TPM theophostic gebedsgenezing

 

 

Theophostic Prayer Ministry T.P.M.® alt

 

T.P.M. is een Christo-centrische gebedsbediening

 

Wat volgt is een letterlijke vertaling van de beschrijving van de officiële website van theophostic prayer ministry, zie http://www.theophostic.com/index.asp Het is bedoeld om u een overzicht te geven van wat deze gebedsbediening inhoudt (zie de noot aan het eind van dit artikel). De handleiding van de basistraining van T.P.M. definieert het als volgt: ‘Een intens en specifiek gebed met het verlangen de aanwezigheid van Christus te ervaren, met als resultaat een verandering van denken en vervolgens een veranderd leven’. Theo (God) -phostic (Licht) Prayer Ministry is een gebedsbediening die Christo-centrisch is en wat het verloop ervan betreft van Hem afhankelijk. Het is een aanmoediging voor iemand om te ontdekken en uiteen te zetten wat verkeerd is, door hem aan te moedigen met Jezus te bidden, en wel door de Here Jezus Zelf Zijn waarheid te laten openbaren. Hierdoor wordt aan het verwonde hart van de bidder advies gegeven en worden problemen gediagnosticeerd en inzichten en meningen doorgegeven. Het gaat erom dat iemand de Here Jezus in het midden van zijn emotionele pijn toelaat. Ik (Ed Smith) ga er van uit dat het de Heilige Geest is die voor ons bemiddelt in de gebeden tot de Vader. Ik geloof dat we door de Heilige Geest een persoonlijk contact met de Here Jezus kunnen hebben. De apostel Paulus had een verlangen om Hem, Jezus Christus de opgestane Heer, te kennen (Fil.3:10). Sommigen geloven misschien dat we alleen een relatie met God kunnen hebben door te groeien in de kennis van de Bijbel. Nu is die kennis heel belangrijk en noodzakelijk, maar alléén kennis ‘blaast op’ (1 Kor. 8:1). T.P.M. zoekt ernaar Christus óók relationeel en ervaringsgewijs te kennen. Tegelijk zijn andere christelijke disciplines zoals gebed, vasten en persoonlijke bijbelstudie belangrijk. Ik geloof niet dat mensen die beweren beelden van Christus te zien, die letterlijk zien, zoals bij een bezoek. Ik geloof dat de Heilige Geest de waarheid persoonlijk communiceert op een visuele manier. En toch geloof ik ook dat mensen tot een echte intimiteit met Christus komen in een gebedssessie. Ik geloof dat dezelfde relationele ervaring ook op andere manieren kan plaats vinden, zoals bij persoonlijke aanbidding, over van het Woord en het ervaren van God in onze dagelijkse levenswandel.

 

 

 

Gevoelens in relatie met geloof.

T.P.M. gelooft dat een actuele persoonlijke emotionele pijn vaak geworteld is in verkeerde interpretaties (Leugens) die opgesloten liggen in de ervaringen van het gehele leven. Ik wil daarmee zeggen dat sommige emotionele pijnen niet alleen door gebeurtenissen in het heden ontstaan, maar dat de wortels van de pijn vaak in het verleden liggen. Onze emoties hebben de neiging zich te gedragen naar wat we geloven. Als ik iets voel dan geloof ik hoogstwaarschijnlijk ook iets. Bijvoorbeeld, als ik geloof dat er een dief in mijn huis is, dan zal ik waarschijnlijk een zekere mate van angst voelen. Als ik ontdek, dat het niet een dief is maar mijn kat die herrie maakte, dan komt mijn angst tot rust, omdat mijn geloof in de situatie veranderde. Als een volwassene schaamte voelt als hij zich een seksueel misbruik herinnert, is die schaamte er niet door het misbruik, maar om wat hij denkt over het misbruik. Hij kan bijvoorbeeld geloven dat het misbruik hem smerig maakt of dat het zijn eigen schuld is (Leugens!). Door het leven krijgen we een netwerk van interpretaties, die we geloven en die we met ons meedragen. Als ik nu een negatieve emotionele reactie krijg, kan dat bijna altijd herleid worden tot een geloof (ten aanzien van) wat we vroeger in een situatie hebben meegemaakt. In dat moment van vroeger is een geloof geworteld dat nu onze negatieve emotie veroorzaakt. Mijn huidige gevoelens zijn vaak een goede graadmeter van mijn geloof. Als een persoon zich op dat gevoel concentreert voelt hij een tijdje de spanningssituatie die zijn brein in staat stelt contact te maken met de bron van die spanning. Meestal zal hij zich een eerdere gebeurtenis herinneren die dezelfde emotie bevatte. Dit is het gevolg van het geloof wat in een eerdere situatie post gevat heeft, en die zijn emotie verplaatst in het heden, waar hetzelfde geloof wordt toegepast. Een veelvoorkomende beschuldiging, bijvoorbeeld in een echtelijk conflict, is: “Je bent precies hetzelfde als je vader, moeder, broer, onderwijzer enzovoort”. Wat hier gebeurt is dat de leugens (misinterpretaties) die zich in vroegere gebeurtenissen hebben vastgezet, nu in de huidige relatie aan de oppervlakte komen. Door heel veel zaken en gebeurtenissen in ons leven worden we vaak emotioneel geprikkeld. Deze leugens vertegenwoordigen de ervaringskennis die we in het leven geleerd hebben, en die we als een netwerk van voortdurende interpretaties van dingen met ons meedragen bij iedere nieuwe ervaring in ons leven. Als de vader van kleine Johnny bijvoorbeeld steeds gezegd heeft dat hij waardeloos is en niet deugd, kan het zijn dat Johnny dit als de waarheid oppikt en deze experimentele kennis meedraagt, ondanks het feit dat hij later de bijbelverzen citeert dat God van hem houdt en hem heel belangrijk vindt. Johnny kan bijvoorbeeld ook iedere keer heel defensief reageren als iemand vragen heeft over zijn gedrag of kritiek op zijn werk heeft. De leugen ”ik ben niets waard” zal waarschijnlijk steeds naar boven komen. Alleen maar waarheid op deze leugen stapelen zal niet veel uithalen. Een begraven of verborgen leugen of zonde heeft de neiging altijd weer terug te keren. Beiden moeten geïdentificeerd worden en bij de Heer gebracht worden. Op hetzelfde moment als op leugen gebaseerde interpretaties door vroegere omstandigheden zich vastzetten, verzamelen we ‘logische waarheid’ namelijk dat wat we leren, lezen en herinneren van voorbeelden van anderen. De logische waarheid is de wet die we willen gehoorzamen en waaraan we ons gedrag spiegelen. En toch zal iedere keer de ‘ervaren kennis’ getriggerd worden en de pijn van het verleden weer in de tegenwoordige situatie naar boven komen en dus in conflict komen met wat we logisch weten. Een strijdtoneel tussen ‘ervaren kennis’ en ‘logische kennis’ is onvermijdelijk. Een voorbeeld: Als een man van zijn werk thuis komt en zijn vrouw vanuit een onschuldige nieuwsgierigheid vraagt wat hij de hele dag gedaan heeft, kan het zijn dat hij negatief en vijandelijk reageert. Op dat moment voelt en reageert de man naar wat hij gelooft. T.P.M. probeert het op leugen gebaseerde denken aan de emotionele pijn die dat bij iemand veroorzaakt aan het licht te brengen en moedigt de persoon aan dit denken voor Christus te brengen en Zijn Waarheid hierover te laten schijnen.

 

 

 

De worsteling die komt door conflicterende geloofsystemen.

T.P.M. denkt dat ons gedrag een resultaat is van de keuzes die we maken in het spanningsveld van wat we ‘logisch geloven’ en dat wat we uit ‘ervaring’ als waarheid geloven. Als deze geloofssystemen met elkaar in overeenstemming zijn, ervaren we vrede en rust in het dagelijkse leven. We vinden het dan niet moeilijk geleid te worden door de Heilige Geest en ervaren de vrucht van de Heilige Geest namelijk: zelfbeheersing. Maar als onze geloofssystemen met elkaar conflicteren, ervaren we strijd en onrust. De Bijbel noemt dat in Jacobus 1:8 ‘dubbeldenken’ of tegelijk vasthouden aan twee geloven (‘aarzelend, onberekenbaar’). Door de worsteling om te handelen naar wat we ‘logisch’ geloven (gehoorzaamheid) en wat we op ‘ervaring’ geloven (leugens) is door de Geest geleide zelfbeheersing moeilijk en krabbelen we vaker op en andere manier overeind. De oplossing van T.P.M. is om je eerst te realiseren wat je ‘ervaringsgeloof’ is en dit naar buiten te brengen (belijden) naar de Here Jezus, om zo bevrijd te worden vanuit deze strijd doordat we Zijn Waarheid ontvangen. Als het niet lukt om strikt de ‘logische waarheid’ vast te houden, is de oorzaak meestal te vinden in het feit dat iemand gemotiveerd wordt door de manier waarop die zich op dat moment voelt. Als de ‘ervaringskennis’ die de belangrijkste bron van onze emoties is, tegengesteld aan ons ‘logische geloof’ is, zullen we en innerlijk conflict ervaren. Bijvoorbeeld: als ik me zeer angstig en bezorgd voel ben ik geneigd dit te uiten. T.P.M. gelooft dat een sterke emotie vooral komt van onze ‘ervaringskennis’ (mentale informatie die afgeleid is van wat we tot dan toe ervaren hebben) en niet van ‘logische kennis’ (zaken die als waarheid zijn aangenomen, maar nooit ontstaan zijn door ervaringen). De ervaringskennis kan op leugens gebaseerd zijn en als dit het geval is produceert het pijnlijke leugens als angst, bezorgdheid en depressie om er maar een paar te noemen.

 

 

 

De T.P.M.-focus is het vernieuwen van het denken op het ervaringsniveau van het bewustzijn. T.P.M. probeert deze emoties naar buiten te brengen en de leugens die deze pijn veroorzaken, te verdrijven, zodat mensen niet langer ‘dubbel-denken’ en gemakkelijker kunnen wandelen in de waarheid. Emotionele pijn is vaak geworteld in leugens, die in ervaringen verwerkt zijn. T.P.M. beweert dat de emotionele pijn die iemand ervaart in het heden, vaak voorkomt vanuit een leugen, die in een eerdere soortgelijke situatie ontstaan is. Als de emotionele pijn veroorzaakt wordt door een leugen uit een eerder verkeerd denken, zal een echte bevrijding niet eerder gebeuren tenzij de persoon in staat is de valsheid daarvan te identificeren en Gods zienswijze daarop ontvangen. Kunnen we het verleden echt achter ons laten? De waarheid is in ons verleden wat achter ons ligt, dit heet een herinnering. De vraag is wat we met de herinnering doen die we noodzakelijkerwijze met ons meedragen. Sommigen kiezen ervoor deze te verdringen of te ontkennen, te blokkeren of te weigeren het in ons bewustzijn door te laten dringen. Het probleem is echter dat ongeacht hoe diep we het wegstoppen, misschien wel zover dat we het totaal vergeten zijn waar het verborgen is, dat het toch ‘levend’ is en ons telkens lastig valt door een verkeerd functioneren, bijvoorbeeld bij relatieproblemen of echtelijke ruzies. Ons gehele tegenwoordige gedrag is gelinked aan ons denken. Alles wat we weten, hebben we uit ervaring ontvangen. Alle ervaringen liggen in het verleden en daardoor in herinneringen. Daarom is het zo belangrijk onze op leugens gebaseerde herinneringen ‘op te schonen’. Dit is een belangrijk deel van wat we doen als we vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken (Rom. 12:2).

 

 

 

Een verkeerde interpretatie van Fil. 3

We horen vaak mensen Fil. 3:13 citeren waarin staat: “Ik vergeet wat achter mij ligt”. Ze willen darmee onze voorafgaande gedachten en ervaringen weerleggen. De context van dit gedeelte is echter niet Paulus’ pijnlijke verleden, maar heeft veel meer betrekking op zijn inspanningen in het verleden om zichzelf te rechtvaardigen. De apostel Paulus refereerde niet aan zijn pijnlijke herinneringen toen hij zei: “Vergetende wat achter mij ligt en me uitstrekkende naar wat voor mij ligt”, maar veel meer aan zijn vroegere daden van zelfrechtvaardiging. Hij kwalificeerde deze pogingen in het verleden als een opeenstapeling van drek! Wat hij achter zich liet waren de waardeloze pogingen van zelfrechtvaardiging in zijn vroegere leven. Mensen die deze tekst gebruiken als argument om aan te tonen dat we ons pijnlijke verleden met rust moeten laten, lezen het gedeelte niet in de context. Als u de verzen 1-12 in dit hoofdstuk in zijn geheel leest, is het duidelijk waarover het gaat. Laat het gedeelte spreken waarover het spreekt en niet anders. Om dit bijbelgedeelte te gebruiken om verdringing en ontkenning van gevoelens te rechtvaardigen, is geen goede bijbelse interpretatie. Het verleden achter ons laten is praktisch een neurologische onmogelijkheid. Sommige zullen zeggen dat we het verleden achter ons moeten laten door er niet langer over na te denken, en door verder te gaan met wat voor ons ligt. Het zou geweldig zijn als dit werkelijk mogelijk is, maar het is praktisch en neurologisch niet mogelijk. Als de mensen bedoelen ervoor te kiezen om je niet door het verleden te laten beïnvloeden en iedere pijnlijke herinnering te blokkeren dan is er simpelweg sprake van verdringing en ontkenning en heeft het geen enkele spirituele betekenis. Elke gedachte in ons brein is ontstaan door ons verleden. God heeft ons brein zo ontworpen dat het ontwikkeld wordt door informatie uit het verleden. Het is gemaakt om goed te functioneren tenzij de informatie geïnfecteerd is door leugens. Dat is de reden dat ons denken vernieuwd moet worden. Door er niet aan te denken in ons leven en het te verdringen of te ontkennen, houden we de leugens vast die in onze herinneringen verborgen zijn. Er is een veel betere weg, die onze herinneringen naar boven haalt en de leugens, die de wortels zijn van de emotionele pijnen, ontmaskert en de waarheid zoekt vanuit het woord van God door te luisteren naar de communicatie van ons met de Heilige Geest. Het verleden is een rijkdom van kennis, die bijzonder waardevol is, mits het ontdaan is van leugens. De waarheid is dat alles wat ik in mijn brein heb het verleden is, met een klein deel in de tijd wat we het heden noemen. Alles wat in mijn brein is, is herinnering en elke emotie die ik voel is verbonden met een deel van dat denken dat verbonden is aan herinneringen (tenzij die emotie is voortgebracht door een biochemisch probleem). Als we het verleden achter ons proberen te laten in de zin van er niet meer aan denken, is vechten tegen de manier waarop God ons brein geschapen heeft. Mijn verleden achter me laten is een programma van een gecontroleerd gedrag van op mijzelf vertrouwen en afhankelijk is van mijn inspanningen om het vol te houden. Als onze eigen inspanningen de bron zijn van onze krachten, dan ligt de misleiding om de hoek. Zelfinspanning en -verlossing zijn nooit Gods oplossing geweest om zonde te overwinnen, die is aangezet door leugenachtig denken, net zo min als het Zijn oplossing is om het bestaan van leugens te ontkennen. Een echte overwinning komt niet door sterke logische gedachten tegen leugens, of door een onderdrukt gedrag dat gebaseerd is op leugenachtige ervaringen in emoties. Als je ervoor kiest om alleen niet aan het verleden te denken, dan is dat zeker geen lange termijn oplossing voor een op leugens gebaseerde pijn. Deze emotionele pijn komt van de leugens in onze geschiedenis, maar niet van de geschiedenis zelf. Beter dan door niet denken de herinnering te bedekken, kunnen we ervoor kiezen te onderzoeken wat in de ervaren gebeurtenis de leugen is die het probleem veroorzaakt, om zo waarheid te vinden. Het is de leugen die in de herinnering verweven is en die vernieuwing behoeft. Waarachtige bevrijding komt doordat men vrij gezet wordt van leugens, die dit zondige gedrag onderhouden. Dit is precies waar T.P.M. behulpzaam in kan zijn voor emotioneel verwonde mensen. Het proces opent de weg voor de Heilige Geest om de leugens door de waarheid te vervangen en de pijn door de vrede.

 

 

 

Niet alle negatieve emoties zijn gebaseerd op leugens.

T.P.M. onderkent dat er sommige negatieve emoties zijn die niet op leugens gebaseerd zijn, maar berusten op de waarheid. Zulke gevoelens als teleurstelling, bedroefdheid, verdriet, spijt en boosheid zijn vaak geworteld in de waarheid. Als je een overlever van seksueel misbruik vraagt waarom hij zo boos is, zou hij kunnen zeggen: “Omdat wat hij deed verkeerd was”. Dit berust op de waarheid. Maar als ik echter angst, schaamte, verlatenheid enzovoort voel, is dit vaak op leugens gebaseerd. T.P.M. vindt het belangrijk dat iemand van beide negatieve gevoelens bevrijd wordt. Dit gebeurt door de bijbelse opdracht om al onze zorgen op Hem af te wentelen (1 Petr. 5:7). Hoe dan ook, op waarheid gebaseerde emoties zijn bijbels gezien gerechtvaardigd, in tegenstelling tot emoties als angst, zorgen en gevoelens van verlatenheid. In Matt. 10:31 worden we opgeroepen niet bang te zijn en we mogen weten dat Hij altijd bij ons is en ons niet zal verlaten (Matt. 28:20). De T.P.M.-hulpverlener is getraind om het verschil tussen op leugen en waarheid gebaseerde emoties te onderscheiden en daar op een adequate manier mee om te gaan. Als de persoon geen ontmoeting met Christus heeft zal zijn leven niet veranderen. T.P.M. beseft dat het soms kinderachtig lijkt om een persoon met een vals ervaringsgeloof om te praten in een nieuw geloofssysteem en bevestigt dat behalve een realisatie van de waarheid niets door de Heilige Geest zal gebeuren. Mensen kunnen aan mensen de waarheid vertellen, maar als de Heilige Geest deze waarheid niet in hun harten schrijft, blijft het bij gesproken woorden. Wat er in een T.P.M. -sessie gebeurt, is hetzelfde als wat God ook soms in iemands privé gebed en meditatie van het Woord gebeurd. De Heilige Geest brengt de waarheid van het hoofd naar het hart. Pas als iemand Christus door de Heilige Geest ontmoet kan zijn leven veranderen. Dit betekent niet dat de noodzaak van discipelschap onbelangrijk is. Bijbelstudie en bijbelonderwijs zijn nodig voor de balans tussen deze kennis en het ervaren van momenten met God. Kennis van God zonder het relationeel of ervaringsgewijs kennen van God is betekenisloos. T.P.M. is één manier waarin dit gedeeltelijk bereikt kan worden.

 

 

 

Verandering volgt op anders denken.

In Rom. 12:2 worden we opgeroepen om te veranderen door onze gezindheid te vernieuwen. Dit betekent dat we geloven dat er dingen zijn die vervangen moeten worden door de waarheid. We kunnen geen verandering van ons hart meemaken als we blijven geloven in de leugens, terwijl we tegelijk Zijn waarheid proberen te bevatten. Dit gebeurt als we niet bereid zijn naar het verleden te kijken om te zien wat we geloven. Alles wat we geloven bevindt zich op het terrein van onze ervaringen. Nog meer waarheid op de leugen ‘gooien’ lost het probleem niet op. We moeten de leugens die we geloven ontmaskeren, voordat we ons van hen bevrijd kunnen voelen. T.P.M. betekent niet dat wij geobsedeerd moeten raken door het verleden, wat kan gebeuren als we die leugens niet vervangen door de waarheid. Dan ‘wentelen’ we ons alleen in de slachtofferstatus. Omgekeerd, als ik het verleden begraaf zonder het te onderzoeken en de leugens en zonde te vervangen door de waarheid, ben ik net zo slecht af. God wil waarheid in ons leven, geloof in Hem en zoeken naar Zijn waarheid, daar ligt onze overwinning! T.P.M. erkent dat het gedrag grotendeels beïnvloed wordt door datgene wat in onze hersenen is opgeslagen. De apostel Paulus zegt dat veranderingen in gedrag een uitkomst is van een vernieuwd denken (Rom. 12:2). Deze vernieuwing houdt ook in een cognitieve verwerking van de informatie van hulpgever en hulpvrager, maar nog veel meer een ervaringskennis in denken, die verkregen wordt door de aanwezigheid van Christus die in het gebed ervaren wordt. Alleen de Heilige Geest van de levende Here Jezus kan ons bevrijden van leugens die we geloven door ervaring, als we Hem om waarheid vragen in gebed. De hulpgever kan een belangrijke rol spelen, maar het is de Geest der Waarheid die dit bekend maakt. Dus datgene wat we rationeel, logisch kennen vanuit Zijn Woord ervaringsgewijs met het hart bekendmaken. De Bijbel is de maatstaf van alle waarheid. Zoals gezegd, dit proces kan plaatsvinden door T.P.M., maar dit is niet het enige middel dat God gebruikt. ‘Theophostic’ (Gods-licht) heeft alleen te maken met de Here Jezus. Hij is de enige die een verwond iemand van zijn of haar emotionele en mentale bindingen kan bevrijden. Dit houdt niet in dat de predikant of pastoraal werker geen rol speelt, maar het betekent dat we zonder Christus niet in staat zijn te bereiken wat God graag wil voor verwonde mensen.

 

 

 

Basis principes van T.P.M.

Wat nu volgt is een beknopte samenvatting van de basisprincipes van T.P.M.. Deze principes zijn niet een handleiding voor T.P.M. maar veel meer de basisprincipes die in iedere sessie aanwezig moeten zijn. Wilt u meer en gedetailleerde beschrijving van de handleiding dan kunt u een 13 tal DVD’s bestellen over deze basistraining. De basisprincipes zijn:

 

 

Het eerste principe

Onze huidige situatie is zelden de echte oorzaak van onze emotionele pijnen. Het lijkt gemakkelijk en zelfs logisch om te geloven dat onze emotionele pijnen verbonden zijn met wat we nu doen en meemaken. Deze denkwijze is misleidend en leidt tot veel stress. Als we geloven dat andere mensen en omstandigheden de oorzaak zijn van emotionele stress, dan stellen we ze in staat ons emotioneel te controleren, totdat ze veranderen. Het zou betekenen dat andere mensen of omstandigheden de reden zijn dat ik me niet goed voel, en dat ik me pas beter kan voelen als andere mensen veranderen. Als we bevrijd worden van leugenachtig denken dat ons in onze herinneringen gevangen houdt, worden we niet zo snel opgewonden en kunnen we in vrede leven. In relatieproblemen komt het veel voor dat men aanneemt dat de ander de oorzaak is van de stress die men ervaart. Natuurlijk kan echte pijn door de ander in het heden veroorzaakt worden, maar dat is geen excuus voor slecht gedrag. Het is vaak zelfs zo dat als de ander verkeerd gehandeld heeft, onze emotionele respons disproportioneel is, omdat we getriggerd worden door op leugens gebaseerd denken. Oppervlakkig gezien lijkt het er op dat wat we op een bepaald moment voelen niet klopt met de situatie waarin we ons bevinden. Ik kan me geweldig opwinden als een auto me snijdt, of als iemand mijn parkeerplaats ‘steelt’ bij het winkelcentrum. Het is misschien begrijpelijk dat ik me geërgerd voel, maar het gaat te ver als ik op dat moment de neiging zou voelen de lampen van de auto in te slaan. Wat een kleine irritatie had moeten zijn werd een innerlijk kokende woede. Als we proberen onze huidige problemen aan te pakken, zonder de pijn uit het verleden op te lossen, zal er alleen een tijdelijke verlichting plaatsvinden. Er zal zeker weer een moment komen waardoor de leugens getriggerd worden en de emotionele pijn weer aan de oppervlakte komt. Als ons denken vernieuwd is met de waarheid kunnen we loskomen van de moeite van het heden. Natuurlijk is het ook goed dat ik me slecht voel als ik gezondigd heb Slechte gevoelens als gevolg van zondigen zijn bewerkt door de Heilige Geest. Als ik zondig en me niet slecht voel is er veel mis.

 

 

 

Het tweede principe

Er is een tweezijdig mentaal proces werkzaam in ons.

Als we negatief reageren op een nieuwe ervaring komt dit meestal door een vorige ervaring. Onze hersenen zijn zo ontworpen dat we iedere gebeurtenis interpreteren vanuit vooronderstellingen, die we ons in het verleden hebben eigen gemaakt. Ons brein transformeert automatisch de gevoelens die in onze herinneringen zijn vastgelegd, naar een originele ervaring in het heden. Het neurologische proces van associatie zorgt voor een voortdurende input in de huidige situatie hoe we moeten reageren, en die gebaseerd is op de respons van vroegere soortgelijke gebeurtenissen. Dit voortdurend bewerken van een emotionele respons uit het verleden naar latere situaties heeft grote invloed op ons gedrag, omdat we geneigd zijn ons te gedragen naar hoe we ons voelen. God heeft onze hersenen zo ontworpen dat ze de huidige situaties met situaties uit het verleden verbinden, bijna buiten ons bewustzijn om. Een tweezijdig mentaal proces is constant bij ieder van ons aan het werk en we associëren alles at we al eens meegemaakt hebben terwijl we toch onze aandacht bij het heden hebben. Onze hersenen gebruiken ervaringen die relaties hebben of hetzelfde zijn als in het verleden om beslissingen te maken of oordelen te geven. Zonder uit te kunnen gaan van ‘data’ van het verleden zouden we niet weten hoe we met situaties in het heden om moeten omgaan. Een voorbeeld. Ik heb geen ‘slechte hond-ervaring’ in mijn hersenen opgeslagen en op een dag valt een pitbull naar mij uit en bijt me omdat ik hem probeerde te aaien. Als ik me echter zou kunnen herinneren dat, toen ik als jongetje een poedel wilde aaien, gezegd zou zijn: ”Pas op, je weet niet zeker of hij lief is” dan zou ik bij de pitbull veel voorzichtiger geweest zijn en eerder waarschuwingssignalen gekregen hebben. Ik gebruik de term mentaal ‘dubbeldenken’ als tegenstelling tussen bewust en onbewust denken, vaak omdat die ene manier van denken verborgen is in ons onbewuste. Hoewel dat in het dagelijkse leven niet bewust is, kunnen we er voor kiezen om het wel bewust te maken. Ik kan achter een computer zitten en me volkomen daarop concentreren, terwijl ik alle dingen om me heen vergeet. Als ik ervoor kies me op de ‘buitenwereld’ te richten, realiseer ik me tot een bepaald niveau dat ik me bewust was van de dingen om me heen zonder dat ik het aandacht gaf. Hetzelfde gebeurt met mensen die bijvoorbeeld iedere dag autorijden. Heb je het wel eens meegemaakt dat je verschillende verkeerslichten hebt gepasseerd en je je plotseling bewust wordt dat je dat weggedeelte niet op een bewuste manier gereden hebt, omdat je aan het dagdromen was? Terwijl je mentaal ergens anders was, was je ook bij het besturen van de auto. Als in ons dagelijks leven iets gebeurt, zoekt onze hersenen naar soortgelijke herinneringen, en gebruiken ze de juiste interpretaties en emoties, zodat we op een soortgelijke wijze reageren. We waren ons niet bewust waar die reactieve informatie vandaan kwam; we voelden alleen de emotie en kwamen tot de conclusie dat die gebaseerd was op geloof van ervaringen vanuit het verleden. Dit goddelijk ontworpen mechanisme werkt uitstekend als het gebaseerd is op ware ervaringen. Dan zijn we in staat om te reageren met de wijsheid die we geleerd hebben en met de vrede van Christus. We kunnen dit proces gebruiken in een gebedsessie, door mensen te helpen verbinding te maken tussen hun huidige pijn en de pijn die gebaseerd is op leugenachtig denken. Als ze eenmaal bereid zijn hun leugenachtige denken los te laten en te zoeken naar de originele bron van hun herinnering, met hun ogen dicht bidden en alleen proberen te voelen welke emotie er op komt. Eerst moet men zich focussen op het gevoel zonder dat men zich druk maakt over de bron. Hulpvragers weten vaak wel hoe dat in het verleden ‘gelinkt’ is aan hun emotionele pijn, zelfs als ze er eerst niet bewust contact mee kunnen maken. Als we hen aanmoedigen om op dit natuurlijke associatieproces te letten, is hun brein vaak in staat om de ‘gelinkte’ gevoelens in herinnering naar boven te halen. Dit is niets mystieks, vreemds of new age -achtigs maar het is een normaal natuurlijk proces.

 

 

 

Het derde principe

Mensen kunnen twee of meer tegengestelde zaken op dezelfde tijd geloven. Als je de Bijbel kent is dat niet altijd een garantie voor overwinningen in het dagelijkse leven. Dit komt omdat dat wat we als waar en logisch geloven, niet altijd overeenkomt met wat we vanuit onze ervaringen geloven. De meeste tijd van ons leven, leven we niet vanuit dat rationele geloof, maar veelmeer op basis van wat we geleerd hebben te geloven vanuit onze herinneringen via onze emoties. Als ik bijvoorbeeld geloof dat God mijn schild en beschermer is, zal ik nooit in angst leven. Ik geloof dat God in al mijn noden voorziet, dus zou ik nooit bang moeten zijn over mijn financiën, en als ik geloof dat God controle over mijn leven heeft, hoef ik nooit meer bezorgd te zijn over wat me overkomt. En toch leef ik in angst, zorg en ben ik bezorgd en geloof dus iets wat in strijd met Gods Woord is. Wat ik op dat moment voel geeft een indicatie wat ik werkelijk geloof. Verder zal ik het heel moeilijk vinden om mijn diepste gevoelens te veranderen of anders te denken of nog meer ‘logische waarheid’ te mixen met mijn ervaringen.

 

 

 

Het vierde principe

Gevoelens zijn belangrijke indicatoren van mijn werkelijk geloof en werkelijke gevoelens. Sommige mensen zeggen dat we alleen waarheid in het geloof moeten accepteren en er niet voor te kiezen wat we willen. Ze leggen terecht uit dat waarheid de waarheid is, ongeacht onze gevoelens En toch geven onze gevoelens waardevolle informatie Het is normaal dat we in ons leven op een emotionele manier reageren. Alleen door te zeggen dat we niets voelen, betekent niet dat we geen gevoelens hebben. Gevoelloosheid is veel meer het weigeren zich gevoelens bewust te worden. Ik was het grootste deel van mijn leven gevoelloos, maar mijn niet erkende diep gewortelde gevoelens bepaalden nog steeds wat ik deed. Mijn beslissingen, relaties en bediening waren allen gevormd door de ‘noodzaak’ mijn emotionele pijn te vermijden of te onderdrukken. God gaf ons gevoelens om een aantal heel belangrijke en praktische zaken. Mensen die dit negeren, reageren op dezelfde onzinnige manier als je zou zeggen: “Ontken je zenuwuiteinden in je vingers en vertrouw ze niet”. Dat is natuurlijk erg dom. Natuurlijk letten we op de informatie van onze zenuwuiteinden, bijvoorbeeld zo dat we een gloeiend voorwerp niet te lang vasthouden en verbranden. Pijn is door God in de eerste instantie als een waarschuwingssignaal geschapen. Net zoals met fysieke pijn is het met op leugens gebaseerde pijn, als ze getriggerd worden moeten we op een juiste manier daarop reageren, in plaats van wegen te zoeken om ze te blokkeren of anderen te beschuldigen. Als we ze negeren zullen we op een of andere wijze daar de gevolgen van ondervinden. Gevoelens zijn indicatoren die we vanuit onze ervaring geloven. Ze hoeven niet altijd de waarheid bekend te maken, maar veel meer ons geloof, of het nu juist of onjuist is. Als we onze gevoelens nooit laten zien en dus wat we geloven of waar we aan lijden door ze te ontkennen of te verdringen, zullen ze gedoemd te zijn nooit te veranderen. Als de waarheid ervaren wordt, heeft deze de neiging zich te binden aan een emotie. Emotie vloeit voort uit ons geloof (of het nu waar is of niet). We voelen dat wat we geloven. God heeft ons zo geschapen dat we kunnen voelen en zo de waarheid onthouden. Als ik werkelijk geloof dat ik door God geliefd ben, dan zou ik me geliefd moeten voelen door God. Als ik geloof dat Hij in al mijn noden voorziet, dan moet ik me veilig voelen. Als ik geloof dat Hij spoedig komt om me te leiden tot in eeuwigheid, zou ik me hoopvol moeten voelen. Als ik echter emoties voel die tegengesteld zijn aan Zijn waarheid, dan moeten die emoties geworteld zijn in een leugenachtig ervaringsdenken. Kennis die niet onderbouwd is door ervaringen, die kun je moeilijk vasthouden. Als ik echter weet wat ik weet, omdat ik het ervaren heb en het ‘opnieuw opgeslagen’ heb, dan is dat een veel stabielere wetenschap. De Bijbel zegt in Jac. 1:2-4: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet dat wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt dat leidt tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming”.

 

 

 

Het vijfde principe.

Als ik de leugen geloof, zullen de gevolgen hetzelfde zijn alsof ze waar zijn. Ons ervaringsgeloof bepaalt onze emotionele reactie en status op een gegeven moment en heeft dus een impact op ons gedrag. Als we iets geloven, zullen we een overeenkomstig gevoel hebben om keuzes te maken op basis van deze conditie. Deze keuzes kunnen een vicieuze cirkel van bindingen veroorzaken en de vijand voet geven in ons leven. Als we een leugen als waarheid aannemen dan zal die een uitwerking in ons leven hebben alsof die waar is. Dit geeft een geweldige macht om ons leven nu te dicteren. Onze emotionele staat is een indicatie van ons ware geloofssysteem. Ook als alles wat ik geloof fout is, zal het een effect hebben alsof het waar is, bijvoorbeeld: “Ik geloof dat God me verlaten heeft toen ik misbruikt werd of beschadigd of genegeerd als kind”. Als ik dan later als volwassene in nood ben, dan kan ik proberen te onthouden wat ik van de Bijbel ontvangen hebben, dit belijden en proclameren, bijvoorbeeld dat God over me waakt, en toch zal ik me vaak eenzaam en onveilig voelen. Sommigen zullen dit versimpelen tot ongeloof. Ongeloof is niet de afwezigheid van geloof, maar veel meer een geloof vasthouden dat tegengesteld is aan Gods waarheid. Als je deze tegengestelde geloofssystemen herkent heb je een belangrijke stap naar de vrijheid gezet.

 

 

 

Het zesde principe

Om vrij te komen van de leugens die we geloven, moeten we ze ons eerst toe-eigenen, dus ze onderkennen, in plaats van ontkennen. Onze natuurlijke neiging is om de leugens die we geloven te ontkennen en de pijn die ze veroorzaken weg te stoppen. Als we dit doen houden we de vicieuze cirkel van misleiding in ons leven in stand. Zolang de leugens in onze hersenen ‘begraven’ zijn zullen ze iedere keer pijnlijk aan de oppervlakte komen als we in gelijksoortige situaties komen, als waarin ze binnengekomen zijn. Vrijheid vereist een eerlijke erkenning van onze emotionele pijnen eist tevens van ons dat we verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het geloof wat daaronder ligt. We moeten ervoor kiezen dat we ons zwakke defensiemechanisme waar we onze pijn op anderen afreageren afleggen, voordat God ons kan bevrijden, wat ons gebonden hield. God is geen beloner van namaak of net doen alsof. Hij beloont eerlijkheid en nederigheid door Zijn kracht te openbaren in onze zwakheid. Als we onze negatieve en leugenachtige gevoelens en onze onveilige wonden laten zien, geeft dit mogelijkheden om ons denken te vernieuwen. God laat dingen toe of bestuurt onze omgeving om ons onder druk te zetten, zodat ons ‘ware’ geloofssysteem duidelijk wordt. Het vereist maar weinig ‘spirituele inspanning’ als ons leven op rolletjes loopt. Maar als er problemen komen dan zal wat van binnen zit zich openbaren. De verkeerde dingen die we geloven zullen zich door onze emoties en consequent gedrag uitdrukken. Als we ervoor kiezen het ‘rookgordijn’ van onze opgekropte emoties op te trekken en deze te volgen naar hun oorspronkelijke bron, kunnen we meestal het op leugens gebaseerde denken van de emotionele pijn ervaren. Hier ligt het terrein, waar we, geleid door de Heilige Geest, bevrijd van kunnen raken als we Zijn waarheid hier ontvangen.

 

 

 

Het zevende principe

 

Zondig gedrag is vaak een nutteloze poging om onze emotionele pijn te beheersen. Ik geloof dat veel van de zondige keuzes die we maken hierop gebaseerd zijn. Het lijkt gemakkelijker om zondig te handelen dan de reden waarom we emotioneel zo opgewonden zijn te achterhalen en te benoemen. We voelen ons depressief, boos, gestressed, angstig, alleen, enzovoort en daarom eten we als we geen honger hebben, vermaken onszelf met seks, entertainment of zoeken een andere afleiding, in plaats van acht te slaan op de verkeerde gevoelens. Als een leugenachtig denken getriggerd wordt, wordt onze huidige gemoedstoestand overladen met emoties. Hoe sterker de emotie, des te meer invloed op ons gedrag. Maar als ons denken verandert, verandert ons leven. Als ons leugenachtig denken Goddelijk vervangen is met ervaren waarheid, veranderen onze pijnlijke gevoelens in een volmaakte vrede en daardoor wordt de verleiding om te zondigen veel minder sterk. Als we onze negatieve gevoelens ervaren, kunnen we nog met goede bedoelingen op de juiste manier reageren, maar meestal lukt dat niet, tenzij ons denken echt vernieuwd is. Meestal, als we pijn voelen, handelen we ook op een verkeerde manier naar anderen toe, waardoor we de innerlijke pijn opzij zetten, negeren, internaliseren, wat weer tot gevolg heeft dat we een hekel aan onszelf krijgen, depressief worden, bezorgd zijn of psychosomatische klachten ontwikkelen. Zulke reacties vanuit geprikkelde emoties zijn zonden. In Rom. 3:23 staat dat we de nabijheid van God ontberen. Een drijvende kracht achter de meeste verslavingen, zo niet allen, is emotionele pijn. De meeste volwassen relaties zijn geworteld in pijnlijke emoties en we hopen dat iemand buiten onze relatie (bijv. huwelijk) ze kan elimineren. Als we tegen de zonde vechten, moeten we ook de pijnfactor blootleggen, die vaak leidt tot dat zondige gedrag, of anders blijven we onszelf voor de gek houden. Iemand die aan boulimie lijdt vertoont meestal een voorspelbaar patroon, voordat ze zich in haar dwangmatig handelen stort. Iets triggert (prikkelt) haar op leugen gebaseerd denkpatroon, met de daarbij horende gevoelens als onrust, bezorgdheid, depressie, verlatenheid, angst of een of andere innerlijke emotionele oprisping. Afhankelijk van hoe ze zich bewust is van deze gevoelens, zal ze de neiging hebben haar emotionele pijn weg te duwen, door te gaan eten totdat ze weer tot ‘rust’ komt. Maar nadat ze zichzelf heeft volgestopt, veranderen haar gevoelens in zelfverloochening en schaamte voor de vreetpartij en dat leidt dan weer vaak tot een andere gewoonte om met pijn om te gaan, door haar eten uit te braken.

 

 

 

Het achtste principe

De wijze waarop spiritualiteit zich vertoont is geen echte spiritualiteit. Voorafgaand aan deze bediening kende ik alleen het ‘claimen’ van de overwinning en het ontkennen van de pijn door het geloof. Ik ervoer tijdelijk verbetering, zolang ik me hiervoor geweldig inspande. De waarheid was echter dat mijn slechte gevoelens de zwakten in mijn geloofsleven duidelijk maakten. Pas toen ik bereid was te erkennen wat ik voelde en mijzelf met mijn leugenachtig denken confronteerde, was ik in staat een meer consistente overwinning te behalen. Het grootste deel van mijn leven werd ik door anderen geleerd alleen te geloven en op de waarheid te gaan ‘staan’ en te handelen ongeacht mijn gevoelens. Tegenwoordig is dat precies wat ik ook probeer, behalve dan het negeren van mijn gevoelens, en zie dit als een bewijs van mijn geestelijke overwinning. Zelfs verloren mensen kunnen hun gevoelens negeren en velen doen dat zelfs beter dan vele gelovigen. Ontkenning en onderdrukking zijn niet geestelijk, het is veel meer een poging tot gecontroleerd gedrag. Jaren geleden toen ik mensen raad gaf met hun emotionele problemen, gaf ik adviezen als: “Vertrouw je emoties niet” en “Negeer wat je voelt en handel in waarheid” en “Gedraag je naar een nieuw gevoel”. Het probleem is dat juist deze manier van denken ontkent wat we voelen en ons vasthoudt in leugenachtig denken. Diegene die in staat waren om zich tegen hun gevoelens te gedragen (meestal niet degenen met de diepste wonden) werden gezien als geestelijke mensen. Maar wat zich hier laat aanzien als puur geloofsleven is geen echte spiritualiteit. Echte spiritualiteit wordt ervaren door Gods kracht in ons, en stelt onze hersenen in staat op ieder moment juist te reageren en tot rust te komen als gevolg van wat Jezus in ons heeft gedaan. We kunnen in chaotische levensomstandigheden wandelen vanuit een volmaakte rust. De leugens, die ons martelden zijn vervangen door Gods waarheid en de inwonende Christus kan vrijelijk in ons werken. Ik geloof dat we Zijn vreugde en vrede in alle omstandigheden kunnen hebben als we Zijn waarheid hebben ervaren. De apostel Paulus draagt ons op ons te verblijden in alle omstandigheden (Fil. 4:4) en zegt: “Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven” (2 Thess. 3:16). Vaak wordt er gezegd dat deze gedeelten een opdracht zijn als het gaat om tegengestelde emoties. We zouden er eenvoudig voor moeten kiezen om ons vreugdevol te voelen, zelfs als we ons niet blij voelen. Sommige mensen leren, dat als je deze emotionele tegenstellingen blijft volhouden er een punt komt dat je je vanzelf anders gaat voelen. Gehoorzaamheid zou met zich meebrengen dat de slechte gevoelens vanzelf veranderen in andere gevoelens. Toch is het ervoor te kiezen je te verheugen is niet hetzelfde als je blij te voelen. DE vreugde van de Heer is niet een keuze die ik maak, maar veel meer dat wat ik ervaren heb terwijl ik in Zijn waarheid wandelde. We kunnen onszelf niet vreugdevol laten voelen. Of we hebben vreugde of we hebben het niet. Als het er niet is hebben we een probleem. Mijn stelling is dat dit probleem gelegen is in wat we geloven. Het is namelijk zo dat vreugde en vrede beiden vrucht zijn van de Heilige Geest, en dat we die vrucht niet alleen in onszelf kunnen produceren. Ik geloof dat beiden het resultaat zijn van ons ‘ervaringsgeloof’, die op een natuurlijke wijze ontstaan door de kracht van de inwonende Heilige Geest. Als dat niet vanzelf komt dan zijn er waarschijnlijk leugens die dat tegenhouden.

 

 

Het negende principe

Als we de waarheid van God in onze herinneringen ontvangen daar waar we het leugenachtige denken hebben aangeleerd, kunnen we op die gebieden zonder grote inspanningen grote overwinningen behalen. Ik gebruik vaak de term ‘Een blijvende overwinning in de vrijheid zonder grote krachtsinspanningen’. Ons christelijk leven is vol van strijd en we zullen pas zonder zonde zijn in de eeuwigheid. Maar als we nu Zijn waarheid ervaren daar waar de leugens zich vastgezet hebben, kan de specifieke pijn die daardoor veroorzaakt wordt, volkomen uitgewist worden. De leugens verdwijnen één voor één, herinnering voor herinnering. Iedere gelovige kan een overwinning behalen die volledig tot stand gebracht is door de inwoning en tegenwoordigheid van Christus. Dit alles vrij van eigen inspanning en wat bewerkt wordt door in Hem te rusten en waar, op bepaalde gebieden, een nieuwe manier van denken is verschenen. Als de Geest van Christus waarheid brengt in mijn denken vervangt Hij de leugen door de waarheid en ervaar ik een echte bevrijding en vrede, daar waar ik eerst alleen maar pijn ervoer. Als de pijn, veroorzaakt door leugens, weg is, is het door de pijn getriggerd gedrag ook verdwenen. De gebieden van ons denken die vernieuwd zijn door de waarheid zullen niet langer verstoord raken door de pijn die op die leugens gebaseerd is. Daar onze emotionele pijn een eerste veroorzaker is van ons onbehoorlijk gedrag zijn we in staat ons te gedragen vanuit de overwinning in die specifieke gebieden. De waarheid ervaren bevrijdt ons om in de vernieuwing van ons denken te leven en wandelen (Rom. 6: 12-13). Laat de zonde niet heersen over uw sterfelijk bestaan en stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht (Dat is precies wat we geneigd zijn te doen, als we emotioneel verward raken in onze pijn.). Maar stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid ( Wat zonder veel inspanning is als we in de waarheid en vrede van de Heilige Geest wandelen).

 

 

 

Het tiende principe

Alleen een ontmoeting in de aanwezigheid van Jezus Christus door de Heilige Geest kan ons bevrijden van de leugens, die we geloven. God wil dat we afhankelijk van Hem worden en iedere andere hoop of zelfverlossing vermijden. De apostel Paulus zegt in Gal. 2:20: “Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft prijsgegeven”. Veel van wat wij vaak spiritualiteit noemen of christelijke volwassenheid, is gedrag wat waarschijnlijk heel veel mensen kunnen doen, als ze goed hun best doen. Natuurlijk moeten we een verlangen hebben, zo te leven, dat het een vreugde voor God is. Dat wordt door Hem bewerkt als we ons vrijwillig overgeven en op Hem vertrouwen. Als we proberen overwinningen te behalen door onze eigen inspanningen zullen we uiteindelijk falen. Christus in ons en niet onze eigen kracht is het die overwint. Als we de emotionele aspecten in onze herinneringen ervaren, realiseren we ons dat we hulpeloos zijn gevangen in onze emotionele ketenen, niet in staat om de pijn te laten verdwijnen. Dat is ook de manier waarop mensen in het Nieuwe Testament lichamelijk genezen werden, noodzakelijk en hulpeloos. Dat is de toestand waarin Paulus zich bevond toen de Here Jezus in zijn pijnlijke omstandigheden zei: “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid”. Paulus reageerde daarop met 2 Kor. 12:9: “Dan laat ik me liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt”. T.P.M. moedigt mensen eenvoudig aan te luisteren als de Heer tot hun hart en verstand spreekt. Zijn waarheid openbaart. Natuurlijk zijn bijbelstudie, onderwijs, en prediking belangrijk, maar zonder de interventie van de Heilige Geest (ook in deze dingen) zullen we de volledige waarheid niet kennen. Jezus zei dat als de Heilige Geest komt Hij ons zal leiden in alle waarheid (Joh. 16:13). Er is een groot verschil tussen leren over God met het verstand en Hem relationeel ontmoeten. Beiden zijn belangrijk maar het één zonder het ander schiet tekort. Kennis van ‘het hoofd’ heeft weinig tot geen impact tenzij de Heilige Geest het aan het hart brengt. In 2 Tim. 2:24-26 lezen we: “Een dienaar moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn, hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen”

 

.

 

Het elfde principe

We leven in emotionele ketenen die te maken hebben met twee basisfactoren: geloof en keuzes. Geloof en kiezen zijn fundamenteel in alles wat we doen. Mensen maken keuzes op grond wat ze werkelijk geloven. Het geloofssysteem dat ons vasthoudt is voornamelijk gericht op ervaringen. Wat we door ervaringen in ons leven leren, heeft veel meer invloed dan wat we passief door studie geleerd hebben. Het is onmogelijk om volledig met je hele hart vast te houden aan deze ‘passieve’ gedachten, als onze ervaringen tegengesteld zijn. We ervaren een strijd naarmate er meer verschil zit tussen kennis met het hoofd en kennis met het hart. Zelfs als we ervoor kiezen te handelen tegen het ervaringsgeloof zal er steeds twijfel zijn. Als we proberen de waarheid zuiver vast te houden, zal het langzaam ons ervaringsgeloof aantasten en zal het resulteren in een zekere mate van overwinning. Het concept ‘handelen in een nieuwe manier van denken’ heeft een zekere verdienste, omdat de nieuwe ervaringen, die dan ten dele opgedaan worden en die gebaseerd zijn op de waarheid, voor een deel opwegen tegen onze oude ervaringen en in zekere geringe mate onze gedachten vernieuwen op dit gebied. Men is echter veel meer geneigd om een pijnlijke herinnering, waar leugens aan verbonden zijn, vast te houden. Veel beter is het een persoonlijk woord van de Heer te ontvangen, waardoor het oude geloof op één moment verwijderd wordt. God heeft ervoor gekozen Zichzelf te begrenzen als het gaat om de menselijke wil. Er is vaak een verschil in de dingen die God ons aanbiedt en de zaken die we geloven op grond van de keuzes die we maken op grond van ons geloof. Hier ontstaat een conflict. We willen bevrijd zijn van onze emotionele pijnen in ons leven en beweren dat we daarvoor verantwoording willen nemen, en alles te doen wat nodig is om hiervan verlost te worden. Maar vooral het verschil tussen iets zeggen en doen heeft te maken met onze wil. Wat we willen is wat we doen. Vaak verklaren mensen met hun hele hart: “God, ik wil vrij zijn. Ik ben bereid om de pijn te voelen en de waarheid te weten, wat er met me gebeurd is”, en toch komen ze daar niet. Ze zullen geheel oprecht zeggen dat ze verder willen komen, maar ze voelen zich geblokkeerd. Ze weten werkelijk niet wat ze moeten doen om hun situatie bewust te veranderen. Hoewel ze vrij willen zijn, en gekozen hebben zo ver te gaan als ze zijn, beslissen ze toch niet verder te gaan. Ze willen vrij zijn maar ze zijn niet bereid door de pijn heen te gaan. Het is mijn ervaring dat als mensen ‘vast’ zitten en later in de gebedsbediening in de vrijheid komen, het komt omdat ze uiteindelijk daartoe besloten hebben. Ongeacht wat hun blokkade veroorzaakte (demonen, dissociatie, boosheid, vergeetachtigheid, repressie enz.) het is steeds weer hun keuze die hen verder brengt. Ik weet vanuit mijn eigen gebedservaring wat het is om verder te willen komen, en steeds maar tegen een muur te lopen. Ik had een sterk verlangen om bevrijd te worden, zonder dat ik in staat was verder te komen. Toch was ik in staat, in ieder geval waar ik voor koos, een duidelijke weg te zien. Niets kan mensen tegenhouden om vooruit te komen behalve hun eigen keuzes. Keuzes zijn altijd verbonden met geloof. We kiezen op grond van ons geloof. Er is in onze basishandleiding van 2007 een heel hoofdstuk hieraan gewijd.

 

 

 

Het twaalfde principe

Het geschreven Woord van God is de standaard van wat er gebeurt in de bediening. T.P.M. is een methode die gebaseerd is op specifieke bijbelse principes en we gebruiken het Woord van God om te toetsen wat de mensen van God horen. Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is, geschikt om te onderrichten, dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven (2 Tim. 3:16). Het is tijdloos, in alle tijden relevant, een volledig door God geïnspireerde openbaring aan mensen. Tijdens een T.P.M. -sessie kan er, net als bij iedere counseling of bediening, iets verkeerds gaan. Daarom moet de hulpgever goed toegerust zijn om het Woord naar waarheid toe te passen en te toetsen wat bijbels verantwoord is en wat niet. De hulpgever moet waakzaam zijn voor iedere verkeerde boodschap.

 

 

 

Het dertiende principe

Op leugens gebaseerde pijnen kunnen alleen verwijderd worden als ze door de waarheid vervangen worden, de enige remedie voor de op zonde gebaseerde pijn is het kruis van Jezus Christus. Alle mensen worden geboren in een zondenatuur als gevolg van een vleesgeworden consequentie van de zonde van Adam. ‘Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd’ (Rom. 5:12). Alle mensen maken bewust en gewild keuzes om te zondigen in hun leven, en die keuzes scheiden hen van God. ‘Daarom is voor Hem geen sterveling onschuldig. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God’ (Rom. 3:23). Naast het kruis van Christus is er geen remedie voor de zonde. ‘Want als er geen bloed vergoten wordt, vindt er geen vergeving plaats’ (Hebr. 9:22). Mensen overwinnen zonde niet door hun harde werken maar door de toegankelijkheid van het volbrachte werk van Christus aan het kruis. ‘Bent u werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de Geest?’ (Gal. 3:3). Er is op een fundamentele manier met de zonde afgerekend. Gods Woord laat ons door de Heilige Geest onze verkeerde dingen zien, en ons recht is het om te reageren en te belijden en het met God eens te zijn (1 Joh. 1:9), namelijk dat wat we gedaan hebben inderdaad zondig is en onbehoorlijk voor een heilige (Ef. 5:3). God zal onze spijtbetuiging (verandering van denken) belonen (2 Tim. 5: 25). Zo kunnen we ons tot God keren en ons aan Hem onderwerpen en Zijn inwonende kracht in ons leven op een juiste wijze ervaren.

 

 

 

Het veertiende principe

Vernieuwing van denken is een levenslang proces. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die vanuit een perfecte kennis en begrip van Gods waarheid handelde. We hebben allemaal een weg te gaan als het gaat om vernieuwing van denken. Een totaal ontbreken van op leugen gebaseerd denken is zelfs niet mogelijk tijdens ons leven nu. Iedereen van ons heeft veel leugens vanuit het verleden in zijn gedachten, en die vermeerderen als we ouder worden. Als we ervoor kiezen om niet met God samen te werken, met datgene waar Hij mee bezig is, namelijk ons verkeerde geloof te ontmaskeren, zullen we altijd gebonden worden. De werkelijkheid is dat we onze ‘reis naar vernieuwd denken’ maar op twee manieren afmaken, namelijk als we dood gaan of wanneer de Heer terug komt. Houd in gedachten dat T.P.M. niet gebaseerd is op een formule, maar op principes en technieken die door de Heer worden toegepast, als Hij Zelf de gebedssessie leidt. Uw vaardigheid om dit T.P.M. -proces te begeleiden zal afhangen van uw begrip van deze principes en uw bekwaamheid om die principes toe te passen in de ervaring die u daarin heeft.

 

 

 

Aanvullende algemene gedachten over T.P.M.

Maarten Luther heeft in zijn geschrift ‘Een eenvoudige manier van bidden’ in 1535 de noodzaak benadrukt van het luisteren naar de Heilige Geest, die nog steeds tot de Zijnen spreekt zoals Hij Zelf zegt. Als we bij het bidden een dergelijke overvloed van gedachten hebben, moeten we niet aan nog meer dingen aandacht schenken, maar juist ruimte maken om in stilte te luisteren en dit in geen geval te beletten. Als de Heilige Geest één woord spreekt is dat vaak meer waard dan duizend woorden van ons. Vaak heb ik veel meer geleerd in een gebed, dan dat ik geleerd zou hebben met veel lezen en nadenken. Als de Heilige Geest in onze gedachten gaat spreken komt het in je hart; het verlicht je gedachten en is bijzonder kostbaar. Laat het geschrevene even los, wees stil en luister naar Hem die je beter kent dan jezelf. Onthoud wat Hij zegt en schrijf het goed op en je zult de wonderlijke dingen vanuit Gods wil vasthouden…. De hulpgever speelt een belangrijke rol in dit gebedsproces maar het is de Geest van God die ons van waarheid voorziet. Hiermee wil ik niet zeggen dat een hulpverlener altijd nodig is om de waarheid van God te ontvangen in de benadering van T.P.M..

De Heilige Geest is vrij om ons te leiden in de waarheid op een manier die Hij Zelf kiest. De Heilige Geest openbaart vaak het geschreven Woord aan iemand die Hem in stilte zoekt om zich door Hem te laten onderwijzen. Er is een groot verschil tussen zelfbeheersing als vrucht van de Heilige Geest (die door Hem bewerkt wordt) en gecontroleerd gedrag van mezelf, dat ik bereik door mijn eigen discipline van hard werken en vastberadenheid. T.P.M. erkent dat ook op basisdingen in het nu, emotionele pijn ervaren kan worden. Dit kan een ervaringsbron worden, een begin waarop leugens gebaseerd zijn Als de emotionele pijn komt door het originele verkeerde denken, zal er waarschijnlijk geen echte bevrijding van de pijn in het heden optreden, tenzij iemand in staat is het herinneringsmoment, waardoor hij eerst in leugens verstikt was, te herzien. Men moet erkennen dat het voor sommige mensen mogelijk is om ervoor te kiezen om in waarheid door gecontroleerd en gedisciplineerd gedrag te wandelen ten aanzien van hun emotionele pijn. Dit heeft zeker zijn waarde, ook al falen de meeste mensen in dit trachten. Er is een groot verschil tussen zelfbeheersing als vrucht van de Heilige Geest en gecontroleerd gedrag wat ik door mijn eigen harde werken, discipline en onderscheid kan bereiken. De een is geestelijk en van Christus, terwijl de ander bouwt op het fundament waarop alle wereldreligies gebouwd zijn.

 

 

 

T.P.M. heeft te maken met fijngevoeligheid in het geloof

‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters als u allerlei beproevingen ondergaat, want u weet wanner uw geloof op de proef gesteld wordt leidt dat tot standvastigheid (Jac. 1: 2-3). Dit vers is één van de vele voorbeelden in de brieven van de apostelen waarin we lezen over de onvermijdelijkheid van het testen van het geloof. Het woord ‘geloof’ dat vertaald wordt is in het Grieks ‘pistis’ wat in diepste wezen gewoon geloof betekent. Het feit dat de apostel zegt dat ons geloof getest of verfijnd moet worden, laat zien dat het mogelijk is dat er iets niet goed is aan ons geloof, althans wat we geloven. Niet alles wat we in ons geloofssysteem vasthouden is waarheid. Een beetje van ons geloof is vals. Die valsheid moet verfijnd en gezuiverd worden. Het doel van die test is fijngevoeligheid, zoals een smid goud zuivert in het vuur. De focus van het testen is het geloof van de gelovige. Als ik in een situatie van loutering kom, zal wat ik werkelijk geloof duidelijk worden. Het schuim, afval zal aan de oppervlakte komen, net zoals het goud uit het vuur komt. Gedurende dit hele proces zullen mijn leugens aan de oppervlakte komen, zodat ik ermee kan doen wat ik wil. In T.P.M. leren we te belijden wat we geloven en offeren het op leugen gebaseerde denken om te zoeken naar Gods perspectief en waarheid op. Een dvd hierover is beschikbaar (‘The Refinement of Belief and Theophostic prayer’). Er zijn verschillende interpretaties als het gaat om testen. Een veelvoorkomend idee hierbij is dat het testen bedoeld is om te zien waar we van gemaakt zijn’ en om te kijken of we opgeven als we onder druk komen. Ik geloof niet dat God er bijzonder in geïnteresseerd is om ons breekpunt op te zoeken, Hij is veel meer bezorgd om de kwaliteit van ons geloof. Sommigen beweren dat het doel van de beproeving is om het te verdragen. De waarheid is dat we elke test die we tegenkomen wel op een of andere manier verdragen. We zijn nu waar we zijn, doordat we beproevingen verdragen hebben waarvan we dachten dat we ze nooit zouden overleven. Iedereen verdraagt dingen. Iets kunnen verdragen is niet het doel, veel meer zuivering en afstemming. Iedereen komt beproevingen tegen en verdraagt ze en komt er doorheen, maar niet iedereen is daardoor gezuiverd. Zuivering van het geloof is een vrijwillige inspanning als we ons onderwerpen onder ‘de machtige hand van God’ (1 Petr. 5:6) en ons leven toevertrouwen aan Hem op Wie we mogen vertrouwen, omdat Hij ons geschapen heeft.

 

 

 

T.P.M. vindt het Woord van God heel belangrijk

De oprichter van deze bediening gelooft dat de Bijbel het volkomen geïnspireerde Woord van God is dat gebruikt wordt om onderricht te geven, dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven (2 Tim. 2:16). Het is tijdloos en relevant voor alle omstandigheden en zonder fouten in haar originele tekst. Het is de volheid Gods, een heilige en geïnspireerde openbaring aan mensen. Het Woord van God moet zichzelf verklaren in zijn nauwkeurige, historische en literaire context. T.P.M. is een methode van bidden. Het is geen theologie, hoewel het wel gebaseerd is op specifieke, bijbelse principes. Het geschreven woord is de basis en standaard voor alles wat er kan gebeuren in de gebedsbediening. Bijbelse consistentie moet boven alles gaan en alles wat er gebeurt, goedkeuren of niet. Wat er in een T.P.M. gebeurt is van nature ervaringsgericht en kan, net als iedere vorm van counseling, het spoor bijster raken. Het doel van een T.P.M. -sessie is een echte verandering van denken en een ontmoeting met de waarheid van Christus, in overeenstemming met Zijn geschreven Woord. Dit kan plaats vinden door gehoorzaamheid en geloof van de gelovige en Gods genadige ingrijpen. Een van de belangrijkste taken van een hulpverlener is op de juiste wijze het Woord van waarheid ‘recht te snijden’ en zich te bekommeren om wat bijbels verantwoord is en wat niet. T.P.M. is niet bedoeld om in plaats te komen van christelijke groei en discipelschap, dat bewerkt wordt door het bestuderen van Gods Woord door de gelovige. Prediking, onderwijs, persoonlijke studie zijn belangrijke zaken voor de groei in kennis en waarheid van een gelovige.

 

 

 

Bijbelse principes voor T.P.M.

T.P.M. is samengesteld vanuit verschillende bijbelse concepten en principes. Hieronder hebben we er een aantal genoemd, waarop onze bediening gefundeerd en werkzaam is. Deze Schriftgedeelten zijn niet bedoeld om T.P.M. te bewijzen of T.P.M. in de Bijbel te vinden, maar veel meer om verschillende principes in de Bijbel te laten zien en hoe T.P.M. hiermee omgaat. Natuurlijk is het zo dat alle Schriftplaatsen begrepen en geïnterpreteerd moeten worden in de juiste context en eerst begrepen moeten worden in hun letterlijke betekenis. Ook is het zo dat door de Bijbel maar één contextuele interpretatie is, die echter veel toepassingen van de principes kan hebben, die hierin gevonden kan worden. Dit betekent niet dat we bedoelen dat we de vrijheid hebben om de Bijbel te laten zeggen wat we willen dat de Bijbel zou zeggen. En toch bevat de Bijbel veel principes die toegepast kunnen worden op veel zaken die buiten de letterlijke betekenis en contextuele betekenis liggen. Deze manier van bijbelgebruik vindt men tegenwoordig in bijna iedere christelijke bediening. Een bijbels voorbeeld van dit gebruik vinden we in Deut. 25:4 waar de schrijver zegt: “U mag een rund bij het dorsen niet muilkorven”. De letterlijke betekenis van dit gedeelte is: Laat het rund eten als het werkt. Later gebruikt Paulus dit principe in een tekst (1 Kor. 9: 9-12) voor het omgaan met financiën waar kerkelijke leiders een financiële tegemoetkoming mogen hebben. Hier gaat de apostel buiten de letterlijke tekst om en maakt het tot een principe dat hij gevonden heeft in het Oude Testament). Op dezelfde wijze gebruikt T.P.M. het Woord van God en zoekt naar goede toepassingen van de principes van de Bijbel.

 

 

 

Toepassingen van bijbelse principes

Deze verklaringen zijn geen interpretaties van Schriftgedeelten maar geven alleen aan hoe T.P.M. bepaalde zaken toepast op basis van bijbelse principes.

 • T.P.M. moedigt iedereen aan om God te zoeken en te geloven dat Hij getrouw is in alles wat Hij zegt te doen. “U zult de Here uw God weer zoeken en Hem weer vinden, als u Hem tenminste met uw hart en ziel zoekt” (Deut. 4:29).
 • T.P.M. gelooft dat de Heer iemand tot in de diepste plaatsen van zijn pijn wil begeleiden als iemand daartoe bereid is. “Hij onthult het diepste van de duisternis en brengt het zwartste donker aan het licht” (Job 12:22).
 • T.P.M. gelooft dat als we God zoeken en in onze moeite naar Hem uitschreeuwen, dat Hij onze hartenkreet hoort. “De Heer zij geprezen. Hij heeft mijn smeekbede gehoord” (Ps. 28: 6-7).
 • T.P.M. zoekt nauwgezet naar de leiding van Gods Woord. “Oprecht is het Woord van de Heer, alles wat Hij doet is betrouwbaar” (Ps. 33:4).
 • T.P.M. gelooft dat verborgen zonde de gebedsbediening in de weg staat. “Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had me niet gehoord” (Ps. 66:18).
 • T.P.M. gelooft dat God in staat is grote dingen te doen, ver boven ons vermogen . “Uw weg is een heilige weg, welke God is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet” (Ps. 77:14,15).
 • T.P.M. gelooft dat de Heer op de donkerste plekken van ons brein kan zijn. “Hoe zou ik aan U ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag” (Ps. 139: 7,12).
 • T.P.M. gelooft dat als iemand bereid is zijn of haar pijn op te zoeken, dat de Heer mee zal werken en hem/haar zal leiden op zijn of haar pad. “Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem, bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg” (Spr. 3:6).
 • T.P.M. gelooft dat God in wijsheid voorziet en raad geeft voor wie Hem zoeken. “Bij Mij vind je beraad en overleg. Ik heb inzicht. Wie mij liefheeft heb ik ook lief, wie Mij zoekt, zal Mij vinden (Spr. 8: 14,17).
 • T.P.M. gelooft dat het Woord van God zonder fouten is en volkomen betrouwbaar. “Elk Woord van God is getoetst” (Spr. 30:5a)
 • T.P.M. gelooft dat God zal antwoorden als we tot Hem uitroepen. “Dit zegt de Heer: In het uur van Mijn genade zal Ik je helpen” (Jes. 49:8a).
 • T.P.M. gelooft dat God degene die hem zoeken met een geopend hart en verstand niet teleur zal stellen. “Dan zul je erkennen dat ik de Heer ben, die niet beschaamt wie op Hem hopen” (Jes. 49: 23b).
 • T.P.M. gelooft dat God te vertrouwen is in al wat Hij doet en wat Hij zegt. “Laat hem die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, vertrouwen op de naam van de Heer en vertrouwen stellen in God’ (Jes. 50:10).
 • T.P.M. gelooft dat de menselijke rede en kennis tekort schiet bij het denken van God. “Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde zover gaan Mijn wegen jullie wegen te boven en Mijn plannen jullie plannen” (Jes. 55:8-9).
 • T.P.M. gelooft dat duisternis de afwezigheid van licht en waarheid is. “We hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het duister. We tasten rond als iemand die niets kan zien. We tasten als blinden langs een muur. We tasten rond als iemand die niets zien kan” (Jes.59: 9b-10a).
 • T.P.M. gelooft dat vrijheid een gevolg is van rein voor een heilige God staan. “Want talloos zijn onze misdaden tegenover U, onze zonden getuigen tegen ons, we zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: we zijn opstandig en de Heer ontrouw, we zijn afvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voor” (Jes. 59:12-13).
 • T.P.M. gelooft dat de Heer het hart en verstand doorzoekt van degene die bevrijd wil worden van misleiding en zonde. “Ik de Heer ben het die het hart doorgrondt, de nieren toetst. Genees mij Heer, dan zal ik gezond zijn, red mij dan zal ik veilig zijn” (Jer. 17: 10,14). “De Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die harten en nieren toetst” (Jer. 20: 12).
 • T.P.M. gelooft dat geen pijn te diep is die niet aan het licht gebracht kan worden en geen gedachte zo misleidend, die de Heer niet verdrijven kan door de waarheid. “Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik ook niet een God van ver weg? - spreekt de Heer. Als iemand zich verbergt zou Ik hem dan niet zien? - spreekt de Heer. “Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde - ” spreekt de Heer” (Jer. 23:23-24).
 • T.P.M. gelooft dat geen enkele persoon zo emotioneel verwond is dat de Heer hem niet zou kunnen genezen. “Ach Heer, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets voor Mij onmogelijk?” (Jer. 32:17,27).
 • T.P.M. gelooft dat de Heer onze diepste plaatsen in ons hart kent, en bereid is met ons mee te gaan als we die willen verkennen. “Hij onthult diepe, verborgen dingen. Hij weet wat in duister gehuld is en het Licht woont bij Hem” (Dan. 2:22).
 • T.P.M. gelooft dat als we bereid zijn door moeilijke dingen heen te gaan, die we begraven en verborgen hebben, Hij bereid is, ons met goede zaken te overladen. “Zaai rechtvaardig, oogst met liefde, ontgin nieuw land. Het is tijd om de Her te smeken dat Hij nadert met de regen van Zijn goedheid” (Hebr. 10:12,13a).
 • T.P.M. gelooft dat God licht en waarheid is die wij nodig hebben om te wandelen in de overwinning. “Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. De toorn van de Heer zal ik dragen, ik weet, ik heb tegen Hem gezondigd, tot Hij voor mij heeft gepleit en mij recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren en ik zal Zijn gerechtigheid aanschouwen” (Micha 7:8b-9b).
 • T.P.M. gelooft dat God ons wil reinigen als we ons op een eerlijke manier willen opstellen. “Ik wil het, word rein” (Matt. 8:2-3a).
 • T.P.M. gelooft dat als leugens in het licht komen en zonden openbaar worden dat scheiding komt en daarna verzoening. “Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Matt. 10:34).
 • T.P.M. gelooft dat veel worstelen in het christelijke leven het resultaat is van mensen die vrede proberen te vinden door werken in plaats van rusten in het volbrachte werk van Christus. “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matt.11: 29-30).
 • T.P.M. gelooft dat tenzij de Heer ons bevrijdt, we nooit werkelijk vrijheid zullen beleven. “Jezus keek hen aan en antwoordde: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk”” (Matt. 19:36).
 • T.P.M. gelooft dat ongeacht hoe duister de pijnlijke plaatsen die we hebben ook mogen zijn, de Heer er zal zijn. “En houdt dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld” (Matt. 28: 20b).
 • T.P.M. ziet de hulpverlener van de bediening als één van de vrienden die de verlamde voor Jezus bracht. Ze waren nodig in het hele proces, maar ze konden zelf het wonder niet bewerkstelligen. “En er werd een verlamde bij Hem gebracht die door vier mensen gedragen werd….. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ’Vriend, uw zonden worden u vergeven’” (Marc. 2:3-5)
 • T.P.M. gelooft dat als het leven doorgaat we blootgesteld worden aan wat we door ervaringen geloven. De discipelen in de boot met Jezus werden angstig tijdens de storm door de leugens van hun ervaringsgeloof uit het verleden. “Er stak een stevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ’Meester kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ’Zwijg! Wees stil’. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ’Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’” (Marc. 4:37-40).
 • T.P.M. gelooft dat als we de Heer in het geloof zoeken, Hij zal antwoorden met genezing. “Een grote menigte volgde Hem en drong zich om Hem heen. Onder hen was een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende meegemaakt door de behandeling van veel artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij gehad had….Ze raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze dat haar lichaam voorgoed van de kwaal genezen was” (Marc. 5:24b-28).
 • T.P.M. gelooft dat als we God zoeken, Hij ons wil ontmoeten. “maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Jezus zei tegen hem: ’Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft’” (Marc. 9:22b-23).
 • T.P.M. gelooft dat God onze wil respecteert. En dat Hij handelt op basis van onze keuzes. “Wat wilt u dat Ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus, zei tegen hem: ’Ga heen, uw geloof heeft u gered’” (Marc. 10:51-52a).
 • T.P.M. gelooft dat zodra een persoon in contact komt met de kennis van de waarheid, alle duisternis die op die plaats aanwezig is, zal moeten verdwijnen. “In het Woord was leven, en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen” (Joh. 1:4-5).
 • T.P.M. gelooft dat God bereid is goede dingen en genade te geven, zelfs voor hen die Hem niet kenden. “Jezus zei: ’Sta op pak u mat op en loop’. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep…..de man die genezen was had geen idee Wie het was die hem genezen had” (Joh. 5:8-13a).
 • T.P.M. gelooft dat vrijheid een gevolg is van het kennen van de waarheid. “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden…. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8: 32,36).
 • T.P.M. gelooft dat de satan de vader van leugens is. Hij is een mensenmoordenaar van de beginne, echter is hij begrensd in het geloof van een persoon en machteloos in het gezicht van de waarheid. “Hij is van de beginne een moordenaar geweest . ….Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Joh. 8:44b).
 • T.P.M. benadrukt dat Christus centraal staat in al wat er in het gebed gebeurt. “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’” (Joh. 14:6a).
 • T.P.M. gelooft dat de Heilige Geest de verbinding is tussen de mens en God. T.P.M. gelooft dat het geschreven Woord het eerste en belangrijkste middel is waardoor de Heilige Geest spreekt. “De Geest der waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Joh. 16:13a).
 • T.P.M. gelooft dat het gebed dat Jezus bad voor onze heiliging nog steeds van kracht is en vervuld wordt in een deel van de T.P.M. -sessie. “Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17:17).
 • T.P.M. gelooft dat ieder mens verantwoordelijk is voor de leugens die hij vasthoudt en dat bevrijding een keus is die iemand moet maken naar God toe. a “Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen” (Rom. 1: 25).
 • T.P.M. gelooft dat ieder mens nog steeds een strijd te voeren heeft tegen ‘zijn vlees’ en tegen de leugens in zijn hersenen, maar T.P.M. gelooft ook dat de Heer ons bevrijd heeft er dat er geen veroordeling meer is in Christus Jezus. “Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik me aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet der zonde en de dood” (Rom. 7:22- 8:2).
 • T.P.M. weet dat na de waarheid vrede ervaren wordt. “Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede” (Rom. 8:6).
 • T.P.M. gelooft dat het bewijs van een echte vernieuwing van denken gebeurt in de tegenwoordigheid van God “ .. maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van uw wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is” (Rom. 12: 2b).
 • T.P.M. gelooft dat de leugens onthuld worden door de waarheid van de Heer, en niet door de rede of logica van de mens. “Houdt dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is, die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt” (1 Kor. 4:5b).
 • T.P.M. gelooft dat als de Heer erkend wordt en Zijn waarheid aangenomen, vrijheid zal volgen. “Welnu met de Heer wordt de Geest bedoeld en waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid” (2 Kor. 3:17).
 • T.P.M. gelooft dat satan mensen misleidt en verblindt maar gelooft ook dat als mensen zich naar de waarheid van de Heer keren, ze ervan bevrijd worden. Satan is een verslagen vijand. “De ongelovigen van wie de gedachten door de god van deze wereld verblind zijn, zodat ze het licht van het evangelie niet kunnen zien…. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen” (2 Kor. 4:4 en 3:16).
 • T.P.M. gelooft dat ieder mens voor wat er in zijn denken om gaat, verantwoordelijk is en bereid moet zijn dit voor de Heer te brengen in Zijn licht. “ .. en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, maken we krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen” (2 Kor. 10:5)
 • T.P.M. gelooft dat God wil dat we altijd in vrijheid wandelen en niet in misleiding. “Christus heeft ons bevrijd opdat we in vrijheid zouden leven, houdt dus stand en laat u niet weer en slavenjuk opleggen” (Gal. 5:1a).
 • T.P.M. gelooft dat de waarheid onze geestelijke ogen zal openen en dat we dieper de kennis van de Heer zullen begrijpen. “Moge de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk het de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is over ons die geloven” (Ef. 1:17-19a).
 • T.P.M. gelooft dat God een verlangen heeft dat we niet alleen van hem weten, maar dat we Hem ook ten volle moge kennen in onze ervaringen. “Zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte en diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid…..tot in alle eeuwigheden” (Ef. 3:17b-21).
 • TPN gelooft dat woede meestal geworteld is in de waarheid wat ons overkomen is. ( Bijvoorbeeld ik ben boos omdat wat hij gedaan heeft niet goed was.) maar als de boosheid niet goed opgelost is de duivel van de gelegenheid gebruikt maakt er een leugen voor in de plaats te geven. (Bijvoorbeeld Mijn boosheid helpt me om niet meer verwond te raken) “Als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans” (Ef. 4:26).
 • T.P.M. gelooft dat de wapenrusting van God een analogie is van het volbrachte werk waarin en gelovige moet standhouden, in die positie moeten we stand houden tegen de listen van de duivel en niet tegen de duivel zelf. “Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen en de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie der vrede als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee. U alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de helm de verlossing en als zwaard de Geest dat wil zeggen Gods woorden. Laten u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen” (Ef. 6:11-18).
 • T.P.M. gelooft dat bezorgdheid, angst enzovoort geworteld zijn in op leugens gebaseerd denken Als we echter in de waarheid van Hem komen, kunnen we de vrede ervaren die ieder verstand te boven gaat “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig heb en dank Hem in alle gebeden Dan zal de vrede die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).
 • T.P.M. gelooft dat de kracht voor het christelijk leven en een weg in bevrijding bewerkstelligd wordt door Christus, die in ons leeft. “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13).
 • T.P.M. gelooft dat het christelijk leven leidt tot vervolmaakt wordt op dezelfde manier waarop het begon, namelijk door geloof in Jezus Christus. “Volg de weg van Jezus Christus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt” (Kol. 2:6-7).
 • T.P.M. gelooft dat het Woord van God de maatstaf en toetssteen is bij alles wat er in een gebedssessie gebeurt. Als er iets gebeurt wat daar niet mee overeenstemt dan is het niet goed. “Want levend en krachtig is het Woord van God en scherper dan enig tweesnijdend zwaard; het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie we rekenschap moeten afleggen” (Hebr. 4:12-13)
 • T.P.M. erkent dat God de waarheid is. “…. die uitsluiten dat God liegt” (Hebr. 6:18b).
 • T.P.M. gelooft dat niet-behandelde wonden erger worden en dat velen besmet kunnen worden. “Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet, die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet” (Hebr.12:15).
 • T.P.M. gelooft dat beproevingen ontworpen zijn om ons geloof te verfijnen. Als we fijngevoeliger worden, worden we ook volhardend. (de capaciteit om rustig jezelf te blijven als God zijn werk doet) wat resulteert in volwassenheid in Christus. “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming” (Jac. 1: 2-4).
 • T.P.M. gelooft dat God bereid is Zijn waarheid en wijsheid te onthullen, als we ons op de juiste manier voor Hem openstellen. “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom, en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel” (Jac.1:5-6a).
 • T.P.M. gelooft dat als het woord van God rijkelijk in ons hart woont, we in een betere positie staan om met de zonde af te rekenen die ons in de weg staan. “Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard de boodschap die in u geplant is en die u kan redden” (Jac.1:21).
 • T.P.M. gelooft dat God ons geroepen heeft om in waarheid te wandelen. “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht” (1 Petr. 2:9).
 • T.P.M. gelooft dat de duivel loert op iemand in stressvolle omstandigheden, en dan een misleidende, ‘kort door de bocht’ -oplossing aanbiedt voor de emotionele stress die men kan ervaren. “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als en brullende leeuw op zoek naar een prooi” (1 Petr. 5:8) (dit gedeelte is geschreven aan een kerk in een tijd van verdrukking).
 • T.P.M. gelooft dat daar waar duisternis is, ook misleiding is. “God is licht er is in Hem geen spoor van duisternis” (1 Joh. 1:5b).
 • T.P.M. gelooft dat zonde altijd het gevolg is van een keuze. We zondigen, omdat we er voor kiezen. Als we zeggen dat we niet zondigen zijn we leugenaars. Veel van die zondige keuzes zijn een gevolg van de pogingen om onze pijnen te beheersen. Als in plaats van de op leugens gebaseerde pijn de waarheid komt, hebben we veel minder ‘pijnstillers’ nodig. “Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij Zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Joh. 1:6-10).
 • T.P.M. gelooft dat angst en soortgelijke emoties geworteld zijn in leugens. De waarheid van Gods liefde voor ons kan deze gevoelens allemaal wegnemen. “De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf” (1 Joh. 4:18a).
 • T.P.M. gelooft dat iedere vorm van waarheid die iemand in een gebedssessie kan ontvangen door de Heilige Geest gegeven wordt. “En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest waarheid is” (1 Joh. 5:6b).
 • T.P.M. -hulpverleners hebben het voortdurende genoegen om te zien dat mensen hun pijn, die ze hun hele leven hebben meegedragen, weggenomen wordt en dat ze in de rust en vrede van Christus komen en in Zijn waarheid wandelen. “Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen” (3 Joh. 4).

 

 

Dit is de (vertaalde) tekst van de officiële website van Theophostic Prayer Ministry T.P.M. die uitlegt wat T.P.M. is. Zie http://www.theophostic.com/content.asp?ID=2

©TheophosticPrayerMinistry®

© Vertaling: Gerard Feller, febr.2009

 

Op onze website www.stichting-promise.nl vindt u ook een analyse van het Christian Research Institute (C.R.I.) die een grondig onderzoek gedaan heeft naar theorie en praktijk van TPM

 

 

 

Belangrijke Disclaimer:

Probeer niet deze gebedsbediening te beoefenen alleen op basis van de beperkte informatie die u in dit artikel ontvangt. Dit artikel is alleen bedoeld om u een overzicht van deze bediening te geven, niet om u toe te rusten deze bediening te beoefenen. Alles wat hier besproken is, wordt uitvoeriger besproken in het T.P.M. -basishandboek en andere materialen. Realiseert u zich dat wat hier besproken wordt een beknopte versie is van een groter geheel, en dat bovenstaande informatie geen antwoorden geeft op al uw vragen en u niet traint voor deze gebedsbediening. Zie verder http://www.theophostic.com/index.asp

 

 

 

 

 

 

 

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Pastorale onderwerpen