Abortus, apocalyps nu

APOCALYPS NU (Abortus)

 

Da Costa convent

Temidden van de apocalyptische gebeurtenissen van vandaag is het uiterst urgent om samen te komen rondom het profetisch woord. U bent van harte welkom op het van de Stichting Schreeuw om Leven uitgaande Da Costa Convent elke eerste maandagmiddag en -avond van de maand. U zult daar luisteren naar Ds. J. den Admirant en drs. L.P. Dorenbos en anderen om te ontdekken wat in deze profetische tijd voorafgaand aan de wederkomst van Messias Jezus de hoogste prioriteit heeft. De lezingen worden ook gepubliceerd. DA COSTA CONVENT Het Da Costa Convent vindt plaats op de eerste maandag van de maand bij Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37 in Hilversum. Vanaf 17.00 uur is er een workshop voor uitwisseling en voorbereiding van actie- en mediagerichte plannen. Aansluitend is er een maaltijd, waarna vanaf 20.00 uur de lezingen worden gehouden. De toegang is vrij en er wordt een collecte gehouden. DA COSTA PAMFLET Het DA COSTA PAMFLET is een uitgave van de Stichting Schreeuw om Leven. Stichting Schreeuw om Leven stelt zich als doel om de waarheid en de liefde van God toe te passen op alle terreinen van het leven. In het Da Costa pamflet wil Schreeuw om Leven vanuit het profetisch woord in de bijbel de actuele profetie van vandaag voor Israël en de volkeren onderzoeken en in de praktijk toepassen. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op het postbank nummer 9079 ten name van de Stichting Schreeuw om Leven, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum met vermelding Da Costa. Drs. L.P. Dorenbos schreef onderstaande notitie vlak na de gebeurtenissen in New York en Washington. Hoe vandaag Mammon en Moloch wereldwijd abortus promoten Enkele overwegingen bij de apocalyptische gebeurtenissen van vandaag

11 sept.2001

Alle commentaren waren het er over eens, dat de wereld is geraakt in het hart van het mondiale financiële centrum, in het hart van de democratie. In een oogwenk stortte het boegbeeld van het financiële wereldcentrum in New York als een kaartenhuis ineen en werd het onneembare defensiecentrum van het machtigste land ter wereld, het Pentagon in Washington getroffen. Het zijn apocalyptische taferelen die worden opgeroepen. En meteen werd verband gelegd tussen wat er in New York en Washington, het machtige Amerika gebeurde en de spanningen in Israël. Wat is er aan de hand, vroeg de wereld zich verbijsterd af? Wij lazen Openbaring 18 en 19. Daar gaat het over de val van de grote stad Babylon. In een uur valt die stad en komt het eeuwige Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Want de grote strijd die gevoerd wordt, is de strijd tussen God en de duivel, de grote tegenstander van God. Het is een geestelijke strijd. De engelen zingen met luide stem: Halleluja en Johannes wordt uitgelegd dat: het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. De weg tot behoud is gelegen in de onvoorwaardelijke overgave aan Messias Jezus. Zijn getuigenis is dan ook: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie. Markus 1 vers 15 en met tekstverwijzing naar Daniël 2:44! En die oproep tot bekering moet, juist als de machten wankelen, met des te meer kracht verkondigd worden. Het is de hoogste tijd. Het is altijd de hoogste tijd, maar bij de verschrikkelijke dingen, waarmee we nu geconfronteerd worden, komt het heel dichtbij. Er is maar een plek op aarde, waar we veilig zijn en dat is bij Jezus. Dan kunnen de oordelen losbarsten en het geweld toenemen, maar bij Hem zijn we veilig door de dood heen, want in Hem hebben we het eeuwige leven. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16, de bekendste tekst uit de Bijbel.

De Verenigde Naties in New York is de grote promotor van abortus Op 19 september was de Verenigde Naties Conferentie over de kinderen gepland. Het zou een evaluatie worden van de conferentie die 10 jaar geleden plaatsvond. In verband met de gebeurtenissen in New York is deze conferentie nu uitgesteld. In de voorbereidende vergaderingen werd door de pro life lobbyisten gestreden om alle formuleringen die abortus propageerden uit het document te krijgen. Tot op het laatst werd volhard om de pro abortus lijn in het document voor de kinderen vast te houden. De bevolkingsafdeling van de VN is al jaren de grootste propagandist voor vrije abortus over heel de wereld. Abortus is een ideologie geworden, waarmee alle conferenties en documenten moeten worden gevuld. Het begrip “reproductive health”, wat op zichzelf als een goede zaak overkomt, impliceert in het denken van de VN het recht op abortus. Op de grote VN Bevolkingsconferentie in Caïro, nu 7 jaar geleden, was abortus een heet hangijzer. De ideologie, dat met abortus de problemen in de derde wereld kunnen worden opgelost, is zo sterk in de plannen van het westen verankerd, dat de ontwikkelingslanden zich gedwongen voelen om de westerse filosofie van geboortebeperking en abortus over te nemen.

Op deze conferentie werd echter duidelijk dat er een breed verzet aanwezig was in vele ontwikkelingslanden. De in Caïro aanwezige toen nog kleine groep van lobbyisten voor het leven is de jaren daarna uitgebreid tot een groep, die manifest aanwezig is op de grote VN en internationale conferenties. Vanaf de Habitat conferentie in Istanboel is door de lobbyisten vooral het gebed als wapen intensief ingezet. De pro life lobby wordt door de beleidsmakers in toenemende mate als een bedreiging gezien voor de pro abortus mentaliteit in de internationale organen. Als Schreeuw om Leven zijn wij internationaal heel actief. Sinds 25 jaar vermoorden we onze kinderen in de moederschoot: 50 miljoen per jaar Abortus is van vrij recente datum. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zien we een golf van abortuswetgevingen over de wereld gaan. Thans worden per jaar wereldwijd 50 miljoen kinderen in de moederschoot vermoord. Meer dan een half miljard kinderen zijn niet geboren geworden. Meer dan een half miljard moeders lopen rond met een wond in hun leven. Zij hebben hun eigen kindje laten doden. En wie zich tegen abortus verzet, wordt gezien als iemand die zich verzet tegen de stroom van de tijd. Abortus is een geaccepteerde zaak. Daar moet je, je niet meer druk over maken. Het is voor de meeste mensen een gepasseerd station. Het is nu eenmaal zo. En hoe ook duidelijk wordt dat abortus de meest gruwelijke aanval is op een onschuldig medemensje op de plaats waar een mens zich toch het veiligst zou moeten weten, de hele wereld gaat door met het gruwelijk vermoorden van deze onschuldige medemensen.

Het is de barbarij van de 21ste eeuw.

Als abortus niet bestond en we zouden dan met een groep mensen beslissen om ongeboren kinderen uit de moederschoot te halen, dan zou ieder meteen verbijsterd reageren: Hoe kom je er bij, om zoiets wreeds maar te bedenken. Voor de zeehondjes kunnen we die gedachte nog wel opbrengen. Want als er wereldwijd zeehonden worden doodgeknuppeld dan komt de groen beweging, met Greenpeace voorop, in beweging en worden wereldwijd protestacties gehouden. Maar als het om het vermoorden, levend uiteen rukken, van ongeboren kinderen gaat, dan krijg je nauwelijks iets in beweging. En zelfs de christenen, die weet hebben van de schepping van God, hoe een kindje in de moederschoot geweven is door God, komen niet in beweging. Ze laten het maar gaan. Ze worden zelfs boos als ze iets te actief met het onderwerp geconfronteerd worden. Abortus is de moderne slavernij. De kinderen zitten gevangen in de schoot van hun moeder en wachten weerloos op de dood. De VN, de Wereldbank en de IMF vormen samen een complot en vermoorden de kinderen Eind september zouden de IMF en de Wereldbank hun gezamenlijke jaarvergadering houden in Washington. Voorbereidingen werden getroffen om door middel van een 3 meter hoog hek het gehele conferentieblok af te schermen voor de duizenden demonstranten, die zich al weer opgemaakt hebben om hun protest tegen de globalisering en de armoede en vele andere zaken kenbaar te maken. Er was al besloten om de duur van de conferentie van zes naar twee dagen te beperken.

De kantoren van de IMF liggen vlak naast het Witte Huis. Door de terroristische aanvallen, ook op het Pentagon, en de mislukte aanval op het Witte Huis, is de stad veranderd in een fort. De jaarvergadering is uitgesteld. Wat is er aan de hand? Er is een geestelijke strijd gaande in de hemelse gewesten. Wie oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. Is er soms een verband? Als ontwikkelingslanden leningen willen afsluiten bij de Wereldbank en het IMF, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden en een van de voorwaarden is, dat zij moeten meedoen met de bevolkingspolitiek van de VN. En die bevolkingspolitiek houdt in, dat zij vrouwen het recht moeten geven op abortus. Dat er heel scherp een politiek van bevolkingsvermindering moet worden gevoerd. En doen deze landen daar niet aan mee, dan komen ze niet in aanmerking voor deze leningen. Landen met een hoog moreel ethisch gehalte komen zo in de tang van ons eigen financiële kapitalistische systeem. Op de grote vergaderingen van het IMF, de Wereldbank en de VN conferenties is ook altijd een delegatie van de VN Bevolkingsafdeling. De drang om abortus te bevorderen en het kindertal terug te brengen zou zijn, omdat er teveel mensen in de wereld zijn. De mensen die wel geboren worden kunnen het dan beter krijgen en vooral het westen plukt de vruchten van dit beleid. Onze economische systemen zijn gericht op ons hebben en houden en bewaren en niet op het delen van de zegen, die we allemaal hebben gekregen.

Moderne Molochdienst

De armoede zal wereldwijd dan ook alleen maar toenemen en zal zich ook steeds meer invreten in de westerse systemen. De zucht naar geld is inderdaad de bron van alle kwaad. De moderne Molochdienst en de dienst aan de Mammon gaan hand in hand. Het kan dan ook niet anders dan dat er grote catastrofes moeten komen. Kinderen offeren aan de Moloch: Het land wordt in 10 en in 2 stammen gesplitst Wat had de HERE Salomo geweldig gezegend. Hij had niet om rijkdom, maar om wijsheid gevraagd. En die wijsheid kreeg hij, maar bovendien ook de rijkdom. Alle volkeren rondom vroegen zich verbaasd af, hoe geweldig de God van Salomo wel moest zijn, om hem zo te zegenen. Toen koning Salomo echter op zijn oude dag zijn heidense vrouwen toeliet om hun kinderen aan de Moloch te offeren, kwam het oordeel van God onherroepelijk. God zegt: hoe is het in je opgekomen, Salomo, om dat toe te laten. Dat heidense volkeren het doen is al verschrikkelijk genoeg. Maar, jij als koning in mijn naam gaat toch niet de kinderen offeren aan de Moloch. Om je eigen welzijn en welvaart te verhogen. En het dal Hinnon, vlak tegen Jeruzalem aan, was vol van bloed van de offers. Dn kinderen werden in de gloeiende armen van de afgod Moloch gegooid, om dan krijsend te sterven. En hoe meer gekrijs, hoe meer de goden luisterden. Gods oordeel staat vast. Het rijk wordt in tien en in twee stammen gesplitst. En omwille van zijn vader David gebeurde het niet in het koningschap van Salomo maar in dat van zijn zoon. En tot op vandaag is het rijk in tien en in twee stammen gesplitst. Wat een straf, wat een oordeel. Gods uitverkoren volk in tweeën gesplitst. En als het niet was dat Messias Jezus geboren moest worden uit het uitverkoren volk, dan had God wellicht een einde gemaakt aan het gehele volk. Lees het in 1 Koningen 11 en 12. Als de kinderen aan het hart van God geboren, worden aangeraakt, dan is de toorn van God compleet. Dan komt Hij met zijn oordelen. En dat is dan ook verschrikkelijk. Want sinds de splitsing van het rijk in de tien en de twee stammen is het alsmaar oorlog geweest tussen de broedervolken. Lees de bijbel er maar op na. En dan zijn we in de tijd van de grote profeten. Kinderen offeren aan de Moloch: Het volk gaat in ballingschap En wat doet het volk. Opnieuw zijn ze de Baäl onderdanig. Lees het maar na, bijvoorbeeld in Jeremia 7 en 8. Weer worden de kinderen geofferd in het dal Ben Hinnon. Lees Jeremia 6. Hoe is het mogelijk? Jeremia zegt: De naam van het dal Ben Hinnon zal veranderd worden in Moorddal. Het bloed vloeit. De kinderen schreeuwen van de pijn. De zonden rijzen tot aan de hemel. De maat is vol. En de profeten kondigen de ballingschap aan. En het volk gaat in ballingschap.

We lezen het in de profeten. Als we aan de kinderen komen dan komen we aan God. Wie durft het in zijn hoofd te halen, om kinderen te offeren om je eigen welvaart te vergroten. En dat terwijl God hen zo gezegend had. En nu dit. Dat kan niet. Ze kunnen van allerlei zonden doen. En wat zijn ze niet afvallig van de HERE. De profeten roepen keer op keer op tot bekering. En wat is het een hardnekkig volk. Maar ze luisteren niet. Maar als het volk opnieuw de kinderen begint te offeren, dan is de maat vol. Jullie gaan in ballingschap. Het is gebeurd. En ze gaan in ballingschap. Ze moeten naar het land van hun grote onderdrukker, 70 jaren lang. En we weten, dat slechts een klein gedeelte is teruggekomen. En dan alleen van de twee stammen. Van het tien stammenrijk is nooit iemand teruggekomen. Dat kon ook niet, want daar waren andere volken neergezet. De Samaritanen. Dat waren geen joden. En van het twee stammen rijk is een klein deel teruggekomen. Want het plan van God moest doorgang vinden. De beloften aan Abraham gedaan, moesten vervuld worden. De Messias zou uit dit volk geboren worden. En de Messias is geboren. Messias Jezus. Maar het volk heeft Hem verworpen. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven en ten derden dage opgestaan uit de doden. Prijs de Heer. Hij kondigt de ondergang aan. En in het jaar 70 valt Jeruzalem en wordt de stad verwoest. En tot op vandaag zijn ze verstrooid onder de volkeren.

Sinds1948 komen ze weer terug in hun land. We zien vervulling van de profetie. En dat is ook beloofd. De profeten staan er vol van. Het volk heeft gezondigd. Ze zijn daarom verstrooid onder de volkeren. Maar God zal ze weer terug brengen. Hij laat zijn volk niet in de steek Kinderen opofferen aan abortus is de moderne Molochdienst: het oordeel staat vast We zien de moderne Mammon Moloch afgodsdienst opkomen, want de reden om het kind niet te willen, is het gemak dat we willen hebben. We willen onze eigen agenda afwerken. En het kind mag de dupe worden! Abortus moet. Wie maakt zich daar nu nog druk om? Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald, om de kinderen onder het hart van de moeder weg te snijden. En wereldwijd elk jaar tenminste 50 miljoen kinderen. Het is inderdaad de moderne Molochdienst. Daar kan alleen maar het oordeel op komen, want God neemt het niet. En God neemt het helemaal niet, dat wij als christenen abortus een gepasseerd station vinden. Wij moeten juist nu de kansen grijpen die we nu hebben. En wat te denken van de kindermoord op geboren kinderen in India. En de achterstelling van het meisje in de Aziatisch volkeren. Daar moet het oordeel wel op volgen. We zijn het nieuwe millennium ingegaan, maar nog nooit werden zoveel kinderen bedreigd als vandaag en in de eerste plaats in de moederschoot. Hoe vaak heeft ook de HERE Jezus gezegd: wie een van deze kleinen aanraakt, het ware beter, dat een molensteen om zijn hals gehangen was en hij in de diepte der zee was verzwolgen. En wat doen wij? Wij proberen abortus zoveel mogelijk te legaliseren.

Wereldwijde moord

De Verenigde Naties, de Wereldbank, het IMF, de meeste regeringen staan te dringen om deze kindermoord voort te zetten, want dat zou het welzijn en de welvaart van de overigen die mogen blijven leven ten goede komen. De verering van de Mammon en de Moloch gaan hand in hand. Er is alle reden om in de huidige apocalyptische gebeurtenissen verbanden te leggen tussen de waarschuwingen voor de Mammon enerzijds en de Moloch anderzijds. We kunnen niet God dienen en de Mammon. Het heeft alles te maken met de kinderroof uit de moederschoot en het geweld, dat we de miljoenen kinderen aan doen, die geboren zijn. Als we aan de kinderen komen, dan is de maat vol. Dan komt Gods oordeel. En als we de tekenen van dat oordeel vandaag zien, dan is er grote haast dat we ontwaken ons bekeren en verootmoedigen, abortus afschaffen en het reddende evangelie proclameren opdat nog velen behouden worden voordat het eindoordeel komt en God zijn rijk van recht en gerechtigheid grondvest. Het is daarom, dat we temidden van de apocalyptische eindoordelen ons des te krachtiger inzetten voor het leven.

Drs. L.P. Dorenbos, 19 september 2001/Nieuwjaar Israël 5762/Jom Kippoer


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Christelijke ethiek