Jezus' opstanding uit de dood: feit of fictie?

 

Inleiding

Dit artikel is een uiteenzetting van één van de belangrijkste onderwerpen van het Christelijke geloof: De opstanding van Jezus uit de dood. Omdat hier al duizenden boeken en artikelen over geschreven zijn, zal dit artikel veel te kort zijn om alle argumenten en gedachten die hierover bestaan te bevatten. Daarom is dit artikel meer inleidend, dan dat het op alle vragen antwoorden geeft. Er zal op dit onderwerp voortgebouwd worden in andere artikelen op deze site.

Waarom is dit onderwerp belangrijk?

In het Nieuwe Testament wordt er veel geschreven over de opstanding, ik citeer twee teksten:
Paulus schrijft in Rom 10:9 - "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden"
In 1 Cor 15 : 12-14 - "Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u er toe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.". Paulus schrijft hier tegen mensen, die uit reactie tegen de Joodse opstandingsleer de voorstelling van een onsterfelijke ziel koesterden en het lichaam beschouwden als een kwaad of als minderwaardig.
Later schrijft hij in vers 32: "Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.", hij wil aangeven dat in Jezus' opstanding de opstanding van alle doden ligt verankerd, ook die van ons.

Waarom is het nog meer belangrijk dat Jezus opstond uit de dood? Omdat Jezus door Zijn lichamelijke opstanding, naast al de wonderen die Hij gedaan heeft, doorslaggevend bewees dat Hij God was, geïncarneerd in Jezus als mens (dit is op zich al een heel artikel waard, maar daar wil ik nu niet op in gaan). Jezus voorspelt trouwens in Zijn missie-prediking verschillende malen dat Hij zal opstaan:
Matt.12:40 - "Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten."
Marc 8:31 - "En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan."
Jezus deed een zeer risicovolle voorspelling over Zijn eigen opstanding. De filosoof Karl Popper heeft eens gezegd dat wanneer een voorspelling is vervuld, het een bewijs is van de theorie. Als het niet uitgekomen was wat Jezus had gezegd dan was Hij óf allang vergeten óf Hij had veel minder invloed gehad dan nu.

Verstandelijke benadering

Waarom deze verstandelijke benadering van dit onderwerp?

Lees verder...


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Schriftgezag