New age en het hindoeisme

door Rianne vd Smitte

In de New-Age beweging staan vele andere onderdelen haaks op de verlossende, vrede brengende boodschap. De belangrijkste uitgangspunten, waaraan we New-Age als antichristelijk kunnen herkennen wil ik hier noemen:

 1. Bij New Age gaat men er van uit dat God een "kracht" is, een kracht die onpersoonlijk is. Het Godsbeeld is pantheÔstisch, God maakt deel uit van de schepping en is niet de Schepper zelf. God openbaart zich b.v. ook in de natuur.

   

 2. Als men het in de New-Age heeft over "licht en liefde" wat het oorspronkelijke "plan" op aarde zou moeten herstellen, dan heeft men het over onpersoonlijke krachten. Liefde en licht zijn n.l. energieÎn.

   

 3. Als men het heeft over "als Christus terugkeert naar de aarde" dan wordt er niet bedoeld onze Here Jezus Christus, de Gezalfde, maar dan spreekt men over het ":Christusprincipe". Men heeft het dan over een nieuwe wereldreligie en nieuwe wereldorde.

   

 4. In de New-Age gaat het niet meer om ÈÈn leider, ÈÈn meester, ÈÈn organisatie, maar om een veelvoud van bewegingen die dezelfde geest uitademen. Zij noemen het zelf de aquariussamenzwering. Aquarius is de astrologische naam voor waterman. Ze hebben het dan over het watermantijdperk. De geest die ze uitademen, om welke geest gaat het hier als we het aan de bijbel toetsen?

   

 5. Ze zeggen: het vissentijdperk is voorbij. De tijd van het lijden, met als voorbeeld het lijden van de Here Jezus Christus. En het "geloof" zonder "weten" is nu ook niet meer essentieel, nee, het is nu de tijd van verlichting. Dus geloof en weten, het watermantijdperk.

   

 6. Zij zeggen ook dat het gebrek aan kennis het kwaad veroorzaakt en niet de zonde. Zij geloven niet in goed en kwaad, want goed en kwaad heeft elkaar juist nodig voor het evenwicht. Licht en donker moeten samen gaan. In de bijbel vinden we echter dat het licht niets met het duister te maken kan hebben. In 2 Kor.6:14 staat: "Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?" We vinden bij alle oosterse therapieÎn dit uitgangspunt terug; bij acupunctuur - voetreflexpuntmassage. Er wordt dan gesproken over Yin en Yang, vrouwelijk en mannelijk, licht en duisternis. Deze beide polen moeten in harmonie zijn, ook in ons lichaam en zouden ons welzijn bepalen.

   

 7. De gnostiek in de New-Age wereld (het woord "gnostiek" betekent kennis). Geen kennis dat ÈÈn en ÈÈn twee is, maar kennis die geheim is. Ook wel esoterie genoemd (esoterie betekent kennis alleen voor ingewijden) De gnostici in de New-Age beweging gaan er van uit dat je God kunt kennen als je jezelf leert kennen. Ken jezelf en je kent het "Al". Waarbij de nadruk ligt op het"Zelf" (met een hoofdletter). Het betekent dus eigenlijk: ik ben god.

   

 8. Om die goddelijke vonk in onszelf te vinden, om tot die verlichting te komen zijn er dan al die meditatie en yogaoefeningen en sensitivity-trainingen. Vanuit de inkeer in jezelf, vanuit je ziel probeer je de geestelijke wereld binnen te dringen, door middel van allerlei oefeningen. En die kontakten zijn er werkelijk, dat zijn geen sprookjes van mensen, maar de belevenissen van deze mensen zijn heel reÎel. Alleen... met welke geestelijke wereld hebben zij contact?

   

 9. In de New-Age beweging meent men dus een relatie met God te kunnen krijgen binnen in je zelf en d.m.v. oefeningen. Door "inspanning" is er een brug naar God te slaan.Wij weten echter dat er geen brug is te slaan door eigen werken. In de bijbel staat immers duidelijk geschreven dat de brug naar God de Vader er alleen maar is door onze Middelaar Jezus Christus. Johannes 14:6 staat: "Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven: niemand komt tot de vader dan door MIJ!"

   

 10. Een New-Age leider John Price heeft verschillende malen een wereldwijde meditatie georganiseerd met 875 miljoen aanhangers van de New-Age om het New-Age rijk op aarde te vestigen.

   

 11. In New-Age worden oude Hindoegoden, astrologie, waarzeggerij en toverformules weer uit de kast gehaald. New-Age is in feite niets anders dan de herleving van de oude occulte religie die de bijbel kent als de babylon-religie. De New-Age aanhangers zijn hier echter trots op, want in vele occulte boeken kunnen we lezen dat zij zelf aangeven dat Babylon het oude centrum was van het occultisme en dat het zich van daaruit over de hele wereld verspreidde, naar Egypte, India. Dat klopt ook met de bijbelse gegevens.

   

 12. Men probeert in New-Age een verbinding te leggen tussen westerse wetenschap en oosterse mystiek, tussen wetenschap en occultisme. Dit zien we vooral gebeuren in de alternatieve geneeswijzen. Het "paranormale" wordt normaal beschouwd en "alternatieve geneeswijzen" worden tot gewone medische therapieÎn gemaakt. Ziekte wordt door hen gezien als een verstoord evenwicht, een verstoorde harmonie, een verstoord energiepatroon. Men denkt daarbij aan Yin en Yang. Mannelijk of vrouwelijk, licht of duisternis. Teveel van het Yin of te veel van het Yang geeft problemen in het lichaam en/of de psyche. Centraal staat bij deze behandeling een herstel van het evenwicht volgens oosterse denkwijzen. In de bijbel lezen we echter dat het licht met de duisternis niets gemeen kan hebben, dus ook niet met elkaar in harmonie kunnen zijn, want ze staan juist tegenover elkaar.

   

 13. Door rituelen en geestelijke technieken zoekt men contact met kosmische krachten en machten, zodat men de beschikking krijgt over occulte vermogens als waarzeggerij, geen pijn voelen, dus het lichaam volledig proberen te beheersen. Dit zijn praktijken die in Deuteronomium worden afgewezen als een gruwel voor de Here. In New-Age daarentegen worden al deze technieken aangeprezen als middelen tot bewustzijnsverruiming. (yoga - transcendente meditatie - hypnose - alfa training - autogene training enz.enz.)

   

 14. De New-Age en hun uitgangspunten komen juist op jongeren zeer verleidelijk over door de z.g.n. "tolerante" houding naar elkaar. Men moet verdraagzaam zijn voor wat betreft een ander geloof, want alle wegen leiden immers tot God? We hebben een God met vele namen! De "ruimte" die er is trekt vele jongeren aan. De New-Age is echter niet tolerant tegenover orthodoxe christenen. Ze hebben echt een afkeer van christenen; die zouden te bekrompen zijn en houden de ontwikkeling van de aarde tegen. Daaraan kun je zien welke geest er achter steekt, de geest van de antichrist.

   

 15. De New-Age volgelingen of aanhangers willen ook niets weten van formele geloofsdoelstellingen. Ze willen wars zijn van alle dogma's en willen niets weten van mensen die zeggen "alles goed te weten". Je kunt n.l. NIETS zeker weten, menen zij. Dus zo kunnen zij ook niet de zekerheid hebben van 1 Tim.2:5-6 waar staat geschreven: "Want er is ÈÈn God en ÈÈn Middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen." Die zekerheid willen ze niet aannemen.

   

 16. Het goddelijk bewustzijn wat de mens uiteindelijk kan bereiken is de kroon van de evolutie. En het ideaal van een universele wereldreligie met ÈÈn god, die vele namen heeft. En dat alle religies wegen zijn tot die ene god. Dit goddelijk bewustzijn bereikt de mens pas na vele levens hier op aarde te zijn terug gekomen om te groeien op de aardse leerschool.

   

 17. De wereld is volgens hen in een constant proces van groei en uitbreiding van bewustzijn. De uitbreiding van bewustzijn zou dan uiteindelijk nieuwe patronen van beschaving geven, een nieuwe menselijke cultuur gebet in nieuwe geestelijke waarden. Hierdoor ontstaat dan een nieuwe samenleving doordat iedereen anders is gaan denken. En zo komen zij dan uit op een wereldvrede die door mensen gemaakt is. We lezen echter in de bijbel in Openbaringen dat er geen wereldvrede komen kan door mensen gemaakt. Dat er slecht vrede komen kan, als de Here Jezus terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen.

   

 18. New-Age aanhangers of volgelingen denken dat wat zij uitdragen veel dieper, universeler en geestelijker is dan het christelijk geloof met als houvast de bijbel. Zij zijn bezig met allerlei zaken op occult gebied, door allerlei occulte vermogens ontstaan mystieke belevingen, zgn. verlichting en daardoor kan men gaan denken dat God binnenin zichzelf zit, een mens kan daardoor gaan denken een stukje God te zijn.

   

Ik ben zelf ook door heel die fase heen gegaan. Heb honderden boeken verslonden en tientallen trainingen en cursussen gedaan om eindelijk tot de ontdekking te moeten komen dat ik alleen maar de Here Jezus Christus nodig had.

De Heer liet me zien dat al die meditaties, visualisaties mij niets zouden helpen, dat alles waar ik mee bezig was mij niet dichter kon brengen bij mijn hemelse Vader. Alleen het aannemen van de Here Jezus als Heiland en Heer. Pas toen ik bij het kruis aankwam en daar alles bracht met een diep besef van mijn zondige staat, toen gaf de Heer mij die diepe innerlijke vrede, waar ik al die jaren naar op zoek was geweest. Hij maakte alles nieuw. Zijn belofte: "Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" uit Matthe¸s 11;28 werd een realiteit in mijn leven. En ik begreep toen ook dat alles "genade' is en in Zijn hand ligt en niets met inspanningen te maken heeft. De Heer doet het voor ons. Geprezen is Zijn grote Naam.

Rianne van der Smitte-Groenendijk.

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen