Praat tegen jezelf

 

Spreek je veel tot jezelf?

 

door: Barbara L. Klika, MSW

 

Gods deel. Ons deel. Wanneer we zowel door alle crises, schaduwen en dalen van het leven als door de vreugde heen gaan, mogen we dankbaar zijn dat Hij sterk is en dat niets voor Hem verborgen blijft. Hij arrangeert en dirigeert, en doet alles medewerken ten goede voor degenen die van Hem houden. ALLE dingen, niet soms maar een paar dingen; maar alle dingen, en altijd! Onze overwinningen, de dingen waar we spijt van hebben: het maakt niet uit. ALLE dingen! Maar daar LIJKT het niet altijd op.

 

We hebben een leven lang nodig om uit te vinden hoe HIJ ons van alles voorziet. Toch zullen wij, wanneer we ons niets aantrekken van Zijn Leiding, ons doel missen, hoe Hij ook altijd voor ons gezorgd heeft. Hij zorgt voor alles wat we nodig hebben, maar we moeten het wel aannemen.

 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 

Romeinen 12:2

 

Het lijkt zoveel gemakkelijker om aandacht te schenken aan wat we om ons heen zien en horen in ons dagelijks leven. Ons nuchtere verstand vertelt ons dat deze ervaringen op een of andere manier meer ’werkelijk’ zijn dan hetgeen we lezen in de Bijbel, die lang geleden werd geschreven. De manier waarop mensen naar ons kijken en zich naar ons gedragen, maken deel uit van hoe we gevormd zullen worden. We kunnen denken dat we daar niet veel invloed op hebben, en dat is waar. We kunnen denken dat we moeten geloven dat hetgeen anderen van ons denken bepaalt wie we zijn, en dat is NIET waar. Dennis Jernigan, een christelijke musicus, heeft het op de volgende manier uitgedrukt: “Ik ben wie mijn Vader zegt dat ik ben”. Vooral voor mensen in de problemen is dit vaak onvoorstelbaar, hoewel zij in de Schrift de woorden kunnen lezen die dit bevestigen! Het zou een discipline, een training moeten worden om te kiezen voor hetgeen we weten wat waarheid is, in plaats van wat onze gevoelens ons vertellen.

 

Het Woord vertelt ons dat we veranderd moeten worden door vernieuwing van ons denken, maar de betekenis hiervan is vaak niet helder. Wanneer Hij de Vader is Die ons liefheeft, zou Hij er dan ook niet op een geestelijke, bovennatuurlijke manier voor zorgen dat we ons beter voelen? Hoe kunnen woorden die gedrukt zijn in een boek ons veranderen?

 

Om te beginnen nemen we aan dat Hij de Ontwerper en de Schepper is van wie we zijn. Dus Zijn Woord is Zijn Instructie voor ons. In feite zou het Hebreeuwse woord ’Thorah’, dat in onze Bijbel in het Engels en Nederlands gewoonlijk vertaald is met ’Wet’, veel beter vertaald kunnen worden met ’instructies’ of ’onderwijzing’, hetgeen de werkelijke betekenis ervan is.

 

Hij weet hoe Hij ons ontworpen heeft en hoe wij het beste kunnen functioneren, zelfs in een wereld vervuld met duisternis. Onze zielen zijn niet verborgen voor Degene Die ons leven heeft gegeven. Hier worden de meeste gevechten geleverd: achter onze ogen en tussen onze oren., Daar wordt meestal bepaald wat de uitkomst is: of we winnen of verliezen.

 

Ik versta onder ziel: onze gedachten, wil en emoties, drie verschillende aspecten die niet los van elkaar te zien zijn.

 

Zij zijn zo met elkaar verstrengeld dat het moeilijk is om ze ’uit elkaar te spelen’. We kunnen eenvoudig denken dat onze gedachten te maken hebben met de woorden die we tot onszelf of tot anderen zeggen, dat de wil de motivatie of de aanleg is om een bepaalde richting op te gaan, en natuurlijk vertegenwoordigen de emoties de manier waarop gedachten en aanwijzingen gekleurd zijn met geluk, verdriet, angst, schaamte, of eenzaamheid als belangrijksten op het lijstje.

 

Hoe verandert en vernieuwt Hij ons denken? Wordt daarbij ook nog wat van ons verwacht? Ik geloof dat dat inderdaad zo is.

 

Is het je ooit opgevallen hoe je gedachten met je ’op de loop kunnen gaan’? Soms maken we ons grote zorgen en beelden we ons van alles in dat mogelijk zou kunnen gebeuren. Deze manier van ’praten tot jezelf’ is van het soort dat ons weg leidt van het vertrouwen in en de vrede in onze Messias en Zijn werk in en voor ons. Het richt zich op de slechte dingen die we hebben meegemaakt of maakt de pijn en de boosheid die we voelen groter. Het behelst alle dingen die we willen doen om zaken recht te zetten! Soms worden de dingen die in onze gedachten zijn zo reëel dat we ze redelijk gaan vinden en handelen we op basis van wat alleen in onze gedachtengebeurt. Wanneer gedachten lang genoeg die kant op gaan, kunnen we gemakkelijk depressief en wanhopig worden zonder dat we ons realiseren dat we ons zelf de put in praten.

 

Soms komt de verleiding van iets dat buiten onszelf is: de druk van de wereld en ons stand houden daarin; de druk van de zonde, en degenen die onze God verloochenen en willen dat wij worden zoals hen. Ik noem het de ’met de stroom meegaan manier’. Op het eerste gezicht lijkt het vaak gemakkelijker of voordeliger om met veel dingen met de stroom mee te gaan en niet tegen de stroom op te roeien. Toch vertelt het Woord ons om ons te herinneren wat Hij voor ons gedaan heeft, moed te vatten en in Zijn voetsporen te blijven lopen.

 

Soms komen verleidingen zelfs vanuit onze geloofsgemeenschap, zoals in die gemeenten die steeds op het hellend vlak acteren om religie aangenamer en geschikter te maken: meer politiek correct. Het kan zelfs aan het gebed met mede-gelovigen liggen die vervallen in het probleemgericht bidden in plaats van bidden voor een oplossing; in feite bidden vanuit een positie van zwakheid en hulpeloosheid, in plaats zich te herinneren dat ze mogen gaan staan in de Naam en de autoriteit van onze Messias en Koning!

 

Een andere verleiding of hindernis kan gevonden worden in algemeen onderwijs dat het niet oké is om voor onszelf te bidden. Sommigen hebben geleerd dat het niet bijbels is om dat te doen, dat het egoïstisch en ongeestelijk is om voor jezelf te zorgen. Er is iets wat wordt genoemd de ’JOY ( Vreugde) society’: Jesus First, Others Second, Yourself Last. Dit is moeilijk te vertalen in het Nederlands, het komt er op neer dat Jezus op de Eerste plaats wordt gezet, daarna de ander en dat je jezelf totaal moet wegcijferen. Hoewel de schrijfster van dit artikel (BK noot vertaalster) de bedoeling ervan begrijpt, de belangrijkste dingen in de juiste volgorde te zetten en geen hogere gedachten over jezelf hebben dan nodig is, wordt het vaak gebruikt als onderwijzing dat je nooit aan je eigen behoeften zou mogen toegeven!

 

Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.

 

Jacobus 2:8

We hebben de 10 geboden, en weten vanuit veel gelijksoortige verzen (rechtstreeks opgetekend uit de mond van onze Messias), dat we onze naasten MOETEN liefhebben ALS onszelf. Niet meer dan. Niet minder dan. (Understanding Self Worth is een ander artikel dat de lezers misschien interessant vinden; het is te vinden op www.christian-transitions.com) Stel je een groep mensen voor die zichzelf niet liefhebben; stel dat ze niet weten hoe ze een balans kunnen vinden in een gezond respect voor hun eigen noden op het gebied van goede voeding, rust, kleding enzovoorts. Kun je je voorstellen hoe goed deze mensen in staat zijn voor anderen te zorgen? Ze kunnen misschien heel goed voor anderen zorgen, maar zullen op subtiele wijze een afkeer beginnen te ontwikkelen wanneer dezelfde zorg niet aan hen wordt besteed. Als zij zich niet kunnen indenken dat ze Gods toestemming hebben om voor zichzelf te zorgen, hebben ze ook niet de vrijheid om dat voor anderen te doen.

 

Het zal dan ook niet lang duren voordat men anderen zal opleggen dat ze sterk moeten zijn en hun eigen noden ook moeten ontkennen. Iets anders wordt als on-geestelijk of egoïstisch gezien. Of iemand het nu met deze onderwijzing eens is, of met mensen omgaat die zo handelen, het kan een zeer hardnekkig iets zijn waar we mee moeten afrekenen en kan het vermogen om sterk en vol vertrouwen het hoofd te bieden aan moeilijke omstandigheden, teniet doen.

 

Ik vond pas een zeer inzichtelijke bron genaamd ’Spiritual Depression: Its causes and Cure’ geschreven door D. Martyn Lloyd-Jones. ( Ned. uitgave: ‘Oorzaken geestelijke depressiviteit’ door Martyn D.Lloyd-Jones en Rien Schoonhoven, ISBN: 9033602482,1999, Uitg. Banier. Is in Nederland jammer genoeg uitverkocht, maar misschien nog antiquarisch te verkrijgen.) Hij heeft een paar heel belangrijke punten in zijn introductie die later uitgewerkt worden. Hoewel het taalgebruik nogal formeel is, zijn de opvattingen zeer herkenbaar! Hij vergelijkt gebruikelijke psychologische opvattingen met een bijbelse wereldbeschouwing. Terwijl we rekening houden met de verschillen in temperament of persoonlijkheid en de realiteit van enkele biologische of medische zaken, laat hij duidelijk zien dat dit geen invloed heeft op verlossing. Hij geeft de schuld aan de aanwezigheid van onze vijand, de tegenstander van onze ziel, die alles wat mogelijk is zal gebruiken als een opening om vernieling aan te richten, in wat voor omstandigheden we ook verkeren, wat ons karakter ook is, of we nu wel of niet te lijden hebben onder ziekte. Lloyd-Jones haalt de soort reactie, namelijk een gevoel van wanhoop, aan die kan ontstaan na een grote geestelijke overwinning.. Denk aan de profeet Elia na de overwinning op de Baälpriesters. Hij houdt rekening met de werkelijkheid van onze vijand, de tegenstander, die ons in dit leven van overwinning wil beroven, wanneer hij ons geloof niet compleet kan verwoesten. Hoewel hij onze gedachten niet kan lezen, kan hij deze wel binnendringen met zijn opvattingen door onze lichamelijke zwakheden.

 

Dus nu wordt de vraag opgeworpen hoe we tot onszelf praten. Deze verschillende vormen het ‘met ons op de loop gaan’ van onze gedachten zullen ons tot wanhoop brengen en dat willen we werkelijk niet meemaken! We moeten onszelf op een gezonde manier onderzoeken maar niet in een ziekelijke (of sombere) zelfbeschouwing verzeilen.

 

Deze uitspraken van Lloyd-Jones maakten me erg blij:

 

Ik zou willen zeggen dat we tot onszelf moeten praten in plaats dat we toestaan dat we ’zelf’ tot ons praten! Realiseert u zich wat dat betekent?.... Probeer ik alleen met opzet paradoxaal te zijn? Integendeel. Dit is de meest essentiële wijsheid in deze zaak. Heeft u zich gerealiseerd dat de meeste gevoelens van ontevredenheid in het leven het gevolg zijn van het feit dat u naar uzelf aan het luisteren bent in plaats van dat u tot uzelf spreekt?.... Nu de strategie van deze man was dit; in plaats van dat hij zichzelf toestond tot hem te spreken, ging hij tot zichzelf spreken. Hij vroeg “Wat buigt u zich neer mijn ziel?” Zijn ziel maakt hem depressief en vernietigt hem. Dus hij gaat op zijn voeten staan en zegt:” IK luister eens een momentje. Ik zal tegen je spreken”. Begrijpt u wat ik bedoel? Als dat niet het geval is, heeft u maar weinig ervaring.

 

Uit: Spiritual Depression: Its Cases and Cures; D. Martyn Lloyd-Jones, Wm, Eerdmans Publishing, 1965, pp. 20-21

 

Hij vervolgt met het beschrijven van hoe belangrijk het is om je leven in je hand te nemen; om jezelf te kennen: beiden, je kracht en je zwakheid. Relaties, omstandigheden en bovenal, ja, de vijand van onze ziel, zal zich in een of beide manifesteren. Extreme onderworpenheid verandert in zwakheid en is verwoestend. Extreem zelfvertrouwen verandert in arrogantie en trots.

 

Als we begonnen zijn om voor onszelf te zorgen, kunnen we kiezen waarmee we ons voeden; niet alleen de goede keuzes van lichamelijk voedsel dat op iedere manier gezondheid genereert, inclusief voor onze gedachten en emoties maar ook het geestelijk voedsel waarvan de Messias heeft gezegd, dat we naar moeten leven.

 

Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.

Lucas 4:4

 

Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

 

Hebreeën 4:12

 

Wanneer we tijd nemen om ons in het Woord te verdiepen, wordt de kracht van de woorden duidelijker omdat ze troost en duidelijkheid geven. Mogen we Gods Woord gaan gebruiken als gereedschap, scherper als een tweesnijdend zwaard, bij het gesprek TOT onszelf in plaats van onszelf tegen onszelf te laten spreken. Mogen we met Hem gaan samenwerken wanneer Hij ons verandert en ons denken vernieuwt. Mogen we standvastig in ons geloof blijven, wat er ook gebeurt.

 

Alweer zien we dat de psalmisten ons zoveel wijsheid verschaffen; ze drukken niet alleen de diepten van hun bekommernissen uit maar ze laten ons ook zien hoe we onszelf kunnen vermannen en tegen onszelf TERUG kunnen spreken, en die ongezonde en zelfs ongoddelijke gedachten en angsten kunnen uitdagen!!

 

Psalm 42 en 43 laten een heel mooi voorbeeld van ’spreken tot jezelf’ zien:

 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

 

Psalm 42:6

 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

 

Psalm 43:5

 

Een belangrijk punt is hoe onze relatie met onze Abba veranderde toen de zonde zijn intrede deed….

 

Onze Vader zorgde ervoor dat we Hem niet meer konden ZIEN maar liet de mogelijkheid om Hem te HOREN wel bestaan na de zondeval.

 

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

 

Genesis 3:8

 

Ons Voorbeeld en Messias, Yeshuah / Jezus van Nazareth laat ons zien hoe we Hem op de goede manier kunnen volgen:

 

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden.

 

Jesaja 11:1-4

 

Deze tekst vertelt ons dat de rechtvaardige Tak ons niet zal oordelen naar wat Zijn ogen zien en niet zal vonnissen naar wat Zijn oren horen, maar met rechtvaardigheid zal oordelen. We moeten ons naar Hem toewenden en naar Zijn Geest luisteren, opdat wij ook mogen begrijpen en leidinggeven of wijs mogen rechtspreken.

 

Hoe is onze mogelijkheid om te zien en te horen, en zodoende op een goede manier tot onszelf te spreken, aangetast? Hier volgt een kleine opsomming van toepasselijke verzen:

 

Maar de HEERE heeft u een hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.

 

Deuteronomium 29:4

 

(over afgoden en afgoderij) Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt.

 

Psalm 115:5-8

 

Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen: anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.

 

Jesaja 6:10

 

Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: “Dit is de weg, bewandel die.” Dit voor het geval u naar links of naar rechts zou gaan.

 

Jesaja 30:21

 

Verder zei Hij tegen mij: Mensenkind, al Mijn woorden die Ik tot u spreek, neem ze op in uw hart en luister ernaar met uw oren.

 

Ezechiël 3:10

 

Mensenkind, u woont te midden van een ongehoorzaam huis. Zij hebben ogen om te zien, maar zij kijken niet, zij hebben oren om te horen, maar zij luisteren niet, want zij zijn een opstandig huis!

 

Ezechiël 12:2

 

Maar zij weigerden er acht op te slaan, en zij zetten hun schouders er dwars tegen in en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren.

 

Zacharia 7:11

 

Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

 

Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.

 

Mattheus 13:15-16

 

En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

 

Mattheus 13:43

 

Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

 

Openbaring 13:9

 

Wanneer we op een goede manier luisteren en Zijn Woord aannemen, zullen onze gedachten, wil en emoties gevoed worden. Dit zal invloed hebben op de manier hoe we tot onszelf praten, in plaats van dat we onszelf tot ons laten praten.

 

Wat wij ’horen’ en tegen onszelf zeggen is een deel van onze transformatie en groei naar volwassenheid wanneer we steeds meer op Hem gaan lijken. Gods deel. Ons deel.

alt

Geschreven door: Barbara L. Klika, MSW

Personal Life Coach

Undershepherd.

www.set-apart-ministries.org

Vertaald door:Wanda Simmermans, voor St. Promise.

De gebruikte Bijbelteksten komen uit de Herziene Statenvertaling.

 

 

Je kunt verder informatie over begeleiding vinden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met Brabara Klika via Set Apart Ministries op

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Categorie: Bijbelstudie: geestelijke kennis