Piercings en tatoeages (van CFT Nederland)

Vragen over piercings en tatoeages

Op de meest onverwachte plaatsen worden we soms geconfronteerd met een opleving van oude stamgebruiken als lichaamsinsnijdingen, lichaamspiercing en lichaamsverminking. Neusringen, wenkbrauwringen, buikringen, tongknopjes, oorringen, tepelringen, tatoeages en andere vervormingen betekenen met elkaar meer dan een herkenbare subcultuur - het zijn de uitingen van een agressief modeverschijnsel, dat de christelijke kerk uitdaagt op haar belijdenis van hetgeen geschreven staat in het Woord van God: "Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken;" (Lev. 19: 28).

Helaas zwijgen vele christelijke leiders over dit onderwerp, terwijl sommige jeugdleiders en studenten van bijbelscholen zelfs aan deze praktijken meedoen.

"Zij zullen op hun hoofd geen kale plek maken, noch .....insnijdingen in hun lichaam maken. Heilig zullen zij hun God zijn en de naam van hun God zullen zij niet ontheiligen" (Lev. 21: 5-6)

Als christenen zij wij geroepen om heilig te zijn, apart gezet en onderscheiden van de wereld, toegewijd aan God. "Iedereen doet het" is nauwelijks een argument om betrokkenheid van een christen te rechtvaardigen. Het feit alleen al, dat bij heidenen lichaamspiercing een gewone zaak is, zou argument genoeg moeten zijn voor een christen om niet aan de wereld gelijkvormig te worden. Petrus schrijft: " Gij echter zijt een koninklijk geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht"(1 Petr.2:9).

De Bijbel is er heel duidelijk over dat we ons lichaam met respect dienen te behandelen; het lichaam is niet van onszelf, we kunnen er niet naar eigen goeddunken mee handelen. Ons lichaam behoort aan God, Die het heeft gemaakt en met Zijn bloed heeft gekocht. Onze lichamen behoren tempels van de Heilige Geest te zijn. Met onze lichamen behoren we God te verheerlijken.
Paulus schrijft: "Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? ...... Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, Die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam."(1 Kor. 6:15, 19-20).

Het misbruik van hun lichaam door heidenen vinden we in de Bijbel ook opgetekend. De valse profeten van Baäl "maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed" (1Kon. 18:28).
De man uit Gadara, die door een demon was bezeten, sneed zichzelf met stenen en liep naakt rond (Mark 5: 5).
Onder Ismaëlitische mannen was het dragen van oorringen een gewoonte (Richt. 8:24).

Bijbels gezien is een gepierced oor een openbaar kenteken van afgodische slavernij. Nadat de Hebreeën door Mozes uit de slavernij werden geleid werden zij opgeroepen om hun gouden oorringen af te leggen, wat door het hele volk gedaan werd en waarvan vervolgens gezegd werd ..."dit zijn uw goden, o Israël" (Ex. 32:1-3).
Nadat God tot hem had gesproken, instrueerde Jakob de leden van zijn huishouding om hun afgoden weg te doen en zich te reinigen. Tegelijk met hun stenen afgoden begroeven ze toen ook hun oorringen. Toen zei Jakob tot zijn huis en tot allen, die bij hem waren: "Doet weg de vreemde goden, die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen....... Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden, die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren en Jakob begroef ze..." (Gen.35:2...4)

Dit is ook altijd het antwoord geweest als heidense stammen het evangelie van Christus omhelsden. Van Papua Nieuw Guinea tot het Amazone-oerwoud vindt men onder de heidense stammen lichaams-insnijdingen, oorringen, neusringen, tongknopjes, meervoudige pearcing en tatoeages. Maar als ze zich tot Jezus bekeerden, verlieten zij al deze praktijken.

"...neemt u er voor in acht, dat gij de HERE niet vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. De HEERE, uw God zult gij vrezen, Hem zult gij dienen en bij Zijn Naam zweren. Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u, want de HERE, uw God, is een naijverig God in uw midden ....Gij zult de HEERE, uw God niet verzoeken .... Gij zult nauwgezet de geboden van de HERE, uw God onderhouden .....gij zult doen wat recht is in de ogen des HEREN .....opdat het u wèl ga. Wanneer later uw zoon vraagt: "Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de HERE, onze God, u opgelegd heeft?" dan zult gij tot uw zoon zeggen: "Wij waren slaven van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke arm uit Egypte geleid..." (Deut. 6: 13..21)

Voor een christelijke man is het absoluut niet passend om een oorring te dragen - het kenmerk van slavernij. Wat geschikt is voor een vrouw is niet noodzakelijk geschikt voor een man. Wat door de wereld wordt gepraktiseerd is zelden aanvaardbaar voor een christen.

"Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde" (Gal. 5: 13)
"...door goed te doen... als vrije mensen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken" (1 Petr. 2:16)
"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt" (Gal. 5: 1)

Als in de wereld weer iets nieuws de voorkeur krijgt, dan zou dat alleen al een dwingend argument voor een christen moeten zijn die gewoonte of rage niet te accepteren. Wij zijn geroepen anders te zijn. We dienen God te eren met onze lichamen.
"Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uwe lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevalig offer: dit is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene". (Rom. 12: 1-2)

Onze lichamen zijn van belang. Ze dienen God als heilige offers te worden aangeboden, d.w.z. op een manier die God welgevallig is. God heeft niet bedoeld dat Zijn kinderen het voorbeeld van de heidenen volgen. Insnijdingen en gaten maken in ons lichaam is niet in overeenstemming te brengen met het 'tempelschap' van onze lichamen. Het ontsieren van onze lichamen is een openlijke en flagrante opstand tegen onze Schepper en Verlosser.
"Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en als vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel". (1Petr. 2:11)

De aandacht te trekken, op onszelf te vestigen met behulp van dergelijke "versieringen" is niet in overeenstemming te brengen met de Bijbelse opdracht tot nederigheid en bescheidenheid (Spr. 21: 4; 1 Tim.2:9-10).
Uw schoonheid zij niet uitwendig, .....maar (zij) de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest ... (1Petr. 3: 3-4).

De huidige obsessie van lichaamsmodificatie is de uiting van een herleving van oude stamgebruiken. Die gebruiken omvatten o.m. een pijnlijke initiatie-rite, waardoor een vereenzelviging met een bepaalde stam, clan of subcultuur wordt beoogd. De leden van de Kacipo-stam in Soedan rekken hun onderlip uit tot het formaat van een klein schoteltje is bereikt. Ze rekken ook hun oorlellen uit tot een groot formaat, met daarin grote gaten. Meervoudige oorringen, neusringen, lichaamsinsnijdingen en lichaamsbeschilderingen komen veelvuldig voor onder de Nuba-stamen in hetzelfde land. De Dinka- en Nuerstammen in Soedan zijn makkelijk herkenbaar aan het littekenpatroon op hun voorhoofden.
Onder de Hindoe's zijn neusknopjes, buikringen, teenringen, tongknopjes en wenkbrouwringen gewoon. Tatoeages identificeren de leden van Amazone-stammen. In Papua Nieuw Guinea onderscheiden de verschillende stammen zich van elkaar door allerlei lichaamsinsnijdingen, tatoeages en lichaamsverminkingen.
Door de stammen op Borneo wordt tatoeage voornamelijk geassocieerd met koppensnellen (een zichtbaar teken van succes) en het bereiken van de huwbare leeftijd van het meisje - in sommige gevallen ook met de sociale status. Naast zwartgemaakte tanden en lange oorlellen dienen ingewikkelde tatoeages tot belangrijke schoonheidsmiddelen van de vrouw.

Een niet-christelijk commentaar over dit onderwerp stelt: "Een tatoeage heeft een complexe betekenis; het duidt het belang van sexualiteit aan en de inhoud verwijst specifiek naar een dier, een persoon of een abstract patroon van de stam. De meest gebruikte motieven zijn die van macht en mannelijkheid ...maar de tattoo verwijst vooral naar iemands macht over het eigen lichaam... Gebrandmerkt of getatoueerd te zijn, betekent ook dat je de vereiste moed hebt om tot de groep te behoren. Het is niet de meest extreme vorm van pijnlijke initiatie, maar dient wel als een teken van pijn en dus van vastbeslotenheid" (Crispen Sartwell).
"Tatoeage is dikwijls een magisch ritueel in de meer traditionele culturen en de taouist wordt gerespecteerd als priester of shaman" (Michel Delio, Tattoo: The exotix art of skindecoration -De exotische kunst van huiddecoratie, blz. 73).

Op dezelfde manier dienen wenkbrouwringen, neusringen, meervoudige oorringen, tepelringen, buikringen en tongknopjes als identificatiesignalen van subculturen in New York, Londen, Parijs en andere hoofdsteden van wat de beschaving genoemd wordt.
"Hun woorden en daden zijn tegen de HEERE ....en hun zonden verkondigen zij openlijk evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil".(Jes.3: 9)

Het is opmerkelijk dat terwijl zoveel westerlingen allerlei new age godsdiensten, lichaamspiercing en occultisme omarmen, vele miljoenen uit de boven genoemde stammen in Afrika, Zuid-Amerika, Azie en de Pacific zich bekeren tot Christus en ophouden met lichaamspiercing.
Op deze zendingsvelden is het heel duidelijk wie christen zijn en wie niet. Heidenen dragen nauwelijks of geen kleding en zijn betrokken bij een scala van lichaamsinsnijdingen, piercing en tatoeages. Christenen zijn heel makkelijk herkenbaar: zij dragen kleding en zijn niet (meer) betrokken bij lichaamsvervormingen.
"Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven heeft". (Gal. 2:20)

Natuurlijk hebben de oudere mensen nog de littekens en de gaten -getuigenis van hun heidense verleden voor hun bekering- maar alle oorringen, wenkbrouwringen, neusringen en dergelijke hebben ze verwijderd. En hun kinderen zijn vrij van deze misvormingen. In deze gebieden is het ongehoord, dat christenen vrijwillig hun lichaam piercen of tatoueren en zij voelen zich geschokt als ze bezocht worden door Westerlingen met paardestaarten en oorringen.

"Gij zijt kinderen van de HERE, uw God; gij zult uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren, want gij zijt een volk dat de HERE, uw God heilig is" (Deut. 14: 1-2)
Hoe kunnen wij uitleg geven aan de wijdverspreide tolerantie betreffende lichaamspiercing en zelfs het praktiseren ervan door en in christelijke kerken en bijbelscholen in het Westen?
"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemands Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden". (1 Kor. 3: 16 - 18)

Vaak begint het met de veronderstelling, dat wanneer het dragen van een oorring voor een christelijke vrouw niet onbehoorlijk is, dat dan ook niet onbehoorlijk is voor een christelijke man. Sommige vrouwen redeneerden dan weer, dat wanneer het niet onbehoorlijk is voor een man om een oorring te dragen, zij dan wel meervoudige oorringen kunnen gaan dragen. Bovendien: als zo vele mensen in de wereld neusringen dragen en wenkbrouwringen, buikringen, tongknopjes, enz. waarom zouden wij dat dan niet doen?
"Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God" schrijft Jakobus in 4 vs.4.
Waar zoveel christenen zich bezig houden met heidense muziek, immorele video's en werelds amusement, daar moet het ons niet verbazen dat zovelen van onze jeugd niet meer zijn te onderscheiden van hun niet-christelijke vrienden.
Het geest-verrottende, hersenafstompende en zielverwoestende afval dat de ogen, oren en geest van onze jongeren vult, is voldoende uitleg voor het afglijdende, immorele en onchristelijke gedrag, waaraan nu ook belijdende christenen deelhebben door het ontsieren van hun lichaam met heidense piercing.
"De vreze Gods staat hun niet voor ogen" (Rom. 3:18).

Het is tijd voor jeugdleiders en voorgangers om te onderzoeken wat de Schrift over deze dingen zegt en dan kloekmoedig zonder compromis over deze te spreken en hen die aan deze dingen hebben toegegeven, op te roepen om zich te bekeren. Wij moeten Gods woord ernstig nemen.
"Laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes en zo onze heiliging volmaken in de vreze Gods". (2 Kor. 7:1)
"En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn". (1 Thess. 5:23)

Het bovenstaande is een vertaling van het artikel van dr. Peter Hammond: Body Piercing - A return to Paganism

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Lichaamswerk occultisme en cultuur