Vaccineren - levensgevaarlijk of levensreddend?

vaccineren

Vaccineren levensgevaarlijk of levensreddend?

 door drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk   update maart 2019

 Inhoud: 1. Inleiding  2. Ontdekking  3. Nut van vaccineren  4. Bezwaren tegen vaccinatie 5. Eigen verantwoordelijkheid  6. Voorstanders van vaccinatie  7. Afwegingen

 1. Inleiding

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen, met name in Roemenië, Italië of Frankrijk. Momenteel is er veel discussie over het al dan niet vaccineren. Allerlei enge infectieziekten, zoals  bof, difterie, mazelen, hepatitis B, kinkhoest, baarmoederhalskanker, Hib, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, polio, rodehond, tetanus, vogelpest, AIDS, ebola, BSE, en Q koorts waren als een bedreigend spook rond. Omdat de vaccinatiegraad in Nederland blijft dalen, slaat men alarm.Mazelen blijken te heersen in landen waar de vaccinatiegraad beneden de door de Wereldgezondheidsorganisatie gewenste 95 procent van alle kinderen is gedaald. Tussen 1 mei 2017 en 30 april 2018 stierven in Europa 21 van de 13.475 mazelenpatiënten die in de EU zijn geregistreerd.1 In Barneveld blijkt dat slechts 70 procent van de kinderen is ingeënt tegen ziekten als kinkhoest, mazelen, bof en rodehond, terwijl dat percentage landelijk op 90 procent ligt. De zeer besmettelijke kinkhoest, die voor baby’s erg gevaarlijk is, is in mei en juni 2018 in Barneveld verviervoudigd.2Op de Nederlandse Biblebelt zijn veel tegenstanders voor vaccinatie te vinden. Ouders blijken vaak traditiegetrouw en kritiekloos hun eigen ouders te volgen in het wel of niet inenten, maar zij zullen hun kinderen geargumenteerd moeten kunnen uitleggen waarom zij tot een bepaalde keuze zijn gekomen. Dit artikel wil helpen om een genuanceerde afweging te maken. Antroposofen en kritische prikkers hebben al vaak tegen vaccinatie gekozen. Hoewel medische aspecten worden belicht, gaat het hier vooral om de christelijk-ethische afwegingen.

 1. Ontdekking

De ontdekker van het principe van vaccineren (van het Latijnse woord vacca dat koe betekent) was de Britse arts Edward Jenner. Het was hem in 1796 opgevallen dat melkmeisjes die besmet waren geweest met koepokken (vaccinia) aan de handen, door het melken geen pokken kregen. Door experimenteren ontdekte hij dat ook een opzettelijke besmetting met koepokken mensen bescherming gaf tegen de mensenpokken. 

Later ontdekte Louis Pasteur (1822-1895) vaccinaties tegen cholera, miltvuur en hondsdolheid. Hij formuleerde de gedachte dat men met een verzwakte smetstof soms milde infecties kan veroorzaken, waardoor bescherming optreedt tegen besmetting met de echte, ernstigere, 'virulente' ziekteverwekker.3

Sinds 1957 heeft de Nederlandse overheid het Rijksvaccinatieprogramma in het leven geroepen om infectieziekten terug te dringen. Deelname is niet verplicht, de keuze is aan de ouders.

Wie in Nederland ouder dan twaalf is, heeft geen toestemming van de ouder nodig om mee te doen aan het Rijksvaccinatieprogramma. De rekening is voor de Rijksoverheid.4

 1. Nut van vaccineren

Een verplichte vaccinatie tegen ernstige ziekten zoals polio en mazelen is in principe goed te verdedigen. Door mazelen kun je een ernstige hersenontsteking krijgen en het verzwakt tijdelijk je immuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent voor andere ernstige infectieziekten. Hoe eerder bescherming door vaccinatie hoe beter, hoewel je af kunt vragen hoeveel een baby kan verdragen.

Baby’s zijn de eerste maanden beschermd door antistoffen die ze tijdens de zwangerschap van hun moeder hebben gehad, mits die moeder gevaccineerd is of de ziekte heeft doorgemaakt. Daarna volgt een periode waarin ze kwetsbaar zijn omdat de maternale antistoffen minder worden maar ze nog niet gevaccineerd zijn/kunnen worden.5

Humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat veel voorkomt en vooral wordt overgedragen via seksueel contact. Er zijn ongeveer 100 typen, waarvan 15 het mogelijk dodelijke baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Het HPV vaccin beschermt tegen de 2 HPV-varianten die verantwoordelijk zijn voor 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.6

De RIVM maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad voor HPV (in twee jaar van 61 naar 46 procent). Volgens geruchten in de sociale media zouden er vermeende bijwerkingen zijn zoals chronische vermoeidheid. Er is echter geen relatie aangetoond. Indien mensen strikt monogaam leven (de beste preventie!) is de kans op een HPV-infectie minimaal. . Maar ook in een monogame relatie kun je het virus oplopen. Ca. 80 procent van de Nederlanders maakt een HPV-infectie door.7 Het risico dat je een HPV-infectie oploopt is aanwezig, dus ook bij weinig seksuele partners, en condoomgebruik voorkomt besmetting niet. De inenting werkt ook preventief tegen andere kankersoorten van de geslachtsorganen en keel. Maar anderzijds geeft de prik schijnzekerheid omdat hij niet beschermt tegen alle varianten van HPV. 

Een ander hardnekkig gerucht vinden we in het grootste moslimland ter wereld: Indonesië. Onder druk van islamitische leiders is men daar in een aantal provincies tijdelijk gestopt met het vaccineren van 32 miljoen kinderen tegen griep, mazelen en rodehond, omdat de vaccins varkensproducten zouden bevatten, waardoor deze niet halal zijn. Deze verdenking is echter totaal niet onderbouwd. In 2016 kwam een schandaal met nepvaccins aan het licht, waardoor het vertrouwen in vaccinaties al was geschaad.8 Hoeveel kwetsbare en kostbare kinderen worden de dupe van deze onterechte angst?

Angst voor besmetting maar ook verplichte inenting voor bijv. (studie)reizen naar het buitenland verlagen de drempel voor vaccinatie. Bovendien wil je schade aan derden inperken. Ouders die afzien van vaccinatie accepteren nodeloze risico’s, niet alleen voor hun eigen kind, maar ze ondermijnen ook de collectieve bescherming die cruciaal is voor kinderen die te jong zijn voor vaccinatie of mensen die door ziekte slechts beperkt profiteren van hun eigen inentingen. Vaccinatie is dus een groepsinspanning; als men zijn eigen kinderen niet laat inenten, lopen anderen óók risico. Zullen veel twijfelaars pas op hun schreden terugkeren wanneer ziekten als mazelen vaker zichtbaar zijn en meer slachtoffers eisen?

 1. Bezwaren tegen vaccinatie

Tot mijn verbazing blijkt de oorsprong van het vaccineren volgens ‘goed gedocumenteerde artikelen’ occult te zijn. Welke deze artikelen precies zijn vermeldde het blad ‘Bijbel en Onderwijs’ echter niet en daarmee ontbreekt de onderbouwing van dit heftige verwijt. De vereniging ‘Bijbel en Onderwijs’ is spreekbuis o.a. voor een anti-vaccinatie standpunt, want vaccinatie zou autisme kunnen veroorzaken.9 Op sociale media blijft hardnekkig een onware bewering rondzingen dat een mazelenprik autisme kan veroorzaken. Fabels dat de vaccins voor bof, mazelen, rodehond of baarmoederhalskanker allerlei bijwerkingen zouden hebben of zelfs autisme zouden veroorzaken, zijn herhaaldelijk ontkracht door gedegen onderzoek. Volgens de RIVM en een grootschalige studie van Deense wetenschappers is na jaren onderzoek zo’n verband niet overtuigend aangetoond.10 Er bestaat een wereldwijde medische consensus dat de vaccins veilig en effectief zijn. Zelfs de Nederlandse Vereniging voor Autisme steunt deze claims niet.11 Maar de homeopathie heeft voor die mogelijke  bijwerkingen zelfs de term ‘vaccinosis’ bedacht: het geheel aan klachten dat door een vaccin ontstaat. Het lijkt meer een roep uit de alternatieve hoek om de klok terug te draaien.12 Natuurlijk moeten we kritisch blijven en dus niet alles voor zoete koek slikken. Maar je moet van goede huize komen om het gerucht ‘De RIVM zou feiten falsificeren met het oog op bevolkingsreductie’ te kunnen bewijzen.13

Maar zijn alle bezwaren onterecht? Van inenten blijk je ernstig ziek te kunnen worden, zo ondervonden Chinese ouders. Het betrof echter ondeugdelijke inentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest, wat bij duizenden baby’s leidde tot epilepsie (het syndroom van West).14 Dat had te maken met malafide praktijken in de niet goed gecontroleerde farmaceutische industrie in China. Doen dergelijke drama’s het nut van vaccineren te niet?

Vaccins bevatten giftige stoffen aluminium (en vroeger kwikverbindingen, maar die zijn nu grotendeels verboden). Bedenkelijk is dat het rubella-deel van het BMR-vaccin wordt gekweekt op ‘menselijke diploïde celculturen’ (cellenlijnen die afkomstig zijn uit weefsels van twee in de jaren zestig geaborteerde, gezonde foetussen).15

Principiële bezwaren tegen vaccinatie bestaan voornamelijk bij drie groepen in de bevolking: 1. Antroposofen, 2. bevindelijk gereformeerden en 3. kritische prikkers (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken met 6500 facebookvolgers en Stichting Vaccinvrij met 7000 facebookvolgers).  

 1. Antroposofen zijn er van overtuigd dat het immuunsysteem weerbaarder wordt door de kinderen de ziekte spontaan, dus zonder vaccinatie te laten krijgen. Een kind moet op ‘natuurlijke wijze’ weerstand opbouwen tegen besmettelijke ziekten. Volgens het RIVM bevindt de grootste groep gewetensbezwaarden in Nederland zich in antroposofische kringen. Antroposofen zijn verder van mening dat gezonde voeding voldoende bescherming geeft tegen kinderziekten zoals de mazelen en dat de kinderziekten positieve effecten hebben op de lichamelijke en mentale ontwikkeling. Bovendien speelt het geloof in reïncarnatie een rol in de beslissing om kinderen niet in te enten.16
 1. Christenen zijn verdeeld over vaccinatie. Een kleinere groep gewetensbezwaarden tegen vaccinatie komt uit de gereformeerde gezindte. Dat alleen gereformeerden uit Nederlandbezwaren hebben moet te denken geven. Veel bevindelijkgereformeerden zijn vaccinatieweigeraars en beroepen zich op ‘Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus’ (verdeeld over vraag 27 en 28): 


vraag 27: Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige  kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.

Vraag 28: Waartoe dient ons dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Vaccineren wordt beschouwd als verzet tegen Gods voorzienigheid: God bepaalt of de mens ziek wordt en of die daarvan herstelt, en Hij heeft daar Zijn bedoeling mee. Mag je ziekte al op voorhand voorkomen door inenting? Stel dat dankzij inenting een ziekte voor 100 procent afwezig blijft. Dan zouden we niet meer voor bewaring voor die ziekte hoeven te bidden, dat zou maar leiden tot hoogmoedige onafhankelijkheid. Maar waarom zou bidden voor bewaring belangrijker zijn dan danken voor Gods goedheid dat die ziekte ons niet meer zal treffen? Zondag 10 laat ons niet alleen bidden, maar ook danken voor gezondheid in besef van onze voortdurende kwetsbaarheid. Bovendien werd de catechismus in het oude wereldbeeld van vóór de verlichting geschreven, maar het wordt nu in een moderne discussie gebruikt voor iets wat in die tijd nog niet bestond. We kunnen de catechismus aanhangen in zoverre deze de Bijbel niet tegenspreekt.  Maria Aletta Hulshoff publiceerde al in 1827 een pamflet met de titel "De koepok-inenting beschouwd, en tien bedenkingen overwogen: voor minkundigen", waarin ze dus tien tegenwerpingen tegen vaccinaties bestreed, waaronder in punten 9 en 10 de idee van de Goddelijke Voorzienigheid. Het belijden dat het leven niet maakbaar is niet in strijd met onze verantwoordelijkheid. God kan je toch wel ziek maken als Hij dat wil in Zijn voorzienigheid. Maar als alles de wil van God is, dan is de uitvinding van het vaccin dat ook. 

In 1823 overleed de Engelse plattelandsarts Edward Jenner die de inenting tegen pokken invoerde. Enkele maanden na zijn dood werd Jenner herdacht. Dat gebeurde tijdens een feestrede. Daarin dicht dr. F.Czn. van der Breggen (1783-1843) aan Jenner afgodische eer toe, als ware hij God Zelf. Van die afgodische eer walgen de mannen van het Réveil, een internationale opleving (opwekking) van het christelijke denken en handelen in het negentiende-eeuwse Europa.

Daarom verscheen Bezwaren tegen de geest der eeuwvan de Réveilman Isaäc da Costa (1798-1860). Hierin verzette hij zich tegen de gedachte dat we het leven naar onze eigen  hand kunnen zetten. Die gedachte van de maakbaarheid staat haaks op het vertrouwen op God. Da Costa hekelde onder andere de ‘eredienst’ die aan Jenner wordt bewezen. Later heeft Da Costa zijn mening over vaccinatie herzien.  De Messiasbelijdende jood en medicus Abraham Capadose publiceerde in 1823 zijn boek Bestrijding der vaccine, of de vaccine aan de beginselen der godsdienst, der rede en der ware geneeskunde getoetst. Ook dit boek is vanuit het Réveil een reactie op de Jenner-cultus: de overtrokken hulde aan Jenner en zijn vaccin. Als arts is Capadose een fel tegenstander van inentingen tegen de koepokken. Zijn tijdgenoot theoloog Hermann Kohlbrugge was het met hem eens. Maar is wat we zondig vinden ook altijd in zichzelf zonde? Soms moeten mensen verschillend handelen. Zo moest Jozua een grootleger op de been brengen (Joz. 5:13-6:3) en Gideon moest zijn leger – op 300 mannen na – juist naar huis sturen (Richteren 7:1-7). En wat is hierin de betekenis van ons geweten, waarin mensen vanuit hetzelfde geloof een soms zelfs tegengestelde beslissing nemen (vgl. Ezra 8:22-23; Neh. 2:7-9)? Oudere en ervarener collega’s van Capadose voelden zich gekrenkt door deze in hun ogen ‘doldrieste’ jeugdige collega. Verplicht aan hun stand als artsen dienden zij hem grondig van repliek.

In ons land waren het vooral Joodse artsen – onder wie aanvankelijk ook Capadose zelf – die de vaccinatie hebben bevorderd. In de ‘Voorrede’ van zijn boek Bestrijding der vaccineschrijft Capadose dat zijn afwijzend standpunt verband houdt met zijn bekering vanuit het Jodendom tot het Christendom. Los van de vraag waarom Capadose dacht zoals hij dacht en los van de vraag of zijn tegenstanders wel of geen feitelijk gelijk hadden, het boek van Capadose had en heeft in Nederland binnen bepaalde geloofskringen invloed en zal die invloed ook houden.17

Guillaume Groen van Prinsterer, een christelijk staatsman uit de 19eeeuw, verzette zich fel tegen vaccinatiedwang door de overheid omdat de overheid wilde heersen over de gewetens van haar onderdanen. Alsof zij eigenaresse was van de lichamen van de onderdanen. Dit betekent niet dat Groen van Prinsterer zelf als zodanig problemen had met vaccinatie, maar hij vond het afdwingen door de overheid onacceptabel. Via een inenting wordt met een naald een kleine hoeveelheid van een verzwakte, dode of aangepaste ziektekiem in een lichaam gebracht. Het inzetten van ziektekiemen om ziekten te voorkomen stuit tegenstanders van vaccinatie echter tegen de borst. 

De tekst die tegenstanders aanvoeren is Fil.4:6 ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden’. Onbezorgdheid mag echter onze verantwoordelijkheid niet wegnemen, zodat we roekeloos worden. Iemand die zich nergens zorgen om maakt, die de dingen op hun beloop laat, laat Gods water over Gods akker lopen. Zo’n passieve houding is voor een christen ongepast. Volgens Gen.1:26 moet de mens heerschappij over de fauna voeren, daar horen de imposante woeste leeuwen bij maar ook de verwoestende kleine bacteriën. Zouden niet juist gelovige mensen zich voor de gemeenschap moeten inzetten?! (het ‘derdenbelang’ dus als naastenliefde.) Op grond van Luk.5:31 ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel.’ weigeren vooral gelovigen uit Reformatorische hoek vaccinatie, want zij passen deze tekst ook toe op het medisch ingrijpen door vaccinatie. Het is echter de vraag of je deze tekst wel zo mag uitleggen. Jezus spreekt hier niet over lichamelijke gezondheid, maar juist over gebrek aan geestelijk leven. 

 1. Eigen verantwoordelijkheid

Bezwaarde, vrome mensen wensen in alles afhankelijk te blijven van de almachtige God. Maar handelt men daarin wel consequent? Niet laten inenten hoort in het rijtje thuis van geen voorbehoedmiddelen gebruiken en niet verzekerd zijn. Maar meestal hebben deze bezwaarden geen moeite om ziekten te voorkomen door hun veiligheidsriem om te doen, preventief medicijnen in te nemen, te zorgen voor het nuttigen van voldoende en juiste vitaminen, hygiënisch te werk te gaan, hun veestapel in te laten enten, warme kleren aan te trekken in de winter, een veiligheidshelm op te zetten, door sloten inbrekers te weren, dijken op te hogen, irrigatie en bemesting toe te passen om misoogsten te voorkomen, brandmelders en bliksemafleiders te installeren. Rijden bezwaarden ook principieel zonder airbag? Dat lijkt me toch niet consequent. Deze lijst met niet-natuurlijke voorzorgsmaatregelen is makkelijk te verlengen. Is juist het afslaan van al die leven-beschermende maatregelen niet zonde? Is het weigeren van inentingen niet juist een vorm van God verzoeken? Het is onlogisch om een ziekte wel te laten behandelen maar die niet te willen voorkomen.  

Kinderen van God dragen ook hun eigen verantwoordelijkheid. Zo werden de Israëlieten opgedragen om veiligheidsmaatregel te treffen als ze niet meer in tenten maar in huizen met platte daken zouden wonen. ‘Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade (NBG: borstwering), anders bent u aansprakelijk (NBG: bloedschuld) wanneer iemand er af valt’ (Deut.22:8). Dit is het omgekeerde van een regel uit de grondwet (10 geboden of decaloog): ‘gij zult niet doden’, anders gezegd je zult laten leven. God is een God van het LEVEN! Jozef wist dat er een zeven jaar durende hongersnood zou komen en pakte zijn verantwoordelijkheid op: hij bouwde overal voorraadschuren voor mindere tijden. Israëlieten moesten hun uitwerpselen buiten de legerplaats begraven (Deut.23:13), wat achteraf een maatregel bleek tegen een cholera-uitbraak. Wij dragen onze verantwoordelijkheid en belijden onze afhankelijkheid, want ondanks talloze voorzorgsmaatregelen blijven we enorm kwetsbaar. Nieuwe ziekten steken de kop op. 

Niet-gevaccineerden worden deels beschermd doordat anderen wel gevaccineerd zijn (kudde-immuniteit), zodat een uitbraak minder kans heeft zich te verspreiden. Een enkele keer komen er toch uitbraken voor, met name in gebieden waar de concentratie niet-gevaccineerden hoog is. Voorbeelden hiervan binnen Nederland zijn de polio-epidemie van 1978 op de Veluwe, de uitbraak van bof tussen 2009 en 2012 en de uitbraak van mazelen in 2013-2014. Ouders die hun kinderen niet laten inenten, zetten de gezondheid van het overgrote deel van de kinderen op het spel. In België, Frankrijk en Italië is een aantal of zijn alle vaccinaties verplicht. De grootst probleemlanden zijn Afghanistan, Nigeria en Pakistan, waar in 2016 4 miljoen kinderen geen enkel vaccin hebben gekregen.18 In Nederland stellen sommige voor om het grote risico voor kinderen en de samenleving in te perken via kortingen op de kinderbijslag of het heffen van kinderopvangtoeslag door de overheid. Anderen stellen strafmaatregelen voor zoals de kinderen toegang tot het onderwijs ontzeggen, kinderbijslag weigeren of korten (zoals in Australië19 en Israël), boetes uitdelen, ouders uit de ouderlijke macht zetten en zelfs ouders opsluiten. In elk land bepaalt de overheid, die de scheiding tussen kerk en staat eerbiedigt, toch de regels ook op religieus terrein: al dan niet ritueel slachten, zondagsrust, godslastering, besnijdenis, orgaandonatie, abortus provocatus en euthanasie. Maar ook het optreden tegen overtreders zoals de weigerambtenaar.In Nederland ben je een slordige 140 euro kwijt aan het vergrijp het niet dragen van een gordel. Gaat dat niet tegen je eigen vrijheid in? Je stelt niet alleen jezelf bloot aan de ernstige gevaren, maar ook aan medemensen.

De onaantastbaarheid van het lichaam en de gezagsbevoegdheid van ouders is in de grondwet vastgelegd. Volgens artikel 11 van de Nederlandse grondwet mag iedereen zelf bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt, tenzij er een specifieke wettelijk vastgelegde uitzondering is. Wat voorbeelden: je mag medicijnen weigeren en de politie mag anderzijds bloedonderzoek eisen van een verdachte. Het staat volwassenen vrij voor zichzelf irrationele besluiten te nemen, maar waar het kinderen aangaat, staat het belang van het kind boven het belang van de ouders. Moet de overheid desnoods vaccineren verplicht stellen? En mogen kinderen nog blootgesteld worden aan rokende en alcohol drinkende ouders? Hebben we het recht om onszelf en omstanders geleidelijk te vergiftigen bijv. met een teveel aan vet, suikers en zout en …?

 1. Voorstanders van vaccinatie

De orthodox-joodse rabbijn Evers ziet geen bezwaar in vaccinatie. Hij is zelfs voorstander van een vaccinatieplicht in het geval van een polio-epidemie. Zijn standpunt onderbouwt hij met Bijbelteksten als Deut.30:19 (“Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen”), Lev.18:5 (“Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere”), Lev.19:16 (“Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien” –traditioneel betekent het: ”Gij zult niet werkeloos toezien hoe een ander  - dus ook de eigen kinderen - zijn ondergang tegemoet gaat”). Medisch preventief ingrijpen is dus geboden.20

 Vaccinatie is een kleine ingreep die veel ellende kan voorkomen. De wetenschappelijke argumenten pro-vaccinatie zijn overtuigend. Mensen die besluiten hun kinderen niet in te enten, zijn medeverantwoordelijk als hun kind ziek wordt en een andere persoon besmet. Dan mogen we niet de schuld doorschuiven naar God.

 1. Afwegingen

Wat is het doel? Gezondheid is een groot goed. Hoewel geld dan geen rol mag spelen, zijn vaccinatieprogramma’s natuurlijk niet gratis. Helaas is medische zorg voor velen in ontwikkelingslanden gewoon onbetaalbaar. Het ‘startpakket’ voor één kind was in 2014 maar liefst 68 keer duurder dan in 2001. Om de vaccinatiekosten te beteugelen, is een gezamenlijk inkoopbeleid verstandig.21

Het is te simpel om middelen zomaar onder te verdelen in geoorloofd en ongeoorloofd. Morfine mag bijvoorbeeld niet vrij worden verkocht omdat het verslavend is. Maar onder supervisie van een arts kan dezelfde pijnstillende morfine juist heilzaam zijn. Ander voorbeeld: een chemokuur brengt soms grote schade toe, maar het doel is de kwade cellen te doden. De vraag luidt steeds: is het gebruik maken van het middel wenselijk of verwerpelijk?

Het is onze eigen verantwoordelijkheid om goed na te denken over de vaccinatiekeuze. De volgende vragen zouden hierbij gesteld kunnen worden: Hoe vind je een goed evenwicht tussen je rol als mens en de voorzienigheid van God? Strookt vaccineren met de gulden regel: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’?

 1. Wat is mijn intentie bij het inenten? (Van God onafhankelijk willen zijn? Om ziekte te voorkomen? Besef ik nog dat het leven niet maakbaar is en ik kwetsbaar in Gods hand lig?) 
 2. Hoe kijk ik aan tegen de handeling? (Zijn er ook andere manieren om de ziekte af te weren, zoals het voorkomen van een besmetting?) 
 3. Is er sprake van een goed resultaat? (Bijv. bij een griepprik: Heb ik echt vaccinatie nodig of biedt mijn eigen afweersysteem die bescherming? En wat te denken van mogelijke bijwerkingen?).22

‘Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.’ Spr. 27:12

Anders gezegd: voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk  aug. 2018

 

Zie ook:

https://www.scientias.nl/vaccineren-levensgevaarlijk-levensreddend/

* Brochure Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid https://npvzorg.nl/wp-content/uploads/2016/05/Brochure-ouders_spreads.compressed.pdf

1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/mazelen

2 Nicolette de Boer, Opeens meer meldingen kinkhoest in Barneveld, Nederlands Dagblad, 27-7-2018

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Inenting

https://rijksvaccinatieprogramma.nl

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_de_HPV_vaccinatie

https://www.google.nl/search?q=Ca.+80+procent+van+de+Nederlanders+maakt+een+HPV-infectie&oq=Ca.+80+procent+van+de+Nederlanders+maakt+een+HPV-infectie&aqs=chrome..69i57.5112j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

8 Sanne van Grafhorst, Moslims weren prik die niet halal is, Nederlands Dagblad 4-8-2018; Michel Maas, ‘Haram’prik geweerd, De Volkskrant, 4-8-2018

9 Sietse H.W. Werkman (gedragsspecialist en pastoraal werker), Autisme en grootmoeders biefstuk (9), Bijbel & Onderwijs, juni 2011; auteur van De autisme-epidemie en Bijbelse heelheid. (Soesterberg: Aspect bv, 2013).

 Vaccinatie wordt meer gezien als een paardenmiddel dan als een wondermiddel:  Intensief vaccinatie-programma gelinkt aan hogere sterftecijfers onder kinderen, Bijbel & Onderwijs, sept. 2011, p. 18.

10 Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink (red.), Wat is goed? Medische ethiek voor elke dag, (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2015) p. 106 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nog-meer-bewijs-dat-vaccin-autisme-mythe-niet-klopt.htm -gepubliceerd in Annals of Internal Medicine

11 https://www.autisme.nl/autisme-nieuws/september-2015/standpunt-nva-autisme-wordt-niet-veroorzaakt-door-vaccinaties.aspx

12] Rudy Liagre, Vaccineren tegen elke prijs?, Ellips 5 (Bijbel & Wetenschap) aug. 2004

13 Johan Van Dongen (Is hij een klokkenluider of misleider? WJAPH),  Pleidooi voor de aap : de waarheid achter aids en andere virusinfecties(Sittard: Kriterium, 1997)

14 Marije Vlaskamp, ‘Sinds de prik kan ons kind niets meer’, De Volkskrant, 27-7-2018, Marije Vlaskamp, ‘Sinds de prik kan hij niets meer’, Nederlands Dagblad 30-7-2018

15 Dick de Wit (klassiek homeopaat), Goede redenen tegen inenten, Nederlands Dagblad , 12-7-2013

16 Jaap van de Weg (arts en antroposoof), Antroposofen wegen levensrisico’s anders, Trouw 8-8-2013.  Zie ook Caroline van Keeken, ‘Wat is er mis met de mazelen’?, Trouw, 3-8-2013

17 Dat concludeert dr. David Kalmijn in zijn proefschrift over Capadose (1955).

18 Een op de tien baby’s niet ingeënt, Nederlands Dagblad, 18-7-2017

19 Australië gaat niet-vaccineren te lijf met lik-op-stukbeleid, Trouw, 4-7-2018

20 Rabbijn mr. drs. R. Evers, Op het leven! Medische ethiek vanuit joodse optiek, (Kampen: Kok, 1997)

21 EU slaat alarm over afname vaccinaties, Algemeen Dagblad, 20-4-2018; https://www.ad.nl/buitenland/europarlement-luidt-alarmbel-over-te-weinig-vaccinaties~ac2af9b7/

22 Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink (red.), Wat is goed? Medische ethiek voor elke dag, (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2015), pp. 107, 108


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Christelijke ethiek