Hedendaagse hekserij

Hedendaagse Hekserij

Geschiedenis

Hekserij is al bekend sinds oudtestamentische tijden. Het kan worden gedefinieerd als het onbijbels gebruik maken van verboden bovennatuurlijke krachten voor onbijbelse doelen. Het woord hekserij is afgeleid van een oud engels woord (wiccian) dat het uitoefenen van magische krachten betekent. (1) Vooral in de middeleeuwen was er een opleving van de hekserij in een tijd waarin iedereen geloofde in het bovennatuurlijke vermengd met bijgeloof en achterdocht. Paus Innocentius 8ste gaf in 1484 het sein tot een grootscheepse heksenvervolging, die meer dan twee eeuwen zou duren. Zijn bul werd twee jaar later opgenomen in de Malleus Maleticarum (Heksenhamer), het eerste handboek voor heksenjagers.

Heksenjacht

De ketterjacht werd geleidelijk vervangen door de heksenjacht, waarin in de zestiende eeuw ook de protestanten volop begonnen deel te nemen. Een miljoen ‘ heksen’ kwamen in die tijd op de brandstapel terecht, meestal na bekentenissen die verkregen waren na martelingen en een ridicule rechtspraak. Naast een kleine minderheid die zich als heks inderdaad met rituele magie bezighield, was het overgrote deel van de mensen die op de brandstapels terechtkwamen vaak alleenstaande vrouwen, psychiatrische patiënten, en ook mensen die om economische of machtspositionele motieven werden aangeklaagd. De bekende M.P.S. therapeut (meer persoonlijkheid stoornis) Colin Ross, sprak onlangs het vermoeden uit dat de aangeklaagden vaak een borderline persoonlijkheidstoornis hadden en als kind seksueel misbruikt waren. Of dat velen schizofreen waren en zo meenden op hun bezemsteel naar de heksensabbat gevolgen zijn. (2) Als de aangeklaagde niet bekende of als de bewijzen ontoereikend waren, kon de rechter zijn toevlucht nemen tot een ‘ godsoordeel’ Zo kon hij de opdracht geven de verdachte geboeid in het water te gooien. Indien zij zonk (voordat ze weer met een touw na haar dood werd opgehaald) was haar onschuld bewezen en werd de aanklager bestraft. Door de invoering van de inquisitoire rechtspraak die in de zestiende eeuw overal in Europa werd toegepast werd het veel gemakkelijker om vermeende heksen te elimineren. (Levack 1987) Een eerlijke benadering van het onderwerp hekserij in deze tijd kan niet anders beginnen, dan tot de conclusie te komen, dat ook in naam van de christelijke kerken, onnoemelijk veel ellende en onrecht gebeurd is, in de loop van de geschiedenis.

Opleving van hekserij in onze tijd

De moderne heks, die tegenwoordig steeds meer de publiciteit zoekt, past niet meer in het middeleeuwse plaatje. Veelal staan ze midden in de samenleving, hebben een universitaire opleiding en zien hekserij als een natuurreligie. Hoe komt het dat in onze tijd de hekserij in alle rangen en standen zo’n opgang maakt? Daniel Cohen (3) noemt een aantal mogelijke verklaringen.

Allereerst is er een eeuwig verlangen naar magie in de mens. Dit verlangen houdt beloftes in van geheime kennis, macht, geld, liefde, alles wat men zich wenst maar wat men niet schijnt te krijgen.
Hekserij is een neerslag van de revolutionaire tijdgeest tegen het establishment dat gelooft in een georganiseerde religie, wetenschap en ratio.
De historische verbindingen tussen hekserij, drugs en seks zijn onbetwistbaar. Het zijn aloude religies waarin deze zaken aangemoedigd worden. De verbintenis van deze religies is het praktiseren en geloven van zaken die God in de Bijbel als occult heeft verboden.
Moderne hekserij heeft weinig gelijkenis met de praktijken in de middeleeuwen. Christine Downing, hoofd van de afdeling theologische studies van de universiteit van San Diego stelt dat de meeste spiritueel gevoelige vrouwen in de hedendaagse vrouwenbeweging bereidt zijn de Bijbelse God in te ruilen voor een openlijke heidens veelgodendom. Het opleven van de hekserij is één van de gedaante van de nieuwe spiritualiteit bij het feminisme. In het denken van new age wordt hekserij gepropageerd omdat hiermee het monistische wereldbeeld en holistische denken bevorderd wordt, waarmee de mensheid het tijdperk van de Waterman intreedt. De vrouwen zijn hierbij de nieuwe pioniers, omdat ze deze ‘geestelijke werkelijkheden’ intuïtief meer verstaan en met de krachten beter om kunnen gaan.


Natuurreligie

Dit komt overeen met de geest van de wicca beweging in het westen en Nederland. Op één van de vele websites van Nederlandse heksen kunnen we lezen.

“Wicca is een inwijdingsweg, een mysterie religie, die voor ingewijde naar een diepe eenwording met de natuurkrachten en de krachten in de eigen psyche leidt. Hierdoor wordt een innerlijke geestelijke transformatie van de mens bewerkstelligd. Wicca is een vruchtbaarheidsreligie waarin moeder aarde en de godin van de maan vereerd worden.”

Heksen willen de bovennatuurlijke kant van het leven beïnvloeden door middel van de geneeskracht van kruiden, astrologie, de tarot, de pendel het maken van amuletten

Enzovoort. Men gelooft in karma en reïncarnatie. (5) De heks moet de krachten van het universum erkennen en er mee harmoniëren. Wicca is naast een mysteriereligie een natuurreligie waarin het Hindoeïstische wereldbeeld van monisme weer naar voren komt. Alles in het universum is één, alles is in beweging en vibreert en alles is uit vibraties voortgekomen. De Wicca gebruikt de stromen van het universum en van het leven zoals het zich aandoet in de cycli van de jaargetijden en de beweging van het zonnestelsel. Zo zijn er bijvoorbeeld acht grote rituele heksenfeesten die men het

Levenswiel noemt. (6)

Sanhain.(31oktober) ook wel genaamd Hallow’en, dit is het begin van het nieuwe jaar. Het is het moment dat het stervensproces in de natuur is afgesloten. Dan verkleden mensen zich als geesten en spoken en tovenaars. Pompoenen worden uitgesneden als enge monsters met brandende kaarsen erin. Volgens de Wicca is dit het beste moment om in contact te komen met de overledenen.
Yule (21of22 december) Wedergeboorte van het licht.De maretak die in het huis wordt opgehangen geeft toegang tot de onderwereld.
Imbolic (1febr.) Dag van de godin Brigid, de drievoudige godin die regeert over de lente.
Ostara (21,22 maart) genoemd naar Eostra de lentegodin.
Beltane (30 april) dan is er vuur van Bel, de zonnegod.
Litha (21of 22 juni) Kortste nacht, midzomerfeest, dit is de meest magische nacht van het jaar.
Lighnassad of Lammas (1 augustus) oogstfeest met een satanische persiflage op het bloed van Christus.
Mabon (21 september) Dit is het laatste jaarfeest.
Buiten deze feesten worden ook nog de maanfeesten gevierd, deze vallen veelal samen met de Christelijke hoogtijdagen. (7) Ko Lankester leider van een Wicca coven (heksengemeenschap) heeft in zijn boek De Keltische maankalander in het zonnejaar de betekenis van de dertien manen uiteengezet. Hierin herkennen we talrijke invloeden van astrologie, kabala, tarot, en andere vormen van de westerse esoterische traditie. (8)

Gaia Hypothese

De heksen ondervinden niet alleen steun in het onbijbelse, hindoeistische en taoïstische wereldbeeld ook in de wetenschap kent men de gaiahypothese. Gaia is de Griekse godin van aarde en leven. Dit is een wetenschappelijke conceptie van het aardse ecosysteem als levend organisme. Hierin wordt de aarde voorgesteld als een intelligent levend wezen, dat zichzelf bestuurt en reguleert. Volgens F. Capra, de new age goeroe van het eerste uur, zijn geboorte en onze dood te zien als cycli van een groter organisme, moeder aarde, dat als een intelligent wezen, een sturingsmechanisme van de aarde ons als het ware ‘ recyclet

‘ Een andere term die hiervoor gebruikt wordt is het wereldbrein. (Atman-Brahman) Het is in feite een satanische invulling van een Bijbels gegeven in 1Kor.15:28 en Kol3: 11, waarin Gaia alles in allen zal zijn. Tegenover al deze dwaalleringen kunnen Christenen de volgende Bijbelse leringen plaatsen. (9)

Tegenover het mystieke godsbeeld staat de God van de schepping die zich in de Bijbel openbaart. (Kol.1:15-17, Joh.5: 39)
Tegenover het valse optimistische mensbeeld staat de in zonde gevallen mens, die verlossing nodig heeft. (Gen.8:21b, 1Petr.1:18,19)
Tegenover de vergoddelijking van de natuur staat de gevallen schepping die aan de vergankelijkheid onderworpen is. (Rom.8:19-21)
Tegenover het evolutionistische geschiedenis staat de Bijbelse geschiedenis die in Jezus Christus zijn voleinding vindt. (Op.1:8)
Tegenover de bedrieglijke hoop staat de Here Jezus Christus als enige hoop in leven en sterven. (1Thes.4:13b, Ef.2:12b 1Tim.1:2)
De Bijbel ontkent het bestaan van boze geesten niet maar verbiedt de mens hiermee in contact te komen. (Lev.19:26-31, Deut.18:9-20, Gal.5:20)


Joh.8 :44 De Duivel als mensenmoordenaar en leugenaar

Heksen zoeken in onze tijd steeds meer de publiciteit. Om zichzelf acceptabel te maken voor de westerse samenleving bedient men zich van leugens. Pastor David L.Brown heft een aantal van die leugens op een rijtje gezet.( 10)

1) De meeste heksen noemen zichzelf wicca’s in plaats van heksen. Heksen wordt teveel geassocieerd met het slechte. Het woord wicca (manlijk) of wicce (vrouwelijk) betekent echter het praktiseren van toverij. Al voor 890 werd het woord wiccan aangeduid in de wetten van koning Alfred om heksen te identificeren. (Zie verder note 1)

2) Wicca zou de oudste godsdienst zijn, dit is een leugen. Gerald Gardner (1884-1964) is de uitvinder van de wicca-cultus. Herman Beukers (11) laat dat in een artikel in het blad skepter uitgebreid zien. Maar ook volgens Amerikaanse onderzoekers zoals John Parker (12) heeft Gardner de meeste legendes en rituelen uit zijn duim gezogen vanuit economische en seksuele motieven. Ieder artikel van een willekeurige wicca groep dat dateert van vóór 1950 is hoogstverdacht. Natuurlijk is het begrip hekserij wel van oudsher bekend maar niet onder de noemer waarin de wicca beweging zich nu presenteert.

3) Heksen geloven niet in het bestaan van de duivel. Ook dit is een leugen. Hoewel de wicca beweging betrekkelijk nieuw is gebruikt men vaak oude satanische en occulte informatie in hun rituelen en ceremonies. Om hun betrokkenheid met de duivel te ontkennen gebruiken ze de woorden duivel of satan niet maar zeggen te geloven in Lucifer, de god van de zon en maan. De meeste Wicca’s erkennen het boek La Sorciere van de Franse historicus Jules Michelet als een klassieker in hun cultus. (13) Dit boek is vol van gepassioneerde sympathie voor aanbidding van de duivel en de middeleeuwse hekserijpraktijken. Een ander belangrijk Wicca boek is geschreven door Charles G Leland: Aredia, de bijbel van de heksen. Het begint in de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk met de tekst: “ Diana had een grote liefde voor haar broer Lucifer, de god van de zon en maan, de god van het licht, die zo trots was op zijn schoonheid, en die om deze trots uit het paradijs is verbannen.” Zie voor meerdere citaten in dit verband uit de Wiccaboeken de website van David L Brown. (14)

4) Het omgekeerde pentagram is satanisch, niet van Wicca’s. Ook dit is een leugen. Het is gedocumenteerd bewezen dat de wicca bewegingen van de Gardnerianen en Alexandrianen het omgekeerde pentagram gebruikten als symbool van initiatie van de tweede graad.

5) Wicca’s doen alleen aan witte magie, genezende energie. Een leugen! Vaak wordt door Wicca’s beweert dat hun parool: Doe wat je wilt, als je maar niemand schade toebrengt en de 3-voudige wet (waar het kwaad wat de ander aangedaan wordt driedubbel teruggaat naar de dader) Wicca’s zou beletten anderen kwaad te doen. Ook dat is niet waar, de beroemde heks Sybil Leck publiceerde een boek genaamd The book of curses (vervloekingen) een ander voorbeeld is Paul Huson’s boek Mastering Witchcraft waarin uitgebreid en gedetailleerd de mogelijkheden tot wraak nemen worden uiteengezet. Buiten al deze feiten is het natuurlijk zo dat witte magie, ter gezondmaking ook de Bijbelse toets niet kan doorstaan. Je moet naar de bron van dingen kijken. Gaves van genezing komen Bijbels gezien niet van heksen, maar worden aan wedergeboren Christenen gegeven tot opbouw van het Lichaam van Christus op de momenten waarop God dit door de Heilige Geest wil(1Kor.12) als genadegave.

6) Wicca’s zijn gezonde, familie en gezinsgerichte personen. Een leugen. Doreen Irvine, een voormalig hogepriesteres van de Amerikaanse heksenbeweging vertelt dat veel heksen, lesbisch praktiserend zijn. In advertenties en wordt dit bij sommige heksenbewegingen openbaar. (15) Hekserij is een perverse seksueel georiënteerde cultus. Volgens het boek ‘ What Witches do’ is hekserij altijd een vruchtbaarheidsreligie geweest, waarbij orgies een deel van de activiteiten van heksenkringen waren. De Gardinariaanse heks Patricia C Crowther beschrijft deze heksenorgies alsvolgt: de motieven van de moderne heksen zijn soms twijfelachtig, zeker speelt het seksuele element op de bijeenkomsten een rol…De naaktheid van de heksenkring, de dansende rituelen en de geheimzinnige sfeer dragen hiertoe bij. Het vastbinden en seksuele gemeenschap hebben met nieuwe leden ter initiatie en ‘reiniging’ is een verrukking voor mensen met sadomasochistische neigingen…. Ook de vijfvoudige kus, gegeven door de hogepriester of priesteres op voeten, knieën, genitaliën, borsten en lippen is hier een voorbeeld van. Het ‘grote ritueel’ dit zijn bijeenkomsten waar veelvoudig seksuele gemeenschap voorkomt rechtvaardigt de mening dat de Wicca een vruchtbaarheidscultus is. Alleen de hogepriester ‘ initieert’ een nieuw vrouwelijk lid en de priesteres de manlijke nieuwkomers. Een van de belangrijkste en grootste neo paganistische organisaties is de Church of all Words.(CAW) Ze speelde in de zeventiger jaren een belangrijke rol bij het netwerken van verschillende paganistische en wicca groepen. Hun officiële nieuwsorgaan is ‘The Green Egg, a journal of the awaking Earth’ Het hele nummer 29 (1997) gaat over sadomasochistische seksuele rites. Hier is niks gezonds familie gericht zijn bij! Een ander voorval was een heks uit Ohio die voor het gericht kwam. Een vijftienjarig meisje was ‘ uitverkoren’ als hogepriesteres van de heksenkring. Ze werd samen met andere teenager meisjes op een perverse manier misbruikt. Er waren kaarsen, seances, rituelen. Ze werden gedwongen naakt rond te lopen en seks te hebben met de heksenleider om zo betrokken te raken in de magie. De heksenleider werd drie maal veroordeeld tot seksueel misbruik van een kind en twee maal voor seksueel verkeer met een zestienjarig kind. Geloof heksen niet als ze zeggen dat ze familiegericht zijn. Seksuele perversie is nooit familiegericht. In 1991 schreef pastor D.Brown The dark side of Halloween waarin onder andere getuigenissen van voormalige heksen zijn opgenomen die allen beweerden dat sadisme veelvuldig binnen heksenkringen gepraktiseerd wordt. Natuurlijk zullen niet alle Wicca’s zich in bovengenoemde voorbeelden herkennen, maar toch spreken de feiten voor zich, vele heksen willen hun duivelse praktijken bedekken. Zoals dr Merill Unger zegt het alsvolgt: voor diegene die zich overgeven aan Satan om hem te aanbidden en dienen zijn de gevolgen van morele degradatie en perversie huiveringwekkend.

7) Heksen geloven niet in bloedige dieren-of mensenoffers.

Terwijl het zo is dat veel Wicca’s fruit en groente offeren aan hun heidense afgoden, is het onmiskenbaar dat bloedige offers van mensen en dieren deel van hun historische rites uitmaakt. Er zijn veel verklaringen van mensen die ingewijd werden met rituelen waarbij gebruikt gemaakt werd van hun eigen bloed. Bijvoorbeeld Alexander Sanders (1926-1988) Hij is de leider van de Alexandriaanse Wicca beweging. Hij werd geïnitieerd in de hekserij door een bloedig ritueel. Hij stond naakt in een cirkel met zijn hoofd naar beneden. Een heks die voor hem stond met een scheermes sneed in zijn scrotum totdat het bloedde…Hij was nu geïnitieerd tot de derde graad en was een zwarte magiër geworden. In het boek: Secrets of the occult door C.A. Burland wordt melding gemaakt van groepen in Zuid-Duitsland die rond 1960 jacht maakten op herten om hun bloed op hun rituelen te drinken. Deze groepen beweerden ook Wicca’s te zijn.Wicca’s reageren furieus als ze deze zaken horen. Ik ben ervan overtuigd dat niet alle Wicca’s met bloederige offers bezig zijn, maar er zijn er zeker heel veel. Neem bijvoorbeeld de stichter van de Wicca’s Gerald Gardner, die betrokken was bij een menselijk offer. Dit is wat hij heeft opgeschreven:

“De groep was uiterst serieus over hun heilige ritueel…. Maar om 100% effectief te zijn moest er een menselijk offer komen. Een van de leden van de heksengemeenschap stelde zich beschikbaar. De coven (heksenkring) stond bekend als een kring die veel hallucinerende middelen gebruikte. Terwijl ze hun magische cirkels in het diepste van het bos hadden gevormd, gaven ze elkaar een hand en dansten naakt rond terwijl ze bezweringsliederen zongen…Het ritueel verliep zo heftig dat enkele flauw vielen, een niet ongebruikelijke gebeurtenis als er zoveel krachtige, serieuze energie gepaard gaat bij een ritueel. De oude vrijwilliger klapte op ‘de juiste tijd’ ineen en overleed, het was niet duidelijk of dit het gevolg was van een overdosis van paddo’s of door een bovenmatige opwinding of van de kou. Maar het grote offer was gebracht en dit versterkte de potentie van de magische krachten van die groep…….”

 

Ontmasker de duisternis

Historisch gezien zijn menselijke offers steeds verbonden met hekserij. Nu ook komen steeds meer Wicca’s openlijk hiervoor uit, zoals Nasvia Alina die een artikel schreef: Sacrafice, an Elevation. Ze schrijft dat:

“We niet kunnen zonder offers, menselijke of dierlijke…Waarzeggers voorspelde gebeurtenissen door de wijze waarop hun slachtoffers vielen, aan hun stuiptrekkingen en aan de wijze waarop het bloed spoot. Offeren is de wet van onze natuur. Het is de balans tussen het inwendige en het uitwendige, het fysieke en het spirituele, het goddelijke en het menselijke.”

Heksen zoeken wanhopig naar acceptatie van de publieke opinie. Velen zijn bereid dit via leugens te bereiken. Een massale ‘desinformatiecampagne’ is daarvoor opgezet. In de boeken van Doreen Irvine en Rebecca Brown (He came to set the captives free) worden nog tal van barbaarse details van rituelen en slachtoffers genoemd. (16) In Ef.5:11 staat:

Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veeleer, want het is zelfs te schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht.

In Handelingen 16:16-18 zien we dat de paranormaal waarzeggende krachten van een jong meisje van demonische aard waren en dat die waarzeggende geest uit haar ging na de oproep van de apostel Paulus in de naam van Jezus Christus.

Op een andere plaats in Handelingen 13:9 zegt Paulus vervuld van de Heilige Geest tegen Elymas, de tovenaar: zoon des Duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien…..

Het is belangrijk aan te geven dat er twee bronnen van wijsheid zijn, die voor de mens beschikbaar zijn vanuit God en de duivel. Jac.3:15-17 Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards,ongeestelijk,duivels want waar naijver en zelfzucht heerst daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de Wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk vol ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Een hartverscheurende, indringende brief van dr. Robert A Morey (die al meer dan dertig jaar hekserij onderzoekt vanuit een Bijbels perspectief) aan teenagers die zich bezig (willen) houden met Wicca’s en hekserij kunt u lezen op www.logosresourcepages.org/letter.htm Wilt u meer weten over heksenpraktijken vanuit het oude en nieuwe testament en over rituelen, toverijen, astrologie en het lezen van menselijke en dierlijke ingewanden, dan kunt u de volgende Bijbelteksten bestuderen.

Ex.22:18, Lev.19:26 en 31 Lev.20:27, Deut.12:31 Deut. 18 :10-14, 1Sam15 :23, 2Kon.17 :17 2Kon.21 :6, 2Kon 23:24, 1Kron.10:13, Jes.8:19 en 19:3, Jes.47:12-13, Jer.27:9-10 Mal.3:5 Hand.13:6-10 Gal.5:19-21en Op.21:8

 

Gerard Feller

 

Notes:

1) Zie voor een uitgebreide woordstudie www.logosresourcepages.org/truthwit.htm

2) Zie www.skepsis.nl/heksen.html

3) David Cohen A natural history of unnatural things, New York Mc Call Pub. Co 1971 pag.31,32

4) www.home-4.tiscali.nl/%%t968103/pfi_nederland/pf_wicca.htm

5) www.1.tip.nl/%t968103/silver_circle/sc_wicca.htm

6) www.members.home.nl/wicca/wicca.htm (Compuserve)

7) Merlin Sijthove heeft als Wicca de fundamentele gedachtenvan de natuurreligie beschreven in :Moderne hekserij, portret van een natuurreligie ISBN 9043500100)

8) Ko en Jo Lankester: De kringloop van het leven ISBN 90-325-0587-4

9) Drs R Matzken: New Age handboek blz 164,95) Buyten & Schipperheyn Amsterdam 1990.

10) Unmasking the truth about witches, pastor David L Brown. (juni 1977) www.logoresourcepages.org/truthwit.htm

11) Herman Beukers artikel skepter 13 (3) sept.2000

12) John Parker: At the heart of darkness Zie ook A Kelly: Crafting the art of magic (Een van de belangrijkste stichters van heksenbewegingen)

13) In het engels uitgegeven onde r de titel Satanisme and Witchkraft door Citadel Press

14) David L Brown www.logoresourcepages.org/truthwit.htm

15) Second annual Faggot witch camp, august 26-30, 1991 in the Wyalusing stat park in prairie du chien, Wisconsin

16) Rebecca Brown MD: He came to set the captives free isbn 0-88368-323-7 (1992)

 

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme