Evolutie en sociaal Darwinisme

Evolutie en Sociaal Darwinisme

Drs. L.P. Dorenbos

Het sluimerend scheppingsleger ontwaakt

De strijd om schepping of evolutie in dit Darwinjaar is hevig. De evolutionisten dachten na de gezapige stilte die bij de EO was ontstaan na de geruchtmakende serie Adam of Aap van drs. Koos van Delden dat zij de overwinning in dit land hadden behaald. En waren ook de christenen als prof. dr. Willem Ouweneel, eerder een fervent creationist en de energieke prof. dr. Cees Dekker ook niet toegetreden tot het kamp der evolutionisten? Het boegbeeld van de EO, drs. Andries Knevel, deed er nog een schepje bovenop door te verklaren dat hij vergeving aan zijn kinderen gevraagd had voor het feit dat hij ze de leugen van de schepping in zes dagen had voorgehouden. Een storm van protest brak los en de EO verloor meer dan 50.000 leden. Het sluimerend scheppingsleger ontwaakt. De daad bij het woord voegende verspreidde Schreeuw om Leven, Hulp Vervolgde Christenen en Johannes Multimedia in zes miljoen huizen de folder ‘Schepping of Evolutie, wat geloof jij? ’ Als door een wesp gestoken vlogen de media er op af. De jonge, energieke Kees van Helden uit Urk, voorzitter van de vereniging ‘Bijbel en Onderwijs’ kreeg als woordvoerder de gehele Nederlandse pers en evolutielobby over zich heen, alsmede  ca. 1000 pakketjes met de folder terug, soms verzwaard met bakstenen, van boze tegenstanders, die hem de ergste verwensingen toesmeten. Vanwaar toch die agressie? Als de evolutionisten zo overtuigd zijn van hun gelijk, laat dan toch die fundamentalistische, buiten de tijd en de wetenschap levende laatsten der Mohikanen, in hun eigen getto’s hun ‘zes dagen schepping’ -geloof belijden. Maar niets daarvan.

Agressie soms op haat gelijkend

Met een ongekende agressie, soms op haat gelijkend, probeerde men de creatiegolf de grond in te boren. Minister van Onderwijs en Wetenschappen Plasterk opende het Darwinjaar in de prestigieuze Ridderzaal om aan te geven dat er toch wel echt wat te vieren was nu het beroemde boek van Darwin, 150 jaar geleden, op 24 november 1859, was verschenen. Wij deelden daar pakjes oersoep uit, dit tot grote ergernis van de organisator van de hoogstaande bijeenkomst, georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Met de soep kondigden wij het einde van de evolutietheorie aan. Immers de eerste natuurwet van de thermodynamica leert dat uit niets nooit iets kan ontstaan. Dus het evolutieverhaal van de oersoep is een onmogelijkheid. En de tweede wet zegt: uit chaos kan nooit orde ontstaan. Dus de theorie van de big bang is eveneens een onmogelijkheid waardoor de basis van de evolutietheorie alleen al op grond van deze twee universele natuurwetten is weggeslagen. En de afbeelding van het zweepstaartje op ons pakje oersoep bewijst dat het vanzelfsprekend is dat er een design, een ontwerp, een scheppende kracht ten grondslag moet liggen aan alles wat is. De moderne natuurwetenschap, die hoe langer hoe dieper afdaalt in het ontstaan van alles, leert dat niet sprake is van evolutie, maar van design van de schepping.

Geen sprake is van evolutie maar van degeneratie

En ook wordt steeds duidelijker dat er geen sprake is van evolutie maar van degeneratie. Geen wonder dat wetenschappers die de feitelijke ontwikkelingen objectief bestuderen tot de conclusie komen dat evolutie niet een acceptabele wetenschap kan zijn op grond van de gestelde axioma's omdat de uitgangspunten niet in overeenstemming zijn met de gevonden wetenschappelijke feitelijke ontwikkelingen. Dat toch het geloof in de evolutie steeds opnieuw de boventoon voert heeft te maken met het gegeven dat de evolutiegedachte meer op een ideologie, een geloof, begint te lijken dan op een wetenschap. De agressie tegen een oprukkend creationisme heeft dan ook vooral te maken met het feit dat in de evolutiegedachte afgerekend is met God als Schepper en dat alles wat bestaat, materie is en dat alles evolueert van een vorige, zwakkere naar een volgende sterkere soort. Het zwakke wordt verdrongen, sterft af en weg, en het nieuwe, sterke overleeft en voert de boventoon. Evolutie gaat uit van het principe van de sterkste, ‘the survival of the fittest’. Alles wat zwak is moet je zo snel mogelijk elimineren opdat het sterke zo sterk en snel mogelijk de weg baant voor weer een volgende stap in de steeds maar voortgaande evolutieketen.

 Evolutionist: geloof en schepping enerzijds en wetenschap anderzijds hebben niets met elkaar te maken

In het denken van de evolutionist hebben geloof en schepping enerzijds en wetenschap anderzijds niets met elkaar te maken. Het is een contradictie. Geloof is geloof en wetenschap is wetenschap. Als de wetenschap spreekt dan zwijgt het geloof. De wetenschap bewijst volgens het denken van de evolutionist dat God niet bestaat. Vanaf het begin van de evolutiediscussie ging de strijd over het al of niet ontkennen van het bestaan van God in het verleden, in het heden en in de toekomst. De strijd tussen creatie en evolutie gaat ten diepste dan ook over de vraag: God of geen God? Het creationisme kwam op om de strijd aan te gaan met de evolutietheorie, die God loochent. Het creationisme kan uiteraard God niet bewijzen, want God is van een hogere orde, een hoogheid, een wezen, dat de mens geschapen heeft. En hoe kan de mens bepalen, bewijzen dat er een God is? God is er per definitie. En omdat God er per definitie is en Zich heeft geopenbaard aan de mensen die door Hem gegrepen zijn door Zijn Woord en Zijn Geest is ook de wetenschap een onderdeel van de schepping van God. God als Schepper staat boven de wetenschap, en geen wetenschap is in staat om het bestaan, het zijn van God te ontkrachten.

God Zelf kan nooit object zijn van enig wetenschappelijk kennen

God Zelf kan nooit object zijn van enig wetenschappelijk kennen. Wel kan op grond van natuurwetenschappelijk onderzoek tot in vergaande mate worden duidelijk gemaakt dat de axioma’s van de evolutiewetenschap niet deugen en dat wat aan wetenschappelijk inzicht in de Bijbel is geopenbaard, zowel historisch als feitelijk, aansluit bij wat er op natuurwetenschappelijk en historisch gebied in de geschiedenis is gevonden, tot op vandaag toe. Het is interessant en uitdagend om de wetenschappelijke debatten te volgen die steeds weer bevestigen dat de Bijbel niet in strijd is met de wetenschappelijke ontwikkelingen. In de strijd tussen opvattingen over creatie c.q. evolutie worden steeds weer de degens gekruist over een jonge aarde en een oude aarde; wel een schepping in zes dagen of niet; wel een wereldwijde zondvloed of niet, In de Bijbel spitst de exegese zich toe op de letterlijke interpretatie of een literaire interpretatie van de schepping in zes dagen.

Studie leidt tot een letterlijke schepping in zes dagen

Enige studie van het scheppingsverhaal in heilshistorisch perspectief leidt tot een letterlijke schepping in de zes dagen zoals verwoord in Genesis 1, en een zevende dag, de sabbatdag, waarop God van Zijn scheppend werken rustte. In de Tien Geboden van God, die God Zelf met Zijn vinger schreef op de stenen tafelen, spreekt Hij over een schepping in zes dagen (Ex. 20:11).En de hele geschiedenis door van het volk Israël wordt steeds vastgehouden aan de indeling in zeven dagen. Als in latere tijden wordt verwezen naar de schepping duidt alles erop dat het in zes dagen geschied is. Vanuit het geloofsstandpunt is geen andere conclusie mogelijk dan dat God de hemel en de aarde in concrete zes dagen geschapen heeft en dat Hij rustte op de zevende dag. In de evolutietheorie is deze geloofszienswijze op geen enkele wijze in te passen. De evolutietheorie kan op grond hiervan dan ook niet juist zijn. Het is dus óf de evolutietheorie óf de openbaring van God in de Bijbel. Het is of het ene of het andere. Het kan niet allebei. Wijs je dus de zes dagen af dan wijs je de bijbelse openbaring af en hang je de evolutietheorie, het evolutiegeloof aan. De evolutietheorie heeft vervolgens op grond van haar axioma’s een theorie ontwikkeld van een oude hemel. Het is dan ook zaak om de evolutiewetenschap te toetsen en te bezien of deze houdbaar is. Het lijkt, blijkt dat veel axioma's bij lange na niet kloppen. We noemden al de twee wetten van de thermo-dynamica. Daarbij zijn de dateringsmethoden te noemen alsook de geologie-wetenschap die steeds meer duidt op een jonge aarde. In dit verband gaan we daar nu niet dieper op in, maar het is uitermate belangrijk om de evolutiewetenschap te bevragen of de evolutie-uitgangpunten wel mogelijk en houdbaar zijn.

Bijbelse uitgangspunten komen overeen met de wetenschap

Het blijkt dat de bijbelse wetenschappelijke uitgangspunten steeds meer overeenkomen met de nieuwste wetenschappelijke vondsten en constateringen van de evolutiewetenschap. Het is verbazingwekkend om de achterhaalde stellingen van de evolutietheorie op een rijtje te zetten en die tegenover de bijbelse uitgangspunten te stellen over wat de schepping inhoudt. Immers als je (nog) niet in God gelooft hoef je toch zeker de wetenschappelijke waarheden die overeenkomen met de bijbelse uitgangspunten niet te ontkennen. Je hebt het toch over wetenschap. En als je zegt niet in God te geloven dan val je wel door de mand als je die wetenschappelijke gegevens, die juist zijn, gaat ontkrachten omdat ze overeenkomen met de bijbelse kennis en inzichten over wetenschap. De Bijbel is een geloofsboek, het is de openbaring van God, die veel hoger is dan ons denken is. Wij zijn mensen die door God geschapen zijn. De Bijbel zegt dat wij het leem zijn en God de pottenbakker. Hoe kan ooit de pot tegen de pottenbakker zeggen, hoe hij de pot moet maken Maar je kunt wel wetenschappelijke gegevens over het leem en de pot vaststellen die in het normale leven van elke dag van belang zijn om de pot te kunnen maken. De Bijbel zegt op veel plaatsen dat het geloof in God en het daarnaar leven het begin van alle wijsheid en wetenschap zijn. Nogmaals, als je niet in God gelooft dan kan deze wijsheid toch nog wel waar zijn. In ieder geval kun je wetenschappelijke en universele wetenschappelijke principes testen en toepassen op wat de Bijbel daarover te zeggen heeft.

Het is immers niet te bewijzen want God gaat boven elke kennis uit

In ieder geval is de wetenschap niet geroepen en niet in staat om te bewijzen dat er geen God bestaat. Je kunt daar een mening over hebben, maar dat is nog geen bewijs. Het is immers niet te bewijzen want God gaat boven elke kennis uit. En als je God verlaagt tot een wetenschappelijk object dan is het geen God meer maar een onderwerp van naar het menselijk denken toegetrokken ‘iets’ waar je van alles over kunt zeggen. Er is dan geen transcendentaal element meer. En dus geen sprake van iets goddelijks. Punt uit. Als evolutionisten zich zo druk denken te moeten maken over het niet bestaan van God, bewijzen ze eigenlijk dat ze zich er niet bij neer kunnen leggen dat Hij eigenlijk wel bestaat. Waar maak je je anders zo druk over? Als God in hun denken niet bestaat dan kunnen ze toch rustig hun gang gaan?

Darwin: het handhaven van gewenste rassen in de strijd om leven

Het is belangrijk om te beseffen waarom Darwin zijn boek ‘Origin of Species’ schreef dat hij 24 november 1859 publiceerde. De oorspronkelijke ondertitel geeft daar antwoord op: “The origin of species, by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life”. Dus vertaald: Het ontstaan van de soorten, door middel van natuurlijke selectie of het handhaven van gewenste rassen in de strijd om leven. Deze ondertitel komt in de nieuwere drukken niet meer voor (!). Het gaat er dus om zodanig te selecteren dat je het zwakke laat uitsterven en het sterke zich laten ontwikkelen. Het gaat dus om selectie en discriminatie.   Het gaat dus om de strijd om de sterkste, de ‘survival of the fittest’, het overleven van de sterkste. Er is een permanente doodsstrijd. In de evolutie is er steeds een volgende zwakkere, die dan ook weer niet tot de fittest hoort Alles wat zwak is zal door de sterke naar beneden gedrukt worden. En daar moet je niet tegen zijn, aldus Darwin. Het is juist noodzakelijk om tot een hogere beschaving, een hogere selectie te komen. We moeten dan ook niet alleen de strijd voeren over de duur van de schepping. Niet alleen de strijd over zes dagen of zes miljard jaren, een wereldwijde zondvloed of niet, is belangrijk, maar vooral ook de sociale consequenties van de evolutietheorie als gevolg daarvan zijn van groot belang.

Steeds opnieuw zal de dood van het zwakkere permanente strijd opleveren

Als de sterkste moet overleven en als de evolutie nog steeds doorgaat zal dit betekenen dat steeds opnieuw de dood van het zwakkere permanente strijd oplevert  De dood dient om het sterkere te krijgen. Dat sterkere heeft recht in het evolutiedenken om te overleven . Eigenlijk is het een aaneenrijging van dood. De dood is je vriend omdat dat wat blijft leven ook recht heeft om te blijven leven omdat dat de voortgang van de mensheid dient. Zij die sterk zijn hebben dan ook de zeggenschap over hen die zwak zijn. Evolutie is dan ook niet alleen een natuurkundig gebeuren maar tevens een sociale visie op de ontwikkeling van de mensheid. We zien dan ook tegelijkertijd met de verbreiding van het evolutiedenken het opkomen van de eugenetica (dit is het wetenschappelijk onderzoek naar alle factoren waardoor het menselijk ras verbeterd zou kunnen worden). Darwin was zich daar wel van bewust. Zijn neef schreef daar een klassiek boek over. Het principe van de ‘survival of the fittist’ als basis voor evolutionistisch denken werd vertaald naar het sociaal gebeuren. Het gaat immers om selectie. Want de praktijk van de ‘survival of the fittest’ speelt zich af in het relationele op alle terreinen in de menselijk ontwikkelingen. Wie mag dan wel en wie niet blijven leven? Wie wordt als fit beschouwd en wie is the fittest? Daar moet je je toch een mening over vormen. Want waar heb je het anders over als je met evolutie iets wilt.

Hoe het zwarte ras qua omvang verminderen

We zien daar ook de gedachten van Margaret Sanger uit Amerika in, de oprichtster van het latere Planned Parenthood, de wereldwijde beweging die abortus propageert. Zij was er voorstander van dat het zwarte ras qua omvang zou verminderen en tot op vandaag zijn, relatief bekeken, de meeste klinieken van Planned Parenthood aanwezig in de zwarte wijken in Amerika. Vooral in Duitsland sloeg de eugenetische gedachte aan. Er werd in toenemende mate over geschreven. In de Eerste Wereldoorlog werd vanuit dit denken geschreven dat het in een oorlog uiteraard onvermijdelijk is dat oorlogsslachtoffers vallen, maar dat het erge vooral was dat het juist de sterksten, de fittest, waren die sneuvelden, terwijl die nu juist nodig waren om de evolutie op een hoger peil te brengen. In deze discussie zijn vooral de geschriften van Bindung en Hoche aan het eind van de twintiger jaren van de vorige eeuw spraakmakend. Zij ontwikkelden een theorie over hoe de samenleving zich het best kan ontwikkelen door metterdaad de zwakkeren uit de samenleving te verwijderen. Deze gedachten vonden steeds meer ingang in medische en juridische kringen.

Zij die gehandicapt zijn dienen uit de samenleving te verdwijnen

Zij die gehandicapt waren, de oudere verzwakkende mensen, de chronisch zieken of de zwakken in het algemeen, dus allen die niet bijdroegen aan de evolutionaire ontwikkeling naar een hoger niveau, zouden de samenleving dienen als zij uit de samenleving zouden verdwijnen. En daar zou een samenleving ook praktische maatregelen voor moeten nemen. De bevolking werd via voorlichtingscampagnes naar deze gedachten ontwikkeld. De periode vanaf de twintiger jaren (Bindung und Hoffe) leidend tot de Holocaust in de oorlogsjaren. Dit werd in de promotiemachine van Goebbels met name zo genoemd: Waarom zou je demente en psychiatrische patiënten in leven houden? Wat kost het de samenleving niet om hen in leven te houden, terwijl zoveel sterke, fitte mensen niet genoeg ontplooiingskansen hebben om de samenleving verder te evolueren? En we zien dan ook dat op een gegeven moment er de wettelijke regelingen komen waarbij in psychiatrische ziekenhuizen patiënten worden geselecteerd die niet meer aan de minimum eisen voor wat fit is voldoen en mogen sterven. Alle ziekenhuizen en instellingen krijgen vragenformulieren toegestuurd waarop ze de staat des levens van hun patiënten moeten vermelden. Deze enquêteformulieren (Fragenbogen) worden teruggestuurd naar de officiële instantie die belast is met dit werk.

Het T 4 -programma gaat van start

Gehandicapten en zwakkeren moeten ook dood. Dit denken leidde tot het T 4 -programma gaat van start . T4 staat voor de straat en het huisnummer van de Tiergartenstrasse 4 in Berlijn, waar het hoofdkwartier van dit T4 –programma was gevestigd. Na de schriftelijke selectie worden de patiënten met bussen opgehaald, waarvan de uitlaat zo is geconstrueerd dat de uitlaat in de bus kan komen. En de niets vermoedende patiënten sterven nadat ze vergast zijn de door de uitlaat. En even later worden verbrandingsovens gebouwd om de lichamen te verbranden. De familieleden krijgen dan bericht dat hun verwante gestorven is aan een ziekte. Meer dan een kwart miljoen Duitsers zijn zo door dit eugenetisch programma om het leven gebracht. (van augustus 1939 tot aug 41) De instelling in Bethel  (een groot centrum voor (verstandelijk) gehandicapten in Duitsland) met aan het hoofd dr. Fritz von Bodelschwingh heeft halsstarrig geweigerd om aan deze praktijk mee te werken en dr. Brandt die aan het hoofd stond van dit programma heeft dan ook afgezien om Bethel leeg te halen  In het boekje ’ En Bethel lag in Duitsland’ wordt op aangrijpende wijze beschreven hoe het zich heeft verweerd tegen de poging om ook Bethel leeg te halen en de patiënten te doden. Tijdens de Neurenberg-processen na de Tweede Wereldoorlog probeert dr. Brandt zijn praktijk toe te lichten, dat hij toch ook genadig is geweest en dan noemt hij Bethel. Natuurlijk was euthanasie in Duitsland verboden. De wetgeving was er glashelder over dat je niemand mag vermoorden. Maar de maatregelen in het T4 -programma werden niet gezien als moord, maar als hulpverlening om zwakkere mensen uit hun lijden te verlossen en de overblijvende, betere mensen meer kansen te geven om zich verder te evolueren. 

Niet het Naziregime ligt ten grondslag aan dit programma van uitmoording

Over deze geschiedenis praat men liever niet. In Duitsland zelf is hier zeer weinig over bekend. De geschiedenis van de Holocaust wordt vooral gekoppeld aan het Nazi-regime. Maar het was niet het Naziregime dat ten grondslag lag aan dit programma van de uitmoording van mensen met te weinig kwaliteit van leven volgens de medische stand. Neen, het waren de hoogleraren en de juristen, de wetenschappers van naam die met hun denken, hun filosofie en hun wereldbeeld, voor dit eugenetisch denken de weg hebben geplaveid om het in de praktijk te brengen. En toen Hitler al in 1933 in zijn brallende toespraken voor de hem toejuichende jongeren en ouderen riep dat de Joden onze grootste vijanden zijn, kwam er een enorm applaus. De Duitsers die geknecht waren om de opgelegde oorlogsschatting na de Eerste Wereldoorlog terug te betalen konden de vaak welvarende Joden niet luchten of zien. De weg werd geplaveid via de Kristallnacht en de beruchte Wannsee-conferentie waarop besloten werd alle Joden ‘aus zu radieren’. Vernichting. Vernietiging. En een enorm logistiek plan werd ontwikkeld om de uitroeiing van de Joden op de meest efficiënte wijze en in de kortst mogelijke tijd uit te voeren.

Met het T4 -programma was ervaring opgedaan hoe je mensen kon vergassen en verbranden

Met het T4 -programma was ervaring opgedaan hoe je mensen kon vergassen en verbranden. Vanuit deze ervaring werd een machinerie opgezet die leidde tot concentratiekampen, verbrandingsovens en werkkampen. Ieder kent de beelden en de foto’s. Tot op vandaag hebben de overlevenden van de Holocaust-nog steeds last van hun traumatische ervaringen. De gruwelijkheden zijn je niet voor te stellen. Rabbijn Friedrich uit Antwerpen, die bijna al zijn familieleden verloor in de gasovens van Nazi-Duitsland, vertelde dat het de normaalste zaak was dat de soldaat 's middags een lastig Joods jongetje tegen een boom in het kamp doodsloeg om 's avonds thuis met zijn kinderen op schoot en met tranen in zijn ogen ‘Stille Nacht heilige nacht’ te zingen bij de kerstboom. Hem dat horen vertellen gaf een dubbel gevoel. Want hoe was het mogelijk dat een christelijk Duitsland tot deze gruweldaden tegen de joden in staat was? En zijn het door de eeuwen niet steeds de christenen geweest die de ‘Jezus-moordenaars’ de concentratiekampen of de getto’s injaagden? Chaim Potok, de beroemde Joodse schrijver, zei tot slot in zijn boek: “Een Jood is vrij tot de volgende Holocaust”. En Elie Wiesel verhaalt in zijn boek ’Nacht’, dat in de bittere winterse kou de treinen met enkele reis Auschwitz door de grote steden van Duitsland reden met van ellende kermende en schreeuwende Joden, een kerk passerend waarbij de organist het orgel voluit zette en de gemeente zo hard mogelijk zong om geen aandacht te hoeven schenken aan deze kermende Joodse medeburgers.  

Wat een schrijnende aanklacht tegen de christenheid

Wat een schrijnende aanklacht tegen de christenheid. De sociale aspecten van de evolutietheorie worden nauwelijks besproken en bestudeerd. Veelal blijft men actief op natuurwetenschappelijk terrein, zowel bij de evolutionisten als de creationisten. De sociale aspecten komen nauwelijks aan bod. En dat terwijl volgens de ondertitel van het boek van Darwin het juist ging om de sociale aspecten van zijn theorie. In de meeste vertalingen, zoals we stelden, is in de titel alleen overgebleven ’The Origin of species’ en is de ondertitel weggelaten. Dat zegt al veel. Men voelde nattigheid. Want zeker na de Tweede Wereldoorlog en de Neurenberg Trials en de vaststelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1048 riep de wereld uit dat deze eugenetische praktijken nooit meer mochten voorkomen. Nie wieder! Wir haben es nicht gewusst! Enz. enz.. Maar vandaag is het uitermate belangrijk om ook het sociaal Darwinisme scherper in het daglicht te stellen. 

Dit zelfde virus van het eugenetische denken rukt weer op

Nu vandaag de dag rukt dit zelfde virus van het eugenetische denken weer op. Nog steeds is dit virus ingebed in het Darwinistisch denken van de ‘survival of the fittest’. Het sterke heeft recht op overleving en ontwikkeling. En je bewijst een dienst aan de samenleving als het zwakke wordt verwijderd. Mede door de medisch-wetenschappelijke ontwikkeling zijn we al zover dat we embryo’s kunnen selecteren, en het algemeen gevoelen is dat de embryo’s die onvoldoende kwaliteit hebben, zouden moeten kunnen worden vernietigd. En nu de 20 weken -echo is ingevoerd, ervaren de meeste artsen (en ook vrouwen) dat als er een afwijking wordt geconstateerd dan abortus de meest logische weg is voor dit niet fitte kindje. En als bij zwangerschap wordt geconstateerd dat er sprake kan zijn van het Down Syndroom, dan wordt in 90 % van de gevallen het kindje geaborteerd. Dit denken past geheel in de filosofie van het sociaal Darwinisme. En met de verwoede pogingen om evolutie exclusief als het wetenschappelijke kader te verklaren - met agressieve uitsluiting van enige vorm van creationistisch denken - wordt de weg geplaveid voor deze catastrofes.

Doden mag niet, maar in sommige gevallen wel

De wet zegt nog steeds dat moord niet mag, en dus gestraft moet worden. Maar op het terrein van het ongeboren leven is via de ‘Wet afbreking zwangerschap’ en op het terrein van het zwakker wordende leven de ‘Wet hulp bij zelfdoding’ een uitzondering gemaakt. Doden mag niet, maar in die gevallen wel. In de samenleving blijkt het eugenetisch virus nog steeds diep doorgedrongen te zijn. Het evolutie-denken is daar de basis voor. En in de medische en juridische wetenschap worden deze eugenetische principes nog steeds toegepast.

Het bijbels denken vanuit God als Schepper en de in zonde gevallen mens roept op om op te komen voor het zwakke. God heeft de mens lief. Hij weet dat de zonde heeft toegeslagen, en Hij geeft Messias Jezus om die zonde te verzoenen, en Die terugkomt om het paradijs te herstellen en het boze, de zonde weg te doen uit de samenleving door Zijn eigen leven te geven. Blijven de mensen kiezen voor de dood dan halen ze zelf het oordeel en de eeuwige dood over zich. Dit is een geloofsprincipe, maar ook met het verstand te doorzien. De Universele Principes van de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn universeel. De Tien Geboden die God gegeven heeft, om goed te kunnen leven zijn universeel. Je hoeft niet per se te geloven om te ervaren dat ze in de praktijk werken.

Evolutie is doodsdenken

Verzet je je tegen die geboden dan kom je in het denken van de dood. Evolutie is doodsdenken. Steeds maar dood om de sterkste te laten overleven tot die ook weer de zwakste worden en de dood in moeten. God is de God van leven, liefde, vrede, veiligheid en eeuwig leven. Wil je daar niet aan meedoen dan kies je zelf voor de dood. En dat zul je dan weten ook. Ben je zwak, dan roept God op om voor het zwakke op te komen. Het zwakke is slachtoffer van de tegenstander van God, de duivel, die de mensheid constant verleidt. God geeft je het leven en neemt jouw lijden op Zich en draagt je door de tijd om je te verlossen door nu al het eeuwige leven te geven. Het is levensgevaarlijk om dit naast je neer te leggen. Daarom gaat het bij de tegenstand van de evolutionisten tegen de opvatting van de creationisten dan ook niet om wetenschap maar om hun tegenstand tegen God. Evolutie is dan ook meer een ideologie dan een wetenschap. Gezien de agressie tegen het geloof in God zou je zeggen: het is óók een geloof. Een geloof met als centraal thema: het geloof in een scheppende God proberen te ontkrachten.

De ultieme vraag is dan: waar kies je voor? Voor het leven of voor de dood?

Nu wereldwijd zorg bestaat over de schepping, nu men wereldwijd zich zorgen maakt over mensenrechten, selectie en discriminatie, is het uitermate belangrijk om de creatie- en evolutie-uitgangpunten van leven en dood tegenover of naast elkaar te zetten. De ultieme   vraag is dan: “Waar kies je voor? Voor het leven of voor de dood? ” Een andere keuze is er wetenschappelijk en ideologisch gezien en qua geloof niet. Wie vandaag de Holocaust vergelijkt met abortus wordt vreemd aangekeken. Hoe durf je zoiets verschrikkelijks als de Holocaust te vergelijken met abortus? Dat is toch heel iets anders, zo denkt men. Men heeft bij abortus de gedachte dat je een vrouw, die een ongeplande ongewenste zwangerschap heeft, moet helpen. Dat ziet men als hulpverlening. En vanuit het feministisch ‘baas in eigen buik’ -principe moet je zo’n vrouw niet tegenhouden in haar beslissing.  

En om het dan met de Holocaust te vergelijken. Hoe durf je!

En om het dan met de Holocaust te vergelijken. Hoe durf je! De rillingen lopen over je lijf. De abortuslobby ziet abortus steeds meer als een mensenrecht, een vrouwenrecht. Je moet toch het recht hebben om af te komen van iets dat je zelf niet wilt? En zij die het hebben over de rechten van het ongeboren kindje, die begrijpen niet dat je twee onvergelijkbare grootheden vergelijkt, aldus de voorstanders van abortus. Abortus is zo ingeburgerd dat men je haast van een andere planeet vindt als je nog voor het leven bent, zoals ze dat in pro life kringen zeggen. Maar de voorstanders van abortus vinden dat je tegen het leven bent. Je wilt immers het leven van de vrouw ruïneren en je wilt een ongewenst kindje op de wereld helpen zetten. Was eerst de discussie of het ongeboren kindje wel een kindje was en dat het eigenlijk niet meer is dan een klompje weefsel, vandaag weet men dankzij de moderne medische echoscopie dat het wel degelijk om een kindje gaat, waarvan het hartje al 3 à 4 weken na de bevruchting begint te kloppen. En iedere in verwachting zijnde moeder komt niet met een echo thuis van ‘iets’, maar van haar kindje. De abortuslobby is echter zo sterk doorgedrongen in het denken van de samenleving dat het nauwelijks mogelijk is een plaats te veroveren voor de rechten van ongeboren kindje.

Je mag het ook geen kindje noemen, het is een embryo

Je mag het ook geen kindje noemen, het is een embryo, een foetus, een ongeboren vrucht, maar geen kindje. Een kindje is het pas als het 24 weken of ouder is; want dat is de grens tot wanneer je in Nederland een abortus mag uitvoeren. Dit neemt niet weg dat het feitelijk wel een kindje is. En in de terminologie van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens valt het ongeboren kindje ook onder die termen. Het kind van een zwangere moeder telt voor de erfenis wel mee. Hoewel het vandaag steeds moeilijker is om dat juridisch verwoord te krijgen omdat de abortuswetten zo ingeburgerd zijn en ook in politiek en rechtspraak de abortuslobby zo de boventoon voert, dat het gezonde verstand en de logica in politiek en rechtspraak hebben plaats gemaakt voor de kromme redenering dat de wet tegen discriminatie en het handhaven van de rechten van de mens niet geldt voor ongeboren kinderen tot 24 weken.

Dit juridisch monstrum is desastreus

Dit juridisch monstrum is desastreus voor de 100 ongeboren kinderen die dagelijks in ons land het leven niet mogen zien. Dat zijn er in ons land sinds de wet kwam al meer dan 600.000! En wereldwijd komen 50 miljoen kinderen per jaar op deze wijze om. En in totaal gaat het zeker al om meer dan een half miljard abortussen. Abortus is een grove schending van de rechten van de mens: selectie en discriminatie. Iedereen die 30 jaar of jonger is kan zich abortusoverlevende noemen. Zijn of haar moeder, ouders hebben hem of haar niet geselecteerd om geaborteerd te worden in plaats van zijn broers en zussen. Samen met enkele vrouwen die een abortus hadden gehad, waren we op een conferentie in Auschwitz. We bezochten het concentratiekamp waar in een van de gebouwen een grote hoop kinderschoentjes lagen van de anderhalf miljoen kinderen die in de kampen zijn omgekomen. Op een gegeven moment verzuchtte één van de vrouwen, diep onder de indruk van de verschrikkingen, dat haar abortus eigenlijk nog erger was. De Holocaust gebeurde door een bruut regime, maar zij begreep dat zij haar eigen kindje zelf had gedood en nog wel in haar moederschoot. Toen we haar hoorden waren we onder de indruk; zo'n emotionele radicale vergelijking hadden we niet eerder gehoord. Nu we er over nadenken, beginnen we er iets van te begrijpen.

Mijn probleem is dat ik mijn eigen kindje heb vermoord

Vrouwen die een abortus hebben gehad en daar later problemen mee hebben, zeggen ook bijna allemaal: “Mijn probleem is dat ik mijn eigen kindje heb vermoord”. Hoe kun je nog iets ergers bedenken? Zij gaan daar onder gebukt. Hen was voorgespiegeld dat het niets voorstelde, dat je zo weer verder kunt met je leven, maar niets bleek minder waar. Ze schreien en schreeuwen het uit: “Waarom heeft niemand mij verteld wat abortus werkelijk is”. Dit post-abortusprobleem is nog steeds een groot taboe. Je mag nog hoogstens een paar keer over je probleem praten, maar dan moet je weer gewoon in het gareel. En je hebt toch zelf je kindje laten doden? Miljoenen vrouwen lijden wereldwijd aan de wroeging, de spijt, het trauma dat ze hun kindje hebben laten doden. Het zou wel eens het grootste probleem kunnen zijn onder vrouwen.

Er is een duidelijke relatie tussen abortus, eugenetisch denken en evolutie

Er is een duidelijke relatie tussen abortus, eugenetisch denken en evolutie. Je kiest voor selectie. Je kiest voor discriminatie. De een wel, de ander niet. In Nazi-Duitsland koos, selecteerde men de zwakken en doodde hen in het T4 -programma en daarna selecteerde men de Joden, de zigeuners en de homoseksuelen om ze stelselmatig uit de weg te ruimen. Vandaag ruimen we alle ongewenste medeburgers op. Nu nog alleen de ongeborenen; maar wie garandeert dat er niet een tijd komt dat ook bepaalde geboren mensen geselecteerd en uit de weg moeten worden geruimd? Als we onze gedachten wereldwijd laten gaan dan zien we de discriminatie en de etnische zuivering weer volop aan de gang. De botsing tussen islam en Jodendom heeft alle elementen van het uit de weg ruimen van de Joden. De politieke zuiveringen in Ruanda en Cambodja staan nog scherp op ons netvlies. En ook de religieuze zuiveringen zijn schrikbarend. In sommige landen vertoont de vervolging van christenen ook trekken van selectie en zeker ook discriminatie. Als abortus een geaccepteerde zaak is, dan is euthanasie het volgende station. Abortus is in feite euthanasie op een ongeboren mens en euthanasie is abortus op een geboren mens. Ook daarin is het eugenetisch denken het leidend principe. Het ligt in het verlengde van het T4 -programma. Toen werd het van hogerhand opgelegd dat ieder, die een leven had van te geringe kwaliteit, werd gedood.

Vandaag wordt het T4 -principe mogelijk gemaakt met de wet in de hand

Vandaag wordt dit principe mogelijk gemaakt met de wet in de hand. De euthanasiewet maakt hulp bij zelfdoding zelfs legaal. Als jij en de dokter van mening zijn dat je leven van te geringe kwaliteit is geworden om te blijven leven dan mag je een einde (laten) maken aan je leven. Je wilt op deze manier een einde maken aan je eigen lijden, maar ook een bijdrage leveren aan de samenleving opdat je deze niet opzadelt met een leven dat de samenleving op kosten jaagt. Deze gedachtegang loopt parallel met het evolutionistisch denken. Vanuit de schepping van God is elk leven waard om te leven. Daar is het principe dat de sterke de zwakke helpt. Daar wordt elk kind geboren, en het leven eindigt via de natuurlijke dood. En in het lijden dat een mens in het leven kan treffen is er de naastenliefde en de barmhartigheid waarin de een de ander helpt. Niemand weet welk lijden hem of haar kan treffen en niemand weet wanneer en hoe zijn leven eindigt.

De boze krachten proberen ons en de samenleving te teisteren

Door de zondeval weet iedereen dat we niet meer in het paradijs leven en dat de dood in het bestaan is gekomen. De boze krachten proberen ons en de samenleving te teisteren, maar de Zoon van God, Messias Jezus, heeft de zonden der mensheid verzoend en roept iedereen op vanuit die verzoening zich in te zetten voor de medemens en de samenleving. Deze gedachtegang, dit geloof, staat haaks op het denken vanuit de eugenetica en de evolutie. Geen wonder dat de agressie van het Darwinisme dan ook zéėr agressief is. God past niet in het sociaal Darwinistisch denken, dus die God moet je dan ook op alle manieren bestrijden.

De ideologie van het Darwinisme houdt in: een mens en een samenleving zonder God

De tegenstand gaat dan ook niet tegen de opvattingen over creationisme, maar tegen God. De ideologie van het Darwinisme is een mens en een samenleving zonder God. God is dood, leve de evolutie. Het is belangrijk dat christenen dit scherp gaan zien om niet ook maar voor een deel compromissen te sluiten met het Darwinistisch denken. De angel zit veel dieper dan een discussie over de ouderdom van de aarde of de missing link of wat voor wetenschappelijk onderwerp dan ook. Het gaat om het tot stand brengen van een godloze, een goddeloze wereld waar de mens zijn eigen norm is. De Bijbel leert wat daar de gevolgen van zijn. Een dergelijke samenleving gaat ten onder. Het echte antwoord op het eugenetisch Darwinistisch evolutionistisch denken is de proclamatie van de waarheid van de openbaring van God.

Het handboek voor schepping en evolutie

De christenheid dreigt geïnfiltreerd, gebiologeerd te worden door de gedachte dat de wetenschap van de evolutie het bijbels gegeven heeft vervangen. De enige manier om dit te ontmaskeren is om de waarheid van de Bijbel, het Woord van God, te blijven proclameren en op te roepen om je niet in de war te laten brengen door de wijsheid van de wereld. Elk denken in de wereld waarin het evangelie van het kruis en de opstanding van Jezus niet welkom zijn, is een anti-evangelie en een leugen. Kortom, evolutie en eugenetica, sociaal Darwinisme of alles wat er op lijkt, zijn klinkklare leugens. De enige waarheid is de openbaring van God zoals in de Bijbel gegeven door de Heilige Geest die ons helpt om waarheid en leugen te schiften en ons helpt staande te blijven tegen alle verleidingen van de duivel.

De waarheid van het Woord van God maakt je echt vrij

Als je de Bijbel leest en de geschiedenis volgt, sta je telkens weer versteld van de opwekkingswonderen die dat Woord tot stand heeft gebracht en brengt. Ook vandaag in het debat over schepping of evolutie. Doe het maar. Je zult zien dat het werkt. Want de waarheid van het Woord van God maakt je echt vrij. En dat gun je jezelf, je naaste en iedereen, zeker hen die door het virus van de evolutie in de war zijn gebracht.

 

copyright : Drs L.P. Dorenbos

 

31 oktober 2009

 

Stichting Schreeuw om Leven

Ruitersweg 37a, 1211 KT Hilversum

tel. 035 - 6244352, mobiel 06 - 51199125

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.schreeuwomleven.nl

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme