Man en vrouw gelijk?

 

MAN EN VROUW GELIJK?

 

De opmars van de moderne gelijkheidsideologie

De geestelijke achtergrond van de moderne gelijkheidsideologie is christenen veelal onbekend, waardoor dit soort denken gemakkelijk ook in christelijke kringen kan doordringen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Nieuwe Bijbelvertaling waar aan de tekst van Genesis 2:23 over de schepping van de vrouw een zinsdeel wordt toegevoegd dat niet in de Hebreeuwse tekst staat: “Eindelijk een gelijk aan mij”, hetgeen een aanpassing is aan de moderne ideologie. In dit artikel willen we daarom nagaan hoe deze gelijkheidsideologie en dan speciaal met betrekking tot de relatie tussen man en vrouw zich ontwikkeld heeft en welke geest erachter schuilgaat. De grote vraag is: in hoeverre is de gelijkheidsideologie te verenigen met het bijbelse denken?

De gnostiek

Een eerste aanzet tot de gelijkheidsideologie vinden we in de oude gnostiek. De gnostiek was de grote vijand van de vroege kerk. De gnostici bestreden niet alleen de katholieke kerk, maar maakten ook de Scheppergod die de kerk vereerde, tot een lagere godheid, een boosaardige demiurg. Voor ons is speciaal van belang dat, als je tegen de Schepper rebelleert, je ook Zijn scheppingsorde zult aanvallen. Dit kunnen we merken in het gnostische Evangelie van Thomas. In het beroemde logion 22 lezen we: “… Als je het mannelijke en vrouwelijke een en hetzelfde maakt, zodat de man niet meer een man is en de vrouw niet meer een vrouw…, dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk.”Prof. Quispel is in zijn boek enthousiast over dit gezegde: “Het verkondigt de androgynie, het modernste van alle idealen. Als Jezus dit werkelijk gezegd heeft, dan zou het christendom in een klap zijn achterstand hebben ingehaald en de vijandschap van de vrouwenbeweging hebben overwonnen.”Ook waardeert hij logion 114: “Toen sprak Jezus: Let goed op wat ik U zeg: Ik zal haar zó leiden, dat ik haar mannelijk maak, dat ook zij een levende Geest wordt en zo de gelijke van jullie mannen. Want iedere vrouw, die zich vermant, kan ingaan tot het Koninkrijk der hemelen.”Volgens prof. Quispel wil deze logion de gelijkheid van man en vrouw verkondigen. Wij herkennen hier het ideaal van het feminisme de vrouw gelijk aan de man te maken.Als we het Genesisverhaal als Gods openbaring van de scheppingsorde verstaan en vanuit bijbels perspectief de man-vrouw -verhouding willen bezien, kunnen we echter niet meer zo enthousiast zijn over deze gnostische gelijkheidsideologie. We zullen zien dat deze de scheppingsorde vernietigt.

 

De scheppingsorde

In het scheppingsverhaal kunnen we een viertal principes herkennen van de man-vrouw verhouding.

  1. “God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen.” Man en vrouw zijn beiden naar Gods beeld geschapen, ze zijn dus gelijkwaardig.
  2. Maar dat betekent nog niet dat ze gelijk zijn. Man en vrouw zijn met een eigen identiteit geschapen en hebben een eigen plaats en taak. Er zijn dus verschillen tussen man en vrouw. Daarom kunnen ze elkaar aanvullen. “Ik zal hem een hulp maken die bij hem past.”
  3. Zo vormen ze samen een eenheid. “En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.” Man en vrouw werden samengebracht om gemeenschap te hebben en een gezin te vormen.
  4. Adam, de man, is als eerste geschapen. De naam Adam betekent ook mens. Adam representeert de mensheid en heeft de hoofdverantwoordelijkheid. Toen ze beiden van de vrucht hadden gegeten, kwam God op Adam toe: “Adam, waar zijt gij?” Hij, en niet Eva, werd aangesproken als de verantwoordelijke persoon. We herkennen dus een zekere hiërarchie.

 

Kernbegrippen van de scheppingsorde zijn dus gelijkwaardigheid, eenheid én verscheidenheid die als aanvulling bedoeld is, en hiërarchie.

 

Het moderne feminisme

Haaks hierop staan de idealen van de gnostische gelijkheidsideologie, die in onze tijd door feministen is verbreid: gelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en individualisme. Iedere hiërarchie is taboe. Dat betekent dat daar een andere geest achter schuilgaat die niet van God is. Het paradijsverhaal legt uit om welke geest het gaat. Satan verleidde de vrouw met de belofte: “Dan zult gij als God zijn.” De mens heeft de drang om onafhankelijk te willen zijn van God of van een ander mens. God en mens, man en vrouw worden dan gelijkgesteld. In het New Age denken zijn God, mens en de natuur allemaal even goddelijk. Alles wordt hetzelfde De androgynie is, zoals Quispel zegt, inderdaad een moderne trend en past in dit denkkader. Men wil even omvattend als God zijn en het mannelijke en vrouwelijke in zich verenigen om de geslachtelijke beperkingen te overstijgen, en een ‘heel mens’ te zijn. Dan heeft men de aanvulling van de andere sekse niet meer nodig.De vraag dringt zich dan op hoe deze ideologie zich wereldwijd heeft kunnen verbreiden. Hoe is het begonnen?Als we naar de oorsprong ervan zoeken, komen we terecht bij Karl Marx. Hij keerde zich tegen de Schepper en Zijn scheppingsorde. Hij heeft de gelijkheidsideologie geschapen. Hij wilde de vrouw bevrijden uit de slavernij van haar onderworpenheid aan de man en haar gelijk aan de man maken door haar buitenshuis te laten werken. Hij wilde door emancipatie de vrouw rijp maken voor zijn wereldrevolutie.De grote ideologe van het feminisme is de Franse filosofe Simone de Beauvoir. Zij had zich deze marxistische ideologie eigen gemaakt en verder uitgewerkt. Het was haar ideaal aan de man gelijk te worden. Zij had van haar vriend Sartre geleerd dat de menselijke natuur niet bestaat, omdat er geen God is om die te ontwerpen. Een beroemde uitspraak van haar is: “Men wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt.” Vrouwen hebben eeuwenlang in de patriarchale, door mannen overheerste samenleving geleefd, waardoor ze zijn onderdrukt. Nu moeten ze voor vrijheid strijden. Vrouwen moeten de vrijheid hebben om hun eigen identiteit te bepalen en ook de vrijheid hebben om abortus te plegen, als een kind een belemmering vormt in de zoektocht naar vrijheid. Ze noemde het huwelijk gevaarlijk voor de vrouw, want het zou haar vrijheid en zelfstandigheid bedreigen. Ze wilde zelfs het gezin afschaffen. Huwelijk en gezin worden dus opgeofferd aan de beginselen van vrijheid en gelijkheid.En dan te bedenken dat deze ideologie het fundament heeft gevormd van het huidige emancipatiebeleid van de regering.

Biologische verschillen

Wetenschappers kunnen de gelijkheidsideologie niet altijd accepteren. Op grond van hersenonderzoek concluderen Anne Moir en David Jessel in hun boek dat er juist een groot verschil is tussen man en vrouw. Hersenstructuur en stelsel van hormonen zijn bij man en vrouw verschillend. Zes tot zeven weken na de bevruchting nemen de hersenen al hun mannelijke of vrouwelijke hoedanigheid aan. De hersenstructuur oefent invloed uit op de manier waarop wij denken, leren, zien, ruiken, voelen, communiceren, liefhebben, de liefde bedrijven, vechten en slagen of mislukken. De hormonen bepalen de specifieke mannelijke of vrouwelijke organisatie van de hersenen als deze zich in de moederschoot ontwikkelen. Moir en Jessel hebben een andere opvatting van androgynie dan Quispel c.s.. Voor hen laat androgynie zien dat er iets fout kan gaan in de ontwikkeling met betrekking tot hormonen, namelijk door het verkeerde functioneren van de bijnierschors waardoor deze klieren een substantie uitscheiden die grote overeenkomst met het mannelijke hormoon vertoont. Androgynie is dus biologisch te verklaren en betekent niet een ideale toestand van geslachtloosheid.Moir en Jessel stellen dan ook dat het tijd wordt een einde te maken aan het waandenkbeeld dat man en vrouw gelijk zijn geschapen. De wetenschappelijke feiten bevestigen de scheppingsorde! Maar de gelijkheidsideologen houden geen rekening met de wetenschappelijke feiten. Ondanks het feit dat vanuit wetenschappelijk oogpunt de gelijkheid van man en vrouw een waandenkbeeld is, heeft de feministische ideologie talloze vrouwen beïnvloed en grote gevolgen gehad voor de man-vrouw -relatie en het huwelijks- en gezinsleven. Een reden voor de opmars van deze ideologie is dat men de ideologie positief heeft voorgesteld als vrouwvriendelijk, terwijl het zgn. patriarchale christendom als vrouwonvriendelijk is verworpen. Maar juist deze ideologie is pas werkelijk vrouwonvriendelijk, want die vernietigt de vrouwelijke – en ook mannelijke - identiteit die God ons heeft gegeven. Dit gaat gepaard met de nodige negatieve gevolgen. Veel huwelijken zijn erdoor ontwricht. Aan de vruchten kent men de boom. Ook de vergrijzing is er een gevolg van. Sinds de revolutie begon, zijn er veel minder kinderen geboren, hetgeen in de toekomst een levensgroot probleem wordt.

De gender-revolutie

Ook al zijn er wetenschappers – en ook sommige feministen – die het idee van gelijkheid verwerpen, toch is de gelijkheidsideologie bezig om de wereld in haar greep te krijgen. Alleen beseffen veel mensen – ook christenen – nog niet hoever dit proces al gevorderd is.Gabriele Kuby, een Duitse sociologe, zet in een verhelderend boek uiteen hoe deze culturele revolutie, de zgn. gender-revolutie oprukt. Het gaat om het stapsgewijs uithollen van de eigen identiteit van man en vrouw, van de traditionele normen aangaande het seksuele gedrag en de sociale vormen gebaseerd op huwelijk en gezin.De gender-ideologie is een hoofdprincipe van het beleid van de EU en ook van de VN. Feministen hebben op de internationale vrouwenconferenties in Cairo en Beijing het begrip sekse, dat het biologische geslacht aangeeft, vervangen door het begrip gender. Kuby schrijft: “Het begrip gender veronderstelt dat iedere seksuele gerichtheid – heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en transseksueel – gelijkwaardig is en door de maatschappij moet worden aanvaard. Het doel is “de opgelegde heteroseksualiteit” te boven te komen en een nieuwe mens te scheppen die de vrijheid heeft zijn seksuele identiteit onafhankelijk van zijn biologische geslacht te kiezen en te beleven. Het verschil tussen man en vrouw wordt als een sociale constructie beschouwd, als een uitvinding van het “heteroseksuele patriarchaat”. In diepste wezen gaat het om een strijd tegen de christelijke normen en waarden die niet meer geduld worden. We hebben te maken met een totalitaire ideologie die geen tegenspraak duldt. En deze ideologie is bezig een nieuwe “staatsgodsdienst” te worden die iedere burger moet aanhangen.

Strategie

De gender-ideologie is geruisloos in de staatsinstellingen, de universiteiten, de scholen en zelfs de kleuterscholen binnengedrongen. Via het onderwijs moeten de kinderen gewend raken aan de nieuwe ideologie. Vooral in de academische wereld is de revolutie succesvol. Daardoor is het mogelijk iedereen die tegen deze nieuwe ideologie is, homofoob of irrationeel te noemen. Het is een taboe om er kritiek op te hebben. Dit wordt als “progressieve hegemonie” betiteld.De revolutie wordt positief voorgesteld als een strijd voor vrijheid, tolerantie en mensenrechten. Het grote wapen dat men in de strijd gebruikt, is de antidiscriminatiewet. Dat nu christenen worden gediscrimineerd wordt er niet bij verteld.Sinds Rocco Buttliglione vanwege zijn christelijke overtuiging uit de eurocommissie is geweerd is het hek van de dam. In 2006 heeft het europarlement een resolutie (B6-0025/2006) aangenomen waarin iedereen die zich negatief over homo’s of homoseksualiteit uitlaat, van discriminatie wordt beschuldigd en als een homofoob wordt gebrandmerkt. Homofobie wordt gelijkgeschakeld met racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme en is dus crimineel geworden.In de resolutie wordt verder negatief over godsdienstvrijheid gesproken, want daar wordt, zo beweert men, een beroep op gedaan om de discriminatie te versluieren. Godsdienstvrijheid moet wijken voor de antidiscriminatiewet.Toen dit voorjaar minister Plasterk een brief schreef naar alle - ook christelijke – scholen dat ze geen leerkrachten met een homoseksuele relatie mogen weigeren, kwam er van christelijke kant verzet. Men was onaangenaam verrast. Men kent blijkbaar de EU-wetgeving nog niet. Plasterks brief past precies binnen het EU-beleid.In een interview met het Nederlands Dagblad van 9 mei 2009 zei Plasterk dat hij “met veel begrip en tolerantie” wil omgaan met de bezwaren die orthodox-christelijke scholen en organisaties hebben tegen zijn homo-emancipatiebeleid. Dat betekent dat hij christenen nog even de tijd gunt om zich aan te passen aan de nieuwe ideologie voordat de vervolging begint. Het wordt tijd dat we wakker worden!

De nieuwe heilsorde

Als we uitgaan van de scheppingsorde, zijn er nog een paar hobbels te nemen. Feministen en ook mannen die het feminisme steunen, zoals de bekende monnik Anselm Grün, beweren dat Paulus de gelijkheid van man en vrouw heeft geleerd. Ze beroepen zich op Galaten 3:28, waar staat: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus” (NBV).De vraag dringt zich op: heft de nieuwe heilsorde in Christus de scheppingsorde dan op?De tekst is echter uit zijn context gehaald en in de vertaling is een belangrijk woord weggelaten dat men in de NBG’51 nog vindt, namelijk “hierbij”, d.w.z. bij de doop. Wanneer men gedoopt wordt en met Christus wordt bekleed, dan is er geen verschil tussen man en vrouw. We ontvangen op gelijke wijze het heil van God. Maar dit betekent niet dat er op het sociale vlak geen verschillen meer zijn tussen man en vrouw. Paulus erkent nog steeds het bestaan van een zekere hiërarchie. De man is het hoofd van de vrouw (1 Kor. 11:3). Wanneer hij verkondigt dat de vrouw geen gezag over de man mag hebben, baseert hij dat op de scheppingsorde: “Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva” (1 Tim. 2:13). De nieuwe heilsorde in Christus heft voor hem dus de scheppingsorde niet op: de relatie tussen man en vrouw kan in Christus weer functioneren zoals God die oorspronkelijk bedoeld heeft.

Evolutie

De tweede hobbel betreft het christelijke evolutionisme.De evolutietheorie – het gaat slechts om een theorie en niet om een wetenschappelijk bewezen feit! – is ook op het christelijke erf en zelfs in evangelische en orthodoxe kringen doorgedrongen. Er wordt ons voorgehouden dat we het scheppingsverhaal niet meer letterlijk moeten lezen, dat zou te naïef zijn. Wat heeft dit te betekenen voor de scheppingsorde zoals die in het Genesisverhaal wordt geopenbaard? Zou dan de scheppingsorde ook een sprookje zijn, bedacht door mannen om hun gezag te handhaven?Een aspect van de evolutietheorie die in het huidige debat nog niet aan de orde is gekomen, is de omverwerping van de scheppingsorde. De evolutiegedachte is nauw verwant met de gnostiek. Er vindt eenzelfde soort aanval plaats op God de Schepper en Zijn scheppingsorde.René Fransen, die lid is van een evangelische gemeente en de evolutietheorie promoot, beschouwt in zijn boek de mens als een wezen dat door het evolutionaire proces op natuurlijke wijze is ontstaan. Volgens hem is Adam niet de eerste mens geweest die direct door God is geschapen, maar waren er allang mensen. Adam en Eva zijn twee mensen uit de vroege steentijdcultuur die voldoende waren geëvolueerd om een ontmoeting met God te hebben. Dan is, toen de mensen uit dieren evolueerden, de man op natuurlijke wijze door voortplanting uit de vrouw voortgekomen en is niet hij, maar de vrouw de eerste. En zo wordt de scheppingsorde omgedraaid.Wanneer we door de aanvallen op het Woord van God gaan twijfelen of we nog in de waarheid van de scheppingsorde kunnen geloven, kunnen we het beste onze toevlucht nemen tot onze Leidsman Jezus Christus en Hem het laatste woord geven. Hij getuigde dat Adam en Eva door God waren geschapen. “Jezus antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn”(Matt. 19:4,5). Jezus bevestigde de scheppingsorde.

©Martie Dieperink

lees ook het tweede deel door hier te klikken

Literatuur

 

Gilles Quispel. Het Evangelie van Thomas, In de Pelikaan Amsterdam, 2004.Karl Simpfendörfer, Verlust der Liebe, Mit Simone de Beauvoir in die Abtreibungsgesellschaft, Christiana-Verlag Stein am Rhein, 1990.Anne Moir en David Jessel. Het grote verschil tussen man en vrouw, Zomer en Keuning Ede, 1990.Gabriele Kuby. Die Gender Revolution, FE-Medienverlag Kislegg, 2007.Anselm Grün. Paulus, Ten Have Kampen, 2008.René Fransen. Gevormd uit sterrenstof, Medema Vaassen, 2009.Martie Dieperink. Het emancipatiebeleid: bevrijding of misleiding, brochure, 1988.Martie Dieperink. God roept de vrouw, Kok Kampen, 1992.Martie Dieperink. Op zoek naar het oorspronkelijke christendom, feit en fictie in de Da Vinci Code en de moderne gnostiek, Boekencentrum Zoetermeer, 2007.Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: Bijbelstudie: geestelijke kennis