Geestelijke strijd

GEESTELIJKE STRIJD

Prediker 9 :14-18

Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme, wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht; maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen in rust aangehoord zijn beter als het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar ÈÈn zondaar bederft veel goeds.

Bijbelse strijd

In Spreuken 25:28 staat: ëEen stad met omvergehaalde muren zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Het bovenstaande gedeelte in prediker typeert de hedendaagse mens. Helaas geldt dit ook voor veel christenen. Vaak zijn ze zich nauwelijks bewust van de strijd die ze volgens de Bijbel te voeren hebben. (Ef. 6: 10-18) Ze nemen hierin een passieve houding aan, of ze hebben verkeerde visioenen van die geestelijke strijd.

Zelfs de romans van Peretti verbleken soms bij de avontuurlijke getuigenissen en visioenen, die sommigen menen te hebben. Meestal wordt de strijd ëbovení hen geplaatst. Vaak is echter schrijnend voor iedereen zichtbaar dat ze dagelijks nog worden overheerst door hun ëvleesí en hun natuurlijke leven. In Judas 8 wordt gezegd dat deze dromenzieners dagelijks hun vlees bezoedelen en verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. In dit verband geeft Judas aan dat zelfs de aartsengel Michael niet vanuit zichzelf de strijd met de Satan aanbond, maar naar de Here God verwees. (vs 9)

Velen worden zoals Prediker betuigt een prooi omdat ze niet de juiste strijd voeren, of niet met de juiste wapens strijden en vaak zijn hun de strategieen van de tegenstander niet bekend. Ze zijn in zichzelf en onderling verdeeld en kunnen geen stand houden in de geestelijke strijd en het spanningsveld waarin iedere christen geplaatst is. Men luistert niet naar de wijze man (De Heilige Geest, Bijbel) die de stad kan redden, maar zijn bij de eerste de beste stormloop van de tegenstander al verloren. Dit terwijl een overwinning voor alle gelovigen door de machtige persoon en het werk van de Here Jezus Christus toegankelijk is.

Als we alleen al in Nederland kijken hoe ons leger georganiseerd is, en hoe in de komende jaren weer miljarden worden uitgegeven aan wapentuig (m.n. gevechtsvliegtuigen) hoe officieren en manschappen jarenlang geinstrueerd worden en oefenen in allerlei strategieen en wapentuig, is het dan niet verwonderlijk dat christenen zich zo weinig tijd en inspanning getroosten om zich op de geestelijke strijd voorbereiden? Veelal worden mensen in evangelisatiebijeenkomsten alleen de heerlijkheden en beloften van de Bijbel voorgehouden, maar ze worden daarna nog nauwelijks voorbereid op de strijd die ze juist na de wedergeboorte moeten voeren. Vaak met het verschrikkelijke gevolg dat ze daarna soms dieper vallen dan ooit tevoren.

De strijd tegen het vlees

Rom.8:6 De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. De zondige natuur van de mens was niet zijn geschapen toestand, noch was het een gevolg van zijn omgeving, maar is ontstaan door een persoonlijke bewuste en vrijwillige overtreding van Gods heilige woord. De gevolgen van die wilsbeslissing van Adam is dat uit het hart van de mens zijn zondige natuur ontspringt. (Mat. 15: 19 Marc.7:21-23) We hebben die natuur geÎrfd van Adam. (ROM.5:12-19)

De Bijbel gebruikt verschillende uitdrukkingen voor deze verdorven natuur, bijvoorbeeld ëde oude mensí (Ef.4:22-24) in tegenstelling tot de ënieuwe mens in Christusí. Zo is er ook de ënatuurlijkeí mens die leeft in de zondige natuur tegenover de ëgeestelijkeí mens.(1Kor.2) Een van de meest voorkomende benamingen is echter het vlees.(Rom.8:6) Veel Bijbelpassages in het nieuwe testament vertellen over de strijd , ja de oorlog die de gelovige te voeren heeft met zijn gevallen natuur. In deze strijd staat de gelovige ook zonder de directe verzoekingen van de Satan of de machten der duisternis.

Natuurlijk bestaat er een relatie tussen deze twee vijanden, maar we moeten de verschrikkelijke aantrekkingskracht van onze gevallen natuur niet onderschatten. In Rom.7:23 staat: Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.

Het vlees is een dodelijke vijand, die instaat is de gelovige te overwinnen en van een heilig Gode welgevallig leven af te houden. Een van de redenen waarom het vlees zo moeilijk te overwinnen is, is omdat het een sterke relatie heeft met de persoonlijkheid van de gelovige. Het vlees is sterk verbonden met ons verstand, wil en gevoel. Het is belangrijk de vijand goed te kennen, zodat er op de juiste wijze strijd gevoerd kan worden.

De manier waarop het vlees ons tot zondigen verleidt kunnen we lezen in :Gal.5:19-21 (Zie ook Mat.15:19 Mark.7:21-23) Want het begeren van het vlees gaat tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst,, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke.

Eerst worden morele zonden en seksuele zonden genoemd, daarna conflicten en problemen die scheiding brengen, afgodendiensten, die materiÎle of immateriÎle zaken boven God stellen, toverijen waarin men probeert de gevallen geestelijke wereld in te schakelen of te manipuleren, enzovoort. Herkent u uw vijand in het rijtje van de Galatenbrief?De strijd tegen het vlees is een strijd die we ons hele aardse leven te strijden hebben. Zo schreef de grote Schotse reformator en gebedsman John Knox aan het einde van zijn leven:

Ik weet hoe hard de strijd is tussen vlees en geest onder de grote druk van bedroefdheid als er geen verdediging lijkt te zijn, alleen de alomtegenwoordige dood. Ik ken de jalousie en het gemor van het klagende vlees. Ik ken de woede en toorn en de ontevredenheid die zich tegenover God verzetten en die zijn beloften met twijfel tegemoet treden, instaat om ieder moment God de rug toe te keren. Daar tegen werkt alleen het geloof, dat ons dwingt om ernstig de hulp van God in te roepen en als we daar mee doorgaan wordt de grootste vertwijfeling tot een succesvolle overwinning op het laatst.Achter deze duidelijke gevaren van het toegeven aan het vlees ligt een ander dodelijk gevaar.

Paulus zegt in Ef. 4: 22-27 over de strijd tussen de ëoudeí en de ënieuweí mens : Geef de duivel geen voet! (vs 27) Door ons over te geven aan onze vleselijke natuur komen we onder het gezag en invloed van Satan in ons leven. Naarmate we hier meer aan toegeven, geven we Satan de gelegenheid zijn doelen in ons leven te bereiken, hetgeen hij maar wat graag en gretig wil doen. (Lees 2 Tim.2:23-26 over de strik van de duivel) Ook Paulus in Rom.7: 14-23 maakt uitgebreid gewag van deze geestelijke strijd.

Overwinning op het vlees

 1. De weg van eerlijkheid, waarheid in je leven. (Mark.7:21-23; gal.5:17-21)
  We hebben niet allemaal dezelfde verzoekingen. De en zal misschien minder last hebben van onreinheid, terwijl hij of zij misschien een grote strijd moet voeren tegen jalousie of partijschappen. Weer een ander voelt zich misschien teveel aangetrokken door drank. De Heilige Geest verlangt van ons eerlijkheid, waarheid. Hij wil dat we onze verdorven vleselijke natuur toegeven om het in de dood over te geven. God wil niet onze oude natuur opkalefateren, hetgeen veel christenen helaas vaak dagelijks doen. Het verwart ze dat ze soms zulke zondige zaken in zichzelf ontdekken. De waarheid zal ons vrijmaken

   

 2. De weg van het kruis.
  De tweede stap in de overwinning op het vlees is de weg van de dood . (Rom. 6:1-13 Gal.2:20 en 5:24) In Rom6: 11 staat:Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij in zijn begeerten zoudt gehoorzamen In de geestelijke strijd wordt de overwinning alleen door objectieve zaken bereikt en niet door subjectieve gevoelens.

  Geloof beweegt zich op het niveau van de absolute waarheid en niet op onze vaak bedrieglijke gevoelens. In Rom.6:6-7 wordt duidelijk dat door het geloof in het evangelie van Jezus Christus we belijden dat onze oude mens is medegekruisigd, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. De í Gerard Feller of vul uw eigen naam maar in is dood samen met Christus gestorven aan het kruis.

 3. altIn Gal.2:20 staat:Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.En voor zover ik nu nog leef in het vlees leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Hier ontvangt de gelovige een nieuwe identiteit die in afhankelijkheid van God en in verbinding met de medemens zich op een geweldige manier kan ontwikkelen. Het grote geheim is als we de oude mens voor dood achten en onze geest onderwerpen aan Gods Geest en zo zijn aangesloten op de goddelijke natuur (2Petr.1:4) en we zo instaat zijn te leven als de Here Jezus.(vs5-9)

   

 4. Wordt vervuld met de Heilige Geest en leer zijn weg te gaan.
  De dood alleen is niet genoeg om het vlees te overwinnen er moet een nieuw leven in ons wezen doordringen. (Rom.6:11 Gal.5:16-25) zo moet het voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. We moeten ons het nieuwe leven eigen maken. (Rom6:4-5) We zijn met Christus door het geloof verenigd en hebben deel aan het opstandingsleven. De Heilige Geest komt in de gelovige op het moment dat we tot geloof komen. (Joh.3:6 Rom8:9-10)

  Veel mensen menen dat bepaalde gevoelsmatige ervaringen of het spreken in tongen een voorwaarde voor de doop in de Heilige Geest is, dit kan een begeleidend verschijnsel zijn, maar zeker geen voorwaarde , alleen geloof is de toegang. (1Kor.12:13 Hand.2:38) Wat ons resteert is de opdracht vervuld te worden met Gods Geest. Ef.5:18) Leer je leven in te richten naar Gods wil, je geweten steeds meer af te stemmen op God (Fil.1:9) steeds fijngevoeliger te leren luisteren naar zijn stem, parate bijbelkennis om ëdagelijks broodí te eten is daarbij belangrijk om het vlees te kunnen overwinnen en de duivel te weerstaan met: Er staat geschreven (Luk.4:8) op dezelfde wijze als de Here Jezus de duivel weerstand bood in de woestijn.

De strijd tegen de wereld

Gal.6:14 Maar ik moge ervoor bewaard te blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Vaak wordt in de Bijbel met het woord kosmos (wereld) de tijdgeest bedoeld waarin we leven. (Rom12:2, 2Kor.4:4 Gal.1:4) In 1Joh.2:15 wordt de gelovige voorgehouden niet lief te hebben hetgeen in de wereld is. In Joh.15 zegt de Here Jezus: Indien gij van de wereld waart zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

De ons vijandig gezinde wereld is het complexe gezamenlijke systeem, samengesteld uit de meest uiteenlopende , zich veranderende, sociale, maatschappelijke, materialistische liberale en religieuze filosofieen die in menselijke organisaties en persoonlijkheden tot uitdrukking komen. Op de televisie bijvoorbeeld wordt gesproken over ëde wereld van sportí , dit is geen planeet of continent. Het is een georganiseerd systeem opgebouwd uit ideeÎn, mensen, activiteiten en motieven.

De wereld is de verlengde arm van satan. 1Joh.2:16 :Want al wat in de wereld is, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen, en een hovaardig leven. De wereld is in feite ook de verlengde arm van de vleselijke natuur. (Gal.5: 19-21) Niemand kan een ziekte helen, als men en mens in een omgeving zet in een omgeving zet waardoor de ziekte nog verergerd wordt.( in weerwil van de homeopaten.) Je kunt een alcoholicus niet genezen door hem in alle omstandigheden vrij bier te geven.

De wereld is een onderdeel van de strijd met satan (de vorst der wereld Joh.12:31) tegen de gelovige. In Johannes 5:19 staat: We weten dat we uit God zijn en de hele wereld in de boze ligt. Soms is dit openlijk soms minder duidelijk. Zo kun je bijvoorbeeld naar de dierentuin gaan en steeds onbewust met de evolutietheorie geconfronteerd worden. De wereld wil de gelovige verleiden de normen van de wereld toe te passen. (Joh.15: 18-19 17: 6,9 14:16 Rom12:2 Kol.2:8

De gelovige kan echter overwinnen. 1Joh.5:4,5 Want al wat uit God geboren is overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. In Joh.16:33 staat:Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij vrede in Mij hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Het kan een harde strijd zijn Gods geboden te bewaren, zijn wil te zoeken, keuzes te maken en een godvruchtig leven te leiden. Dat is de werkelijke strijd in ons leven. God belooft vrede in verdrukking. (Joh.16:33) Hij heeft de overwinning behaald en de machten en overheden ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. (Kol.2:15) (Zie ook Hebr. 2:14-15 Rom12:2 en 1Joh.4:4

Konfrontatie met satans rijk

Ef.6: 10-11 Voorts wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Er zijn drie belangrijke principes:

1) Wees krachtig in de Here.
De sterkte van de Heer en alle volmacht die we nodig hebben is voor ons beschikbaar. Het kan er heet aan toe gaan in ons leven, de Here is vergevingsgezind. De God des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden, de genade van de Here Jezus zij met u. (Rom16:20)
2) Ken de strategie en organisatie van de vijand.
Satan is een verleider, die graag tweedracht zaait onder christenen. Hij probeert ons met slechte gedachten en verlangens te injecteren. Hij is een aanklager, liefst met de gedachten die hij zelf in die mens legt. (2Kor 4:4.) Veel mensen weten niet dat alles wat in hen opkomt niet altijd vanuit henzelf is. We moeten ons hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil.4:7 2Kor.10:5) Geen ongezonde kennis en interesse in alle occulte verschijningsvormen, maar zeker ook niet naÔef en onwetend zijn van wat in de geest van de wereld is en bewustzijn hoe we veranderd moeten worden in gedachten gevoelens en wil.
3) Gebruik de juiste wapens.
Als gelovigen moeten we ook offensief handelen. Passiviteit is een invalspoort van de boze. We moeten steeds aan onze wapenrusting werken. Vooral ons gebedsleven, waarin we alles concreet met de Heer bespreken is van groot belang. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van kracht van liefde en bezonnenheid.(2Tim1:7) Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenstander . de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. (1Petr.5:8-9)

Gerard Feller

Lit.: Overcoming the adversary, dr. Mark Bubeck, The Moody Bible Institute of Chicago. 1984.

Artikel promise okt 2001

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen