Antwoorden op vragen van atheïsten

Antwoorden op vragen van atheïsten

Door Robert Driskell*

Veel atheïsten zijn vastbesloten om het bestaan van God te ontkennen en argumenten voor het bestaan van God te weerleggen. Ze hebben argumenten verzameld die de suggestie wekken dat bewijzen is dat God niet bestaat. Een lezer heeft een aantal van die argumenten als reactie op mijn artikelen verzameld. Hoewel niet iedereen mijn antwoorden zal accepteren, wil ik ze geven vanuit een geest van liefde, in de hoop dat degenen die echt op zoek zijn naar antwoorden, zullen beseffen dat ze er wel zijn en dat het geloof in God niet onredelijk is.

Argument 1: Godsdiensten zijn met elkaar in tegenspraak.

Veel religies hebben een verschillende kijk op God, op wie Hij is en op wat Hij wil. Aangezien tegenstrijdige verklaringen niet juist kunnen zijn, moeten veel godsdiensten, zo niet allen onjuist zijn.

Antwoord: Dit is een verkeerde argumentatie. Als verschillende godsdiensten verschillende meningen hebben, kunnen ze inderdaad niet allemaal waar zijn. Maar dan moet men zich afvragen: Welke heeft de meeste controleerbare historiciteit? Welke beantwoordt het beste de vele levensvragen? Welke verklaart het beste de wereld die we om ons heen zien? De claims van het christendom zijn de meest redelijke en van alle godsdiensten heeft het christendom de meest krachtige antwoorden op allerlei vragen. Alle andere religies beweren dat je de weg naar de hemel zelf moet verdienen, alleen het christendom vertelt ons dat God alles wat nodig is heeft gedaan. Uiteindelijk zal blijken dat het volkomen redelijk is om onze opstand tegen God op te geven en te geloven wat de Bijbel zegt. God zal onze zonden vergeven en ons leven veranderen, en Hij staat garant voor een eeuwig leven samen met Hem.

Argument 2: Het argument van teleurstelling. Men beweert dat als men om hulp vraagt, er geen zichtbare of merkbare hulp van God komt, en daarom is er geen reden te geloven dat er een God bestaat.

Antwoord: Als een kind zijn of haar ouders om iets vraagt en de ouders dat (nog) niet geven, is dat geen reden om aan te nemen dat de ouders niet bestaan. De ouders beslissen of het verstandig of onverstandig is om het kind te geven waarom het vraagt. God wil ons ‘het goede’ geven (Matt. 7:11) en weet wat goed voor ons is. [Als we bidden tot God en Hem iets vragen, beslist Hij of Hij ons geeft wat we vragen.]Opm. deze zin tussen haken [] zou ik zelf weglaten want die zin is niet echt nodig In de Bijbel staat in 1 Joh. 5: 14: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil.”

Deze tekst zegt dat Hij ons zal antwoorden naar Zijn wil, dus niet naar onze behoeften. Het zou een complete chaos worden als elk gebed, zelfzuchtig of onbaatzuchtig, beantwoord zou worden zoals wij willen. Is het niet veel beter om de antwoorden aan God over te laten, vertrouwende op Zijn alwetende wijsheid om ons te geven wat Hij vindt dat we werkelijk nodig hebben?

Argument 3: Gevolgtrekkingen vanuit de historie.

Dit argument behelst dat aangezien de meeste theïstische religies in de geschiedenis ( bijvoorbeeld de oude Egyptische religie en de oude Griekse religie) en hun goden uiteindelijk als onecht beschouwd moeten worden, dus alle theïstische religies met inbegrip van de huidige in hun gevolgtrekkingen hoogstwaarschijnlijk niet waar zijn.

Antwoord: Maar heeft dat argument dan betrekking op alle religies? Veel religies zijn volgens de meest recente wetenschappelijke theorieën onwaar, en dat is ook de reden waarom de ‘huidige’ theorie de ‘huidige theorie’ is. Moeten we daarom geloven dat iedere theorie wetenschappelijk gezien onwaar is? De valse, onware religies leveren precies datgene wat we kunnen verwachten als groepen mensen de ware God verwerpen. Wanneer men de waarheid (voor zover men die heeft leren kennen) verwerpt, gaat men op zoek naar een onware vervanger van die waarheid. De goddeloze mensheid blinkt uit in het verzinnen van religies die gebaseerd zijn op egoïsme en trots. Het gegeven dat sommige mensen de waarheid ontkennen betekent niet dat er geen waarheid is! Iedereen die oprecht op zoek is naar de waarheid moet zich eens verdiepen in de claims van het christendom. Natuurlijk zijn er ook mensen die nooit het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben. De stem van de God die het universum geschapen heeft gaat uit naar alle mensen, Hij heeft alles gedaan wat nodig is om ons met Hem te verzoenen.

“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16).

Argument 4: Het argument van een slechte schepping.

Het argument dat de schepping slecht is, betwist dat er een God is die aan de basis van onze levensvorm staat.

Antwoord: En wat zou een beter ontwerp zijn? Aangezien God almachtig en alwetend is, is het dan onredelijk aan te nemen dat Hij ons naar Zijn inzicht op de beste manier geschapen heeft? Het genoemde atheïstische argument vertegenwoordigt eens te meer de menselijke arrogantie. We denken op de een of andere manier meer te weten dan God en denken Zijn scheppingswerk zelf veel beter te kunnen. Dit roept de vraag op: “Hoe zouden wij het dan gedaan hebben?” We kunnen zelf geen enkel leven scheppen uit het niets, laat staan de wereld met mensen, dieren en planten. We hebben nog nooit een planeet gemaakt en toch denken we dat we het recht hebben om Gods schepping te bekritiseren. We moeten veel meer iets anders bedenken, namelijk dat de wereld die we vandaag waarnemen, geleden heeft onder de gevolgen van duizenden jaren zonde en corruptie. Wat we nu in de wereld om ons heen zien is niet in dezelfde staat als toen God het geschapen heeft. God heeft het universum beoordeeld als ‘zeer goed’ toen Hij het voor het eerst maakte (Gen. 1:31). 1 Tim. 4:4 zegt: “Alles wat God geschapen heeft is goed”. God schiep alles zoals Hij wilde; het is te wijten aan de gevolgen van de zonde dat er zoveel verdriet, ziekte, dood enzovoort in de hedendaagse wereld is.

Argument 5 : Het probleem van het kwaad in de wereld betwist het bestaan van een almachtig en alwetend bestaan van God, die dat kwaad en lijden toch niet toe zou staan.

Antwoord: God heeft ons geschapen en begiftigd met een vrije wil, waardoor wij vrijheid kunnen ervaren. Echter vrijheid is geen vrijheid als we geen keuzes kunnen maken. God gaf ons de mogelijkheid om te kiezen: we kunnen kiezen voor het goede of voor het kwade. De eerste mensen kozen ervoor om God ongehoorzaam te zijn en zo kwam de zonde in ons bestaan (Gen. 3 en Rom. 5). Onze zondige natuur is de wortel van het kwaad en het lijden. Als we dit inzien en echt belangrijk vinden waarom veranderen we dan niet? We kunnen niemand anders dan onszelf de schuld hiervan geven. De Bijbel leert dat God onze aard kan veranderen als we ons willen afkeren van het zondige leven en voor Hem willen leven.:

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17).

Wanneer een persoon op deze manier door God wordt veranderd, dan wordt hij niet langer beheerst door zondige begeerten en verleidingen die zo vaak de oorzaak zijn van veel lijden in deze wereld.

Argument 6:Het idee van de hel, een plaats van eeuwige verdoemenis, als gevolg van de acties die we in dit leven begaan, is in tegenspraak met Gods almacht en alwetendheid.

Antwoord: Dit argument houdt geen rekening met het feit hoe een heilige God de zonde ziet. Hij ziet de zonde als ernstig genoeg dat hij Zijn Zoon, Jezus Christus om onze zonden aan het kruis liet sterven, zodat onze zonden vergeven konden worden (Joh. 3:16). Liefde en welwillendheid zijn niet Gods enige kwaliteiten. God is ook rechtvaardig en heilig. Als men begrijpt dat God alles gedaan heeft om ons van de hel te redden, dan is de enige reden dat iemand naar de hel gaat diens eigen keuze om Gods aanbod van redding te verwerpen. Het is dan duidelijk dat de straf van een eeuwige verdoemenis het gevolg is van een zelf gekozen lot. Niet voor God kiezen betekent kiezen voor de plaats waar Hij niet is (de Godverlatenheid). We moeten ook het begrip ‘pijnigen of martelen’ definiëren. J. Warner Wallace legt uit: “De Bijbel zegt dat degenen die in de hel terecht komen gekweld zullen worden. De mate van dit lijden wordt beschreven in dramatische, illustratieve taal. Maar de Bijbel beschrijft de hel nooit als een plaats waar God of zijn engelen bezig zijn met het actief ‘martelen’ van de zielen van de opstandigen. Martelen (torture) is een sadistische activiteit die vaak gedaan wordt vanuit een sadistisch genoegen om het martelen zelf. Het ‘martelen’ in de hel heeft echter veel meer betrekking op het lijden als gevolg van de consequenties van de verkeerde keuzes die men gemaakt heeft. Men kan voortdurend gekweld worden door wroeging over een verkeerde beslissing in het verleden zonder door anderen actief gemarteld te worden (1).

Argument 7: Niet gelovigen betwisten het bestaan van een almachtige God die wil dat mensen in hem geloven met het argument dat een dergelijke God wel veel meer mensen tot geloof zou brengen.

Antwoord: De Bijbel leert dat ieder mensen in feite weet dat God bestaat. Het is onvermijdelijk dat iedereen van God weet. Psalm 19:1 zegt:

“De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.”

Dit werk van Zijn handen wijst op een onvoorstelbaar intelligente bron die altijd in onze nabijheid is. Men moet moedwillig de waarheid geweld aandoen om alle wonderlijke finesses in de natuur als gevolg van toeval te zien. Nog duidelijker staat het in de Bijbel in het boek Romeinen. In Rom. 1:19-20 lezen we:

“Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hun kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn”.

De Heilige Geest raakt in deze tijd nog steeds harten van mensen aan, zodat zij zich hun zondige toestand en het onvermijdelijke oordeel daarover en hun behoefte aan een Redder kunnen realiseren. Jezus vertelde Zijn discipelen dat de Heilige Geest zou komen().

“Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde- dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid- dat Ik naar de Vader ga en jullie niet meer zal zien, oordeel- dat de heerser over deze wereld is veroordeeld” (Joh. 16:8-11).

De Geest werkt in op het geweten van ieder individu en maakt duidelijk aan elke persoon dat er zoiets is als zonde, dat wij verantwoordelijk zijn voor een Schepper en dat we op een dag zullen worden beoordeeld. Dit in tegenstelling tot het atheïstische standpunt; God heeft het onmogelijk gemaakt dat we niet van zijn bestaan zouden weten. Hij geeft ons echter de keuze om Hem te erkennen of Hem te verwerpen. Atheïsten zeggen dat zij niet in God geloven, maar de Bijbel zegt dat ze niet kunnen zeggen dat ze nooit geweten hebben dat ze het zouden moeten.

Auteur: Robert Driskell*

Vertaling en bewerking: Gerard Feller

Noot redactie: We beseffen dat deze simpele stellingen niet alle mogelijke vragen over apologetiek beantwoorden. Toch denken we dat het nuttig kan zijn als gesprekstof met andersdenkenden.

*Article Source:http://www.faithwriters.com-(The home foor Christian Writers)[1] http://coldcasechristianity.com/2013/why-would-god-punish-finite-temporal-crimes-in-an-eternal-hell/


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Schriftgezag