Wie is de ' vrouwe van alle volkeren'

 door drs Piet Guijt  engelse vlag

                            

Inleiding

Bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam is eind vorig jaar akkoord gegaan met het plan voor de bouw van een zogeheten mariale bedevaart-kathedraal bij de RAI in Amsterdam-Zuid, een replica van de voormalige Hagia Sophia kathedraal in het Turkse Istanbul. De stichting Lourdes aan de Amstel is al lange tijd bezig om dit te realiseren. Mariavereerders uit de Filipijnen en de Verenigde Staten zijn bereid om fondsen te werven voor de bouw van dit immense pand (2).

Wat is hier aan de hand? Wat is de achtergrond ervan en wat moeten we daarvan denken? Daarvoor moeten we terug naar de vorige eeuw, toen een zekere Ida Peerdeman, een eenvoudige rooms-katholieke vrouw die in Amsterdam woonde, in de periode 1945-1959 een aantal zogeheten Maria-verschijningen ontving.

Ida Peerdeman

Ida Peerdeman werd in 1905 in Alkmaar geboren als jongste van een burgerlijk gezin van vijf kinderen. Op 8-jarige leeftijd verhuisde zij naar het centrum van Amsterdam en woonde in een gewone buurt en was lid van de rooms-katholieke Dominicuskerk. Zij deed twee jaar MULO en wilde kleuterleidster worden, maar dat werd afgewezen, mede omdat ze te weinig fantasie had. Later ging ze bij Boldoot werken als secretaresse. Op een gegeven moment zag ze rode letters op het papier, terwijl ze met een zwart lint werkte. Er waren allerlei vloeken en verwensingen opgeschreven (20).

De eerste verschijning kreeg Ida Peerdeman (op straat) toen ze 12 jaar oud was, dus in 1917. Thuisgekomen begonnen er allerlei Poltergeist-achtige manifestaties: “lampen gingen woest heen en weer, deuren openden en sloten zich vanzelf, en de wijzers van de klok gingen als waanzinnig geworden ronddraaien. De oven die zelden werd gebruikt, begon vanzelf te roken” (4). Ze hoorde rare dingen en geluiden, ze werd bij haar hals gegrepen. Op een gegeven ogenblik zei een stem: til die piano op, en dat kon ze (20). In haar jeugd heeft zij dus met buitengewone manifestaties, kwellingen en paranormale verschijnselen te maken gehad. Dit zou erop kunnen wijzen dat Ida Peerdeman gevoelig was voor de paranormale wereld.

Haar vader wilde niet graag dat ze zou praten over de verschijningen, maar ze had er wel contact over met haar biechtvader pater J. Frehe (20). Door deze huisvriend werden de demonen door middel van een exorcisme uitgedreven, zodat de kwellingen ophielden (4, 27).

In de jaren 1945 tot (31 mei) 1956 kreeg Ida Peerdeman in totaal 56 verschijningen van ‘de vrouwe van alle volkeren’, die stuk voor stuk (met de datum erbij vermeld) beschreven zijn in het zgn. blauwe boekje (3). Op de inhoud ervan zullen we later ingaan. Er zijn naar aanleiding van de verschijningen twee bisschoppelijke onderzoeken geweest. In het eerste werd alleen afgegaan op de tekst zelf, en deze werd niet geacht van Maria te zijn. Later kwam er ook een onderzoek waarbij ook werd gekeken naar de persoon die de boodschappen kreeg. Daarbij bleek Ida een nuchtere indruk te maken (20).

Ida Peerdeman heeft in haar lange leven heel veel spot, verguizing en afwijzing moeten verduren. Maar op hoge leeftijd heeft ze nog net de kentering in de stemming meegemaakt. Ook al waren alle andere bisdommen er tegen, toch heeft bisschop Punt van Haarlem (zie hieronder) op 8 juni 2002, dus 57 jaar na het begin van de visioenen, deze verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong en authentiek verklaard. (Zo'n beslissing wordt altijd door de plaatselijke bisschop genomen, niet door Rome.) (20). Ida Peerdeman kreeg dus “kerkelijke erkenning als Maria-zieneres. Mohamed el-Fers slaagde er als enige journalist in haar kort voor haar dood te interviewen over haar wonderbaarlijke en soms angstwekkende jaren als katholiek medium (4).

Net als in haar jeugd, werd Ida Peerdeman in de laatste jaren van haar leven weer overvallen door duistere machten. “Toen ze medio jaren tachtig ging wonen aan de Amsterdamse Diepenbrockstraat werd ze diverse malen uit haar bed opgetild, heen en weer gerammeld en in een hoek van de kamer gekwakt” (4). Ze overleed in 1996 op 91-jarige leeftijd.

Bisschop Punt

Hoe kwam de hierboven genoemde bisschop Punt ertoe later de visioenen te accepteren en zelfs te promoten? Het is hiervoor nuttig om iets van zijn achtergrond en denkbeelden te weten. Jozef Marianus (Jos) Punt werd in 1946 geboren in Alkmaar. Hij  behaalde in 1974 het doctoraal examen economie, en verdiepte zich in esoterie en gnostiek. Ook sloot hij zich aan bij de Rozenkruisers. Toch bleef hij de Bijbel en andere christelijke geschriften lezen, en na verschillende jaren “kwam de Heer plotseling in zijn leven door een bijzondere ervaring door Maria”. “Ik ervoer het alsof Hij mij in mijn nek greep en me opnieuw zette op de weg van het geloof van mijn jeugd” (9). Jos Punt besloot een opleiding voor priester te volgen aan het grootseminarie Rolduc van het bisdom Roermond. In 1979 werd hij priester en in 1995 werd hij benoemd tot hulpbisschop en in 2001 tot bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam (15). Hij staat als conservatief bekend, en is voorstander van een ‘sacrale kerk’, een klerikale kerk met een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van leken en gewijden (15). Bisschop Punt heeft van de kant van zijn moeder, die een fanatieke Maria-vereerster was (37), een sterke band met Maria meegekregen, want hij werd als kind opgedragen aan Maria.

Bisschop Punt wil het rooms-katholieke geloof graag uitdragen en het doet hem verdriet dat zoveel mensen in onze tijd misleid worden doordat “ze dagelijks gebombardeerd worden met meningen en invloeden die proberen het geloof uit hun harten weg te vegen. En hij wijst op de vele zogenaamde wetenschappelijke boeken die proberen de mensen ervan te overtuigen dat God niet bestaat”. In reactie daarop zegt hij: “Zou onze Hemelse Moeder stilzwijgend toekijken terwijl Haar kinderen zo’n grote beproeving ondergaan?” (9).

Uit diverse bronnen is op te maken welke andere opvattingen bisschop Punt heeft. Hij vereert Maria als 'medeverlosseres' en als 'middelares van alle genade'. Hij heeft een speciale devotie voor de verschijningen van Maria in Amsterdam (‘de vrouwe van alle volkeren(15). “Op 11 november 2000 werd, nadat eerder in dat jaar paus Johannes Paulus II ‘de wereld’ opnieuw toewijdde aan Maria, ook het bisdom Haarlem door mgr. Jos Punt onder bescherming van de maagd Maria geplaatst. Dat gebeurde in de Amsterdamse O.L. Vrouwekerk” (1).

Uit het getuigenis van bisschop Punt in 2011 blijkt dat hij meent dat de ‘heilige’ Maria ook de sleutel voor de eenheid is. Hij zegt: “De profetische stemmen van onze tijd vragen ons meer dan ooit dat we ons verzamelen rond Maria, de Theotokos, de moeder van God, en van alle volkeren”. “In alle grote plaatsen waar Maria verschijnt, roept Zij ons op om de komst van de Heilige Geest over onze gewonde wereld af te smeken”. Hij besluit met: "Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nù Uw Geest over de aarde. Met een speciale nadruk op nu. Dit is de tijd van de Heilige Geest. Dit is de tijd van Maria” (9).

In een bijeenkomst met moslims zegt bisschop Punt dat “Maria de onbevlekte is, totaal van zonde vrij gebleven. Zij is de moeder van de gelovigen en ook als een geestelijke moeder van alle mensen” (35). In de video-uitzending ‘Het 5e Mariale Dogma uitgelegd’ (11) wordt gesproken over de vier dogma’s over Maria (11), die overigens geen Schriftuurlijke basis hebben, ondanks pogingen dat wel aan te tonen (33). Bisschop Punt spreekt de wens uit dat de paus het zgn. vijfde dogma (hieronder komen we daarop terug), namelijk ‘wat Maria voor de gelovigen doet’, zal erkennen. Bisschop Punt meent: “Als de kerk Maria in haar midden neemt en haar de volle grootte en waardigheid kan geven die God van eeuwigheid voor haar bestemd heeft, dan zal daar de kracht uit komen, dat zij dan voorspreekster zal zijn en dat de Geest op een nieuwe wijze over onze wereld kan komen. …. De Heilige Geest komt als wij erom bidden, en Hij komt bijzonder als wij erom bidden op voorspraak van Zijn moeder, mede-verlosseres en voorspreekster”. 

We zullen zien dat zijn opvattingen geen enkele bijbelse basis hebben. Om alleen even aan te sluiten bij de vorige alinea: wij bidden toch in Jezus’ Naam om (o.a.) de Heilige Geest (Joh. 15:16; Joh. 16:23 en 24) en Jezus is toch de Doper met (letterlijk: in) de Heilige Geest? (Joh. 1:33). Zie ook nog Joh. 16:13. Voorts kunnen we er op wijzen dat Rome volgens de Nijmeegse kerkhistoricus Peter Nissen weinig gelukkig is met de Mariacultus: “Het promoveren van Maria tot medeverlosseres is onverteerbaar voor reguliere katholieke theologen. Vorig jaar heeft het Vaticaan in de encycliek Christus Dominus (38) juist de uniciteit van Jezus nog eens bevestigd'' (37).

Inhoud van de boodschappen (3)

“Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog krijgt Ida Peerdeman in visioenen beelden door over de komende oorlog in Europa. Ze ziet de rivier de Oder gevuld met bloed, gevechten in de Betuwe, Mussolini opgehangen aan zijn voeten. Ze beschrijft Hitlers Adelaarsnest-bunker in de bergen van Berchtesgaden. Tijdens deze visoenen staart ze in het oneindige en vertelt langzaam aan de aanwezigen wat ze hoort en ziet”, aldus een citaat (4). “Dat de - van nature laconieke, fantasieloze - Ida Peerdeman ze niet uit haar duim gezogen had, werd [dus] gesteund door het feit dat zij allerlei andere, voorzeggende visioenen heeft gehad, die precies zijn uitgekomen” (27). Dit alles is overigens geen garantie dat het uit een goede bron komt. We hoeven alleen maar te denken aan het meisje met de waarzeggende geest (Hand. 16:16-18).

“Op 25 maart 1945 (de dag van het feest van Maria Boodschap, de dag waarop wordt herdacht dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus) beginnen de boodschappen over ‘de vrouwe’ (20). De schrijver P. M. Sigl geeft aan hoe het de eerste keer gebeurde. “We [Ida en haar zussen] zaten rond de potkachel. Het was oorlogstijd en het was hongerwinter. Pater Frehe was die dag in de stad en kwam ons even bezoeken. We zaten druk te praten toen ik [Ida] daar ineens, ik weet nog niet hoe dat kwam, werd getrokken naar de andere kamer. Ik keek en zag daar ineens een licht komen. Ik dacht: waar komt dat licht vandaan en wat een typisch licht is dat. Ik stond op en moest ernaartoe lopen. Daar zag ik in de hoek van de kamer het licht komen. De muur verdween voor mijn ogen en alles wat er stond was er niet meer. Het was één zee van licht en een ijle diepte. Het was geen zonnelicht en geen elektrisch licht. Wat het voor een soort licht was, kan ik niet uitleggen. Maar het was een ijle diepte. En uit die diepte zag ik ineens een gedaante naar voren komen, een levende gedaante, een vrouwelijke figuur, anders kan ik het niet uitleggen. Toen begon ineens die figuur tegen mij te spreken. Ze zei: ‘Zeg mij na.’ Ik begon haar dus – zij sprak heel langzaam – woord voor woord na te zeggen. En toen zei ik: ‘Bent u Maria?’ De Gestalte glimlachte en antwoordde: ‘Zij zullen mij ‘De Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’’. Bij de woorden ‘De Vrouwe’ kwam zij een beetje met haar hoofd naar mij toe. Nadat die gestalte alles had voorgezegd, ging zij heel langzaam weer weg. Pas daarna ging ook het licht weg en zag ik ineens alles rondom mij in de kamer zoals het altijd was geweest” (18).

“De meeste boodschappen ontvangt Ida thuis. Haar zus Truus, die onderwijzeres is, schrijft woord voor woord op wat Ida ‘de vrouwe’ naspreekt. Dat is goed mogelijk omdat ‘de vrouwe’ langzaam spreekt en vaak lange pauzes maakt voordat zij de zieneres een nieuw beeld laat zien of haar een nieuwe gedachte geeft” (14).

In een radio-uitzending (20) zei Robert Lemm (21): “Eerst gaan de visioenen mede over politieke zaken in de samenleving, ook soms voorspellingen over de maanlanding. ‘De vrouwe’ zegt niet direct wat haar bedoeling is. Dat maakt ze geleidelijk aan meer duidelijk. Ze gaat telkens een stapje verder. In de eerste vijf jaren (1945-1950) wordt de aandacht vooral gevestigd op hoe ‘de vrouwe’ eruit ziet, wat ze aan heeft. Het gaat niet om alleen maar een vroom plaatje, een devote afbeelding, maar het schilderij (12) blijkt de uitbeelding van een dogma te zijn. Daar is ‘de vrouwe’ op uit. Maar dat vertelt ‘de vrouwe’ pas 6 jaar later. Pas in 1951 gaat ‘de vrouwe’ zeggen wat ze eigenlijk wil: ‘ik ben de medeverlosseres, de  middelares en de voorspreekster’. Dus niet alleen Jezus als de enige Verlosser, maar ook Maria [‘de vrouwe’]. Ze wil uitgeroepen worden tot medeverlosseres, het vijfde dogma. Maria heeft al vier dogma’s (11), die op haar eigen persoon slaan, en nu wil ze haar grootste en laatste dogma, het sluitstuk, en dat is wat Maria voor ons mensen doet” (20). 'Maria' heeft beloofd dat als aan haar vragen (eisen) zal zijn voldaan, zij en de Heilige Geest de wereld zullen bewaren voor verwording, rampen en oorlog en de 'Ware Vrede' zullen brengen (27).

We zullen als voorbeeld nog enkele uitspraken uit diverse boodschappen weergeven (3):

-  “Ik sta hier als de Medeverlosseres en Voorspreekster. Elke gedachte zal daarnaar uitgaan. Zeg mij dit na: het nieuwe dogma zal zijn het dogma der Medeverlosseres (29 april 1951).

 - “Ik heb met mijn voet de slang verpletterd. Ik ben verenigd geworden met de Zoon, zoals ik altijd verenigd was met Hem” (15 augustus 1951).

- Het nieuwe en laatste dogma in de mariale geschiedenis zal zijn het dogma van de Medeverlosseres en Middelares (31 december 1951).

- “Door dit gebed zal ‘de Vrouwe’ de wereld redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals” (10 mei 1953).

 Voor een uitgebreide en kritische bespreking van de boodschappen van de zgn. vrouwe van alle volkeren, alsmede een beschrijvng en becommentariering van de ontwikkeling van de devotie rondom de vrowue, en ook van de (inter)nationale gebedsdagen in Amsterdam kan worden verwezen naar het boek van Hildegard Alles (39).

Inhoudelijke beoordeling

Omdat in de visioenen gesproken wordt over ‘de vrouw die Maria heette’, is er uiteraard een koppeling te leggen tussen Maria enerzijds en ‘de vrouwe van alle volkeren’ anderzijds. Bovendien blijkt uit alle devotie zoals op de jaarlijkse gebedsdagen in Amsterdam (8,39), dat men (overigens ten onrechte zoals we hieronder zullen toelichten) aanneemt, dat Maria en ‘de vrouwe’ dezelfde zijn (39).

De toevoeging ’die eens Maria was’ zou volgens de mening van sommigen (25) een bewijs vormen voor de echtheid van de visioenen. De verandering van Maria naar ‘vrouwe’ zou volgens een van de visioenen/boodschappen (6 april 1952) hebben plaatsgehad tijdens het kruisoffer van Jezus, omdat Jezus toen tegen Zijn moeder zei: “Vrouwe, ziedaar uw Zoon”. Deze uitspraak van Jezus in Joh. 19:27 gaat er echter over dat Johannes zijn moeder Maria in zijn huis zou opnemen om voor haar te zorgen. Het heeft dus niets te maken met een verandering van Maria naar ‘vrouwe’. Bovendien staat zowel in de NBG-vertaling als in de Staten Vertaling: “vrouw, ziedaar uw zoon” en niet “vrouwe, ziedaar uw zoon”. ‘Vrouw’ was in die tijd een gewone aanspreektitel voor een vrouw. Opmerkelijk is dat Ida Peerdeman, toen zij de term “die eens Maria was” hoorde, daar moeite mee had. En terecht, want Ida Peerdeman was een oprechte vrouw, maar die helaas zich niet ervan bewust was, dat zij door geesten uit het rijk van satan werd misleid!

‘De vrouwe’ noemt zich voorspreekster. Ook Maria wordt door veel rooms-katholieken gezien als voorspreekster. Wellicht heeft dat te maken met de gedachte dat Maria dichter bij Jezus zou staan dan wij. Maar dan verwart men het natuurlijke met het geestelijke. Denk ook aan bijv. Marc. 3:35 (“Al wie de wil Gods doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder”). Noch Maria, noch ‘de vrouwe is onze voorspreekster. Alleen Jezus is onze voorspreker. Als gelovigen in Jezus mogen in ons gebed direct naar Hem gaan. “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige” (1 Joh. 2:1). Ook kan nog gewezen worden op Rom. 8:34 waar staat dat Jezus voor ons pleit. Men zou nog kunnen zeggen: “Als iemand voor een ander bidt, dan is die bidder toch ook een voorspreker? Maar dan gaat het om mensen, die hier op aarde leven, en geroepen zijn om voor anderen te bidden. In die zin mogen uiteraard alle gelovigen voorbidders zijn. En bedacht moet worden dat voorbede altijd en alleen geschiedt in de naam van Jezus!

In een boodschap op 15 augustus 1951 zegt ‘de vrouwe’: “Ik heb met mijn voet de slang verpletterd”. In rooms-katholieke kringen wijst men soms op Genesis 3:15 (“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen”) en men meent ten onrechte dat Maria de satan zal verslaan. Zo zei iemand: “Zij zal, zoals voorzegd is, satan verslaan. Zij zal haar voeten zetten op de kop van satan”. Deze uitspraken zijn echter gebaseerd op een verkeerde uitleg van de genoemde tekst. In de NBG staat: "dit zal u de kop vermorzelen”. In de Hebreeuwse grondtekst staat “hij”. Echter in de Vulgaat, de Latijnse vertaling van Hieronymus is het ten onrechte vertaald met 'ipsa' (zij). Misschien zijn sommigen daarom gaan denken aan Maria. Maar de vrouw, die in Gen. 3:15 wordt genoemd, is niet Maria, maar Eva. Het is beslist niet zo, dat de duivel door Maria zou worden verslagen, maar wel door het zaad van Eva. Daarmee wordt bedoeld, dat uit het menselijk geslacht Jezus (die op bovennatuurlijke wijze door de Heilige Geest is verwekt in de maagd Maria) zal voortkomen, en Jezus zal de duivel verslaan. Jezus, en dus niet Maria of ‘de vrouwe’, heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd (Kol. 2:15).

De uitspraak “door dit gebed zal ‘de vrouwe’ de wereld redden.…” in het visioen op 10 mei 1953 wordt niet ondersteund door Gods Woord. Er staat nergens in de Bijbel, dat Maria of ‘de vrouwe’ de wereld zal redden. Het is ook niet bijbels te verdedigen om Maria ‘Moeder van alle mensen’ of ‘middelares’ of ‘koningin des hemels’ of ‘koningin van het heelal’ (31) etc. te noemen. De hoofdletter bij moeder doet vermoeden, dat Maria bijna op gelijk niveau wordt geplaatst als God de Vader, die overigens alleen de hemelse Vader is van die mensen, die in Jezus als Heiland geloven, en dus niet in Maria. Ook de belofte van ‘de vrouwe’ dat ze vrede zal brengen als haar beeltenis wordt verspreid en haar door de paus het (vijfde) dogma als mede-verlosseres wordt toegekend, vindt geen fundament in de Bijbel. Het is niet ‘de vrouwe’ die vrede brengt, zoals sommigen en ‘de vrouwe’ beweren, maar Jezus. Alleen Hij is de vredevorst (Jes. 9:5). Uiteraard is het wel zo, dat elke christen, die op aarde leeft, een vredestichter moet en mag zijn, maar daarom heeft Maria of ‘de vrouwe’ nog geen bijzondere plaats daarin (13).

Zoals we eerder zagen, eist ‘de vrouwe’ een dogma voor zichzelf op. Het past totaal niet bij Maria om een dogma voor zichzelf te vragen. De echte Maria, de moeder van Jezus, wijst niet op zichzelf, maar op Jezus (Joh. 2:5). De boodschappen van ‘de vrouwe’ zijn soms dreigend en bevelend (zelfs naar de paus), hetgeen niet bij de bescheiden moeder van Jezus past. ‘De vrouwe’ verdringt in feite Jezus als Verlosser. De hoofdgedachte van de boodschappen is: eerst kwam Jezus in de wereld als Verlosser, nu komt ‘de vrouwe’ als mede-verlosser(es).

Sommigen menen dat ‘de vrouwe’/Maria in het boek Openbaring voorkomt, namelijk in hoofdstuk 12:1 en 2. Alle commentaren (bijv. Matthew Henry, kanttekeningen bij de Staten Vertaling, de online Biibel) weerleggen dat Maria het is, en stellen dat de vrouw ofwel de gemeente van Jezus Christus is of Israël (volgens een enkel commentaar). Er is hier sprake van een teken, een symbool in de hemel, en dit teken kan geen letterlijke persoon zijn omdat het wijst op een geestelijke waarheid, anders zou het geen teken, geen zinnebeeld zijn. Het strijdt tegen alle regels van de symboliek om in dit beeld van een vrouw ‘de vrouwe’ of Maria te zien. Bovendien, Maria vluchtte na de hemelvaart van Jezus niet naar de woestijn om daar 3,5 jaar te verblijven (28). En verder is dat beeld in Openb. 12 niet in overeenstemming met de afbeelding van ‘de vrouwe van alle volkeren’. ‘De vrouwe’ staat niet op de maan, maar op de aarde; ‘de vrouwe’ is niet zwanger, terwijl de vrouw in Openb. 12 wel zwanger is. En zo zijn er nog meer verschillen.

In de Bijbel staat Jezus centraal

Als we de Bijbel goed lezen en begrijpen, dan weten we, dat Jezus centraal staat. Jezus Christus is Degene, Die de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld heeft en over hen gezegevierd heeft (Kol. 2:15). Er is slechts één Middelaar tussen God en mensen, namelijk Jezus Christus (1 Tim. 2:5,6) en dus niet Maria of ‘de vrouwe’. “Richt uw oog [alleen] op Jezus, de apostel en hogepriester van onze belijdenis (Hebr. 3:1). In Hebr. 12: 2 en 3 lezen we: “Laat uw oog alleen gericht zijn op Jezus. Vestigt uw aandacht dan op Hem”. De uniciteit van Jezus wordt, zoals gezegd, ook beleden in de encycliek Christus Dominus (38; zie ook 37).

De duivel wil niet, dat Jezus centraal staat, omdat het geloof in het offer van Jezus en de doop met (in) de Heilige Geest de doodsteek voor de duivel is, en niets anders. Jezus is Diegene, die Zijn zondeloos leven gaf, en niet Maria. Dat zou zij ook nooit gekund hebben, want ook zij had, net als elk ander mens, verlossing nodig. Jezus is Degene, Die door de Heilige Geest dingen van Gods Koninkrijk bekend wil maken, en dus niet ‘de vrouwe’. Jezus overwon de satan, en alleen in de naam van Jezus kunnen boze geesten worden uitgedreven en zieken worden genezen’(Marc. 16:17). Al het andere is afgoderij en toverij. Denk bijv. aan Simon de Tovenaar en Jomanda.

Een van satans misleidingen is om mensen ertoe te verlokken de aandacht te richten op de mens Maria (zoals helaas gebeurt op o.a. de gebedsdagen [nota bene:] ter ere van ‘de vrouwe van alle volkeren’)(16), en zo de aandacht af te leiden van Jezus, het Lam van God, en de Koning der koningen. En ook wordt daardoor de aandacht afgeleid van de reële geestelijke strijd tegen de demonische machten (Ef. 6:10 t/m 18). 

Wie is ‘de vrouwe’?

Indien de visioenen, die Ida Peerdeman kreeg, bovennatuurlijk zijn, is vooral de vraag welke bron erachter zit! Iets bovennatuurlijks kan vanuit God zijn, maar ook van de duivel. Immers ook occultisten en spiritisten kunnen de toekomst voorspellen en genezingen verrichten. Als men de diverse on-bijbelse uitspraken van ‘de vrouwe’ leest, kan men niet anders dan concluderen, dat zij vanuit het rijk der duisternis zijn geïnspireerd (ook het feit dat Ida Peerdeman door de vaak warrige visioenen soms pijn en vermoeidheid voelde en een ‘oneindige leegte’ ervoer, wijst in die richting). Het raffinement zit in het gegeven, dat sommige uitspraken inderdaad waar zijn, maar juist de vermenging van waarheid en leugen schept verwarring en is het gevaarlijkst. 

Ook al mogen we uitgaan van oprechte bedoelingen van gelovigen, toch kunnen we, als we de Bijbel goed lezen en verstaan, niet anders concluderen dat bij de visioenen over ‘de vrouwe’ sprake is van demonische misleiding. De boze heeft slim, maar niet erg origineel, gebruik gemaakt van de ontstane maar niet bijbels te funderen Mariacultus in de Rooms-Katholieke Kerk (13). Het is allemaal lief, vroom en devoot bedoeld en men heeft een zichtbare afbeelding voor zich, maar men wordt toch afgeleid van de kern van de bijbelse boodschap, namelijk dat er onder de hemel slechts één naam, Jezus, gegeven is door wie wij behouden kunnen worden (Hand. 4:12). ‘De vrouwe van alle volkeren’ is niemand anders dan een misleidende (surrogaat-)geest uit het rijk der duisternis, die zich verschuilt achter of voordoet als ‘de vrouwe’ en de aandacht wil vestigen op Maria/’de vrouwe’ en daarmee de aandacht van de enige ware Verlosser Jezus wil afleiden. De 'vrouwe van alle volkeren' "kán Maria nit geweest zjn" (39).

In 1 Sam. 28: 1-25 lezen we van het opkomen van Samuël (vers 12), in dat geval op verzoek van koning Saul. Het was echter niet Samuël, die opkwam, maar een boze geest, die zich voordeed als Samuël (29). Het is in onze tijd een bekende misleiding, waarvan ook bijv. paragnosten het slachtoffer zijn. Er zijn zelfs boeken geschreven door mensen, die zogenaamd spraken met bijv. ‘Nostradamus’ of met ‘prinses Diana’. Men weet helaas niet, dat men te maken had met bedrieglijke of bedriegende geesten uit het rijk der duisternis, die zich voordeden als de genoemde overleden personen.

In o.a. de new age wereld is het verschijnsel van geleide-geesten bekend. Men zoekt of krijgt contact met zulke geesten. Men weet echter niet dat die zgn. geleide-geesten in werkelijkheid demonen zijn, die de opdracht hebben om mensen te misleiden. Het is verbijsterend om te zien hoe subtiel satan mensen misleidt. Hij verschijnt als een engel des lichts. We zien dat heel duidelijk bij het new age boek ‘Een cursus in wonderen’ (17) dat door een medium is geschreven onder inspiratie van een geest uit het rijk van satan. In dat hele dikke boek is nota bene een zgn. ‘Jezus’ aan het woord, maar het is in feite een demon die zich uitgeeft voor ‘Jezus’, die spreekt over de Heilige Geest en over God, en over liefde, etc., maar die zegt dat hij niet kwam om voor de zonden van mensen te sterven. En dat is volledig in strijd met de kern van Gods Woord, de belangrijkste toetssteen! Het gaat in het boek om een valse Jezus en een valse heilige geest. Een typisch voorbeeld van misleiding in de eindtijd. 

Ook al was Ida Peerdeman een eenvoudige en lieve vrouw, toch waren er occulte invloeden in haar leven en kon zij daardoor een medium zijn voor de boze. Het is daarom zeer te betreuren dat de visioenen door bisschop Punt zijn goedgekeurd. En als men Jezus de eer wil geven voor Zijn verlossingswerk, waarom zou men dan ook Maria, die niet zonder zonden was en net als ieder ander mens verlost moet worden door het bloed van Jezus, als mede-verlosseres moeten eren? (10). Alleen Jezus komt alle lof en dank en eer toe.  

Het is goed om in dit verband nog in te gaan op de inhoud van het begrip mede-verlosseres. Als we het decreet van het Vaticaan over Maria (32) lezen, dan zien we dat deze term in het geheel niet voorkomt. Wel wordt erover gesproken, dat Maria “door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, op heel bijzondere wijze heeft deelgenomen aan het werk van de Verlosser”. Maar dit is heel wat anders dan er vaak onbedoeld van gemaakt is en wordt. Soms wordt nog gewezen op 1 Kor. 9:22 waar staat dat Paulus erover spreekt dat hij enigen wil redden. En daaruit concludeert men dan dat ook Paulus een medeverlosser zou zijn. Men kan uiteraard wel zeggen dat bijvoorbeeld Maria en Paulus en ook andere christenen (een ieder op zijn eigen unieke wijze, want elk mens is uniek door God geschapen), mogen meehelpen aan het verbreiden van het Koninkrijk van God door mensen te wijzen op de enige Redder, namelijk Jezus (in die zin mogen wij allen medewerkers zijn), maar dat maakt ons nog geen mede-verlosser. Alleen Hij die Zijn zondeloos leven als offer gaf, is de enige Redder, en niemand anders. Geen ander mens kon en kan het offer brengen en geen ander mens kon of kan dus een medeverlosser(es) zijn. Deze term is zeer misleidend omdat het iets suggereert wat niet het geval is. En bovendien leidt, en dat gaat vaak onbewust en ongemerkt, deze term alleen maar de aandacht af van de Enige die voor ons is gestorven en opgewekt uit de doden waardoor wij voor eeuwig kunnen leven in Gods tegenwoordigheid. Dat gevaar van die afleiding zien we heel duidelijk als we de boodschappen van ‘de vrouwe’ lezen.

Tenslotte

In dit artikel hebben we diverse kritische opmerkingen gemaakt. Uiteraard is het niet de bedoeling om mede-gelovigen onheus te bejegenen, maar om onjuiste opvattingen, leringen en interpretaties aan de kaak te stellen en elkaar als broeders en zusters te waarschuwen voor (soms subtiele) misleiding. Een ieder kan ondanks de beste bedoelingen, toch nog dwalen. De duivel is uiterst geraffineerd en sluw. Elke misvatting van de bijbelse boodschap ontneemt (deels) het zicht op de waarheid, die Gods Woord (dat de leugen ontmaskert) aan ons wil doorgeven. Het is belangrijk om steeds eerlijk te zijn (want de waarheid kan soms pijnlijk zijn) en met medegelovigen te zoeken naar de door God bedoelde waarheid, want die maakt vrij. Daarom is het voor een ieder van groot belang zichzelf deze vraag te stellen: “Heb ik de waarheid meer lief dan mijn eigen vermeende gelijk, mijn goede naam of mijn traditie?”. Want de onbewuste angst voor de mogelijke gevolgen van het onder ogen moeten zien van de waarheid, kan een mens ertoe (ver)leiden zich af te sluiten voor de waarheid. Daarom zegt Jezus: “Als gij in Mijn Woord blijft, zult gij waarlijk discipelen van Mij zijn en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8: 31 en 32). De Heilige Geest, de Geest der waarheid, zal ons daarin leiden en alle oprechte gelovigen tot ware eenheid brengen (34).

Drs. Piet Guijt 

Zoetermeer, februari 2017

Literatuur en noten

1. Bisschop Punt. In: Katholieke stemmen (Bisdommelijk & Vatikanaal Nieuws). Bron: http://www.angelfire.com/rnb/mariabode/punt.htm

2. Bisschop geeft toestemming voor bouw replica Hagia Sophia aan de Amstel. In Reformatorisch Dagblad, 12 oktober 2016. Bron: http://www.rd.nl/kerk-religie/bisschop-geeft-toestemming-voor-bouw-replica-hagia-sophia-aan-de-amstel-1.1134730

3. De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren, herziene uitgave, Amsterdam 2002. Bron: http://www.de-vrouwe.info/nl/1945-1959

4. De Maria-zieneres van Amsterdam, Vrouwe van Alle Volkeren. In: De Groene Amsterdammer nummer 26 / 2002: Bron: http://www.mokumtv.nl/ida00.htm

5. De Vrouwe van alle volkeren. Officiële website van de Vrouwe van alle Volkeren (website van de ‘Familie van Maria’). Bron: http://www.de-vrouwe.info/nl

6. De Vrouwe alle volkeren, de eerste verschijning van de vrouwe van alle volkeren. Bron: http://www.de-vrouwe.info/nl/de-eerste-verschijning

7. De Vrouwe van alle volkeren. De verschijningen. Bron: http://www.de-vrouwe.info

8. Enkele impressies van de Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren op19 mei 2013 in de Beurs van Berlage. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=N2nwM_8kiw0

9. Getuigenis van bisschop Punt tijdens de bedevaart van Het Ware Leven in God. Rome - 7 september 2011. Bron: http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/getuigenis-van-bisschop-punt/

10. Eric D. Svendsen, Is Maria mede-verlosser van de wereld? In: Promise, januari 2015.

11. Het 5e Mariale Dogma uitgelegd. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=fqwKCn9EpFg.

De 4 dogma’s zijn: 1. moeder van God, 2. Maria maagd, (eeuwige) maagdelijkheid van Maria, 3. de onbevlekte ontvangenis van Maria (d.w.z. dat Maria geen erfzonde had) en 4. de ten hemelopneming van Maria. Al deze dogma’s vinden geen grond in de Bijbel. 

12. Het schilderij is begin jaren 50 gemaakt op basis van wat Ida Peerdeman vertelde aan een oude Duitse schilder, die graag iets voor Maria wilde doen.

13. Wij willen duidelijk stellen dat elke christen een groot respect mag en moet hebben voor de moeder van Jezus en haar hoogachten. Uiteraard is Maria een bevoorrechte vrouw, omdat zij door God gekozen werd om Jezus, die door de Heilige Geest verwekt was, te mogen baren. Zij heeft die taak om de moeder van Jezus te zijn, willen vervullen en vervuld. Maria erkennen en waarderen als de vrouw, die Jezus mocht baren en Hem als aardse moeder mocht opvoeden, is echter iets anders dan haar een (geestelijke) rol en betekenis toekennen, die zij op grond van wat de Bijbel aangeeft niet heeft. Immers nergens (noch in de brieven van Paulus en de andere apostelen) leest men in het Nieuwe Testament over Maria of van een andere, bijzondere rol voor Maria, laat staan over haar vermeende geestelijke betekenis naast Jezus.

14. Ida en de boodschappen. Bron: http://www.de-vrouwe.info/nl/ida-en-de-boodschappen-verschijningen

15. Jos Punt, Wikipedia. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos_Punt

16. Men spreekt over een ‘Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren’ (Zaterdag 21 mei 2016). Bron: https://geudens.wordpress.com/2016/03/08/zaterdag-21-mei-2016-gebedsdag-ter-ere-van-de-vrouwe-van-alle-volkeren/. Men durft zelfs te zeggen dat men verzameld is rondom de troon van Maria.

  1. https://stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/is-een-cursus-in-wonderen-uit-god-of-niet.htm, en zie ook Piet Guijt, Is "Een Cursus in wonderen" het Derde Testament? Bron: http://www.apologetique.org/nl/artikelen/religie/religies/New_Age/PG_Cursus_wonderen.htm
  2. http://www.de-vrouwe.info/nl/ida-en-de-boodschappen-verschijningen

19. Preek mgr. dr. J.M. Punt tijdens Gebeds- & Ontmoetingsdag 2013. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=pwbwogSo_0w

20. Radio-uitzending in de serie ‘Profeten, zieners en genezers; van Lidwina tot Jomanda’, deel 4: Ida Peerdeman, VPRO, 28 juli 2013.

21. Robert Lemm, De Vrouwe van alle volkeren: Amsterdamse verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong, Soesterberg: Aspekt, 2003.

22. Roel Sikkema, Amsterdam heeft z’n Bernadette gekregen. In: Nederlands Dagblad, 14 juni 2002).

23. Stichting Lourdes aan de Amstel, Bisschop Punt akkoord met bouw Mariale bedevaartkerk in Amsterdam. Een persbericht van Stichting Lourdes aan de Amstel, 12 oktober 2016. Bron: https://www.perssupport.nl/persbericht/102274/bisschop-punt-akkoord-met-bouw-mariale-bedevaartkerk-in-amsterdam

24. Video ‘Bisschop Jozef Punt, de Amsterdamse Mariaverschijning en Efese’. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=yo-XIsG5VJ8

  1. http://www.vvav.org/faq/
  2. http://www.willemouweneel.nl/artikelen/895-mariavisioenen-in-de-familie

28. Maar wel met Johannes naar Efeze? Ten tijde van de christenvervolging in Jeruzalem zou Maria samen met de apostel Johannes naar Efeze gevlucht zijn. Samen met Johannes zou zij dan ook in Efeze geleefd hebben tot haar dood. Bron: http://www.madebyyou.be/kusadasi/page.php?subpage=1647&lang=lang1

29. W.J.A. Pijnacker Hordijk, Boodschappen uit de andere wereld. Contacten met overledenen? Waarheid en leugen in Endor. In Promise juli 2006. Zie ook: https://stichting-promise.nl/bevrijdingspastoraat/spiritismeendor.htm

30. De Mariacultus. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeder_van_alle_goden

31. LUMEN GENTIUM. Over de Kerk (Soort document: 2e Vaticaans Concilie – Constitutie, 21 november 1964). ACHTSTE HOOFDSTUK - De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria in het geheim van Christus en de Kerk, 2 - De functie van de heilige Maagd in de heilsorde - PARAGRAAF 5: Maria in haar verheerlijking.

Bron: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=617&id=2910

32. LUMEN GENTIUM. Over de Kerk (Soort document: 2e Vaticaans Concilie – Constitutie, 21 november 1964). ACHTSTE HOOFDSTUK  - De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria in het geheim van Christus en de Kerk, 3 - De heilige Maagd en de Kerk - PARAGRAAF 2: Maria's deelname aan het verlossingswerk. Bron: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=617&id=2913

33. Prof. dr. Alan Schreck, Hoe katholieken Maria zien. Waarom vereren wij Maria?  Bron: http://www.stucom.nl/document/0336.pdf

34. Walter Kasper, De kans die 2017 protestanten en katholieken biedt. In: Nederlands Dagblad, 17 februari 2017.

35. Eline Kuijper (in gesprek met Antoine Bodar), Liefde moet heersen. In Nederlands Dagblad, 17 februari 2017.

36. Bisschop Jozef Punt, de Amsterdamse Mariaverschijning en Efese. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=yo-XIsG5VJ8

  1. Een Mariavereerder als hoeder van de sacrale kerk. NRC, 6 augustus 2001. Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2001/08/06/een-mariavereerder-als-hoeder-van-de-sacrale-kerk-7552189-a1382675

38. DOMINUS IESUS, Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk. Bron: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=78

 39. Hildegard Alles, Doorgelicht: De vrouwe van alle Volkeren. De verschijning van Amsterdam: Bovenatuurlijk...? Stichting Vaak Hilversum, 2008. ISBN 978 90 9023172 3.

 

Categorie: Christelijke ethiek