijk voor de VM om overal aanwezig te zijn. Om binnen alle organisaties, bedrijven, partijen en verenigingen, inclusief de Kerken, een stevige vinger in de pap te hebben. Deze opzet bepaalt hun ledenwerving.

Lidmaatschap

Alleen mannen mogen zich aansluiten. En er is een verscheidenheid aan redenen waarom mannen dat doen.

 • Op uitnodiging van iemand die al lid is van de Loge.
 • De mogelijkheid om iets goeds te doen voor anderen.
 • Vooruitzichten van zakelijke assistentie door andere "broeders". Een goede broederlijke omgang is onder ede gewaarborgd. De eed, die gezworen wordt bij de 'Opperste Vorstelijke Graad' is deze: "Ik zal een Broeder Vrijmetselaar helpen en assisteren wanneer hij zich in moeilijkheden bevindt. En voor zover het in mijn macht ligt de oorzaak hiervan aanpakken, totdat hij ervan is bevrijd, of hij nu gelijk heeft of niet". (!!!) Als gevolg van de grote invloed van de VM in het bedrijfsleven kunnen veelbelovende leden vaak flitsende carriËres maken binnen de organisatie, waarin zij werkzaam zijn.
 • De "geheime kennis", die in de rituelen van de Loge geleerd wordt, geeft een bevredigend gevoel. De strenge tucht van het geheim versterkt nog de band tussen de leden.

Vrijmetselaars vinden we dan ook in alle instituties en disciplines van de samenleving: banken, ziekenhuizen, sociale instellingen; we vinden er politieke- en kerkelijke leiders, juristen, burgemeesters, enz. Heel veel belijdende christenen, met name in de Verenigde Staten, zijn lid van "the Craft" (de gilde). Want in de VM is plaats voor Jood en Griek, hindu en boeddhist en christen.

De Kerk van Rome heeft zich altijd sterk tegen de Vrijmetselarij uitgesproken, hoewel veel Rooms-katholieken lid zijn. In 1738 waarschuwde Paus Clemens XII in zijn bul "In eminenti" voor het gevaar van de Vrijmetselarij. In 1884 herhaalde Paus Leo XIII deze waarschuwing in zijn encycliek "Humanum genus". Met name wordt in dit stuk aangegeven dat de Vrijmetselarij onverschilligheid propageert op religieus gebied, en ter wille van de lieve vrede alle geloofsuitingen gelijkwaardig ziet (syncretisme). David Yallop, die het boek "In God's Name" schreef (1979), heeft bewijs dat nochtans en ondanks de sanctie van excommunicatie (Kerkelijk Wetboek 1917), meer dan 100 priesters binnen het Vaticaan tot de VM behoren.

Leden van de meeste koningshuizen in Europa behoren ertoe. De meeste mannen van de engelse koninklijke familie zijn leden van de Vrijmetselarij. Prins Philip erkent dit openlijk, maar zegt erbij op dit moment niet de bijeenkomsten bij te wonen. De Koningin, een toegewijd Christen, is er regelrecht tegen. Ieder mens, die geen lid is van de Vrijmetselarij, wordt beschouwd als eng-denkend, ongelukkig en verblind. Die mensen leven volgens de Vrijmetselarij 'in het duister'. Zij draaien de bijbelse waarheid dus helemaal om.

Het lidmaatschap van de VM is duidelijk elitair. Het is niet bestemd voor gehandicapten, financieel- of sociaal zwakkeren. Het geld, wat de VM nodig heeft om haar doelstelling te bereiken, wordt geschonken door de leden. Het is met name afkomstig van de Rockefellers, een extreem rijke familie van bankiers.

Uittreding uit de VM heeft zeer ernstige gevolgen. Je komt dan onder de vloek, en je word doodverklaard. Je raakt je baan en je invloed kwijt.

Structuren binnen de Vrijmetselarij.

In de VM kun je opklimmen van leerling (eerste graad) en gezel (tweede graad) naar meester (derde graad). De hoogste graad is die van Souverein Groot-inspecteur Generaal, dat is de 33ste graad. Als je veel geld hebt, of als je een belangrijke functie bekleed, of op een andere manier aan de top staat, dan kun je een aantal graden en (delen van) inwijdingen overslaan. Leiders van de Loges worden gekozen door verkiezing (electie), graden worden vastgesteld door uitverkiezing (selectie). De leden van lagere graden weten niets over de hogere graden, noch wie daartoe behoren.

Bij iedere vergadering van een Loge zijn leden van hogere graden aanwezig, zonder dat men hen als zodanig kent. Zij leggen ongemerkt en met veel geduld de op hoger niveau bedachte plannen als suggesties op tafel. Zij steunen elkaar in de discussies, en weten daardoor vroeg of laat vrij gemakkelijk de wensen van hogerhand aanvaard te krijgen. Op die manier worden beslissingen op een onzichtbare wijze doorgegeven. Zo verwerft de Loge zich ook politieke macht.

"De Vrijmetselarij is een netwerk van geheime gemeenschappen. Zij kan haar kracht en waarde alleen maar behouden indien het geheim karakter ervan wordt gehandhaafd. Het geheim is inherent aan de natuur van de Vrijmetselarij" (F.Sirius, vrijmetselaar).

We kunnen derhalve stellen dat de wereld in feite al (mede) geregeerd wordt door mensen, die ook lid zijn van de Orde der Vrijmetselaars.

In september 1979 schreef Michel Baroin, gewezen Grootmeester van Frankrijk: "Het uur van de VM is geslagen. We hebben nu alles wat we nodig hebben: de mensen en de methodes". En in maart 1991 verklaarde de Grootmeester van ItaliÎ: "Over twee jaar zal het licht van de VM alle landen verlichten, en de Kerk vergist zich als zij denkt dat zij het dogmatisch geloof kan doen herleven" (citaten uit "Connaissance ÈlÈmentaire de la Franc-MaÁonnerie" van Arnaud de Lassus, Paris 1992).

Vrijheid van mening

In navolging van de gnostiek stelt ook de Vrijmetselarij in alles de mens centraal. De VM streeft naar "de volledige bevrijding van het geweten". Dit denken is al heel ver doorgedrongen in de hedendaagse samenleving. Gewezen Grootmeester van de Franse Loge Pierre Simon benoemt twee 'vruchten' van dit streven in onze tijd: de uitschakeling van de zwaksten (abortus, euthanasie), en de volledige seksuele vrijheid (zie de paragraaf "werkwijze van de VM" blz 14).

God wil onze vrijheid, en daarom zond Hij Zijn Zoon. Maar volgens de Loge vormt het geloof in God, die geboden geeft, juist een gevaar voor onze vrijheid. Zij propageert: "Wij moeten ons niet laten bevrijden door God, maar wij moeten ons bevrijden van God". Is dat niet het beginsel van de wetteloosheid, waarover Paulus schreef (2.Thess.2:3-7)?

Een van de grote voormannen van de VM was Dr. Albert Pike. In zijn standaardwerk over de VM schrijft hij:

"De Vrijmetselarij is een universele broederschap. Het is bij uitstek een mysterieus, religieus, anti-christelijke Orde. Vrijmetselarij verbergt zijn geheimen voor iedereen, behalve voor Ingewijden, Wijzen en Uitverkorenen, en gebruikt verkeerde verklaringen en interpretaties van zijn symbolen om diegenen te misleiden, die het alleen maar verdienen om misleid te worden. Ter wille van het doel mag men iedereen bedriegen ...."

Dat komt overeen met de uitleg van het liberale begrip "vrijheid van mening" volgens de franse Grootmeester G.Marcou:

"De mens moet vrij zijn. Mens-zijn betekent dat men geen zekerheden heeft. De mens is ook niet gebonden aan de waarheid. De waarheid van gisteren is dood, die van morgen moet nog geboren worden. Onze strijd van vandaag is tegen de dogma's".

En de vrijmetselaar J.Schmidt schrijft:

"De mens, die gelooft, is niet meer vrij".

De Kerk verkondigt verdraagzaamheid jegens de dwalende mens; de Vrijmetselarij leert verdraagzaamheid jegens de dwaalleer.

Het denken over God.

De meeste Loges verwerpen het bestaan van een Opperwezen. De Grootloge van Engeland erkent een "Opperbouwmeester van het heelal". Maar iedere vrijmetselaar is verder vrij om zich daarover een opvatting te vormen (een soort De-isme). Want de waarheid is relatief binnen de VM. De Loges die zich bij dit standpunt aansluiten heten 'regulier', de anderen zijn 'irregulier'. De regulieren noemen zich ook 'christelijke vrijmetselaars'.

Heilige Boeken.

De "Craft" noemt ze: V.S.L. = "Volumes of the Sacred Law". Deze V.S.L.'s zijn alle boeken, die beschouwd worden als de heilige boeken van elke grote religie. "The Grand Lodge of India" (= De "Groot Oosten Loge" = de Opperste Raad van de Vrijmetselaars) bijvoorbeeld gebruikt vijf V.S.L.'s: Bijbel, Baghavad Gita, Koran, Granth en de Zenda Avesta. In sommige Indiase Loges kunnen er wel 16 V.S.L.'s zijn. Een heilig boek ligt altijd open als de Loge bijeenkomt. Maar de Vrijmetselaars zien de heilige boeken niet als waarheid, die men moet aanvaarden of geloven.

Hoewel de VM in wezen anti-christelijk is, gebruikt men wel de Bijbel, uitgezonderd die delen waarin het gaat over Jezus. Voor veel christenen lijkt het daarom allemaal wel in orde. Maar de naam van Jezus mag in geen enkele ceremonie, gebed of gesprek genoemd worden. De officiÎle verklaring daarvoor is dat men de joodse 'broeders' niet voor het hoofd wil stoten. In het volgende nummer willen we verder ingaan op de rituelen, de relatie men de huidige infiltratie in de wereldorde.t de New Age beweging  John Hofman
(De auteur is publicist en uitgever)
april 1997

Literatuur

"Christ, the christian & Freemasonry". Auteur: W.J. Mc.Cormick. Te bestellen bij Diasozo Trust, 68 Elm Road, SladeGreen, ERITH, Kent DAS 2NW; tel (0322) 335235
"Postscript", uitleg en illustraties over de Vrijmetselarij Auteur: Barry Smith. ISBN-nr 0-908961-04-9. Een uitgave vanBarry Smith Family Evangelism. Uitgever: Wright & Carman Ltd,Upper Hutt, New Zealand
"De russische beer brult opnieuw". Hoe gevaarlijk is Zjirinovski? ISBN-nr: 90-75813-01-5.Auteur: John Hofman. Uitgeverij SDOK Gorinchem.


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Sekten