New age: een imitatie van het evangelie

NEW AGE: EEN IMITATIE VAN HET EVANGELIE !!

Laatst ontving ik een brief, waarin de schrijfster op grond van een folder van me over yoga, tot de conclusie was gekomen, dat yogi's en Jezus hetzelfde leren. "Met Jezus in gedachten heb ik de brochure gelezen en dan ontdek je, dat wat de yogi's leren en wat Jezus leert, identiek is." Jezus spreekt erover dat Zijn juk (yoga) zacht is en Zijn last licht. Het Christendom kent net als het hindoeÔsme veel stromingen. Net als een goeroe verzamelde Jezus leerlingen. Jezus had geen steen om Zijn hoofd op te leggen. Yogi's zijn ook onthecht. Yogi's zeggen: "Ik ben zelf het goddelijke." In ons scheppingsverhaal staat dat de mens geschapen is naar Gods BEELD en gelijkenis. Alles wordt tot hetzelfde gemaakt, ondanks de waarschuwingen in de folder voor de bedrieglijke wonderen van de yogi's. Dit laat zien hoe moeilijk het is, echt van bedrieglijk te onderscheiden. Daarom laten we nu onze gedachten gaan over de imitatie, die satan van het Evangelie geeft. Het Nieuwe Tijds-denken, dat onder invloed staat van de grote vijand, satan, is een sluwe imitatie van het bijbelse denken.

Imitatie als omkeringsproces

Het was de schrijfster van de brief opgevallen, dat yoga je een "andere wijze van denken en doen" geeft. Heeft ook niet Paulus over de hervorming van je denken gesproken? Maar hoe stellen we ons die hervorming van denken voor? Goed te noemen, wat de Bijbel kwaad noemt, en kwaad te noemen wat de Bijbel goed noemt, betekent ook een revolutie in ons denken; maar dan wel als een omkeringproces van de bijbelse normen en waarden. Dit is de revolutie van New Age.

Zo zien we hoe de ook satan een transformatieproces in de mens voorstaat, maar daarbij de Bijbelse voorstelling omdraait. Bij dit omkeringproces worden dezelfde begrippen gebruikt, maar ze krijgen een andere inhoud. We zullen enkele voorbeelden hiervan geven: Het transformatieproces dat de Bijbel voorstaat, is het afleggen van onze zonden en hoogmoed, om ons nederig en afhankelijk te weten van God. In New Age moeten we onze nederigheid afleggen en ons als God voelen. Voor de feministe is niet langer Maria het voorbeeld van een gelovige vrouw, maar Eva, die van de vrucht durfde te eten, en zo mondig werd.

Men gebruikt de term "heelheid", holisme. Heil betekent, juist in Christelijke zin, dat we heel zijn. Bijbelse heelheid betekent dat we als mens een geheel zijn van geest, ziel en lichaam. Als die eenheid zijn we door God geschapen. In de New Age ontkent men deze eenheid tussen ziel en lichaam, door te stellen dat de ziel in het lichaam geÔncarneerd wordt. Eenheid betekent daar dat God, mens en natuur ÈÈn zijn!

Hier respecteert de Bijbel een scheiding. De Bijbel kent een geestelijke groei. "Dan groeien we, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus" (Ef.4:15). Hier betekent groeien, dat we naar Christus toe groeien. We gaan gelijken op de ander, n.l. Christus, van wie we houden. Zo zijn we in de liefde op de ander gericht. Maar in de New Age betekent zelfontplooiing dat we naar onszelf toegroeien. We moeten ons eigen innerlijke zelf ontdekken. We raken op onszelf geconcentreerd. De Bijbelse wedergeboorte, die we ervaren als we Jezus als Heer van ons leven aannemen, wordt in de New Age tot reÔncarnatie, een nieuwe geboorte als een ander leven op aarde.

Verdraaiing

Zo worden dezelfde bijbelse verhalen wel gebruikt, maar verdraaid. "Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien."(Gal.1:7) Het paradijsverhaal wordt bijvoorbeeld van een verhaal over de zonde, tot een bewustwordingsproces.Het ÈÈn lijkt soms net op het ander. De schrijfster las dat yogi's zeggen zelf het goddelijke te zijn. En lezen we niet in de Bijbel dat we als mens naar Gods beeld geschapen zijn? Het op God gelijken betekent echter geenszins dat wijzelf God worden, zoals de yogi wil. Wij blijven schepselen. Gelijken op is niet identiek zijn aan, of zich gelijk stellen met. De satan zei: Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijk stellen".(Jes 14:14)

Tenslotte wordt de Bijbel zo verdraaid uitgelegd, dat wij de Bijbel verkeerd begrijpen en zij, de mensen van New Age pas goed de Bijbel begrijpen! Zij zijn de ware Christenen. Zo wordt het Christelijk geloof geÔmiteerd.

Beloften

Als God, biedt ook satan mooie beloften aan. Hij "zegent", biedt heil en bevrijding aan. In het paradijs beloofde hij: "Als je van de vrucht eet, wordt je aan God gelijk". En hij beloofde Jezus: "Als je mij aanbidt, zal ik U alle heerlijkheden van de wereld geven." Het heil en de bevrijding krijgen in het moderne theologische denken een heel andere betekenis. Bevrijding wordt tot bevrijding, niet van de eigen zonde, maar uit de onderdrukkende structuren. Feministen vullen aan: de onderdrukkende structuren van mannenoverheersing.

De yogi's misleiden door hun bijbels aandoend taalgebruik. Ze dragen het ideaal uit van de liefde Gods. Maar ook de liefde krijgt een andere inhoud. Het wordt tot liefde zonder normen. Alles moet je goed vinden, terwijl de liefde Gods functioneert in een verbond van afspraken. De religie van satan kent idealen. Begrippen zoals offeren en onthechting worden gebruikt. Terwijl het bij de opoffering in het Christelijk geloof gaat om toewijding aan een persoon, n.l. Jezus Christus, streeft men er in de yoga naar, zelf een supermens te worden, die van alles onthecht is. Het Bijbels taalgebruik wordt ook geÔmiteerd door te beloven dat we de zonen van God kunnen worden, geleid door de geest. Maar het gaat wel om een andere geest dan de Heilige Geest.

De imitatie van christus

Zelfs de persoon van Christus wordt geÔmiteerd. Het beest had twee horens, als die van het Lam. Christus waarschuwde zelf voor de schijn-messiassen, die zouden optreden. De valse profeten doen net alsof ze zelf Christus zijn.

In het laatst der dagen, waarin we de manifestatie van de antichrist kunnen verwachten, moeten we vooral waakzaam zijn. In de t.v.-gids van de E.O. Visie stond een interview met een ex-New Age priester, Wil Baron. Hij maakt er melding van, dat demonen zich als Jezus presenteren. Op een bepaalde dag verscheen er een lichtende gestalte, die zich bekend maakte als Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, de Koning der koningen, de Heer der heren en het Hoofd van alle goeroes en geestelijke gidsen.

In werkelijkheid ging het om een demon, die zich als Jezus had vermomd. Satan doet zich voor als een engel van het licht. Daarom is het ook zo nodig om te weten wie Jezus Christus werkelijk is, om de vermomming te herkennen. We moeten weten dat Hij is:

  1. Het Vleesgeworden Woord van God.
  2. De Eniggeboren Zoon van God. We hoorden dat satan, dit ook brutaalweg kan beweren.
  3. Hij voor onze zonden is gestorven.
  4. Hij is lichamelijk opgestaan.
En bovenal is het belangrijk te weten hoe Hij terugkomt. De New Age- Messias komt als een wereldleider. Will Baron gelooft dat de satan zelf een soort menselijke gestalte zal aannemen en plotseling in de wereld zal verschijnen met een grote uitstraling en grote macht en dan zal beweren Messias te zijn.

Sri Aurobindo, mijn ex-goeroe, beweerde dat de messias op aarde zou terugkomen in een nieuw lichaam, op supramentaal-occulte wijze gemaakt. We lezen in Openbaring, hoe twee beesten op mysterieuze wijze verschijnen, uit de aarde en de zee. Laten we daarom waakzaam zijn met betrekking tot alle wonderen die gaan gebeuren. Door zijn wonderen zal de antichrist de wereld verleiden. "En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van de Heer".(Op.13:14)

Christus daarentegen komt terug met Zijn engelen, op de wolken, met macht en majesteit. "En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere". (Mat 24:30,31)
drs. Martie Dieperink.
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: New age en occultisme