Edukinesiologie

EDUKINESIOLOGIE

In de toenemende integratiestroming van "regulier" westers- en oosters occult denken binnen de gezondheidszorg, schittert al enkele jaren een nieuwe ster aan het firmament: EDUKINESIOLOGIE. "Educational" houdt verband met leren en opvoeden en "Kinesiology" staat voor fysiologische bewegingsleer.

Deze holistische behandelmethode houdt zich bezig met het integreren en gunstig beïnvloeden van allerlei leer- en ontwikkelingsprocessen tussen lichaam en psyche. Ze probeert dit inhoud te geven door "westerse" technieken als psycho-motore oefeningen, massage-manipulaties en spiertesten te plaatsen in een Taoïstisch mens- en wereldbeeld.

Er zijn veel stromingen en toepassingen binnen de edukinesiologie, die ieder deze Taoistische gedachten uitwerken in hun eigen aandachtsveld en discipline: zoals in de orthopedagogiek, de kinder (ontwikkelings-) fysiotherapie, allergogie, psychotherapie, muziektherapie, osteopathie, chiropraxie en remedial teaching. In dit artikel proberen we slechts enkele denkkaders aan te stippen van deze onbijbelse gedachtegangen en we willen tevens wijzen op de voor leken vaak verborgen effecten van de schijnbare "neutrale" en acceptabele behandelinstrumenten en methodes.

Dyslexie

De grondlegger van de edukinesiologie is Paul E. Dennison, die het boek schreef: Switching on: a guide to edukinesthetics, waarin hij een therapeutische benadering van leer- en schrijfproblemen geeft bij dyslexie of woordblindheid. Dyslexie uit zich o.a. in moeilijkheden met leren, schrijven, taal en soms ook met rekenen. Kinderen uit groep drie blijven achter met lezen, draaien woorden om, slaan kleine woordjes over, lezen iets anders.

Dyslexie uit zich motorisch in een onzeker bewegingspatroon (b.v. telgang), moeite met links/rechts co–rdinatie en leidt psychisch tot concentratieproblemen en faalangsten. (Dyslexie is zeker geen hersenziekte of intelligentietekort!) Volgens Dennison is dyslexie voornamelijk een visuele handicap en ligt de oorzaak in het niet goed samenwerken van de beide hersenhelften in stresssituaties. De linker hersenhelft werkt meer analytisch en wordt o.m. bestuurd door vooral het rechter oog. De rechter hersenhelft wordt vooral gevoed en geactiveerd door het linker oog en realiseert meer de totaliteit van de ruimtelijke impressies en waarneming: het zien en het onthouden van vormen. Dennison onderscheidt twee "leertypen", te weten:

  1. Personen met een linkerhersenhelft-dominantie, die vooral auditief zijn ingesteld, die woorden herkennen aan de klank, die fonetisch spellen en logisch en verbaal zijn ingesteld, en die zich bovendien netjes aan de regels houden.
  2. Personen met een rechterhersenhelft-dominantie, die vooral visueel zijn ingesteld, die de voorkeur geven aan lezend spellen, die creatief en intuÔtief zijn bij het oplossen van problemen.

Volgens Dennison is HET grote probleem bij dyslexie en vele (psychische / lichamelijke) leerstoornissen, dat onder de druk (stress) van verwerken van herseninformatiestromen een bepaalde hersenhelftdominantie (meestal rechts) wordt uitgeschakeld, en dit zou weer bij vele kinderen leermoeilijkheden en afwijkende dominantieproblemen veroorzaken. Een rechtshandige zou dan zijn linkervoorkeursoog en/of -oor hebben.

Paul Dennison kent als oplossing een herprogrammering, een zgn. "repattering" waarbij door middel van psycho-motore oefeningen, orientatie-oefeningen, kruisloop-oefeningen enz. de samenwerking van de hersenfuncties moet verbeteren. Daarmee zou veel psychische- en lichamelijke problematiek de wereld uit geholpen kunnen worden.

Voordat we ons verder richten op de diagnostiek van Dennison en zijn occulte verwevenheid met het Taoisme, moeten we eerst vaststellen, dat het tot dus verre besprokene, deels inderdaad stoelt op een aantal neurofysiologische ontdekkingen van de laatste tijd. Toch moeten we, naast de bezwaren op geestelijk gebied, die we straks bespreken, concluderen dat de effectiviteit van psycho-motore oefeningen in de zin van orientatie-oefeningen en dominantie / lateralisatie - oefeningen etc. NOOIT wetenschappelijk bewezen is. Sterker nog; vele autoriteiten op het gebied van de orthopedagogiek, zoals prof. J.J. Dumont, hoogleraar in Nijmegen, beweren dat het nooit is aangetoond dat de visuele-motorische aspecten en ruimtelijke orientatiestoornissen voor een belangrijk deel de oorzaak van de dyslexie blootleggen. Volgens Dumont, een autoriteit op het gebied van dyslexie, kunnen dergelijke oefeningen wel zin hebben voor kinderen die, NAAST lees- en spraakmoeilijkheden nog andere problemen hebben.

De "Spiertest"

Tot nog toe lijkt edukinesiologie een vrij onschuldige methode, waarvan je hooguit bij de effectiviteit vraagtekens kunt zetten. Zoals eerder vermeld is deze schijn bedrieglijk, daar genoemde "westerse" methodes volkomen in een Taoïstisch mens- en wereldbeeld verweven zijn. Dennison beweerde dat het "blokkeren" van de rechter hersenhelft consequenties zou veroorzaken, die zich laten vertalen in leer- en schrijfproblemen. Hij spreekt in dit verband over storingen in de "ENERGIE"- voorziening. Deze "energie-storingen" zou men kunnen opsporen door de zgn. spiertesten. Deze zijn wezenlijk voor de edukinesiologie en bepalend voor de diagnostisering. Deze spiertesten zijn een onderdeel van de methode: Touch for health of toegepaste kinesiologie. Dit is een methode die d.m.v. deze spiertesten, acupressuur, meridiaan- en "zenuwvattherapie" de zgn. fysieke-, maar ook geestelijke "energie-balans" wil beïnvloeden. (Zie in Promise 5e jrg nr.4 juli `89 een uitgebreid artikel over Touch for health)

De zgn. energieblokkades denkt Dennison te kunnen meten door de "spiertesten". In de edukinesiologie worden vooral vier spieren "getest" nl. de m. supraspinam, de m. pectoralis maj. de m. lattisumus dorsi en tot slot de m. deltoideus. Hoewel het woord spiertest dit suggereert, heeft het niets te maken met het testen van spierkracht, zoals in de fysiotherapie of manuele therapie. Alle voorwaarden nodig voor een objectieve meting, zoals; lokalisatie, rekening houden met neurofysiologische bewegingsketens etc. worden overboord gezet. Integendeel subjectiviteit en intuïtie worden juist aangemoedigd bij de spiertesten. Men meet dus niet de kracht of lengte of objectieve parameters van de spier. Maar "energieën". Volgens Dennison is dit hetzelfde als de kosmische krachten chi (Taoïsme) of prana (Hindoeïsme). Kosmische krachten, zoals b.v. liefde. (blz 31) Het gaat dus niet om het meten van fysische krachten, maar om GEESTELIJKE KRACHTEN !!

De geestelijke energieën worden vereenzelvigd met de geest van Tao. Men veronderstelt dat in zgn. onzichtbare, onmeetbare meridianen deze chi-energie zou stromen, overeenkomstig de principes van yin en yang, volgens de zgn. elementenleer en de astrologische "wet der veranderingen". In het occulte boek de Nei Tsjing wordt beschreven, hoe via de "oerknal" de mens zou samenhangen in positieve en negatieve geesteskracht, en hoe via de microkosmos - macrokosmosleer alle orgaansystemen astrologisch te duiden zijn.

Als men, door een lichte weerstand aan spieren te geven, de geestelijke energie of kracht gemeten denkt te hebben, d.m.v. deze spiertesten, moeten deze "energieën" gestabiliseerd worden door acupressuur en b.v. zenuwlymfemassage. (Niet te verwarren met lymfedrainagetechnieken) Bij teveel yang energie moeten yin-spieren / meridianen / organen gestimuleerd worden. Al deze geestelijke "hocus-pocus" is de kern van de edukinesiologie, ook al kijkt een leek hier anders tegenaan en wordt er niet gelijk over de Tao-filosofie gesproken, maar alleen over spiertesten.

Naast genoemde "spiertesten" wordt de diagnose voor een groot deel bepaald volgens acupunctuurmodel door het voelen van polsenergieÎn. Ook hier zijn niet de objectieve parameters zoals frequentie en b.v. ritme belangrijk, maar de meer als 360 intuÔtieve yin en yang-modaliteiten, die gevoeld moeten worden!

Sommigen, zoals Lydia Grevelink in een artikel in "Bres" zijn nog heel wat duidelijker in hun gedachten over dyslexie. Ze beweert dat vanaf de geboorte door astrologie door m.n. de stand van Mercurius en Neptunes al gepredisponeerde gevallen van dyslexie te zien zijn. Resumerend is de occulte TaoÔstische filosofie onlosmakelijk verbonden aan de diagnosestelling. Dit is een belangrijke occulte toetssteen voor een therapie. (Zie art. Toetsstenen voor therapiekeuze in Promise 7e jrg nr 2)

Verwante therapieen

Binnen het al genoemde aandachtsveld van de edukinesiologie van psycho-motore oefeningen en Touch for Health heeft Paul Dennison en zijn volgelingen, via dezelfde "westers - oosters" integratiegedachten nog meer "gezondheidspijlen" op zijn boog. Voeding krijgt in dit verband veel aandacht. Hier wordt ingespeeld op een op zichzelf verkeerde ontwikkeling van het gebruiken van steeds meer geur- / reuk- / smaakstoffen en andere chemische toevoegingen in veel levensmiddelen.

Door een modern "toverwoord", nl. ALLERGIE wordt dit gekoppeld in het denken van de edukinesiologie. Het gaat hier niet om de ons bekende allergische reacties die b.v. objectief in het bloedbeeld kunnen worden aangetoond, maar om ENERGETISCHE (lees geestelijke) allergische reacties. Deze kunnen na het innemen van bepaald voedsel ook weer snel "gediagnostiseerd" worden door de zgn. spiertests.

Hoewel gezond, gevarieerd en goed bereid voedsel natuurlijk bijbels gezien ook belangrijk is, is het gevaar van deze "allergische spiertests" dat men weer ingevoerd wordt in de macrobiotische gedachtewereld van Tao, waarin niet bestanddelen, zoals eiwit, koolhydraten, vitamines, mineralen etc. belangrijk zijn, maar de geestelijke yin of yangkrachten. Dennison en zijn volgelingen spelen met hun theorieÎn ook in op de zich snel ontwikkelende milieu- en cultuurcrises. Verder is het zo dat onnatuurlijk kijken naar het tweedimensionale beeld van een televisie "natuurlijk" een verstoring van het energie-evenwicht met zich meebrengt. Net als de angst voor alles wat van plastic of kunststof is. Vele mensen die in die wereld zijn ingevoerd kunnen deze zaken t.o.v. zichzelf niet meer in de juiste proporties zien en ontwikkelen een PLASTIC-KLEURSTOF-NEONFOBIE, waarna hun gehele gedachtenleven, iedere dag volkomen gefixeerd is op het ontwijken van genoemde zaken.

In dit verband is het lezen van Col.2:20-23 misschien therapeutisch, waarin ons wordt duidelijk gemaakt, dat we afgestorven zijn aan de wereldgeesten (ook die van Tao) en ons niet allerlei geboden op moeten laten leggen voor ons geestelijk heil! In de muziektherapie wordt beweerd dat men beter kan studeren bij langzame statige (klassieke) muziek. Dit omdat men zo kan ontspannen en op een passieve, "receptieve" manier talen kan leren. Dit door het betere TRILLINGS-ENERGIE-GETAL.

Ook de kleurenleer van het Hindoeïsme en zijn invloeden op de gezondheid van de mens worden weer van stal gehaald en binnen het "westerse" denken gebracht. (Zie art. Kleurentherapie; Promise 6e jrg nr 3) Tot slot zou ik ook nog de Bachremedies willen noemen, die eveneens door veel aanhangers van edukinesiologie (zoals b.v. Coby Schasfoort) ingepast worden. (Zie art. Bachremedies Promise 6e jrg. nr 3)

Bijbelse bezwaren

Edukinesiologie maakt de laatste jaren snel opgang bij Lohm-scholen, remedial teaching en andere vormen van bijzonder of speciaal onderwijs. Hoewel het voor veel Christenen een acceptabele behandelwijze lijkt door de lichaamsoefeningen en de eenzijdige voorlichting op het gebied van de body-brain integratie, is deze schijn zeer bedrieglijk.

De kern van de edukinesiologie is heel wat minder onschuldig. Door de diagnostiek en de meridiaan en chi (energie) beÔnvloeding komt men letterlijk steeds meer in aanraking met de geestelijke wereld van Tao. De verhoudingen tussen lichaam, ziel en geest, waar de edukinesiologie zich op voorstaat, zijn onbijbels, omdat ze uitgaan van zelfverwerkelijking, transformatie en evolutie. De geestelijke en psychische verhoudingen worden niet bepaald door energie en gevoel, niet door spiermanipulatie, naaldsteken, eten, stroom of laserstralen, maar onze geestelijke stabiliteit en heelheid wordt bepaald door bijbelse wegen en paden te bewandelen in Christus. Door schepping - zonde - dood - genade en heel worden in Christus. Door werking, niet van Tao, maar van de Heilige Geest!

Natuurlijk zijn we rentmeesters over alles waarover we gesteld zijn en zullen we ook een bijbelse visie moeten hebben (cq ontwikkelen) hoe we met de natuur mogen omgaan i.p.v. ze alleen te exploreren op basis van economische overwegingen. Maar we hoeven ons zeker ook niet door angst te laten leiden door plastic- of muziek fobieën of "allergieën" te ontwikkelen. Ons leven is geen leven wat alleen door ons eigen handelen en zelfverwerkelijkingstechnieken met alle "energieÎn" om ons heen in balans komt.

Indien we met Christus zijn afgestorven aan de wereldgeesten (Col.2) laten we ons dan niet weer in de ban brengen, maar laten we de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is en zo een weg te zoeken ook in genezing, door ons innerlijk iedere dag te vernieuwen door Zijn Geest. Ook door verantwoording te dragen voor de zorg voor ons lichaam.

Senso-motorische oefeningen (zoals orientatie-oefeningen, hand -oog - co–rdinatie en oefeningen voor de fijne motoriek) kunnen zeker zinvol zijn, mits niet geïntegreerd binnen de acupunctuur, zoals in de edukinesiologie. Bij de meeste grote (academische) ziekenhuizen is er wel een interdisciplinair behandelteam (fysiotherapeut, logopediste, remedial teacher en orthopedagoge) geco–rdineerd door een gespecialiseerde kinderneuroloog, die een beter alternatief kan bieden als de edukinesiologie. Wat iedere Christen na gebed en persoonlijke toetsing ook in dankzegging aan onze Grote Heelmeester Jezus Christus in ontvangst mag nemen in de verwachting en het geloof dat het een door Hem gegeven en gezegend middel mag zijn.

Gerard Feller.

Literatuur:

Woordblindheid, een holistische therapie --Paul E Dennison Ankh Hermes 1989 Deventer.
Leven met stress--dr H Selye v Holkema/Warendorf 1976
Zicht op woordblindheid dmv edukinesiologie---Coby Schasfoort
Whole brain body integration-- P. Dennison uitg: Edukinethetics
Toets van gezondheid---------Ankh Hermes
Ogen leren zien---Pieter Langendijk Ankh Hermes 1981
Niet dom maar woordblind---Anthos Baarn 1984
Woordblinde kinderen--dr G Kuipers e.a. --Staatsuitg. Den Haag 1983

Artikelen:

Edukinesiologie-------Moria (concept)
Woordblindheid, astrologisch onderzoek------Bres
Woordblindheid---E. v Dijck N.R.C. handelsblad 14-6-84
Woordblindheid-----P. v Harten J & W nr 4 1989
Woordblindheid----Bij/Evenblij Volkskrant 16-2-91

Categorie: Lichaamswerk + occultisme en genezing