Goddelijke genezing

 

Onderwijs uit de Bijbel
over
Goddelijke Genezing
(teaching about Divine Healing)

Pastoral Message about Divine Healing ( In English & Dutch)

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar

Inleiding

Deze studie heeft het doel de christen een beknopt, maar toch volledig overzicht van het onderwerp goddelijke genezing te geven. Het is mijn bedoeling de verschillende aspecten ervan zo beknopt mogelijk te belichten vanuit de Heilige Schrift en de voor hand liggende praktische consequenties. Ik ben me er zeer van bewust dat er in deze tijd door de verscheidenheid aan onderwijs en bedieningen bij velen - vooral bij zieken, die zich met grote inspanning hebben uitgestrekt naar genezing - veel verwarring en frustraties zijn ontstaan door het uitblijven van de verwachte genezing.

Gaarne wil ik hier toch de hoop uitspreken dat er bij het lezen van dit artikel een opening voor de Geest van God in uw hart ontstaat en uw geloof in de Heiland wordt versterkt. Wees ervan overtuigd dat de Heer door zijn Geest nog altijd zijn met genezende kracht geladen woord, "Wordt gezond," spreekt. Ik hoop van harte dat dit goddelijk genezend woord op dit moment naar u onderweg is en dat u binnenkort zijn genezingskracht zult ervaren. Misschien krijgt u nu reeds inspiratie om Hem in vertrouwen te loven en te danken voor zijn wonderbaarlijke ontferming en genade.

T. J. de Ruiter

De Here God is een genezend God

Dit onderwijs over goddelijke genezing wil ik aanvangen met de verklaring dat zieken altijd mogen bidden voor en blijven hopen op een genezende aanraking van God, tenzij Hij uitdrukkelijk tot de zieke gezegd heeft dat Hij, soeverein en wijs, besloten heeft niet te genezen. In dit laatste geval hebben wij als schepsel het onvermijdelijke te aanvaarden, ons realiserend dat het huidige leven van voorbijgaande aard is en God in zijn heilsplan het uiteindelijk, eeuwig, zalig einddoel voor ogen houdt, juist ook voor de mens, die Hem vertrouwt.

Het Oude Verbond, onder de wet

De openbaring van God als een genezend God wordt reeds vroeg in de geschiedenis van het verbondsvolk Israël aangetroffen. In het boek Exodus lezen wij dat het volk Israël wordt verlost uit de Egyptische slavernij en op weg gaat naar het beloofde land. Na enkele dagen is er gebrek aan drinkwater en er ontstaat ontevredenheid en opstandigheid. Eindelijk komt er een klein oase in zicht en gretig beginnen de eersten te drinken. Helaas is het water bitter en het is niet onwaarschijnlijk dat de eerste drinkers hevige maagkrampen kregen. De verwarring en frustratie zijn compleet. Mozes krijgt van God het bevel een stuk hout in het meertje te werpen en daarna is het water gezond en kan het veilig worden gedronken. Dan openbaart God zich met dit woord in Exodus 15:26: "Want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester."

Als we deze verklaring van de Here God van Israël in de historische context van het verbond met zijn volk serieus nemen, zullen we er echter niet aan voorbij mogen gaan dat de Here God zijn volk ook had gewaarschuwd dat Hij haar in geval van ongehoorzaamheid zou straffen met het zenden van plagen en ziekten; zie Deuteronomium 28:27,28; 35; 60,61; 32:24. God is de enige, echte Geneesheer van de mens, maar Hij kan in zijn heilige soevereiniteit ook ziektemachten toelaten om te trachten zijn kinderen tot bezinning en bekering te brengen. Het is mogelijk dat dit goddelijk beleid ook door Paulus gesignaleerd werd in de gemeente van de Heer, want hij schreef in 1 Korintiërs 11:30: "Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen." Mogelijk zal ik in een volgende lezing op het onderwerp van ziekte in de gemeente terugkomen. Wij zullen ons in deze lezing op direct concentreren op het onderwerp van goddelijke genezing.

In het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament leren wij dat in Jezus de uitdrukkelijke en volmaakte wil van de Here God is geopenbaard. Zijn gehele leven, dus ook zijn activiteiten als Messias was het doen van de wil van God. Wat elke lezer bij het lezen van de evangeliën onmiddellijk zal opvallen is de grote nadruk op het genezen van de zieken. Hij genas van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en bevrijdde de door de duivelse machten overweldigde mensen. Van deze werken zei Hij dat zij 'de werken van zijn Vader in de hemel waren.' De opdracht om het evangelie te prediken bevat ook de belofte dat bij het opleggen van de handen in zijn Naam de zieken zouden genezen; zie Marcus 16:18.

In het vers, dat aan Marcus 16:18 voorafgaat verklaarde Jezus dat het genezen van zieken beschouwd moet worden als een bevestiging van de goddelijke autoriteit en de waarheid van het evangelie. Vers 20 bevestigt dat dit inderdaad gebeurde en schrijft de tekenen - waaronder ongetwijfeld ook genezingen zijn inbegrepen - toe aan de hemelse betrokkenheid van de Heer. Marcus 16:20: "Terwijl de Here meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden."  De apostelen hebben bij het prediken van het evangelie genezingen plaats zien vinden. Ook namen zij waar dat in de gemeenten, die door hen werden gesticht, zieken op gebed en door geloof werden genezen.

Tot op de dag vandaag zien evangelisten en andere predikers dat bij de prediking van het evangelie zieken dikwijls spontaan genezen, soms massaal en zelfs zonder oplegging van handen. Maar ook gelovigen, die niet in een speciale bediening staan zien dikwijls een wonderbaarlijk herstel volgen op het gebed voor een zieke. Wie anders dan de God, die sprak: "Ik ben de Heer, uw Heelmeester," en die in Jezus Christus dit op massale en overtuigende wijze heeft gedemonstreerd, is de bron van alle genezingen en de verhoorder van gebeden?

Gaven van genezingen; 1 Korintiërs 12:9

De Heer had beloofd zijn Geest op de gelovigen uit te storten, dat heeft Hij gedaan en dat doet Hij nog. De belofte van de gave van zijn Geest hield in dat zijn gelovigen bijzondere kracht zouden ontvangen; zie o.a. Handelingen 1:8. In het onderwijs van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 12 over de gave van de Heilige Geest zien we dat de gelovigen inderdaad geestelijke gaven ontvingen. Hij noemt negen 'geestelijke gaven;' wij staan in deze studie slechts stil bij de 'gaven van genezingen;' zie 1 Korintiërs 12:9.

Het is niet slechts interessant maar ook betekenisvol dat de meervoudsvorm van 'gave' en 'genezing' in het Grieks wordt gebruikt - Grieks is de taal, waarin de apostel heeft geschreven. Ik voeg me als leraar van de Bijbel bij hen, die uit deze meervoudsvormen - gaven en genezingen - de conclusie trekken dat elke genezing een bijzondere gave van de Geest van de Heer is, die wordt geschonken aan de zieke gelovige. Met dit vers kan men derhalve niet de nogal populaire veronderstelling onderbouwen dat sommige gelovigen een bijzondere gave van de Heer voor het genezen van zieken zouden hebben ontvangen.

In vers 11 van 1 Korintiërs 12 stelt Paulus vast dat de Geest de gaven geeft aan wie Hij wil, dus geldt dit ook voor de gave van een genezing. Dit zou kunnen verklaren waarom sommige zieke gelovigen niet andere wel genezen, want de Geest is soeverein en bepaalt wie Hij geneest. We kunnen ook bevestigen dat de Geest met behulp van of via hen, die Hij voor deze bediening speciaal bekwaam gemaakt heeft, gaven van genezingen uitdeelt. Dit laat onverlet dat de goddelijke genezing een genadegave is, die door de Geest geschonken wordt. Wij zien in het onderwijs van de apostel ook dat de genezing van een gelovige niet slechts een gave aan hem persoonlijk is, maar een geschenk aan de gemeente, die het gehele lichaam van Christus is; zie 1 Korintiërs 12 vers 12 en 26.

Pastoraal advies: als er in uw gemeente nog nooit eens geïnventariseerd is welke geestelijke gaven - zie 1 Korintiërs 11:1-11 er actief zijn of sluimerend aanwezig, probeer dan eens een openhartig gesprek hierover op gang te brengen. Op deze wijze kan er duidelijkheid komen over de aanwezigheid van deze zegenrijke gaven en dan met name over die gaven, die met genezing te maken hebben, zoals de gaven van geloof, krachten, genezingen en onderscheiding van geesten.

Lees verder : http://home.tiscali.nl/~tdruiter/genezing.htm


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Gezondheid & Bijbel