Wichelroede en pendel

 


Als pendel worden gebruikt: een ring of sleutel van metaal, een kogelaar van ivoor, koper, lood, glas, hout of steen van verschillende vorm en afmeting, die aan een ketting, snoer, draad of haar worden gehangen. Als wichelroede worden gebruikt: een afgebroken tak van een hazelaar of wilg, een omgebogen balein of spiraalvormige ijzerdraad.
Men beweert dat van alles in de natuur "uitstralingen" uitgaan. De pendelaar en wichelroedeloper nu zouden in staat zijn zich op deze uitstralingen in te stellen en ze "aan te voelen", zodat zij met pendel en wichelroede diagnoses van ziekten bij mensen en vee zouden kunnen vaststellen, verborgen of geheim gehouden voorwerpen en feiten zouden kunnen opsporen, de juiste (samenstelling van) medicamenten en spijzen alsook andere dingen, geneeskundige kruiden en planten, water en schatten in de aardbodem. Bij pendel en wichelroede gaat het om hetzelfde proces — de pendel zou alleen de gevoeligste indicator zijn om bepaalde personen en dingen op te sporen. Men vindt hier bij pendelaar en wichelroedeloper "antwoord op alle vragen", bijv. of de ega (on)trouw is, of de zwangere vrouw een zoon of dochter zal krijgen, welke baan men moet kiezen of welke sollicitant, vertrek en aankomst van een trein, welke medicijnen of levensmiddelen voor de gezondheid bevorderlijk zijn; er wordt gependeld over bouwgrond, streekkaarten, landkaarten, enz.
God laat geneeskrachtige kruiden groeien, waarvan wij dankbaar gebruik mogen maken. Wanneer echter bij het zoeken naar geschikte grond de wichelroede, en bij het samenstellen van de kruiden de pendel wordt gehanteerd, wanneer bij het bewerken van de aarde en/of oogsten van de kruiden magische handelingen worden gepleegd en/of toverformules worden gebruikt, kan men van zulke middelen beter afzien.

Als wichelroedelopen een natuurwetenschappelijk proces zou zijn, zou het reeds lang erkend zijn, vooral omdat het al 4 tot 5000 jaren bekend is en uitgeoefend wordt. Bovendien behoeft men vaak niet de zieke persoon te bependelen of op de plaats, waar men water, olie, ijzer, goud enz. zoekt, aanwezig te zijn — een foto, een ring van ega, een brief, kledingstuk resp. landkaart is reeds voldoende. In zulke gevallen spelen de zg. uitstralingen helemaal geen rol. Met wetenschap heeft dit niets te maken. De pendel wordt niet door "stralingen" van de op te sporen ziekten of stoffen in beweging gebracht, maar door demonische machten, die de mensen op hun vragen antwoorden om hen in hun macht te krijgen. Het is een bekend feit, dat dezelfde pendel ook bij spiri-tistische seances door de media als contactmiddel met de overledenen en demonen gebruikt wordt.

Wie zich op een of andere wijze door de vorst der duisternis laat bedienen of helpen, begeeft zich daarmee in zijn macht, ongeacht of een christen de pendel resp. wichelroede hanteert of ongelovige.
De pendel en wichelroede hebben de functie van contactmiddel, van instrument van waarzeggerij, van medium in de hand van de pendelaar en wichelroedeloper, zoals de kaarten een medium zijn in de hand van de kaartlegger. Het occulte karakter van het pendelen en wichelroedelopen wordt in veel gevallen ook daaraan duidelijk, dat de betrokken persoon dikwijls nog andere occulte praktijken uitoefent, zoals belezen, magnetiseren, spiritisme, helderziendheid, waarzeggen ........ Bij onderzoek van veel familiegeslachten werd duidelijk, dat wichelroedegevoeligheid, pendelreactie, magnetiseren kunnen, helderziendheid enz. bij zulke mensen voorkomen, bij wier voorouders actieve occultisten en spiritisten waren of zijn. Veel mensen bezitten zulke paranormale krachten zonder het te weten. Ook al bedrijven sommige gelovigen deze dingen, zijn zij daardoor niet onschuldig of ongevaarlijk. Wij kunnen ook niet zeggen, dat echtbreuk een onschuldige zaak is, omdat een gelovige (zendeling of predikant) echtbreuk pleegde! De gevolgen kunnen latent zijn, maar meestal niet — vooral niet als iemand tot Christus wil komen of op het sterfbed ligt.

De zielszorger ziet altijd weer de innerlijke schade, die daardoor ontstaan is, en de geestelijke strijd als iemand weer vrij daarvan wil worden. Nooit worden paranormale "gaven" door de bekering geheiligd. Wat in satans dienst der voorouders werd verworven, wordt nooit door de Heilige Geest overgenomen of gesanctioneerd. Heilige Geest en me-diamiciteit sluiten elkaar uit. Alle paranormale begaafdheden zijn én blijven begaafdhe-den van de duisternis, "charismata" van de duivel, ook wanneer ze er zo onschuldig uitzien of zelfs "wetenschappelijk gefundeerd" of "christelijk" opgesierd worden. Waar een echt discipel van de Heer is, kunnen mediamiek begaafden meestal ook niets uitrichten en lukt bijv. het pendelen en wichelroedelopen niet.
Jer. 3 : 9, 14. Juda pleegde (geestelijk) overspel met steen en hout .... erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Here uw God zijt afgevallen .... en naar Mijn stem niet hebt gehoord .... keer weder, afkerige kinderen.
Hosea 4 : 12, 14b. "Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet hem voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in (geestelijke) ontucht aan hun God onttrekken .... Zo komt het volk, dat geen inzicht heeft, ten val." Deut. 18:9-14. "Onder u zal niemand aangetroffen worden, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar .... leder, die deze dingen doet, is de Here een gruwel .... Gij zult niet luisteren naar wichelaars en waarzeggers. U heeft de Here uw God dat niet toegestaan ...."
Wie direct of indirect met pendelarij of wichelroedelopen in aanraking is gekomen of ook bependelde medicijnen innam, breke ermee in Jezus' naam; evenzo hij, die zelf deze mediamieke aanleg heeft.

 

Uit: Van Occultisme tot bevrijding van Els Nannen

Categorie: Magnetisme en kosmische energie