Karma, de theologie van de slang

 

KARMA: DE THEOLOGIE VAN DE SLANG

door Jan Vossen

Hoofdstuk 1 De leer van Karma of: De evolutietheorie van het bewustzijn.

De leer van Karma is een religieuze leer of wereldbeschouwing, die zegt, dat de mens in wezen een vonkje goddelijk bewustzijn is. Ooit aan het begin der tijden is dit vonkje van God (het al of het Goddelijke Bewustzijn) afgesplitst (zonde-val) en de materie in gedoken. Gevangen in de materie begint dit vonkje aan een bijna eindeloze cyclus van in een bepaalde vorm geboren worden (in de materie komen), sterven en opnieuw geboren worden. Deze kringloop staat ook bekend als de leer van de reïncarnatie.

Tijdens deze "levens" doet deze "vonk" allerlei ervaringen op, waardoor het vonkje geslepen of ontwikkeld wordt. Het ontwikkelt zich via allerlei "stadia". Zo is er het minerale stadium - "levenloze" stof -. Steen, water, elementen, alles bevat volgens deze leer een vonkje goddelijk bewustzijn. Na een miljoenen jaren durende periode komt een "hoger" stadium waarin via het "plantaardige", het "dierlijke" het "menselijke" en het "geestelijk menselijke" uiteindelijk het "goddelijke" bereikt wordt. Het stadium - mens - is in feite een van de laatste treden in deze "evolutie theorie" van "het bewustzijn". Pas in de vorm van een mens heeft deze vonk of ziel de mogelijkheid "goddelijk" te worden en zo terug te keren tot zijn oorspronkelijke staat.

Behalve periodes ln het lichaam, of in de materie, maakt de vonk steeds uitstapjes buiten de materie, waar een geestelijke of 'spirituele' fase doorlopen wordt. Dit zou onder andere een verklaring zijn voor het bestaan van allerlei lage geesten of "demonen". Dat zijn dan bewuste vonkjes die nog niet "zover" ontwikkeld zouden zijn. Andere geesten zijn "hogere" geesten, zelfs geestelijke 'meesters' die de geïncarneerde zielen zouden begeleiden of leiden. In de spiritistische kringen worden die ook wel 'gidsen' of geleidegeesten genoemd.

(sommige Karma aanhangers laten deze 'geesten'- deels buiten beschouwing. Zij geloven in onmiddellijke incarnatie in nieuwe materiële vorm zonder geestelijke tussen fase.)

Karma de wet van oorzaak en gevolg.

Het eigenlijke Karma bestaat hieruit, dat elke vonkje bewustzijn negatieve en positieve ervaringen op moet doen. Ervaringen van gekoesterd worden en gemarteld, geliefd en gehaat, overvloed en armoede doormaken en door deze ervaringen gelouterd worden. Ook het plegen van allerlei, zelfs onnoemelijk, kwaadaardige daden, maar ook heldendaden van zelfverloochening en opoffering zijn hiervoor noodzakelijk en dus van evenveel waarde.

In overleg met en onder leiding van een hele hiërarchie van geestelijke machten met aan het hoofd de zgn. Allerhoogste, zo men wilt "God", stippelt dit vonkje of deze ziel zijn plan uit om deze ervaringen te ondergaan en "kiest" of "vormt" zo zijn eigen leven.

Alle lijden en ook alle goeds dat je overkomt in dit leven is dus deel van dit "plan", waarin je moet ervaren wat het is, dat jij zelf ooit anderen aangedaan hebt. Uiteindelijk zou je dan leren wat dat betekent, heb je alle goed en kwaad ervaren en ben je in staat alles te vergeven en 'los te laten'.

Dit stadium leidt dan tot een onthechting, een opgeven van alle begeerte of verlangen, waardoor het uiteindelijk niet meer nodig en zelfs niet meer mogelijk is, om nog langer te incarneren. Je verdere evolutie vindt plaats als "spiritueel" of "geestelijk" wezen. Uiteindelijk wordt je dan "vergoddelijkt" of opgenomen in het "Goddelijke" oer-bewustzijn, Nirvana of iets dergelijks. Dan is je eigen identiteit verzwolgen in de grote zee van "het goddelijke".

Karmische <-> niet-karmische religies

Alle religies ter wereld, behalve de Christelijke en de Joodse (en de van hen afgesplitste takken) blijken zich bij nadere bestudering op de een of andere manier op dit karmische wereldbeeld te baseren. Met name de Hindoe en allerlei neo-hindoe religies als taoosme, sjamanisme, holisme, Boeddhisme, Soefi en spiritisme, theosofie en antroposofie vinden hierin hun wortels. Sommige van deze stromingen beweren Christelijk te zijn, maar herinterpreteren Bijbelse termen of begrippen in termen die eigenlijk dit karma - denken omhelzen.

De leer van Karma is op zichzelf een logische leer, geeft een voor het menselijk denken afgeronde en voorstelbare verklaring van de werkelijkheid. Vandaar dat deze leer ook door veel intellectuelen in het Westen geaccepteerd wordt. Het bevredigt het menselijk denken, de behoefte aan logica. Maar de leer van Karma is vooral een poging zin te geven aan het leven op aarde en van het vele lijden dat we op deze wereld om ons heen zien, of zelf aan den lijve meemaken. Veel mensen ervaren een soort rust, of vrede of acceptatie van het lijden in, doordat ze menen het te begrijpen en er zo een zin aan kunnen geven. Maar acceptatie is nog niet hetzelfde als verlossing.

Ook de Islam en de Jehova getuigen vallen buiten de karmische theologie. Maar dit zijn dan ook voor een groot deel min of meer verminkte versies van Christendom en Judaisme.

Een 'goed' mens zijn. De weg naar zelfverlossing?

Al deze "karmische" religies komen tot een aantal "zedelijke" leerstellingen of aanbevelingen, die uiterlijk lijken op de Christelijke. Ook zij prijzen deugden aan als vergeving, verdraagzaamheid, liefde, geduld, rechtvaardigheid, eerlijkheid, naastenliefde etc. Sommige aanhangers zijn dan ook best in staat deze deugden voor de ogen van de mensen uit te oefenen en vinden daarom alom respect en waardering in de wereld. Als je de geschiedenis van deze religies napluist, zie je overigens meestal dat 'goede werken' pas ingevoerd zijn na confrontatie met de een of andere vorm van Christendom of Jodendom. Uit vrees de greep op de grote massa gelovigen te verliezen zijn de Goeroe's net gaan doen alsof ze dat zelf ook altijd al gevonden hebben. In de historische 'religieuze' boeken die hieraan ten grondslag zouden liggen, kom je het aspect naastenliefde echter meestal helemaal niet tegen!

Maar het grote verschil is, dat deze religies deze deugden als een moeizame verworvenheid van de ziel zelf beschouwen en als een voorwaarde voor de uiteindelijke verlossing (of "verlichting" zoals deze meestal aangeduid wordt). In diepste wezen is verlossing dus een resultaat van de innerlijke ontwikkeling van de ziel zelf. Het gaat om "zelf" verlossing. Zelf-realisatie wordt dit ook wel genoemd. Daarmee bedoeld men het realiseren van de 'goddelijke' mogelijkheid die in het zelf zou liggen opgeslagen.

Het geloof in Karma en reoncarnatie zijn zo de pijlers, de grondslagen van een compleet geestelijk gebouw, zeg maar een wereldbeschouwing. Leraren, kunnen hierbij een rol spelen als geestelijke herders, opvoeders, leiders, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Niemand kan het voor je doen. (Elke leraar is ook in te passen, in te kapselen in dit systeem, Jezus en Boeddha, Hitler en Bhagwan, ze passen er allemaal bij, ze hebben allemaal 'waarde' als 'leraren')

Een "goed" mens zijn. Het werk van Jezus!

Het Joden- en Christendom zijn hier fundamenteel anders. Efezikrs 4:20 "Maar gij, geheel anders"

Bij Joden en Christenen in zijn oorspronkelijke niet verwaterde of verminkte vorm, zien wij een wereldbeeld waarin geen plaats is voor reoncarnatie of Karma. Onmogelijk. Karma en reïncarnatie gaan tegen de grondvesten van het Christelijk/Joodse geloof in.

De Bijbel leert dat de mens een schepping van God is. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van een 'val' van een stukje goddelijk bewustzijn, maar een bewuste gekozen en gewilde scheppingsdaad van een geestelijk wezen God El-Elohim, dat precies wist wat het deed, waarom het dat deed en waarvoor het dat deed. Dit geschapen schepsel Mens, had een lichaam, een geest en een ziel, die volmaakt en volledig goed geschapen waren. Maar deze volmaakte Mens keerde zich tegen zijn schepper, met als gevolg dat deze verminkt en bedorven raakte, naar geest ziel en lichaam en dat geestelijk "stierf" als gevolg van bederf door de zonde. De Mens, die als vertegenwoordiger en afbeelding van God met macht en gezag bovenaan de geschapen aarde en 'materie' en de hele aardse schepping geplaatst was, sleepte deze hele aan hem toevertrouwde schepping mee in zijn val.

Geen lijden, geen gebed, geen goede bedoelingen, door niets is de mens in staat zich uit deze gevallen staat op te heffen. Alleen de genade van God de almachtige Vader kan de mens uit deze gevallen staat herstellen.

Deze genade is beschikbaar voor iedereen, die tot erkenning kan komen van zijn positie t.o.v. God, van zijn zondige natuur en die de vergeving en het verlossingsplan die God schenkt wil aanvaarden. Deze vergeving is alleen mogelijk door de erkenning dat Jezus Christus in jouw plaats de "straf" of de gevolgen van jouw zondige natuur heeft gedragen aan het kruis van Golgotha.

Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Verlossing is niet het resultaat van eigen werk of ervaringen maar volledig afhankelijk van de wil en werk van God. De boven beschreven 'christelijke' deugden zijn niet de weg of voorwaarde tot verlossing, maar het zichtbare resultaat, het gevolg van deze verlossing. Hierin kan men het herstellende werk van God in de mens aanschouwen. Niet omdat de mens goed is komt hij tot God, omdat God goed is, komt Hij tot de mens en herstelt het goede in de mens, voorzover de mens daarvoor open wil staan. God ontvangt de eer hiervoor. Niet de 'goede' mens, hoezeer ook gewaardeerd of geprezen door de buitenwereld.

Karma en reïncarnatie stellen de mens en God in wezen op gelijke hoogte. Ze prediken de God-mens als resultaat van 'goede werken'. Yoga, oefeningen, meditatie speciale (liefst geheime) inwijdingen, rituelen, initiaties etc. zouden helpen om een 'spiritueel' mens te worden.

Kolossenzen 2:20-23 "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen der mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees."

Christendom, Judaisme en Islam stellen de mens onder en volledig afhankelijk van God. Dit is een visie, waar de moderne mens, die niets en niemand boven zichzelf wil zien niet tegen kan.

De Bijbel als maatstaf

In het hierna volgende gedeelte wil ik een aantal argumenten tegen de leer van Karma op een rijtje zetten. Ik fundeer me daarbij op de Bijbel als zijnde Gods geopenbaarde woord. Ik geloof de Bijbel omdat ik geloof in een Schepper, die hemel en aarde kon maken en dzs ook in staat is Zijn wil en Zijn gedachten rechtstreeks en in voor ons begrijpelijke taal openbaar te maken.

2 Thimotheus 3:16 "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle werk volkomen toegerust."

Efeziërs 6:17 "het zwaard des Geestes, dat is het woord van God."

Hebreeën 4:12 "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... en het schift overleggingen en gedachten des harten."

2 Petrus1:20 "Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken."

Johannes 15:3 "Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb."

Karma gelovigen zullen zeggen: "maar God heeft nog wel meer geschriften geïnspireerd als de Bijbel alleen." (En denken daarbij aan andere als 'heilig' beschouwde boeken)

Dat is in theorie mogelijk, zou kunnen, maar wanneer geschriften volkomen tegen de geest en de boodschap van de Bijbel ingaan, denk ik dat ze niet van God zijn. Als er een God is, dan is die God waarheid en spreekt zichzelf niet tegen. Anders is Hij niet waard God genoemd te worden.

1 Joh.4:1-2 "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God."

1 Cor.8:5-6 "Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde - en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte - voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem."

* * *

Hoofdstuk 2 Karma: fundament of dwaalleer?

Alle 'geestelijke' leraren die op een of andere manier in Karma geloven, maken Karma tot het fundament van hun leer. Uiteindelijk wordt alles verklaard en zin gegeven vanuit, door en in Karma.

Jezus Christus, die zoveel praktische, kleine en grote fundamentele waarheden gesproken heeft, over zowel het dagelijks leven, als over zaken van leven en dood, heeft zich nergens voor de leer van Karma uitgesproken.

Als Jezus, die heeft gezegd, 'IK BEN DE WAARHEID, DE WEG EN HET LEVEN'(Johannes 14:6), ook maar een greintje van waarheid in de leer van Karma had gevonden, had ook Hij er zich ongetwijfeld ook op gebaseerd en er meerdere malen over onderwezen. (Hoogst waarschijnlijk was de Karma leer ook in zijn tijd in Juda bekend).

Wel zijn een aantal Schrift-plaatsen te vinden waarin Jezus zich uitspreekt tegen karmische ideeën of principes. Dit zal ik verderop in het artikel uitwerken.

Verder is een groot deel van de wereldbeschouwing van de Bijbel uiteengezet in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Numeri. Deze eerste vijf boeken worden algemeen toegeschreven aan Mozes. De jonge Mozes was een Israëlische jongen, die aan het koninklijk hof van Egypte opgevoed werd en een opleiding als van een Egyptische prins genoot. Daar hoorde ondermeer een volledige scholing in Egyptische 'mysteriën', priesterschap en wereldbeschouwing bij. Het is alom bekend dat de reïncarnatie gedachte een centrale plaats in de Egyptische leer innam. De eerste vijf boeken van de Bijbel zijn echter een volledige breuk met het Egyptische denken over lichaam, geest, de ziel en de dood. Er is geen enkele gedachte in terug te vinden die gebaseerd is op Egyptische leringen over reoncarnatie en leven na de dood, zoals die bijvoorbeeld in het Egyptische dodenboek terug te vinden zijn.

Niet voor niets wordt zeer uitgebreid het verhaal verteld van de verlossing van de Israklieten uit Egypte. Ze worden niet alleen uit de fysieke slavernij, maar vooral ook uit de geestelijke knechting uit het geestelijke godsdienstige systeem (karma denken?) verlost. Het is bepaald geen toeval dat vele "scholen" en therapeuten die zich met Karma en reïncarnatie bezighouden zich van Egyptische religieuze namen en symbolen bedienen (denk bijv. aan uitgeverij Ankh-Hermes). Ze voeren bewust het stempel of vaandel van de Egyptische 'mysterie' godsdiensten in zich, omdat ze in wezen een terugkeer naar de Egyptische afgodsdienst voorstaan.

De leer van Karma wordt echter wil uiteengezet in de Bijbel. Het is namelijk de leer van de slang die Eva verleidt in het paradijs. Dit hoop ik in de loop van dit stuk aan te tonen.

Reïncarnatie-leer: het fundament van Karma.

Het fundament van de leer van Karma is de leer van reïncarnatie. Zonder reïncarnatie is de hele idee van Karma onzinnig. De essentie van de reoncarnatie leer is de onsterfelijkheid van de ziel. Zonder het bestaan van een onsterfelijke ziel kan reoncarnatie niet bestaan en dus Karma niet bestaan!

Zo leert de slang aan Eva:

Genesis 3:4 "Gij zult geenszins sterven"

God had echter heeft gezegd:

Genesis 2:17b "want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven."

Wie sprak de waarheid?

Jezus zegt over de onsterfelijkheid van de ziel:

Mattheus.10:28 "En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, lichaam en ziel, kan verderven in de hel."

Dus blijkbaar is er inderdaad:

A- een ziele leven los van of buiten het lichaam, en

B- er bestaat wel degelijk een soort dood of verderf voor zowel de ziel, als het lichaam.

Alleen God is in staat deze "dood" te doen plaatsvinden.

Lucas 12:5 "Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen."

In Openbaring 20:14,15 wordt dit verder toegelicht:

Openbaring 20:14 "En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs."

Jezus spreekt hier in deze verzen heel nadrukkelijk over een dood voor de ziel. Hij legt er zelfs zoveel nadruk op, dat Hij aangeeft, dat je er echt alles voor over moet hebben om deze dood te ontgaan.

Mattheus 18:7-9 "Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee de mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werpt hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden."

Voor aanhangers van de Karma leer is dit onzin. Wat je gezondigd hebt, boet je later immers weer uit. En bij je nieuwe incarnatie krijg je een nieuw lichaam. Met iin voet ten leven ingaan is karmisch onzin. Je sterft niet en je krijgt op den duur toch een nieuw lichaam. Met een of twee voeten, afhankelijk van het Karma dat je uit te boeten hebt.

Geest of materie eerst?

Verder is een essentieel onderdeel van de leer van Karma, dat de mens allereerst bestaat uit een 'goddelijke vonk' of 'geest' zo je wilt, die dan incarneert in het vlees, een verdichting, een omhulsel aanneemt. In Karma bestaat de mens dus eerst uit 'geest'. 'vlees' oftewel stof, materie is het tweede, het daarna komende 'verschijnsel', de verdichting.

In de Bijbel staat dit precies andersom.

Genesis 2:7 "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen."

Eerst het stof (de materie of 'vlees'), pas daarna de levensadem of geest.

Johannes 3:5b-6 "tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest."

Een persoon ('vlees' inclusief ziel en denken en zelfbewustzijn bestaat blijkbaar al) moet nog uit de Geest geboren worden. Het vlees is er dus al, de geest, is alleen nog een mogelijkheid, komt pas na het vlees. Vlees is vlees en Geest is geest. Er is een absolute scheiding tussen beide. Dus geen: vlees is de verdichting, of omhulling van de al bestaande geest.

1Corinthiers 15:44b-46 "Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam (Jezus Christus) een levendmakende geest. Doch het geestelijke KOMT NIET EERST, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel."

Weliswaar wordt hier in eerste instantie over een geestelijk begrip gesproken (vlees is meer een bepaalde egoostische geesteshouding dan het lichaam van vlees en bloed), maar gezien de beschrijving bij het scheppingsverhaal, lijkt mij dit ook de materikle, of natuurlijke gang van zaken bij de schepping. Precies omgekeerd als bij het Karma mens-beeld dat beweert dat eerst de geest bestond en later pas de materie.

De mens heeft maar 1 leven.

Hebr. 9:27 "En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel."

Dit Bijbelvers verklaart onomwonden dat mensen maar iin aards leven hebben.

Ook andere schriftplaatsen gaan zo van dit denkbeeld uit, dat alleen al de gedachte aan reoncarnatie belachelijk is voor de schrijvers van de Bijbel.

2 Samuel 12:23 "Maar nu is het dood - waarom zou ik dan vasten? Kan ik het nog doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug." (David over de dood van zijn uit overspel geboren zoon.)

Karma leraren redeneren dit weg met de bewering dat het oordeel een soort evaluatie, een beoordeling is na het aardse leven. Daarna begint de cyclus gewoon weer opnieuw. Dus leven, oordeel en opnieuw leven, opnieuw een oordeel etc.

De Bijbel leert dat de doden opgewekt zullen worden op de dag des oordeels. Dit is overduidelijk een bepaalde voor de hele mensheid geldende iin en dezelfde dag.

2 Petrus 3:10 "Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden."

Openbaring 20:13 "En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in haar waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken."

Volgens de reoncarnatie leer kan de zee of het dodenrijk helemaal geen doden in zich bewaren. Alle zielen leven door, of aan deze zijde, in een lichaam, of aan gene zijde, als geest.

Bij een laatste oordeel zoals in de Bijbel beschreven, zou grote verwarring ontstaan, als gereoncarneerde zielen geoordeeld moesten worden. Welk van al die vele levens geldt dan? En welke persoon van die duizenden die men geweest zou zijn is men dan. Man of vrouw, moordenaar of vermoorde, slachtoffer of beul? Men is het allemaal geweest. Dus wat valt er te oordelen? Karma ontkent dan ook een uiteindelijk oordeel en is daarom fundamenteel anti-bijbels en anti-christelijk.

* * *

Hoofdstuk 3 Karma, De vrucht van kennis van goed en kwaad

Karma leert dat de ziel door allerlei ervaringen van goed en kwaad heen gaat, en zo "gezuiverd" zou worden, tot een "hoger" bewustzijn en uiteindelijk tot een "goddelijke" staat zou geraken. Deze goddelijke staat wordt ook wel verlichting of Nirwana genoemd. Dit is echter exact de ideologie die de slang in het paradijs aan Eva leert.

Genesis 3:5 "maar God weet dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en GIJ ALS GOD ZULT ZIJN, KENNENDE GOED EN KWAAD."

Discussie over het al of niet letterlijk nemen van deze teksten is niet zo zinnig. Waar het om gaat is dat hier de leer van Karma uiteengezet wordt en vooral, dat die beschreven wordt als zijnde de leer van de slang en niet van God.

God verbiedt de mens te eten van de vrucht van kennis van goed en kwaad. De uiteindelijke weg van Karma is in wezen het eten of ervaren van de vrucht van kennis van goed en kwaad en het doel daardoor goddelijk te worden.

Gen. 2:17 "maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven."

Het is heel duidelijk dat 'boom' hier staat voor een bepaalde leer of wereldbeschouwing. Alleen een wereldbeschouwing geeft bepaalde vruchten van kennis. Aangezien de vrucht van de boom kennis is en geen sinaasappel, mag men veronderstellen dat boom hier als beeld voor een geestelijk begrip gebruikt wordt. Als men anders, met een andere wereldbeschouwing, naar de werkelijkheid kijkt, zal men ook andere 'vruchten' plukken van deze kennis. Een pessimist kijkt heel anders naar het leven als een optimist en dat heeft gevolgen voor wat deze persoon bereikt of tegenkomt in het leven.(vrucht=resultaat, oogst, opbrengst)

Het 'goddelijke inzicht' verleiding of verlichting?

Alle volgelingen van de Karma-leer, al of niet New-Age, streven op de een of andere manier naar het bereiken van een goddelijk bewustzijn of weten. zij verlangen ernaar wijs te worden.

De slang weet dat dit de zwakke plek van de mens is.

Gen. 3:6 "En de vrouw zag, dat de boom begeerlijk was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht (=kennis van goed en kwaad!!!) en at, en zij gaf ook haar man."

Jezus benadrukte nooit het streven om wijs in de zin van kennis te worden:

Matt.5:3 "Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen."

Matt. 11:25 "Ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard."

Pred. 1:17 "Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat ook dit najagen is van wind."

Voorzover de Bijbel wijsheid erkent, is dat de wijsheid om God op zijn woord te geloven en te gehoorzamen.

Psalm 119:99-100 "Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen."

Joh. 14:15 "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren."

Joh. 14:21 "Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."

Het Evangelie dat Jezus Christus predikt, gaat niet over begrip en wijsheid in de vorm van kennis, maar meer over een eenvoudig maar diep vertrouwen en geloof in Jezus. Niet door wijsheid of geestelijke ontwikkeling, maar door geloof in Hem en door Hem te leren kennen zoals Hij is, is er verlossing mogelijk.

Voor de rijken, en de wetgeleerden, die zichzelf een hogere kwaliteit toekennen dan de rest van de mensen, op grond van hun eigen inzicht, hun geleerdheid of wijsheid, hun intelligentie en goede opleiding, was dit een niet te verteren zaak.

Ook voor de tegenwoordige hoog-opgeleide westerse mens, de succesvolle, de goeroe of moderne theoloog is het een moeilijk te verteren zaak, dat het gaat om GELOOF en alleen geloof in de persoon Jezus Christus, en in niemand anders.

'Geheime Kennis': een middel tot machtsmisbruik

Voor machthebbers, ook voor 'geestelijke' machthebbers is het een gruwel dat iedereen buiten hen om tot dat geloof zou kunnen komen. Dan is niemand meer van hun inzicht of diensten afhankelijk en valt de basis onder hun macht uit.

Liever bouwt men een priesterstand of een 'geestelijk' leiderschapssysteem om het geloof heen. Wie twijfelt aan de leider of aan de priester wordt uitgestoten of (helaas nog steeds) vermoord. De Rooms-katholieke kerk verbood eeuwenlang zelfstandige bijbelstudie door leken. Ook sektes zoals van Jehova's getuigen, Moonies Mormonen etc. hebben een systeem bedacht om de bijbelstudie van hun leden onder strikte controle van de leiders te houden.

Jezus waarschuwde hiertegen:

Mattheus 23:7b-12 "Gij zult u niet Rabbi (Hebreeuws voor meester) laten noemen; Want iin is uw Meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want iin is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want iin is uw Leidsman, de Christus. Maar wie onder u de grootste is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen zal verhoogd worden."

Voor de eenvoudige, de nederige, de tekortschietende mens is het minder moeilijk, om zijn meerdere in Jezus te erkennen. Vandaar o.a. ook Jezus uitspraak dat het moeilijker is voor een rijke het koninkrijk der hemelen binnen te gaan dan voor een kameel door het oog van de naald te kruipen.

(Er was een poortje in de stadsmuur van Jeruzalem, waar kamelen buiten de normale uren naar binnen konden. Maar dan moest alle waardevolle last eraf gehaald worden, en het beest moest op z'n kniekn naar binnen schuifelen. Een hele opgave voor zo'n trots hooghartig kijkend dier.)

In de praktijk blijken veel 'zondaars' makkelijker en diepgaander tot bekering te komen, dan mensen die menen het allemaal wel goed gedaan te hebben in hun leven.

Mattheus 9:11-13 "En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer van node, maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."

* * *

Hoofdstuk 4 Karmische schuld

Er zijn twee plaatsen in de Bijbel, waar Jezus rechtstreeks gevraagd wordt of er een soort "karmische" oorzaak is voor een bepaald lot dat iemand treft. In beide gevallen ontkent Jezus glashard het bestaan van een karmische oorzaak.

Johannes 9:1-3 "En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden."

Karma legt de oorzaak van elk gebrek, tegenslag of ongeluk in een of andere onvolkomenheid, of in vorige levens begaan kwaad dat uitgeboet moet worden in dit leven. Zonde is voor haar slechts het nog niet bereikt hebben van de "verlichte" staat. Volgens de Karma-leer zou deze man of zijn ouders iets op hun kerfstok gehad moeten hebben, waardoor ze dit lijden nu moeten ondergaan. Jezus ontkent het.

Het zijn de Farizeekrs, die Jezus leer verwerpen, die de man later toch van een speciale 'karmische' schuld betichten, zelfs al onderschreven de Farizeeërs het principe van Karma helemaal niet.

Mattheus 13:1-5 "Tezelfdertijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Gallileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Gallileërs groter zondaars waren dan alle andere Gallileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen (hier spreekt hij weer over de 2e dood zoals beschreven in Openbaring) Of meent gij, dat de achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen."

Hier zegt Jezus dat er geen rechtstreeks verband tussen een bepaalde schuld en een bepaald lijden is, zoals het Karma veronderstelt. Vooral het Oosterse denken over Karma is helemaal doortrokken van dit onontkoombare schuld denken. Liefdeloze onverschilligheid t.o.v. het lijden van de naaste is een van de gevolgen van deze ideologie. Je moet iemand die lijdt dan ook niet helpen, want deze persoon moet zijn Karma uit een vorig leven uitboeten. Je mag het doen om zelf een 'beter' Karma op te bouwen, maar de ander heeft er uiteindelijk toch niets aan, want dan moet hij dat in een ander leven weer uitboeten!

In het Westen word een meer 'westerse' vorm van karma gepredikt. Deze ontkent gewoon het bestaan van elke schuld en/of zonde. Dat is te ongemakkelijk in ons goed gevulde leventje, waarin we onbelemmerd willen streven naar de vervulling van elke begeerte die ons maar 'plezierig' voorkomt. Door de leer van Karma hoef je je niet te bekeren of te verootmoedigen voor God. Ga je gang maar, het komt allemaal weer goed. Vooral de hindoe leraren van de 'Tantra' richting (Bhagwan e.a.) leren deze vorm van 'yoga' en vinden daarom gretig ingang bij de westerse mensen en dan vooral het rijke / intellectuele deel.

Ook deze opvatting wordt door Jezus weersproken.

Mattheus 12:36 "Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden."

Zelfverlossing: een hopeloze zaak

Een van de leerstellingen van Karma is, dat ieder mens dat goddelijke stadium uiteindelijk toch wel bereikt, ook al doet ie er miljoenen jaren over.

De essentie van de Bijbel is dat Jezus ons verlost heeft van de zonde, doordat Hij de straf voor ons droeg.

Het verhaal van Abraham bijvoorbeeld, is het verhaal van een mens die zoals toen gebruikelijk bij de afgodsdiensten uit zijn tijd, de opdracht krijgt zijn eigen zoon te offeren. God laat hierin zien dat Hij volkomen anders is dan de afgoden. Abraham hoeft zijn zoon niet te doden en God kondigt aan dat Hijzelf voor een waardig offerlam zal zorgen. Oftewel het probleem van zonde en schuld Zelf op zal lossen.

Hij heeft voor de gehele mensheid zichzelf of het meest innige van zichzelf als offer gebracht in de persoon van Jezus Christus.

De essentie van Jezus verblijf op aarde was niet de leer die Hij gepredikt heeft, hoe nuttig en leven gevend ook, niet de prachtige woorden, niet de morele hoogstaande richtlijnen voor ons leven, zoals de 'moderne' theologen ons willen laten geloven, zelfs niet het geweldige voorbeeld van liefde en onzelfzuchtigheid dat Hij ons voor geleefd heeft, maar het offer dat Hij aan het kruis heeft gebracht.

HIJ IS VOOR ONS GESTORVEN ZODAT WIJ NIET MEER HOEVEN TE STERVEN.

1 Corinthiërs 1:18-24 "Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, DOCH WIJ PREDIKEN EEN GEKRUISIGDE CHRISTUS, voor de Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods."

Romeinen 3:21-25 "Thans echter is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed."

Karma daarentegen leert zelfverlossing, iemand anders kan jouw Karma niet dragen.

God zegt in Zijn Woord dat Hij dat wel kan, en bovendien dat Hij de enige is die dat kan en niemand anders.

Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij aan het kruis hing en zei: "Het is volbracht" (Johannes 19:30)

Johannes 3:16-18 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behoude worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God."

Let hierbij op het vreemde gebruik van wordt, toekomstige tijd en is, voltooide tijd. Wie in Hem gelooft, WORDT niet veroordeelt, wijst naar een toekomstige gebeurtenis (De dag des Oordeels) Wie niet gelooft, IS (voltooide tijd) reeds veroordeelt. Dit oordeel is blijkbaar al besloten. Het vonnis over de wereld en de mens is reeds geveld, (indien gij daarvan eet... zult gij sterven!), vanwege de zondige staat waarin ze verkeer is de veroordeling het normale rechtsgeldige gevolg, maar nog niet voltrokken.

Jezus werk was en is nog steeds, degenen die Hem willen volgen redden van dat oordeel dat reeds over de wereld geveld is. Maar de dag van dit oordeel zal onontkoombaar komen. En dan is het afgelopen met redden. Dan krijgt ieder loon naar werken.

Scheiding der zielen

De Bijbel zegt onomwonden dat er een scheiding aangebracht zal worden tussen de mensen (zielen) die het eeuwige leven zullen bekrven en de mensen (zielen) die de eeuwige dood, of het eeuwige verderf, duisternis tegemoet zullen gaan.

Mattheus 25:31-46 "Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon der heerlijkheid. En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, En Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, bekrft het Koninkrijk,.......

Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.....

En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven."

Dit is voor de meeste 'normale' mensen haast niet te verteren. Voor Karma adepten een 'godslasterlijk' idee. Mensen kunnen het niet rijmen met de liefde en genade van God de Vader. Maar God is niet alleen liefde en genade, Hij is ook volkomen rein, heilig en volkomen rechtvaardig.

Sommige mensen zeggen, dat gedreig met de hel, dat komt uit het oude Testament, dat is de strenge, onbarmhartige God van de Joden. Maar de hel wordt in het oude Testament niet genoemd.

Het is Jezus Christus in het Nieuwe Testament die over de hel en het eeuwige verderf spreekt, en met grote nadruk en bezorgdheid. Want Hij was gekomen om zoveel mogelijk mensen dit oordeel te besparen.

Later, als Hij voor de tweede maal komt, dan pas zal het oordeel definitief tot uitvoer worden gebracht. Dan komt Hij ook niet meer als nederig en lijdend mens, om mit de mensen te lijden en hun lijden op zich te nemen. Dan komt Hij als God in alle Goddelijke Macht en Majesteit.

Dit is de leer van Jezus Christus, die zei:"Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Hij zei niet zoals alle goeroes en 'heilige mensen' ik wijs jullie de weg, maar ik BEN de weg en de waarheid. Ieder mens zal vroeg of laat de keuze moeten maken, of hij deze Jezus gelooft of dat hij hem verwerpt als aanmatigende leugenaar, zoals de Farizeekrs deden.

Johannes 14:23 "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

* * *

Hoofdstuk 5 Is God voor het lijden verantwoordelijk?

Karma "theologen" redeneren vaak dat, omdat God almachtig is, er dus niets kan gebeuren zonder dat Hij dat wil. Dat betekent dat God (voorzover Hij bestaat en door hen vaak als een blinde, onbewuste kracht beschreven wordt) dus ook verantwoordelijk is voor alles, ook de gruwelijkste dingen die op deze aarde (al of niet in Zijn naam) gedaan worden of gebeuren.

Dit getuigt van een heel star en rechtlijnig Gods beeld. Men kan niet geloven dat een God die alles weet, en alles kan, een schepping kan crekren met een soort van open mogelijkheid erin. Waarin schepsels zelf echte keuzes en mogelijkheden hebben en in die zin met God samen mee mogen scheppen aan dat wat daaruit voortkomt. Of God weet alles volgens een star onwrikbaar model, en dan is er geen verandering mogelijk, of er is geen God, en alles is Chaos.

De werkelijkheid van God gaat echter al het rechtlijnige denken van mensen te boven. Bij God is het vaak en... en,,, niet of... of.. Hij weet en kan alles, en laat toch de keuze aan ons open. Maar als God volkomen goed, heilig, rechtvaardig, liefde enzovoort is, dan betekent dat, dat Zijn wil, Zijn plannen, Zijn wetten en regels ook volkomen goed, heilig, rechtvaardig, liefdevol etc. zijn.

Maar de Bijbel, het geopenbaarde woord van God, verhaalt van een lange geschiedenis van ongehoorzaamheid van mensen. Zij overtreden voortdurend Zijn wetten, wijzen Zijn genade af en gaan letterlijk en figuurlijk tegen Zijn wil in.

Zelfs de meest grote Bijbelse Gods mannen: Mozes, David, Salomo, Petrus, blijken zich bij meerdere gelegenheden vergallopeerd te hebben en dingen gedaan of gezegd te hebben, die God absoluut niet wilde, of niet welgevallig waren.

Jeremia 7:31 "en zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, HETGEEN IK NIET GEBODEN HEB EN WAT IN MIJN HART NIET IS OPGEKOMEN."

God gaat hier tekeer tegen degenen die onder het mom van religie hun baby's doden en met vuur verbranden voor een afgodsbeeld. Hij gruwt er van. Het meest walgelijke aan de zaak vindt God de claim dat het Zijn wil zou zijn. God zegt hier, dat Hij er niet eens aan kan denken om zoiets te doen of te willen. Het zou in volkomen strijd zijn met Zijn volmaakte goede en heilige karakter.

Lees eens het hele hoofdstuk 7 van Jeremia.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Hoe is het echter te rijmen met de almacht van God dat er zoveel gebeurt wat God niet wil?

De beste theologische verklaring die ik ken, is nog steeds dat God geen slavendiensten wil, geen robots, geen automaten, maar vrije mensen, met een eigen wil, die uit eigen vrije wil Hem gehoorzamen en liefhebben, in antwoord op Zijn grote bijna onvoorstelbare trouwe liefde voor ons.

Dit is een gave, een geschenk van God aan de mensen, waar Hij in Zijn liefde niet aan wil tornen, zelfs niet als Hij er onnoemelijk mee beledigd en belasterd wordt, doordat mensen onder het mom van Zijn naam de meest gruwelijke dingen doen. God tornt niet aan dit geschenk, zelfs niet als het betekent dat Zijn eigen schepselen, die Hij onnoemelijk liefheeft, verloren gaan, voor eeuwig de hel ingaan, omdat ze gewoon Zijn liefde niet willen accepteren, maar hun eigen egoïstische begeerte willen blijven volgen. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is duidelijk dat God hier immens verdriet om heeft, Hij rouwt, Hij huilt in diepste wezen om zijn schepselen en zijn schepping. Toch grijpt Hij niet in, tenzij de mens zich in vrije wil overgeeft aan Zijn wil, die alleen maar heilig, rechtvaardig, goed en positief is.

Ja, je kunt er voor kiezen God niet te gehoorzamen, Hem te beledigen, te vervloeken, te haten of Zijn bestaan te ontkennen (het ergste dat je iemand die van je houdt kan aandoen is zijn liefde te negeren). Toch zal Zijn liefde er niet minder om worden. God staat je dat toe. Hij begrijpt hoe we verblind zijn door de zonde. Alleen, je beseft niet welk een schade je jezelf berokkent door de bron van alle leven en geluk zo te vervuilen en te belasteren.

Toch, als je spijt hebt, kun je elk ogenblik bij Hem terugkomen en vergeving vragen en je ontvangt een volkomen nieuw en schoon leven. Is dat niet genade? Is dat geen liefde?

Karma: de leer van de slavernij

Maar het is de Karma leer die zegt: oorzaak is gevolg. eigenschuld dikke bult. had je toen niet dit gedaan dan..... Karma is een onverbiddelijke ijzeren wet, geen genade geen vergeving, alle slechte daden zul je uitboeten tot en met de laatste wrange wanhopige druppel. Geen ontkomen aan, en er valt ook niets te kiezen. En wie is in staat te leven zonder ooit opnieuw iets verkeerds te doen, zonder opnieuw te zondigen? Aan dat Karma komt dus nooit, maar dan ook nooit een eind!

Zelfs de zgn. heiligen en goeroes blijken zich keer op keer behoorlijk te misdragen als je hun privi-leven aan een onbevangen kritisch onderzoek onderwerpt. Dus ook die zijn niet echt "verlicht" en nog steeds gevangen in hun "karma". Ben je eenmaal gevangen in de leer van Karma, dan kom je er nooit meer uit,

Tenzij door het verlossende woord van Jezus Christus.

Hier komt voor mij iets van de ware aard van de geest achter Karma te voorschijn. Een vage hoop ergens in de toekomst, misschien na zoveel ellendige levens eindelijk verlichting, als een wortel voor de neus van een ezel vastgebonden. Maar voor nu een onverbiddelijk slavenjuk. Naastenliefde, mededogen heeft ook niet veel zin, want vroeg of laat moet het Karma door de lijdende persoon toch uitgeboet worden.

Vrijheid om te kiezen

God, de Vader van Jezus is echter geheel anders. Vergeving hier en nu, op dit zelfde moment is mogelijk. De prijs daarvoor is al bijna 2000 jaar geleden betaald. Je hoeft hem alleen maar aan te nemen, een klein stukje trots verliezen, dat je het niet zelf kunt of hoeft.

Bij de Bijbel is er keuze vrijheid

Jozua 24:15 "Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult"

Hierin ligt een grote vrijheid. Maar het is met vrijheid als met kiezen tussen roken en niet-roken. Kies je voor roken dan zul je verslaafd raken en uiteindelijk je lichaam verwoesten. Niet omdat de niet-rokers je graag ziek zien worden, je hebt zelf voor het vergif gekozen. De niet-roker is vrij van de nicotine slavernij, maar moet dan ook nalaten om te roken anders valt hij alsnog aan de verslaving ten prooi.

Wil je in een vrij en democratisch land leven, dan zul je moeten gehoorzamen aan de wetten van dat land, anders regeert binnen de kortste keren degene met de grootste mond en de meeste wapens.

Je kunt kiezen tussen God dienen en gehoorzamen of de zonde. Maar kies je om niet naar God te luisteren dan houdt de zonde je onherroepelijk in haar greep en zal je uiteindelijk vermoorden.

Romeinen 6:23 "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here."

God waarschuwde Kaïn toen deze afgunstig werd op zijn broer Abel maar Kaon gehoorzaamde niet en toen kreeg de zonde hem te pakken, de eerste moord was gepleegd, en Kaon moest de rest van zijn leven als vluchteling over de aarde zwerven.

Genesis 4:6-7 "En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen."

Kaon werd door God verantwoordelijk gehouden voor zijn gedrag, zijn reactie op een teleurstelling. Hij was blijkbaar vrij in zijn keuze hoe hiermee om te gaan.

Toch moet je deze "vrijheid" niet zien in de zin van volkomen vrij te kunnen doen en laten waar je zin in hebt. De bijbel leert dat wij als mensen reeds in zonde gevallen zijn, van onze geboorte af aan zijn we er als het ware reeds aan verslaafd.

Genesis 8:21 "omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd af aan.."

Psalm 51:7 "Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen."

Jezus Christus maakt vrij

Echte vrijheid ontstaat pas op het moment van de ontmoeting met de levende Here Jezus.

Lucas 4:17-19,21 "En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats waar geschreven is: "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan GEVANGENEN LOSLATING TE VERKONDIGEN en aan blinden het gezicht, OM VERBROKENEN HEET TE ZENDEN IN VRIJHEID, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.....

En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld."

Johannes 8:36 "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn."

Galaten 4:4-5 "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen."

Karma ideologen kennen geen vrijheid en geen genade. Alles is voorbeschikt. Alles gaat zoals het moet gaan. Als je zondigt, dan moest je zondigen, dat is je Karma. Ik heb zelf yoga/karma aanhangers gekend die werkelijk woedend werden als je het idee van de menselijke keuze-vrijheid verdedigt. Zo vol "tolerantie" en "accepteer alles" als ze zijn, maar als je het over de vrije wil hebt dan ontploffen ze van woede. Dat is volgens hen de grote leugen.

Ja, God is almachtig, maar Hij gebruikt die macht niet om ons te knechten, en dat maakt ons wel verantwoordelijk voor onze eigen keuze en de eventuele ellende die daarvan het gevolg is. Maar we hoeven niet te blijven lijden of opdraaien voor onze fouten zoals Karma leert. Bij God de Vader kun je dag en nacht terecht. 0 cent per minuut, de lijn is altijd open. Je moet wel het nummer willen draaien. (het nummer is 2x5, gevouwen vingers)

Het verhaal van de verloren zoon (Luc. 15:1-32) is een illustratie van Gods karakter. De zoon eist zijn deel (alle gaven, talenten en mogelijkheden die de mens van God ontvangen heeft?) om er mee te doen wat hij zelf wil. De vader weet dat de zoon een slechte keus maakt en veel te lijden zal krijgen. Maar de vader lijdt met hem mee, staat elke dag op de uitkijk en hoopt dat de zoon tot bezinning komt en terugkeert naar huis, waar hij het goed had. Hij dwingt geen liefde en gehoorzaamheid af.

Dat doen de heersers van de wereld wel. De zoon mag zelfs niet van het varkensvoer eten. Komt de zoon tot bekering en berouw dan neemt de vader hem met gejuich weer aan als zijn geliefde zoon.

Karma is daarentegen keihard, zo onverbiddelijk. De God van Karma had de verloren zoon ongetwijfeld als varkenshoeder achtergelaten. Eigen schuld dikke bult.

Ja God is Almachtig. Maar ook verstandig. Gelukkig verhoort Hij vele gebeden in zijn wijsheid niet. Wat te denken als Hij iedereen verhoorde die God-verdom-me zei?

Leer Hem eerst kennen en bouw een relatie met Hem op, en je zult Zijn Almacht zien, en Zijn respect, en Zijn liefde en Zijn voorzienigheid.

* * *

Hoofdstuk 6 Alles is liefde: een halve waarheid, erger dan een leugen

De Karma "theologen" redeneren God is Liefde, alles is God, dus alles is in wezen liefde. Zelfs de vreselijkste dingen die mensen elkaar aandoen, al of niet in naam van God, uit lust, hebzucht, angst, pure bezetenheid of kwaadaardigheid. Want, is de redenering, daardoor "rijpt" de ziel, wordt geslepen en komt dus eerder tot het "goddelijk" bewustzijn.

Consequent geredeneerd betekent dit dat je elkaar maar beter het slechtste toe kan wensen of aandoen. Weinigen zullen dit gelukkig zo consequent durven volhouden, maar er zijn er die dus vinden dat je je kinderen het beste kan mishandelen, verkrachten, verminken, aan de drugs helpen etc. Des te eerder is het kind door deze "onvermijdelijke en noodzakelijke" ervaring heen. (denk aan Jones-Town en dergelijke).

Geen gezond bij zijn verstand zijnd mens kan hier in meegaan. Toch zijn er sektes en groeperingen waar dit soort gedachten gekoesterd worden.

Als de mens nog ergens naar Gods beeld geschapen is, dan is het hierin, dat je dit zelfs je ergste vijanden niet toe wil wensen.

Ik kende persoonlijk New-Agers en Yoga-leraren die op grond van Karma-ideologie durven beweren dat het goed is, als iemand aan de drugs verslaafd is. Uiteindelijk zal hij daarvan het goede leren zeggen ze, en zijn Karma inlossen. En dit is natuurlijk gewoon consequent doorgeredeneerd op basis van hun eigen leer. Dit nog los van degenen die onderscheid naar ras gaan maken en denken dat de 'blanke' een hoger karma heeft dan de 'zwarte' mens. (Zoals de leer van Mellie Uyldert een beroemd 'kruidengeneeskundige' en bijvoorbeeld Rudolf Steiner, stichter van de Antroposofie, die dit idee weer van de Theosofen geleerd heeft). De consequente van deze \bermensch theoriekn hebben we maar al te wreed ervaren in de IIe wereldoorlog!

Natuurlijk is het zo dat een mens juist van moeilijke ervaringen leert en er geestelijk rijper door wordt. Ook dit is een bijbels uitgangspunt. Men ziet alleen even over het hoofd dat vele mensen die aan de drugs raken helemaal niets leren, alleen op gruwelijke wijze creperen, of voor de rest van hun leven in een inrichting terecht komen. Voor de karma aanhanger geen probleem. Dan doe je het in het volgende leven toch opnieuw? Alleen het probleem is, dat er geen volgend leven is!

Zelf heb ik ook dit soort redeneringen aangehangen. Het doodde bij mij elk soort mededogen of begaan zijn met onrecht en lijden in de wereld. Dat was tenslotte hun Karma, niet het mijne.

Alleen God is waarachtig liefde

Hoe anders is God. God de Vader huilt en weent om het lijden en onrecht op deze aarde.

Lucas 19:41-43 "En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen.....omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag."

Jezus zegt:

Mattheus 7:9-11 "Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden."

Ezechikl 18:23 "Zou Ik welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?"

Ezechikl 18:32 "Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft."

Oordeel en Liefde

Waarom laat God dan toch mensen sterven of zelfs voor eeuwig verloren gaan, zoals in sommige voorgaande teksten gezegd werd?

Dit heeft alles te maken met Gods gerechtigheid. Hij moet zijn wetten in stand houden, omdat anders de grond voor de schepping weggeslagen zou worden. De zonde zou anders voor eeuwig voort kunnen blijven woekeren en de gehele schepping voor eeuwig verderven. De zonde moet veroordeeld en alles wat door de zonde aangetast is moet verdwijnen anders kan het kwaad nooit weggedaan worden uit deze wereld.

Kolossenzen 3:5-6 "Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt."

2 Corinthikrs 14-16 "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?"

1 Johannes 1:5 "En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis."

God en de zonde kunnen elkaar niet verdragen. Wil God een einde maken aan al het lijden en onrecht, dan moet Hij de oorzaak ervan, de zonde en alles wat erdoor besmet is voor eeuwig en altijd uitroeien. Er zijn redenen waarom dit uitgesteld wordt. Onder andere om jou voorzover je dat nog niet gedaan hebt, of jouw naaste, alsnog de kans te bieden voor Hem en tegen de zonde te kiezen.

Jezus legt dit uit in de volgende parabel:

Mattheus13:24 "Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot Hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur."

Petrus benadrukt dit nog eens:

II Petrus 3:9 "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen."

Iedereen is god De theologie van de slang

De opvatting dat de hele schepping god zou zijn en alles en iedereen in feite goddelijk, zoals in de meeste hindoe en neo-hindoe religies zoals new-age wordt onderwezen, wordt door de hele Bijbel heen krachtig tegengesproken. Dit is echt een van de oer leugens van de slang: Genesis 3:4 "gij zult als god zijn"

Ezechiël 28:2-10 "omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben en god, een godenwoning bewoon ik midden in zee- terwijl gij en mens zijt en geen god- en gij in uw hart uzelf gelijk stelt met een god... Daarom zo zegt de Here Here, omdat gij in uw hart uzelf gelijk gesteld hebt met een god, daarom, zie Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken; die zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden."

Ezechiël 34:31 "Gij zijt mensen en Ik ben uw God luidt het woord van de Here Here."

Jesaja 45:9-12 "Wee hem, die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? Of uw werk: Hij heeft geen handen? Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat verwekt gij? En tot de vrouw: Waarom hebt gij barensweeën? Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder:...Ik ben het die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.

18 Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft - Hij is God- die de aarde geformeerd heeft en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is geen ander."

Vele andere teksten wijzen op het grote onderscheid tussen de vergankelijke schepping en de eeuwige, onwankelbare God die het heeft geschapen. De hoogmoed van mensen die zichzelf goden wanen wordt keer op keer aan de kaak gesteld. Als iets de theologie van de slang kenmerkt dan is het wel de leugen dat wij god zouden zijn. Deze gedachte heeft de slang, de Satan zelf tot verderf gebracht. Hij wil zelf als God aanbeden worden en met deze gedacht die hem zelf zo aanlokkelijk leek, denkt hij vele mensen mee ten val te kunnen brengen.

Jesaja 14:12-15 "Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraards; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepst der groeve."

Psalm 82:1-7 "God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden.

Zij weten niets en begrijpen niets, in de duisternis wandelen zij rond;

Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogste;

Nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gij vallen."

Hoe onthullend is het dat vele Yoga oefeningen, die de god-mens beweren te willen ontwikkelen en zich allemaal op de leer van Karma baseren, zich er op toe leggen de zgn. "Kundalini = letterlijk'slange')-energie" in het lichaam tot ontwikkeling te brengen. Zodra deze slange-energie het centrum van het bewustzijn aangeraakt heeft, zou je "verlicht" of vergoddelijkt worden. Feestelijk bedankt!

Allerlei occulte groepen, demonische rockgroepen, allerlei religies tooien zichzelf met het symbool van de slang of draak Ook het Yin en Yang symbool bestaat in feite uit twee elkaar verslindende slangen of draken.

* * *

Hoofdstuk 7 Gidsen: zielen of demonen?

In de spiritistische tak van de Karma leer zijn 'demonen' en 'gidsen' of 'geesten' in wezen menselijke zielen, die op een bepaalde trap van hun 'geestelijke' ontwikkeling staan, en naar gelang hun 'hogere' of 'lagere' ontwikkelings-stadium zich als goede of als kwade geesten voordoen.

De Bijbel zegt ons dat geesten in wezen gevallen engelen zijn, helemaal niet als menselijke zielen geschapen. Op verschillende plaatsen verbiedt en waarschuwt de Bijbel ons tegen omgang met elke soort geest behalve de Heilige Geest.

Deuteronomium18:9-12 "Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet is de Here een gruwel. en terwille van deze gruwelen drijft de Here uw God, hen voor u weg."

Jesaja 8:19 "En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen- zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?"

Efezikrs 6:12 "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."

Verder staat er een veelzeggend verhaal in Handelingen 16:16 over een slavin die een waarzeggende geest had. Deze geest sprak steeds de waarheid over de Apostelen, namelijk dat zij dienaars waren van de allerhoogste God en de weg tot behoudenis preekten. Toch dreef Paulus deze geest uit. Dus ondanks het feit dat deze geesten wel degelijk waar kunnen spreken (helderziendheid, tarot, astrologie etc.) dienen ze toch uitgedreven te worden en moet je er niet naar luisteren. Ook de satan trachtte Jezus in de woestijn te verleiden tot zonde met behulp van bijbelcitaten. Elk geciteerd woord was waar, maar in de handen van een boze geest tot een onheilswapen gemaakt.

In Lucas 16:91-31 vertelt Jezus de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. In het slot van het verhaal vraagt de rijke man of er een geest gestuurd kan worden naar zijn broers, om hen te waarschuwen. Dit wordt hier ronduit verboden.

Saul, de eerste koning van Israël, verliest elk verder recht op zijn leven, op het moment dat hij de geest van Samuel op laat roepen (niet bepaald een 'kwaadaardige' geest.) lees 1 Samuel 28:18

Ontelbare ervaringen van mensen die trachtten met de ziel van een overledene in contact te komen, waarschuwen ons dat men onverbiddelijk in de greep van het occultisme raakt als men hier aan begint.

De Karma-leer over zielsverhuizing, suggereert echter dat dit mogelijk zou moeten zijn.

Hoeveel voorzorgsmaatregelen men ook denkt te treffen, afschermen, reinigingsoefeningen, mantra's zelfs gebed etc. God verbiedt het. Niet uit heerszucht, maar in ons eigen belang. Je word namelijk enorm bedrogen. Zo niet door een nep-spiritist, dan toch door de zgn. overledene, die uiteindelijk altijd een demon blijkt te zijn, die een spelletje met je speelt.

Deze geesten blijken altijd weer de leer van Karma en Reïncarnatie te prediken. Soms overdekt met een Christelijk of bijbels sausje. Maar de hele leer is anti-bijbels en anti-christelijk, zoals ik hopelijk heb kunnen aantonen.

Kiest dan heden, wie gij dienen wilt.

Kiest dan heden, wie gij geloven wilt.

Mijn eigen ervaringen met geesten

Rond 1980 kwam ik in de geestelijke stroming die New-age genoemd word terecht. Hierbij ging ik cursussen volgen bij een spiritisch medium, een vrouw uit Zaandam. In eerste instantie gaf zei les in een buurthuis in Amsterdam west. Later volgde ik lessen bij haar thuis in Zaandam. Onder haar invloed en mede als gevolg van andere 'therapieën' en oosterse meditatie technieken werd ik steeds gevoeliger en steeds gevoelsmatiger voor de 'geesten-wereld'. Toen ik voor de eerste keer van mijn leven naar een bandje luisterde met een toespraak van de toen populaire goeroe Bhagwan, gebeurde er iets eigenaardigs met mij. Terwijl ik zat te luisteren, ervaarde ik dat mijn eigen persoonlijkheid zich als het ware opvouwde tot een klein hoekje, dat ergens bovenin mijn schedel opgesloten zat en zich nergens meer mee kon bemoeien, alleen waarnemen. Een andere persoonlijkheid, die mij veel groter en sterker dan ikzelf was beheerste mijn gedachten, mijn ideeën en mijn gevoelsleven. Het was een kille persoonlijkheid, die met een soort grimmige onverschilligheid allerlei dingen meende te weten en te zeggen over andere mensen, die met hun geestelijke leven en/of vorige levens te maken hadden. Dit bracht meestal allerlei verbeten en verbitterde emoties bij die personen naar boven. Het was een soort superieure air, die ver verheven boven de gewone stervelingen leek te staan. Dit duurde zo'n 3 dagen. Toen mijn toenmalige vriendin mij na die 3 dagen ontmoette raakte zij volkomen overstuur, door die voor haar totaal onbekende en onbenaderbare persoonlijkheid die in mijn lichaam huisde. Doordat zij heftig begon te huilen bracht dat een emotionele reactie op gang, waardoor mijn eigen persoonlijkheid weer naar voren kwam en die andere persoonlijkheid verdwenen leek. Ik zelf dacht dat de ervaring die ik toen had die zgn. 'verlichting' was waar iedereen in de new-age over sprak. Teleurgesteld dat ik dat niet meer had, ging ik op zoek naar meer. Onder ander bij de Bhagwan natuurlijk. Daar heb ik die ervaring (gelukkig maar!) niet meer meegemaakt, hoezeer ik mij ook suf- mediteerde of naar bandjes luisterde, of de Bhagwan zelf opzocht in Poona (India). Achteraf begrijp ik nu dat ik gewoon bezeten ben geweest! Door een demonische macht, die zichzelf niet als demon of verkeerd beschouwd, maar zichzelf als een "hogere" geest beschouwd! Laat je niet foppen door wat die geesten over zichzelf denken!.

Wel kreeg ik steeds meer spiritistische ervaringen bij het medium uit Zaandam. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor 'sessies' bij mensen in de huiskamer, waarbij 'geesten' gebruik maakten van een of enkele van de aanwezigen om zich te manifesteren. Na een of twee keer ging ik allerlei dingen zien die beschreven werden door de 'geesten' en het duurde niet lang of ik kon ook als medium voor deze geesten fungeren. Meestal ging het gepaard met een soort schok of spiertrekking in je lichaam, waardoor je wist dat je een 'persoonlijkheid' had toegelaten. Meestal was er een gespreksleider die het gesprek met de 'geesten' aanging. Ik sprak uit wat er in mijn gedachten en emoties opkwam en liet spontaan allerlei bewegingen en emoties toe, die niet uit mijzelf voortkwamen. Meestal had het gesprek de vorm dat de gespreksleider aan de 'geest' vroeg wat er aan de hand was. Ze reageerden dan alsof ze geesten waren van mensen die overleden waren, maar nog niet in de gaten hadden dat ze overleden waren. Meestal kregen ze de gelegenheid iets te uiten over hun sterven, een soort shock of trauma te uiten of te beleven, waarna ze pas in de gaten hadden dat ze eigenlijk dood waren en in het lichaam van een ander terecht gekomen waren. De gespreksleider liet ze eventueel dingen vergeven of vergeving vragen, waarna ze doorverwezen werden naar 'het licht' en met een schok of een kreet het lichaam van het medium weer verlieten. Na verloop van tijd werd ik hier heel goed in en ontwikkelde ik me tot een soort rechterhandje van het medium uit Zaandam, zij was enigszins vergelijkbaar met de landelijk bekendere 'Jomanda'.

Wij waren in de overtuiging hiermee een goed en belangrijk werk te doen, om geesten die vast waren blijven zitten aan de aarde, na hun overlijden te helpen de overstap naar 'het licht' te maken, waar ze verder konden met hun 'geestelijke' ontwikkeling. Vaak deden we bij deze sessies een beroep op de "allerhoogste" in de overtuiging een werk van en voor God te doen. Wij maakten onderscheid tussen hogere en lagere geesten, maar voor ons waren het allemaal zielen van overleden mensen. Zelf merkte ik echter na verloop van tijd, dat als ik hier mee bezig was, ik steeds meer pijn in mijn hartstreek kreeg. Als ik daar met mijn zgn. 'geestes'-oog naar keek, zag ik een soort akelige klauw die mijn hart in handen had en steeds harder en gemener mijn hart samenkneep. Bovendien traden er allerlei spanningen op tussen mij en mijn vriendin naar aanleiding van deze geesten. Soms kwamen ze erg geniepig uit de hoek en vonden het leuk gemene persoonlijke steken te maken naar aanwezigen. Op een gegeven moment was in een sessie echt sprake van een kwaadaardige demonische persoonlijkheid, die er op uit was te vernietigen en kwaadaardigheid en vernietiging te verspreiden. Dat was voor mijn vriendin zo'n beetje het sein om hier mee te stoppen.

In deze periode was ik ook in contact gekomen met mijn zgn. leid-geest of 'gids'. Dit was een vrouwelijke persoonlijkheid, die mij aansprak als haar 'gemaal'. Elk medium gelooft zo'n leidgeest of 'gids' te hebben, die aanwijzingen geeft voor het 'spirituele' werk van het medium. Vreemd genoeg kende ik deze 'persoon' al uit mijn kindertijd, niet als een familielid maar als een geest, die mij toen veel angst aangejaagd heeft. Mijn ouders hadden zo rond met 4e jaar op mijn slaapkamer een beeldje staan uit Bali, of Indonesik van een Balinese danseres. Zo'n donkerzwart houten beeldje dat aan toeristen verkocht wordt. 'S nachts zag ik dat beeldje in mijn dromen voor me draaien en dansen en dan veranderde het in een vrouwengezicht dat mij spottend aankeek. Ik droomde dat ik blind werd en een soort vlies over mijn ogen kwam, waardoor ik niets meer kon zien. Ik rende in mijn droom naar mijn moeder om hulp, maar zij kon mij in de droom niet horen.

In 1989 begonnen ik in contact te komen met mensen die Jezus Christus kenden. Rond die tijd confronteerde iemand mij met Jezus uitspraak: "Ik de waarheid en de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij." In de new-age geloofden wij dat iedereen uiteindelijk tot God en tot het licht kwam, daar werkten wij zelf aan mee, dachten wij. Nu moest ik een keus maken, zou ik deze Jezus Christus geloven? Maar dan zouden alle andere wegen naar God dus niet bestaan! Of deze Jezus Christus was onzin en matigde zich dingen aan die geen enkele andere goeroe zich durfde aan te matigen! Enige tijd hiervoor had ik een ervaring gehad in een therapie sessie, waar voor het eerst Jezus Christus naar voren kwam. Ik had een diepe emotionele ervaring, waarbij ik me doordrenkt en omgeven door liefde voelde. Ik ervaarde dat de band die de hele schepping bij elkaar hield, zelfs de elektronen bij de moleculen een liefdesband was. Toen verschenen er 3 personen voor mij, Bhagwan, Boeddha en Jezus Christus. Jezus wilde ik niet, ik dacht dat Hij iets uit mijn verleden was, had ik afgeschreven samen met de katholieke kerk. Tot mijn eigen verbazing verdwenen Bhagwan en de Boeddha en bleef alleen Jezus over. Hij nam mij in Zijn armen en achter hem ervaarde ik een eindeloze oceaan van vrede. Voor ons lag de wereld met al haar moeite en pijn en strijd. De blik overvol mededogen waarmee Jezus naar de wereld keek zal ik nooit van mijn leven vergeten. Er was een diep besef en acceptatie dat deze dingen nu eenmaal noodzakelijk waren, maar tegelijkertijd zo'n diep besef van medelijden en volledig begrijpen en doorgronden hoe dat is en hoe dat voelt.

Deze Jezus kon ik niet verwerpen toen ik met de keus geconfronteerd werd. Ik nam geestelijk een besluit, een stap dat ik besloot dat ik deze Jezus wilde leren kennen, ongeacht wat dat mocht kosten. Kort daarna besloot ik mijn Bhagwan naam op te geven. Bhagwan begon in die tijd enorm op Jezus af te geven en Hem belachelijk te maken. Kort daarna overleed Bhagwan. Toen hadden mijn vriendin en ik ons al van hem afgekeerd.

Daarna gebeurde het in een medium sessie dat de geleide-geest, die vrouw die altijd bij mij was opeens verdween, toen de naam Jezus genoemd werd. Ze is nooit meer terug geweest. En eigenlijk is het absurd dat ik mij toevertrouwd had aan een geest, die mij zo duidelijk als kind de stuipen op het lijf heeft gejaagd. De Heilige Geest zou zoiets nooit maar dan ook nooit of te nimmer doen. De Heilige Geest heeft het karakter van God en is vriendelijk, liefdevol, geduldig, etc.etc. De Heilige Geest zal nooit pesten, nooit treiteren, nooit iemand laten gissen of gokken naar wat Hij bedoelt. De Heilige Geest is altijd volkomen helder en duidelijk. Rustig en vredig en never nooit in tegenspraak met de Bijbel. Dit zijn enkele criteria waaraan je geesten kunt onderscheiden.

In april 1990 ging ik samen met het medium uit Zaandam en nog enkele volgelingen naar de Philippijnen we trokken in bij zgn. Filippijnse gebedsgenezers, waarvan wij dachten dat die in wezen hetzelfde deden als wij. Zij begonnen ons echter Bijbel onderwijs te geven. Hier ontstond een verwijdering binnen onze groep. Ik nam als enige het onderwijs echt ter harte, de rest van de groep kreeg er echter steeds meer moeite mee en er ontstonden spanningen en irritaties. Wij hadden een meisje bij ons dat aan leverkanker leed en een opgezwollen buik had. Elke dag gaven wij haar een zgn. 'healing' in feite gewoon magnetiseren. Terwijl we daarmee bezig waren sloeg er opeens een soort elektrische schok, als een blikseminslag door mij heen, van mijn kruin tot in het puntje van mijn tenen. Daarbij was er tegelijkertijd een duidelijke geluidloze stem zei: "Dit is van de duivel". Dit verbijsterde mij volkomen, omdat ik ervan overtuigd was, dat we een goed werk voor en met God deden. Vanaf dat moment kon ik niet meer meedoen aan deze 'healing' van de rest. Het verbazingwekkende was, dat ik niet in een omgeving was, waar iemand ook maar enige twijfel had, of het wel goed was, wat wij aan het doen waren. Alleen vond ik in de Bijbel steeds meer aanwijzigingen dat God helemaal niet wil dat wij met geesten praten, wat voor geest dan ook, of wij deze geest nu als goed, als een menselijke ziel of wat dan ook beschouwen.

Enkele van de betreffende bijbelteksten staan al bovenaan in dit hoofdstuk genoemd.

Ik heb tot de conclusie moeten komen, dat omdat God helemaal niet toestaat dat wij met zielen van overledenen spreken, en omdat de 'geesten' die samen met de satan gevallen zijn erg slim zijn, en toegang hebben tot ons denken, dat er helemaal geen sprake is van communicatie met zielen van overledenen, maar met boze geesten, die zich uitgeven voor zielen van overleden mensen, en een kwaadaardig spelletje spelen met mensen die met de geestenwereld in contact willen komen. In de volgende paragrafen zet ik wat van de mechanismen uiteen, waarvan deze geesten zich kunnen bedienen, dit in het kader van zgn. regressie of vorige levenstherapieën.

De therapie van de slang

Een van de tegenwoordig gebruikelijke ingangen van de theologie van de slang is de therapie. Mensen zoeken een oplossing van hun problemen. Ze voelen allerlei tekortkomingen in hun leven, dingen lukken niet zoals ze zouden willen, ze zijn ontevreden, voelen zich leeg, depressief, niet in staat relaties of contacten op een bevredigende manier aan te gaan. Men gaat bij allerlei therapiekn en 'leren' te rade.

2 Thimotheus 4:3,4 "Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."

In onze maatschappij doen verschillende alternatieve 'therapie' vormen opgang, die zich allemaal in wezen baseren op het karma-wereldbeeld. Mensen die zich aan dit soort therapie onderwerpen doen vaak zeer schokkende emotionele ervaringen op, die zo rekel lijken, dat ze een bewijs schijnen te leveren voor de leer van Karma.

Ik zelf heb in dit kader zeer realistische en overtuigende ervaringen van 'vorige-levens' beleefd. De ervaringen zijn zeer levensecht en worden door het hele lichaam gevoeld. Hoe valt dit te rijmen met de onmogelijkheid van vorige levens, zoals de Bijbel die ons leert?

Op de eerste plaats is het wetenschappelijk onderzocht dat het menselijk lichaam zo in elkaar zit, dat bijvoorbeeld een ingebeelde gedachte (de enge man onder het bed) het lichaam laat reageren alsof de gedachte waar is. Het gaat allerlei stoffen, hormonen, adrenaline e.d. produceren die dienen om adequaat te kunnen reageren op de als werkelijk ervaren dreiging.

Iemand die zich inbeeldt dat er een wezenlijke bedreiging om de hoek staat te wachten, zal gaan zweten, klappertanden, rillen etc. van angst. Als de suggestie maar sterk genoeg is en lang genoeg wordt vastgehouden zal het lichaam overtuigd zijn van de echtheid en als zodanig reageren.

Hypnose: het bewustzijn in slaap gewiegd

Al deze therapiekn hebben met elkaar gemeen dat op de een of andere manier een toestand van hypnose wordt opgewekt. Of door 'meditatie' of door ademhaling, suggestieve muziek, geleide fantasie, mantra zingen of een combinatie van technieken. Elke amateur - psycholoog (en ook elke reclame expert) weet dat mensen dan gevoelig worden voor elk soort suggestie. Mensen zijn in een toestand van verlaagd bewustzijn manipuleerbaar en beonvloedbaar. Daarom zijn dit soort therapiekn, hypnose, meditatie, autogene training, autosuggestie etc. ook zo gevaarlijk, omdat ze je kwetsbaar maken en gevoelig voor elk soort suggestie, ook van de kant van de onzichtbare geesten wereld.

Jezus waarschuwt tegen dit soort 'leeg' maken van de geest, dat een schijnbare en tijdelijke vorm van rust of ontspanning teweeg brengt.

Mattheus12:43-45 "Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin."

Genezen van problemen die je niet hebt

Verschillende ervaringen hebben mij ervan overtuigd, dat vanuit de geesteswereld bepaalde suggesties in je geest gebracht kunnen worden, die helemaal niet waar zijn, of als ze waar zijn, dienen om je te misleiden, opdat je op dit soort informatie gaat leren vertrouwen.

Zo ervaarde ik bij een zgn. 'rebirth' sessie een geboorte trauma van te vroeg geboren worden door en een zeer levendige herinnering van een verblijf in een couveuse. Navraag bij mijn ouders achteraf leerde dat ik helemaal niet te vroeg geboren was, en nooit in een couveuse terecht gekomen was. Ik had een trauma liggen verwerken dat ik helemaal nooit gehad kan hebben. (de therapie kostte wel f 300,- minimaal).

Zo kwam ik in reïncarnatie-therapie verschillende levens in WO II tegen, die op verschillende plaatsen tegelijk (Frankrijk en Siberik) in dezelfde periode hadden moeten plaats vinden. Ook hier weer het verwerken van een trauma dat ik nooit gehad kan hebben. Al dit ge-therapie en verwerk gaf zo'n enorme emotionele belasting en bovendien een voortdurende aandacht die alleen maar op mezelf en mijn eigen gevoelens/ervaringen gericht was. Vreselijk.

Jezus: de Vredevorst

Uiteindelijk werd ik volkomen doodmoe en uitgeput van al die therapiekn (en flink platzak) en was in wezen nog niets opgeschoten met mijn leven. Ik was ongeschikt geworden om te werken, ongeschikt om te studeren en kon totaal niet meer functioneren in een relatie. Ik had er nu allerlei problemen bij uit vorige levens, die ik nooit gehad kan hebben. Dank zij de Heer Jezus en door het geloven van de Bijbel als het God's geopenbaarde woord, ben ik daarvan verlost.

Mattheus 11:28-30 "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Hij heeft mij een nieuw leven gegeven. Al het oude is voorbij, inclusief alle vermeende en aangepraatte Karma, hopla, weg ermee. Heerlijk.

II Corinthiërs 5:17 "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen."

Galaten 2:20 "Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, doch niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven."

* * *

Hoofdstuk 8 De Bijbel en de valse profeten

Dan blijven er nog enkele vraagstukken over, waar ik op wil ingaan.

- De Bijbel kun je toch op allerlei manieren lezen? Iedereen leest er wat anders in en haalt er zelf uit wat hij nodig denkt te hebben. Natuurlijk kun je de Bijbel zo lezen en vele mensen doen dat ook. Maar in feite lees je dan niet de Bijbel, maar je eigen vooroordelen. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk om jezelf er toe te zetten je vooroordelen eens opzij te zetten, en gewoon te gaan lezen wat er nu precies staat. Voordat je dat doet kun je God vragen om je te helpen je eigen interpretaties opzij te zetten en je inzicht te geven in wat je leest.

Jakobus 1:5 "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden."

Luc. 24:45 "Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen."

- Maar vele christelijke kerken zijn het toch volkomen met elkaar oneens in de interpretatie van de Bijbel? Ze vliegen elkaar in de haren en vermoorden elkaar zelfs in de naam van dezelfde God en Jezus. Kijk maar naar Noord-Ierland en dergelijke.

Op de eerste plaats worden vaak economische of politieke tegenstellingen uitgevochten onder het mom van religieuze overtuiging. De religie dient alleen maar als een dekmantel om het eigen gelijk een valse waardigheid te geven. Dreigementen en werken op angst en schuldgevoelens in eigen kring horen dan bij de gebruikelijke methodes. Met de bevrijdende waarheid van Christus heeft dit natuurlijk niets te maken.

Jezus heeft dit voorzien en voorspeld dat het zou gebeuren.

Mattheus 7:15-23 "wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder , die tot mij zegt :Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR WIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? en in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid."

Vooral in de laatste periode voor het Oordeel zal dit enorm toenemen.

Mattheus 24:3-5 "Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en velen zullen zij verleiden."

Mattheus.24:11-13 "En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."

Mattheus 24:23-27 "Indien dan iemand tot u zegt: Zie hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen vele valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn."

Bijbels <-> onbijbels Christendom

Inderdaad is er een grote splitsing aan het ontstaan tussen de Christelijke kerken die openstaan voor de Karma-Theologie dat alle godsdiensten in wezen gelijk zijn, dat iedereen uiteindelijk tot God zal komen, en dat iedereen goddelijk zal worden aan de ene kant en de kerken die de Bijbel als fundament van hun leer vasthouden aan de andere kant. Ik bemerkt dat er tussen die laatste soort kerken een diepe eenheid in verscheidenheid groeit. De groei van een omroep als de EO is hier een onloochenbaar teken van in Nederland. Deze kerken groeien wereldwijd als kool, terwijl de kerken die de "moderne theologie" omarmd hebben gestadig leegbloeden. Een kerk waar de essentie van Jezus offer aan het kruis uit verdwenen is, waar Jezus tot een hippie, een goeroe of een zelfs guerrilla-leider gereduceerd wordt verliest uiteindelijk de essentie van het Evangelie en daarmee haar kracht.

Johannes 14:23-24 "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft."

Johannes 14:18-20 "Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u."

Sommige mensen zullen de opvattingen in dit artikel verwerpen, maar ik weet zeker dat er vele mensen zijn die iets zullen herkennen. Mensen die betrokken zijn geraakt bij een of andere manier van Oosters denken of Oosterse filosofie of geneeswijze. Mensen die steeds ergens toch een gevoel hebben gehad van, er klopt iets niet, ik weet niet waarom of waaraan. Ga eens op onderzoek uit, vergelijk de opvattingen en vooral ook de praktijken van je 'leraren' in de oosterse denkwijze met de leer en de praktijk van Jezus Christus uit de Bijbel. Als je gelooft in een God, vraag Hem je te leiden tot de waarheid en zoek het uit. Met Hem, met jezelf. Neem contact op met christenen die zelf ook ervaringen met het New-Age denken hebben gehad. Er zijn er vele, en ze hebben vrijwel zeker zonder enige uitzondering geen spijt dat ze al die filosofiekn ingeruild hebben voor de enige echte, de levende Heer Jezus Christus.

Je hoeft niet naar een ashram of een 'spiritueel' centrum om Hem te ontmoeten. Je ontmoet Hem in je hart, als je eerlijk durft te zijn tegenover jezelf en tegenover Hem.

Mocht je je aangesproken voelen door dit artikel of juist zeer geprikkeld en georriteerd, mocht je meer informatie willen of toch nog met allerlei vragen zitten, neem rustig contact op.

Nawoord

Dit artikel is geschreven voor zoekers. Zoekers zijn mensen die niet tevreden zijn met de dingen zoals ze zijn. Die willen weten hoe het zit, hoe het komt, waar het naar toe gaat en wat ze daar allemaal zelf mee te maken hebben. Zoekers zijn mensen die niet iedere gedacht die niet met de hunne overeenkomt onmiddellijk verwerpen. De Bijbel is een geweldige ideekn wereld om te ontdekken. Durf het eens aan dit artikel te lezen en de bijbehorende Bijbel teksten zelf op te zoeken, na te lezen en vooral ook de context er omheen te lezen. In welk verband staat het? Tegen welke mensen werd er gesproken? Wie sprak er? In welke culturele achtergrond moet ik dit verstaan? En ik garandeer je een zeer verrijkende ervaring.

Ik was zelf ook zo'n zoeker. Na de katholieke kerk verworpen te hebben, omarmde ik communisme, atheosme en humanisme als verklaringen voor de werkelijkheid. Niet alleen als een leuke theorie, waar je met een borrel op in het cafi de intelligente peer mee uithangt. Ik probeerde er ook naar te leven. Het werkte niet.

Daarna zocht ik via het humanisme, therapiebeweging, zelfrealisatie beweging boeddhisme, hindoeosme, Bhagwan en uiteindelijk spiritisme. Ik heb het geleefd en het werkte niet.

Toen kwam Jezus Christus in mijn leven. Ik zocht hem niet eens want ik dacht hem al afgeschreven te hebben. Maar Hij zocht mij. Goddank. Hij leeft en HIJ WERKT!!! En dat werkte wil.

Sinds de jaren zestig is het aantal mensen dat zoekt in religies en wereldbeschouwingen uit het oosten explosief toegenomen. Vele mensen zijn tijdens die zoektocht verstrikt geraakt in de wildernis. Ze hebben geproefd en geroken aan onbekende filosofiekn en leerstellingen en raakten daar vaak ziek en vergiftigd van. Het oosterse denken heeft ze gebracht tot een stijl van leven en gedrag die ongezond is voor henzelf en hun medemens. Net zo goed als het Oosterse denken in de landen van oorsprong ook niet zo'n bepaald mensvriendelijke maatschappij heeft opgeleverd. Iedereen die in Oosterse landen rondreist hoeft maar even om zich heen te kijken en je ziet de ellende en onverschilligheid voor elkaar om je heen.

Dit heeft een reden. De reden ligt volgens mij in de geestelijke vader van deze denkrichtingen. Vandaar de titel van dit artikel: Karma: de theologie van de slang.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: New age en occultisme