Bevrijdingspastoraat

Bevrijdingspastoraat Door Kees Heijstek

Lieve vrienden,

 

Jezus is niet alleen onze redder, Hij is ook onze bevrijder. Onze redding door het kostbaar bloed van onze Heer en Heiland gaat veel verder dan het ’later in de hemel mogen komen’. God heeft in Christus de hemel (Zijn geestelijk Koninkrijk) 2000 jaar geleden al op aarde gebracht. Te veel kinderen van God hebben ’leren leven’ met angsten, fobieën, trauma’s etc., en kijken uit naar die grote dag dat zij hiervan zullen zijn verlost. En terecht, de aarde zucht en is in barensnood, het raakt ons allemaal, maar het is mijn hartelijk verlangen dat u oog krijgt voor datgene wat er nu al voor ons ter beschikking is. God wil ons nu al bevrijden in de weg van aanbidding, geduld en gehoorzaamheid. Weet u waarom? …. dat wij, bevrijd van onze vijanden, Hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang (Lukas 1:74-75). Gods verlangen voor u is dat u nu in het Koninkrijk leeft, de praktijk ervaart, het onderzoekt en op ontdekking gaat, het toepast, en geniet van het leven met de voordelen, beloften, en voorrechten van de Hemel op aarde. Laat het avontuur beginnen!

 

Deze ’beknopte’ handleiding over bevrijdingspastoraat is bedoeld om ’gevangenen’ naar de vrijheid in Christus te leiden. Bevrijdingspastoraat gaat niet over demonen, maar over het helpen van broeders en zusters in de Heer om hun gebondenheid te overwinnen en om te zetten in geestelijk vrijheid en overwinning in Christus.

 

1. Vier belangrijke elementen in bevrijdingspastoraat

§ Innerlijke genezing. Vaak als iemand is misbruikt, afgewezen, gekwetst of pijn aangedaan, op wat voor manier dan ook, is er een emotionele wond die moet worden genezen. Demonen zullen deze wonden en zwakke punten gebruiken om ons in gevangenschap te houden of opnieuw binnen te komen. Innerlijke genezing is een cruciale stap in het totale genezingsproces dat moet plaatsvinden in het leven van velen die op zoek zijn naar verlossing.

§ Afbreken van bolwerken (emotionele blokkades). Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop van de tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is een van de belangrijkste wapens van de duivel, omdat het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken, en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen.

§ Rechtsgronden wegnemen. Rechtsgronden zijn zaken die demonen het recht geven om ons in gevangenschap te houden. Veelal is het belangrijk om deze rechtsgronden te herkennen en weg te nemen voordat er bevrijding kan plaatsvinden of demonen kunnen worden uitgedreven.

§ Het uitdrijven van demonen. Dit vereist twee basiselementen: kennis van uw autoriteit in Jezus Christus over de machten van de vijand en geloof en vertrouwen in die autoriteit. Demonen worden uitgedreven met een simpel commando als: “Ik gebied je demon van angst in de naam van Jezus, ga uit”.

 

In het algemeen is het goed voor de persoon die bevrijding wenst om de checklist (zie verder in dit document) in te vullen teneinde inzicht te krijgen in de achtergrond van de persoon, de aard van de gebondenheid, de wortel of bron van het probleem, alsmede de rechtsgronden, bolwerken en welke kwade geest dan ook die de persoon gebonden houdt. Begin dan te werken om innerlijke genezing te ontvangen, verbreek alle rechtsgronden, breek alle bolwerken af en drijf alle demonen uit die moeten vertrekken.

 

Het is altijd nuttig om enig inzicht te hebben in de aard van de specifieke demonen, wat ze doen, hoe ze binnenkomen, hoe ze gewoonlijk opereren etc.. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld van demonen van doofheid, blindheid, angst etc..

 

2. Vergeet niet waar het werkelijk om gaat

Geef niet te veel aandacht aan demonen, vloeken en de aard en werking van de vijand. Bij bevrijdingspastoraat gaat het om Jezus, Hij is de bevrijder en heeft de vijand overwonnen. Het gaat om het helpen van geliefde broeders en zusters om in vrijheid te kunnen wandelen en leven. Zelf besteed ik 95% van mijn aandacht aan Gods goedheid en macht en 5% om de vijand uit te drijven.

 

3.1 Nadere uitwerking van innerlijke genezing

  • God wil uw wonden, pijn en zorgen op zich nemen. Gods liefde voor ons wordt volmaakt zichtbaar in het lijden en sterven van Zijn dierbare zoon Jezus Christus die daardoor onze wonden, pijn en zorgen op zich heeft genomen (Jesaja 53:4, Psalm 147:3, 1 Petrus 5:7).
  • Geef uw wonden, pijn en zorgen in de handen van Jezus. Vasthouden aan angst, pijn, zorgen etc. blokkeert de helende kracht van de Heilige Geest in uw ziel. (Lukas 4:18-19, Matteüs 11:28-30).
  • Wees u bewust van Gods liefde voor u. Kennis van de ware aard van onze hemelse Vader zal ons helpen Hem te vertrouwen en ons open te stellen, zodat we de genezing kunnen ontvangen waarin de Heilige Geest zal voorzien. Zou Christus, nadat Hij voor onze zonden is gestorven, ons de genezing van onze verwonde ziel onthouden? (Romeinen 5:8, 8:32, Johannes 15:13, 17:23). Het is absoluut essentieel om te leren en te realiseren welke liefde onze hemelse Vader voor ons heeft. Zonder kennis van Gods liefde voor ons kunnen we niet worden vervuld met Zijn volheid (Efeziërs 3:17-19).
  • Realiseer u Gods wil voor uw gedachten en ontvang het! God heeft ons niet een geest van lafhartigheid (angst) gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7). Misbruik, trauma’s, angst en pijn zijn werken van de duivel. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen en om Zijn kinderen in de volheid en heelheid te herstellen waarvoor zij zijn bedoeld (Handelingen 10:38, Lukas 4:18-19). Hij wil uw ziel bevrijden van alle schade die deze heeft opgelopen (Psalm 23:3).
  • Vergeef diegenen die u pijn hebben aangedaan. Nietvergevings-gezindheid zal de helende kracht van de Heilige Geest in u verhinderen of blokkeren. Het zal u gevangen houden en u scheiden van Gods vergeving en helende kracht en bevrijding. Niet-vergevingsgezindheid is een dodelijk gif wat ons overgeeft in de handen van kwade geesten die ons zullen kwellen. Niet-vergevingsgezindheid zal tot bitterheid in uw leven leiden (Markus 11:25-26, Matteüs 18:32-35, 1 Johannes 2:11, Hebreeën 12:15) Anderen vergeven zal de helende kracht van de Heilige Geest in ons leven vrijzetten!
  • Realiseer wie u bent in Christus Jezus. Het bewustzijn van onze identiteit in Christus is van vitaal belang voor ons genezingsproces. In Christus bent u een nieuwe schepping, bevrijd van de duisternis van uw verleden; uw zonden zijn vergeven, en vrijheid en heelheid zijn uw deel dankzij het bloed dat Jezus voor u aan het kruis vergoot. U bent overgeplaatst in Zijn wonderbaar licht! Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6). In Christus leeft de volheid van God in het menselijk lichaam (Kolossenzen 2:9-10). Wij, die nog leven in ons aardse lichaam zijn medeburgers met alle heiligen (die in Christus ontslapen zijn) en de engelen (Gods huisgenoten) in het geestelijk Koninkrijk (Efeziërs 2:19-22).
  • Stop met het voeden van leugens, onzekerheid, schuld en pijn (Jezus nam uw pijn!). Het is absoluut van belang om niet te luisteren en geen aandacht te geven aan de stem van de duivel in onze gedachten. Gods Woord vertelt ons dat we elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus moeten brengen (2 Korintiërs 10:4-5). En pas op voor veroordeling en angst. Deze komen beide van de duivel. Satan is al meer dan 2000 jaar onze aanklager niet meer! (Romeinen 8:33-34, Openbaring 12:10).
  • Vergeef uzelf en zie uzelf zoals God u ziet. Uzelf vergeven is een belangrijke stap die we moeten nemen op de weg naar innerlijke genezing en bevrijding. Als u continue uzelf blijft beschuldigen en pijnigen met uw fouten uit het verleden, nadat het bloed van Christus u heeft gereinigd, dan ontkent u in werkelijkheid het werk van Jezus aan het kruis voor u. Hier volgen een paar mooie Bijbelgedeelten om over te mediteren: Psalm 103:12, Romeinen 5:1, Jesaja 43:25, Hebreeën 10:22, Kolossenzen 1:22-23.
  • Spreek de pijn aan en draag het over in de handen van Jezus. Tot slot, ga naar de pijn, naar de emotionele wonden die in u opgesloten zitten en confronteer ze met de helende liefde van Christus. Gebied de innerlijke pijn, pijnlijke herinneringen en emotionele conflicten u te verlaten in de naam van Jezus, in de wetenschap dat Jezus heeft betaald voor uw emotionele wonden, pijn en zorgen.

lees verdfer:

Categorie: Bevrijdingspastoraat