Complementaire zorg en de Bijbel

 breinOUDEWATER – Christelijke zorgprofessionals en kerkgemeenschappen moeten beter worden toegerust als het gaat om complementaire geneeswijzen. Ze moeten weten wat de bronnen zijn van wat regulier gangbaar is en toegang krijgen tot beproefde bijbelse alternatieven, in het belang van hun cliënten. In het najaar gaat daarom een nieuwe opleiding van start: Complementaire geneeswijzen en de Bijbel. Een unieke opleiding met Bijbels verantwoordde complementaire alternatieven.

Let op ! Klik hiervoor de 1,5 uur durende introductie van deze unieke cursus/opleidimg

 

Complementaire geneeswijzen en de Bijbel is een unieke opleiding voor christelijke zorgprofessionals, pastoraal werkers en lifecoaches. Zij kunnen de opleiding deels online volgen met behulp van zelfstudie en deels op locatie met andere cursisten, onder leiding van een ervaren docent. De opleiding is op hbo niveau en wordt gefaciliteerd door opleidingsinstituut Gezond & Weldoen (www.gezondenweldoen.nl). De lessen op locatie (4 dagen) worden gegeven door gastdocent Gerard Feller van stichting Promise (www.stichting-Promise.nl) in Oudewater. De studiebelasting bedraagt ca. 75 uur, gedurende minimaal 3 maanden.

Unieke combinatie neuropsychologie en pastoraat
“Met de opleiding willen we helderheid geven over de oorsprong van complementaire of alternatieve behandelwijzen en bijbels geïnspireerde alternatieven verstrekken. Waar het om gaat is dat God de Schepper de eer krijgt die Hem toekomt, omdat wij erop vertrouwen dat Hij als liefdevolle Vader het beste met ons en onze cliënten voor heeft. Wat in de Bijbel staat is waar. Als we onze Schepper willen eren dan betekent dit onder meer kleur bekennen, grenzen stellen en niet klakkeloos meegaan in wat seculier gangbaar is,” aldus Rosaline Ratering McDonald van Gezond & Weldoen.
“Uniek van de opleiding is ook dat wetenschappelijke kennis van de neuropsychologie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit bijbelse kernwaarden zoals geestelijke volwassenheid, identiteit, relationele vaardigheden en dat er een praktische vertaling wordt geschetst richting pastoraat. De kerk als gemeenschap heeft een belangrijke rol met betrekking tot relationele vaardigheden en genezing.

Geen christelijk sausje
Tot dusver ontbreekt het de christelijke zorgprofessional nogal eens aan wetenschappelijk onderzochte bijbelse opties. Van oorsprong wereldse of occult getinte complementaire geneeswijzen krijgen vanuit onwetendheid of gemakshalve nogal eens een christelijke sausje, zoals ‘Jezus Yoga’. Maar een christelijk sausje over iets wat van oorsprong niet van God is kan niet de bedoeling zijn. God de Schepper van hemel en aarde, de grote Ik ben, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus Christus is óók onze grote Heelmeester, de Geneesheer voor ziel, geest en lichaam. Hij is de goede Herder en Zijn schapen luisteren naar Zijn stem. In Zijn Woord vinden wij antwoorden, ook als het gaat om complementaire geneeswijzen, geneeswijzen voor ziel, geest en lichaam die hun oorsprong vinden in het allesomvattende verlossingswerk van Jezus Christus. Bekering, wedergeboorte, herstel van de relatie met God de Vader, vervulling met de Heilige Geest: Jezus maakt alles nieuw, wat kapot is heel en alles wat dood is weer levend. Dát is wat de Bijbel ons leert. Om tot diep herstel te komen hebben wij geen autogene training, hypnose, geleide fantasie ontspanningsoefeningen, yoga of reiki nodig - om maar eens een paar onbijbelse complementaire geneeswijzen te benoemen. Er zijn geweldige bijbelse alternatieven en die komen in de opleiding aan bod.” (Zie inhoudsopgave hieronder).

puzzle

 

LIFE model
Gerard Feller, de samensteller van de opleiding, vult aan: “In de opleiding bespreken we onder meer het LIFE model van dr. Jim Wilder uit de VS. Teksten uit zijn werk met toestemming vertaald en overgenomen in de reader. De reader is alleen in combinatie met de opleiding verkrijgbaar. Jim Wilder is afgestudeerd pyscholoog en theoloog en gespecialiseerd in traumaverwerking en herstel van identiteit. Hij heeft gewerkt met o.a. oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel en satanisch misbruik. Hij is de oprichter van Shepherds House in de V


Immanuël, God met ons
Met het LIFE model heeft Jim Wilder een begin gemaakt om genezing voor ziel, geest en lichaam door het verlossingswerk van Jezus Christus inzichtelijk te maken voor christelijke hulpverleners en pastoraal werkers. Immanuël, God met ons: voor ziel, geest en lichaam. Pastoraal werkers, therapeuten, leden van gebedsteams, ervaringsdeskundigen, mensen die herstellende waren en een internationale adviescommissie van mensen vanuit verschillende tradities en theoretische achtergronden, hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven te formuleren.
Feller heeft het LIFE model in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht. Hij kent Wilder persoonlijk en heeft vele uren met hem doorgebracht om de ideeën rond complementaire zorg ook in Nederland onder de aandacht van hulpverleners te brengen.

 Inhoudsopgave opleiding

De opleiding Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
bijbels holistische visie op gezondheid;
complementaire geneeswijzen en bijbelse alternatieven
introductie van het LIFE Model
pastorale vaardigheden

 

Overzicht inhoud cursus Complementaire geneeswijzen en de Bijbel

Powerpoints lesdagen 1 t/m 4


Inleiding
Over de docent
1. Wat heeft de Bijbel met gezondheid te maken?
1.1 Bijbels mensbeeld
1.2 Praktiseren van gezondheid
1.3 Leerproces van navolging
1.4 Leren leven in de nieuwe identiteit
1.5 Leren van intimiteit met God
1.6 Leren het geweten voor God en mensen te oefenen
1.7 Leren tot rust te komen en terug te keren tot vreugde
1.8 Leerproces: leren te kunnen lijden
1.9 Leer gezondheid door de hersenen te oefenen
1.10 Leer gezond te zijn door te strijden tegen de boze
1.11 Leer gezond te leven in een gemeenschap
1.12 Gymnazo

 

2. Gezondheid vanuit niet-christelijke mensbeelden
2.1 Reductionistisch of Cartesiaans
2.2 Het holistische New Age denken
2.3 Het virtuele of postmoderne mensbeeld

 

3. Diagnostiek
3.1 Biologische prioriteit
3.2 Psychologische superioriteit
3.3 Geestelijk overwicht
3.4 Vooronderstellingen cliënt ten aanzien van de klachten
3.5 Aardse en geestelijke realiteit

4. Ademhaling en technieken
4.1 Werking van de ademhaling
4.2 De ontspannen manier van ademhalen
4.3 De gespannen ademhaling
4.4 Oefening bevordering buikademhaling
4.5 Oefening ter verbetering van het uitademen – ontspannen borstkas
4.6 Coördinatie van de ademhaling

5. Ontspanning en ontspanningsoefeningen

5.1 Onbijbelse methodieken
* Ademoefeningen bij mindfulness
* Autogene training
* De instelling van een AT-beoefenaar
* Hypnose
* Geleide fantasie ontspanningsoefeningen
* Yoga

5.2 Ontspanning van de aangezichtsspieren

5.3 Veilige alternatieven
* Observatie
* Ontspanningsoefeningen van de bewuste houding en bewegingsspieren
* Techniek van oefenen
* De belangrijkste spieroefeningen zijn (beurtelings links en rechts)

5.4 Oefeningen gericht op het ‘4+model’
* Oefeningen: rechterhersenhelft versus rechter hersenhelft
* Ritmische oefeningen
* Lichaamsoefeningen om dissociëren te voorkomen
* Oefeningen om jezelf lichamelijk tot rust te brengen
* Spiegeloefeningen
* Massage
* Oefenen met gevoelswoorden

 5.5 Christelijke meditatie

 

6. Vier belangrijke eigenschappen van geestelijk volwassen leiders

6.1 Blijf gericht op de relatie
6.2 Gedraag je zoals je bent, vanuit je christelijke identiteit
6.3 Kom snel tot rust vanuit 6 moeilijke emoties
6.4 Leren op een goede manier te lijden
6.5 Jezus, volkomen mens, volkomen God

7. Neuropsychologie en de Bijbel
7.1 Het controlecentrum van ons brein
7.2 Synchroniserende verbindingsschakelaars
7.3 Het synchroniseren van energieniveaus
7.4 Hiërarchische ordening van de niveaus van het controlecentrum
7.5 Zwakke en beschadigde hechtingen
7.6 Ontwikkelen van bindingen
7.7 Het ROPC
7.8 Kenmerken van gezonde bindingen
7.9 Bijbel en vreugde
7.10 De 4 niveaus schematisch overzicht
7.11 Vreugde verandert alles!
7.12 Verdieping: vreugdevolle identiteit in het aangezicht van God
7.13 JoyQ test

 8. Verdieping Life Model

8.1 Inleiding
8.2 Geestelijke adoptie bij hulpverlening vanuit de kerk
8.3 Het belang van het ontwikkelen van goede relationele hersenvaardigheden
8.4 De 19 relationele vaardigheden
8.5 Immanuel Lifestyle
8.6 De cirkel van geestelijke groei naar volwassenheid
8.7 Relationele eigenschappen en de Bijbel

 

9. Herstel van trauma's volgens het Life Model


9. Herstel van trauma's volgens het LIFE Model
9.1 Trauma’s volgens het LIFE Model
9.2 Type A en type B trauma’s
9.3 De Verbal Logical Explainer (VLE)
9.4 Wat is trauma-herstel?
9.5 Toetsing van aannames
9.6 Het belang van volwassenheid
9.7 Het belang van verbondenheid
9.9 De Bijbelse weg naar genezing
9.10 Het Immanuel Proces (prof. dr. Karl Lehman)

 

10. Toepassing - de 19 vaardigheden om te floreren als mens

10.1 De 19 vaardigheden
Vaardigheid 1 – Vreugde delen
Vaardigheid 2 – Mezelf kalmeren
Vaardigheid 3 – Me verbinden met een ander
Vaardigheid 4 – Waardering creëren
Vaardigheid 5 – Gezinsbanden vormen
Vaardigheid 6 – De waarden van ons hart identificeren vanuit lijden
Vaardigheid 7 – Gesynchroniseerde verhalen vertellen
Vaardigheid 8 – Niveaus van volwassenheid identificeren
Vaardigheid 9 – Een adempauze nemen
Vaardigheid 10 – Non-verbale verhalen vertellen
Vaardigheid 11 – Naar vreugde terugkeren vanuit de zes moeilijke emoties
Vaardigheid 12 – Handelen als mezelf in de zes moeilijke emoties
Vaardigheid 13 – Zien wat God ziet
Vaardigheid 14 – Het sarx stoppen
Vaardigheid 15 – Interactief geruststellen
Vaardigheid 16 – Hoge en lage energie reactie-stijlen herkennen
Vaardigheid 17 – Hechtingsstijlen identificeren
Vaardigheid 18 – Tussenbeide komen als het brein vast zit
Vaardigheid 19 – Herstellen uit complexe emoties

10.2 Verdieping: terugkeren vanuit moeilijke emoties

 

Praktische vaardigheden oefenen

Naast de theoretische achtergronden wordt in deze cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking. 

 

Cursusdata op locatie najaar 2020
Er loopt momenteel een pilot voor een kleine groep cursisten. De pilotgroep is in oktober klaar. De eerstvolgende lesdagen op locatie zijn vervolgens op de dinsdagen  10 en 24 november en 8 en 15 december. Locatie: Oudewater, tijden van 10 tot 16.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen kunnen meer lesdagen op locatie worden ingepland. Dit geldt ook voor geïnteresseerde groepen binnen kerken. Het minimale aantal cursisten per opleiding is vijf, het maximale aantal twaalf. Dit met het oog op de kwaliteit en nodige interactie.

 

gezond wel

Aanmelden / kosten
Men kan zich per direct inschrijven voor een eerstvolgende opleiding en zich per direct via de digitale leeromgeving van Gezond & Weldoen thuis goed voorbereiden op de lesdagen op locatie. De digitale leeromgeving wordt gefaciliteerd voor educatieve uitgeverij WebEdu in Leiden (ISO gecertificeerd).
De kosten van de opleiding inclusief de lesdagen op locatie, boeken en toegang tot de digitale omgeving bedragen dit jaar 695,- euro per cursist, exclusief 21% btw, incl. certificaat (kennismakingsaanbod).

Voor informatie en aanmelden mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Categorie: Activiteiten