Magnetisme

Wat is magnetisme?

Gezien de vele therapieën en geneeswijzen die we vandaag de dag binnen de gezondheidszorg hebben, wordt het voor een buitenstaander moeilijk om precies te weten wat er met een bepaalde therapie bedoeld wordt en welke therapie verantwoord is.
Zeker als christen is het belangrijk te weten wat toelaatbaar is en wat niet.

Een van deze opbloeiende geneeswijzen is het magnetisme. Dit is een paranormale geneeswijze, die bestaat uit Handopleggen, strijken en/of wrijven met een therapeutisch doel. En met deze definitie hebben we tegelijk het gevaarlijke in deze therapie genoemd. Het is een paranormale geneeswijze, een bovennatuurlijke geneeswijze. De mens, de patiënt, met lichamelijke klachten, wordt dus niet alleen lichamelijk behandeld, maar ook op een bovennatuurlijk, op een geestelijk niveau benaderd. En daarbij is het natuurlijk de vraag of dit inderdaad bevorderlijk en ongevaarlijk is voor de gezondheid aan lichaam en geest.

 

Magnetisme

Voordat we daarop verder in gaan eerst iets over de praktische kanten van het magnetisme. Magnetiseren is een zeer oude geneeswijze, die al beschreven is in de geschiedenis van oude culturen, zoals die van Egypte, Perzie en Babylon. Daar is dit geneeskundig strijken steeds verbonden met afgodische godsdienstige rituelen. In de bijbel vinden we ook een voorbeeld van een man uit Perzie, uit Aram, beschreven in 2 Kon. 5. Deze Nadman, een melaatse, legt een bezoek af bij de profeet Elisa, en verwacht dat deze zijn hand over de plek heen en weer zal bewegen en de naam van zijn God aan zal roepen om zo de ziekte weg te nemen. Alles blijkt echter heel anders te gaan dan hij verwachtte, omdat Elisa een profeet van de levende God is, die een heel andere "genezing" op het oog heeft. 

F. Mesmer

De grondlegger van deze paranormale geneeskunst in het westen is F. Mesmer, die in de achttiende eeuw leefde. Hij geloofde in spanningsvelden, in krachten tussen planeten en mensen, die hij "fluïdum" noemde, een soort kosmische energie. Wanneer er een storing was in de balans van het fluïdum in de lucht en in de mens, dan was de mens ziek. Of andersom gezegd, wanneer men ziek was, dan werd dat veroorzaakt door een storing van het fluïdum in de lucht en in de mens. Volgens Mesmer kan men een teveel of een te weinig fluïdum stabiliseren, waardoor iemand weer gezond wordt.

 

De benaming "magnetiseren" suggereert dat de gebruikte krachten volgens natuurkundige principes en wetten zouden werken, want magnetiseren is een natuurkundig begrip, en magnetisme is een natuurkundige kracht die meetbaar en aantoonbaar is. In onze context hebben we het over magnetisme dat niet meetbaar is, dat niet aantoonbaar is, dat niet werkt volgens bepaalde natuurwetten. Het is daarentegen een geestelijke kracht, onzichtbaar, waar je in moet geloven. Deze geestelijke kracht heeft echter niet zijn oorsprong in de magnetiseur zelf. De magnetiseur is slechts ben middel, een medium om deze krachten over te brengen op andere mensen. De oorsprong van deze geestelijke kracht is ook een geestelijk wezen. 

Nu zijn er twee geestelijke wezens waar kracht van uit gaat; allereerst is dat God, die almachtig is, en dan is er de satan, die een bepaalde hoeveelheid macht gegeven is. Dus alle geestelijke krachten die er zijn, zijn of afkomstig van God of afkomstig van satan. Want niet alleen in het magnetisme hebben we te maken met boven- natuurlijke dingen, in elke religie komen we dat tegen. In het Hindoeïsme wordt deze kracht het "Prana" genoemd, in het Taoïsme noemen ze het de kracht "Tsji", bij de indianen heet het "wakonda". 

Maar de vraag bij al deze dingen is: Wat is de oorsprong van deze kracht? Als we in de bijbel lezen over wonderen en krachten waardoor mensen genezen, dan is het gevolg daarvan altijd dat God daardoor verheerlijkt wordt. Elke genezing, bewerkstelligd door Gods kracht resulteert ook in het vereren van God. Elk mens die door een wonder van God is genezen, erkent ook dat dit door God is gedaan en gaat in God geloven, gaat in Jezus Christus geloven. Daar zijn tientallen voorbeelden van te noemen. Daarnaast moet nog opgemerkt worden dat God niet in de eerste plaats lichamelijk wil genezen, maar wel altijd een geestelijke genezing wil bewerken. Het lichaam sterft, is maar tijdelijk, maar de geest blijft, is eeuwig, heeft eeuwig leven nodig.
"Dit is nu het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt." (Joh. 17:3) 

Hoe staat het nu met het magnetisme? Het is een paranormale, een bovennatuurlijke geneeswijze. In het begin kwamen we tot de conclusie dat er ook in het magnetisme een geestelijke kracht werkzaam is. De vraag is nu of dit een kracht uit God is, of uit het rijk van de duisternis, van de satan. In het laatste geval spreken we van occulte krachten. Het moet na deze uiteenzetting wel duidelijk zijn dat magnetisme geen werk van God kan zijn, omdat mensen daardoor niet God vereren, niet God gaan geloven, maar in fluïdum geloven, in de magnetiseur geloven. Dat wordt bevestigd als we zien dat veel magnetiseurs zich ook met andere occulte zaken bezighouden, zoals het magnetiseren d.m.v. gedachten concentratie, door in hypnose gebrachte personen (somnambulisme) e.d. Omdat de krachten niet hun oorsprong hebben in de magnetiseur, moet deze na twee behandelingen telkens weer opgeladen worden, omdat hij anders helemaal "uitgeput" raakt. 

De gevolgen voor de patiënten blijven dan ook niet uit. Er kunnen inderdaad successen geboekt worden, maar die zijn echter van tijdelijke aard. Op langere termijn komen vaak dezelfde klachten in heviger mate terug. Daarnaast zijn er nog een aantal geestelijke en psychische gevolgen, zoals depressiviteit, angst, agressiviteit, enz. Voor een christen een verslapping in het geestelijk leven, minder behoefte om te bidden, om bijbel te lezen, minder beoordelingsvermogen in bepaalde situaties, d.w.z. minder mogelijkheden voor de leiding van Gods Geest. Onze conclusie is duidelijk. Met Efeze 5:6-11 zeggen wij: Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet men hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts; want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Heere welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. 

G. Feller / M. Blankenburgh


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Magnetisme en kosmische energie