Zoektocht door de wereld van het paranormale

 

 

Zoektocht door de wereld van het paranormale

 

Er is in onze tijd een enorme interesse voor het paranormale. We kunnen allerlei interessante boeken kopen over onderwerpen waar we vroeger nooit van hoorden: reïncarnatie, bijna-dood-ervaringen of het genezen van mensen door het overdragen van energie. We horen van ervaringen met engelen of geleidegeesten. We kunnen cursussen volgen in een New Age-centrum of we gaan naar een paranormaal-beurs toe.

Maar er komt ook een vraag op: wat vinden we in deze alternatieve para­normale wereld? Vinden we daar werkelijk wat we zoeken? In de wereld van het paranormale horen we nogal eens dat we het kaf van het koren moeten scheiden. Er is dus een besef dat er ook gevaren op de loer liggen. We moeten inderdaad heel goed weten wat we doen als we een onbekende wereld binnentreden. Met welke krachten komen wij in aanraking? Doen ze ons goed of doen ze ons kwaad? Voor welke invloeden stellen wij ons open?

Om de paranormale wereld enigszins in kaart te brengen. Ten eerste kan men opvallende paranormale gaven hebben zoals telepathie en helderziendheid. Ten tweede is het populair geworden om met geesten en 'engelen' te communiceren. Het contact maken met geesten noemt men "channeling". Ten derde worden er paranormale krachten ontwikkeld om daarmee mensen te helpen of kwaad te doen (zwarte magie). Veelvuldig wordt er door alternatieve helpers gesproken over kosmische energie, die men gebruikt om mensen te genezen. 'Reiki' is nu heel populair.

Paranormale krachten en ervaringen zijn reëel! Niet alleen New Agers, maar ook christenen hebben meer oog gekregen voor de realiteit van wonderen. Als we in wonderen geïnteresseerd zijn, kunnen we in feite in de Bijbel ons hart ophalen. Daar vinden we bijzondere buitenzintuiglijke ervaringen. Om enige voorbeelden te geven. We lezen over voorspellende dromen van Jozef en zijn vermogen om dromen uit te leggen. De profeten voorzeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren en ze hebben ook de komst van de Messias voorzien. Mensen zien engelen verschijnen en Jesaja zag zelfs God op Zijn troon zitten. Jezus genas zieken, dreef demonen uit en wekte zelfs doden op. Daarnaast geloof ik ook dat een paragnost iets van de toekomst kan zien en dat een magnetiseur iemand van hoofdpijn kan afhelpen. De grote vraag is echter: Gaat het in deze alternatieve paranormale wereld om dezelfde wonderen als in de Bijbel? Komen ze uit dezelfde bron voort? Ik leerde vroeger uit New Age-boeken dat het om dezelfde wonderen zou gaan, of we nu met Christus of met oosterse goeroes te maken hebben. Als bijvoorbeeld een yogi na zijn dood verschijnt, werd dat vergeleken met de opstanding van Christus.

Maar in de Bijbel vinden we andere taal. Er wordt gewaarschuwd dat er ook duistere machten zijn, namelijk demonen, met de satan als overste. Er wordt gewaarschuwd voor praktijken waardoor men met verkeerde krachten in aanraking komt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer men spiritisme beoefent, d.w.z. geesten van doden gaat oproepen (zie Deuteronomium 18: 9-12).

De Bijbel leert dat we de geesten moeten onderscheiden of ze uit God zijn, want de satan kan ook tekenen en wonderen doen. Jezus waarschuwde: "Want er zullen valse Christussen komen en valse profeten, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen" (Matt. 24:24, vert. GNB).

Misschien denkt u: uit ervaring leren we wel of het paranormale ons goed doet of kwaad. Nu, ik heb op dit gebied de nodige ervaring gehad en ik wil u meenemen op mijn zoektocht door de paranormale wereld.

De interesse voor het paranormale had ik van huis uit meegekregen en toen ik theologie ging studeren, ging ik me daarnaast in parapsychologie en in oosterse godsdiensten verdiepen. Ik ging zelfs een jaar naar India toe, en verbleef daar van 1966-1967 in de Aurobindo Ashram in Zuid-lndia. De ashram is een gemeenschap waar men onder leiding van een goeroe yoga beoefent. De goeroe Aurobindo was al dood, maar zijn medegoeroe, een westerse vrouw van bijna 90 jaar, die 'de Moeder' werd genoemd, leefde nog en had grote paranormale krachten. Ze had zich jarenlang in het occultisme getraind. Toen ik bij haar kwam ervoer ik dat haar kracht bovenmenselijk was. Ze bleek mijn gedachten te kunnen lezen. Ook kon ze in trance gaan, kon dan uit haar lichaam treden en elders verschijnen.

Na dat jaar ging ik naar Nederland terug met het gevoel dat ik een nieuwe inspiratie had opgedaan die ook voor de kerk van belang kon zijn. Ik ging door met mijn studie en was bijna klaar toen er een onverwachte keer in mijn lot kwam. Na aanvankelijk het gevoel te hebben gehad er beter van geworden te zijn, werd opeens mijn leven veranderd in een aaneenschakeling van lijden. Het begon met een trancetoestand. Voor yogi's is op het opgaan in trance het hoogste doel van de yoga. Inderdaad beleefde ik naar mijn gevoel iets goddelijks. Het was een toestand van intense vrede en opperste gelukzaligheid. Maar het geluk duurde niet lang. Toen ik uit mijn trance bijkwam, had ik voor het eerst in mijn leven last van vreselijke spanning en een druk op mijn hoofd, zodat ik niet meer kon studeren. Vanaf die tijd bleef ik moeilijkheden houden. Op een nacht werd ik wakker met een helse pijn in mijn borst waardoor ik niet meer normaal in een stoel kon zitten. Toen schreef ik mijn nood aan de goeroe, die me een "blessingspacket" toestuurde, een kaartje met ingestraalde energie, om op mijn borst te leggen. Het is dezelfde methode die nu door Jomanda wordt gebruikt. Toen had ik een wonderbaarlijke ervaring van genezing! Ik heb dus ervaren dat mensen zoals Jomanda, magnetiseurs, reiki-meesters en goeroes je inderdaad van pijn of allerhande kwalen kunnen afhelpen door het overdragen van energie.

Maar mijn vreugde duurde niet lang. Na een paar maanden begon de ellende opnieuw. Nu kwam er overal pijn en spanning in mijn lichaam. Ik had het gevoel tegen een kracht te moeten opboksen die sterker was dan ik zelf. Met ups en downs heb ik zo jarenlang voortgetobd. Ik heb aan den lijve ervaren dat er duistere krachten bestaan! De waarschuwing van Jezus dat we moeten oppassen voor bedrieglijke

wonderen en tekenen is niet achterhaald, maar hoogst actueel. Het verrader­lijke is dat men eerst lijkt te genezen.

Hoe is dat alles mogelijk, als men naar God en het goede op zoek is? Ik ben bepaald geen uitzondering. Ik heb vele verhalen gehoord van mensen die door ervaringen met het paranormale, bijvoorbeeld transcendente meditatie, yoga, en alternatieve geneeswijzen, in ernstige problemen zijn gekomen. Ik las ook een boek van een yogi, die in alle oprechtheid was gaan mediteren en jarenlang tegen krankzinnigheid moest vechten. Niemand kon hem verklaren waarom hem dat overkwam.

Wat er aan de hand is, werd me duidelijk door de verlichting die ik in mijn diepste nood in 1981 ontving. Toen gaf God antwoord op mijn zoeken. Ik zag dat Jezus Christus werkelijk de Zoon van God en onze Verlosser is. Dat geloof was ik kwijtgeraakt op mijn zoektocht door de paranormale wereld. Jezus was voor mij slechts een verlichte meester, één van de velen, geworden. Als we ons met het paranormale inlaten krijgen we een geestelijke sluier voor onze ogen, zodat we niet meer zien wie Jezus Christus werkelijk is. Als we tot geloof in Jezus Christus komen, dan wordt de sluier weggenomen en ontvangen we de Heilige Geest, zodat we de geesten kunnen onder­scheiden. Aan de ene kant zag ik het WARE LICHT, dat Jezus Christus is, maar anderzijds ervoer ik dat er ook valse lichten zijn. Ik had, zo moest ik helaas erkennen, in de paranormale wereld met valse lichten te maken gehad. Uit de Bijbel leren we dat er niet alleen een Rijk van God is met goede engelen, maar ook een rijk van duisternis met de satan als overste. Als we eigenmachtig, door een techniek, buiten Jezus Christus om, krachten of (geleide)geesten gaan oproepen in de onzichtbare geestenwereld, komen we onder invloed van de kwade machten, ook al bedoelen we het goed. Jezus Christus is daarentegen de betrouwbare Gids op onze zoektocht naar de hemel.

Demonen kunnen 'genezen', maar dat is tijdelijk. Vaak komen er op een dieper niveau psychische klachten voor terug, zoals angsten of een depressie. Als we ons met het paranormale inlaten, raken we gebonden aan duistere machten. Het is het goede nieuws van het Evangelie dat Jezus Christus werkelijk geneest en bevrijdt. Jezus was en is geen reiki-meester of een paranormaal genezer. Hij was geen goeroe die over een bijzondere kracht beschikte. De apostel Johannes heeft in Het Evangelie de tekenen en wonderen van Jezus opgetekend om te getuigen dat Hij de Zoon van God is. Omdat Hij Gods Zoon is, schuilt er een grote kracht in Zijn naam. In de naam van Jezus kunnen zieken worden genezen en demonen worden uitgedreven. Datgene wat we in de paranormale wereld zoeken, zoals vrede en geluk, kunnen we in het Evangelie vinden!

Drs Martie Dieperink

 

 

.www.­paranormal-­ministry.­com

 

 

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme