Is er iets met Kerst mis?

kerst

door drs Piet Guijt               engelse vlag

Vele christenen verheugen zich jaarlijks op het vieren van het Kerstfeest waarop we gedenken dat Jezus Christus, de Zoon van God, de Heiland der wereld, werd geboren. We kunnen daarbij denken aan de (vaak volle) kerkdiensten waarin de bekende aloude Kerstliederen worden gezongen waaronder het ‘Ere zij God’ waarmee een Kerstdienst meestal wordt afgesloten. En ook al is het bijzaak, men kan genieten van de romantiek en gezelligheid bij Kerst, zeker in het jaargetijde waarin de dagen kort en donker zijn.

 Maar er zijn ook christenen die zich afvragen of het wel geoorloofd en goed is om Kerst te vieren. Want is het misschien “een goddeloze aangelegenheid waar wij als Bijbelgetrouwe christenen verre van moeten blijven?” (2). Weer andere christenen gaan zelfs zover dat zij medechristenen veroordelen die wel Kerst vieren (1).

De aanleiding om dit artikel te schrijven was de video Wat is er met Kerst mis? (11) van de Amerikaanse voorganger Jim Staley. In dit artikel willen wij ons bezinnen op het Kerstgebeuren.
Bezwaren

Wat zijn bezwaren die worden aangevoerd tegen het vieren van Kerst? En wat moeten we ervan denken?
1. De Bijbel spreekt er niet over
2. De geboortedatum klopt niet
3. Het Kerstverhaal klopt niet
4. Bezwaren tegen de kerstboom
5. Er zijn heidense invloeden
6. Sinterklaas en Santa Claus hebben niets met Kerst te maken
7. Decadentie

1. De Bijbel spreekt er niet over
Een artikel (7) wijst erop dat de Bijbel nergens spreekt over het vieren van christelijke feestdagen zoals Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren, en dus ook niet over het vieren van Kerst. En Jezus heeft alleen instructies gegeven om Zijn dood te herdenken (13). Bovendien zijn er geen historische bewijzen dat de eerste christenen de geboorte van Christus vierden (13).

Daar kan men tegenover stellen, dat de Bijbel wel spreekt over de geboorte, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus, en van de uitstorting van de Heilige Geest. Zijn dat voor christenen dan geen belangrijke heilsfeiten, en mogen die dan niet herdacht worden? En wat Kerst betreft, waarom zou je de geboorte van de Heiland der wereld niet mogen gedenken?

2. De geboortedatum klopt niet
De geboortedatum van Jezus wordt in de Bijbel niet genoemd, en is dus niet bekend. En dat Jezus werd geboren in december, is onwaarschijnlijk omdat het gegeven dat er herders in het veld waren, al een aanwijzing ervoor is dat tijdens Jezus’ geboorte er helemaal geen winterse nacht was (10). Want in de winter zijn zelfs in de velden van Efratha geen schapen meer te vinden. Bovendien is de winter geen handige tijd voor het uitschrijven van een volkstelling (9). Dus het lied ‘Midden in de winternacht’ klopt niet. Als alternatief worden april en september genoemd als mogelijke maanden waarin de Heer geboren zou kunnen zijn (1). Ook wordt soms begin oktober genoemd (13). Anderen denken dat Jezus in de tijd van het Loofhuttenfeest geboren kan zijn (zie kader) (4).


3. Het Kerstverhaal klopt niet
Jozef en Maria zijn waarschijnlijk niet langs alle herbergen gegaan, maar hebben gelogeerd bij familieleden. Omdat er geen plaats was in de ‘kataluma’, wat de huiskamer op de eerste verdieping van een huis was, moesten Jozef en Maria een verdieping lager verblijven, een plaats waar normaliter ook dieren in en uit konden lopen (10). De Bijbel spreekt er niet over of er dieren bij de geboorte van Jezus aanwezig waren (10).
Hoe is men dan aan de gedachte van een os en een ezel gekomen? Mogelijk is het ontleend aan Jes. 1:3 - “Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht”. Vanwege dit vers is het beeld geromantiseerd naar een aandoenlijk stalletje met een os en een ezel. Franciscus van Assisi plaatste in 1223 een levende kerststal in het dorp Greccio in Italië (1). Het ‘romantische’ tafereel van de bekende kerststallen met daarin Jozef en Maria en het kindje Jezus met daarbij een paar dieren, klopt dus zeer waarschijnlijk niet met de werkelijkheid.


Dan nog iets over de kribbe. In Luk. 2:6,7 lezen wij: “En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg”. Het was het woord ‘kribbe’ (NBV voederbak) wat deed veronderstellen dat de geboorte van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden in een stal (je kunt bij ‘stal’ overigens ook nog denken aan een spelonk of een grot, want die werden vaak als zodanig gebruikt), temeer omdat er bij staat dat er geen plaats voor hen was in de herberg. “Het Hebreeuwse woord wat in het Grieks als ‘phatne’ is vertaald en vervolgens als ‘kribbe’, kan ook vertaald worden als ‘bewaarplaats voor voedsel’. Joden bewaarden hun brood in een kist en mogelijk is de Heer Jezus dus als pasgeborene in een broodkist neergelegd. In dit verband is het opmerkelijk dat de Heer Jezus Zichzelf later ‘het brood des levens’ noemde (Joh 6:35) en Zijn lichaam als ‘brood’ noemde bij de instelling van het Heilig Avondmaal (Luc. 22:19). Bovendien kan ‘Bethlehem’ worden vertaald als ‘broodhuis’” (1).
In Matt. 2:1 lezen we dat wijzen (NBV: magiërs, tovenaars; hetzelfde woord komt ook voor in Hand. 8:9,11 en 13:6,8) uit het Oosten in Jeruzalem kwamen. Mattheüs noemt noch hun aantal, noch hun namen, maar volgens de traditie waren er drie wijzen. Dit getal van drie werd wellicht vastgesteld aan de hand van het aantal geschenken dat ze meebrachten. De benaming ‘drie koningen’ komt pas vanaf de 3e eeuw voor, waarschijnlijk als vervulling van de voorspelling in Psalm 72:11: "Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem" (15). De namen Balthasar, Melchior en Caspar dateren pas uit de middeleeuwen. Rond de 8e eeuw werden ze in de kroniek Excerpta latina barbari genoemd als Bithisarea, Melichior en Gathasp. In andere christelijke tradities komen andere namen voor, bij de Syrische christenen bijvoorbeeld heten de drie wijzen Larvandad, Goesjnasap en Hormisdas (15).
Ook al klopt het Kerstverhaal in sommige details niet, is dat een reden om Kerst niet te vieren?


4. Bezwaren tegen de kerstboom
Sommige christenen wijzen op de occulte achtergrond van de kerstboom. Op het heidense midwinterfeest werd een boom (vruchtbaarheidssymbool) fraai versierd en werden kaarsen en andere lichten ontstoken (1). Hislop (3) probeert de kerstboom af te leiden uit Babylonische symbolen, terwijl onderzoekers het er vandaag over eens zijn dat de kerstboom pas in de 16e eeuw ten tonele verscheen, niet eens in roomse, maar in Duits-protestantse gebieden, met name de Elzas”(9).

Er zijn christenen (en ook Jehova’s Getuigen) die geen Kerst vieren omdat ze in Jer. 10 lezen “over mensen die bomen versieren en als afgoden zien. God verbood Israël om dat te doen. Als zij geen bomen mochten versieren, waarom doen wij het dan wel met kerst?” (8).
Maar als iemand een probleem met de (aanwezigheid van de) kerstboom heeft, dan kan men toch ook Kerst vieren zonder kerstboom? Immers, er zijn landen en streken waar kerstbomen niet voorkomen, bijv. in woestijnen of op de polen. En bovendien moet bedacht worden dat het bij de boom waarover Jeremia spreekt, gaat over de aanbidding van een afgod, terwijl het bij een kerstboom beslist niet gaat over de aanbidding van die boom. Het gaat dus om twee volkomen verschillende zaken die men niet met elkaar moet verwarren.
5. Er zijn heidense invloeden

Kerstfeest zou vermengd zijn met allerlei vóórchristelijke en heidense elementen, mede in verband met de datum van 25 december. Deze datum was de dag van de midwinter of winterzonnewende, dat wil zeggen: de kortste dag van het jaar. Tegenwoordig is dat 21 of 22 december, maar tweeduizend jaar geleden viel die dag op 25 december.

Zoals eerder aangegeven, vierden de eerste christenen de geboorte van Christus niet (13). (Overigens vieren Jehova’s Getuigen nog steeds geen verjaardagen omdat er op die dagen slechte dingen gebeurden - Matt. 14:6) Door de invloed van de Romeinen zijn de christenen geboortedagen gaan vieren en dus ook de geboortedag van de Heer Jezus. Al in 221 na Christus stelde de Romeinse legerofficier Sextus Julius Africanus voor om de datum van 25 december als dag om de geboorte van Christus te vieren omdat die dag toen al als feestdag gold (1). Mede om het de heidenen, die het zonnewendefeest op 25 december vierden, makkelijker te maken om Jezus aan te kunnen nemen, besloot de Romeinse keizer Constantijn de Grote om de 25-ste december te nemen als geboortedag van de Heer Jezus Christus.

Deze datum is voor sommige christenen omstreden, want op die datum vierde men in het oude Rome het midwinterfeest, de Natalis Invicti (solis) (‘[her]geboorte van de onoverwinnelijke [zon]’), een feest voor het komende licht en een feest ter ere van de zonnegod (Sol Invictus of Mithras [Romeinse rijk], Ra [Egypte] en Helios [Griekenland]) (1) omdat vanaf die dag de dagen weer langer begonnen te worden. De oorsprong van de viering gaat terug tot het heidense Rome met zijn mix van feesten ter ere van de god van de landbouw, Saturnus, en de zonnegod Mithras (13). Door sommige christenen wordt Kerst daarom in verband gebracht met de Mithrasgodsdienst omdat de god Mithras geboren zou zijn op 25 december. Kerst zou een verkapt Mithrasfeest zijn (9). Ook wordt het Kerstfeest in verband gebracht met de Romeinse Saturnaliën – een feest ter ere van de god Saturnus. Maar dat feest viel helemaal niet op 25 december, maar op 17–19 december.

De video Wat is er met Kerst mis? (11) van de Amerikaanse voorganger Jim Staley was de aanleiding om dit artikel te schrijven, omdat diverse christenen zich zo door deze video hebben laten beïnvloeden dat ze zijn gaan denken dat je als christen Kerst niet zou mogen vieren. Als je deze video voor het eerst ziet met daarin een overvloed aan afschrikwekkende beelden etc., is het voorstelbaar dat je geïmponeerd raakt door wat Staley wil overbrengen, namelijk dat Kerstfeest een occult en door heidendom besmet feest zou zijn. Maar bij nader inzien blijkt het een warrig en moeilijk navolgbaar betoog te zijn waarin van alles erbij wordt gehaald. Het gaat niet alleen over Kerst maar ook over Pasen, de legendarische oorsprong van het ei (symbool van vruchtbaarheid), de paashaas, kinderoffers aan Astarte, het Romeinse feest Saturnalia voor het vieren van de verjaardagen van de goden, het vermeende verband tussen Wodan en Santa Claus, de achtergrond van hulsttakken, etc., etc.. Heidendom is het christendom binnengeslopen, aldus Staley.

De video wijst erop dat Baäl (zonnegod) en Astarte terug te voeren zijn op Nimrod en Semiramis. Staley noemt enkele Babylonische legendes die te bizar en te schokkend zijn (vanwege kinderoffers) om hier weer te geven. En passant legt hij ook verband tussen Astarte en Pasen. De zoon van Nimrod en Semiramis was Tammuz, die na zijn dood herdacht werd als een godenzoon. De geboortedag van Tammuz was op de eerste dag van het jaar als de zon opnieuw ‘geboren’ wordt: in het midden van de winter, op de zonnewende op 25 december (eerst was het de 21-ste maar vanwege de juliaanse kalender werd het 25-12). En tijdens deze zonnewende vond een van de grootste cultische en heidense vieringen plaats, aldus Staley.

Hij zegt dat men nu wel kan aanvoeren dat het om ons hart gaat en niet om uiterlijkheden, en dat onze gedachten niet uitgaan naar Tammuz of het zonnewendefeest, maar uitgaan naar de Here Jezus wanneer we Kerst vieren. Maar Staley wijst er in de video op dat het er niet om gaat wat één en ander voor ons betekent, maar wat het voor God betekent. Want wie zouden wij zijn om het beter te weten dan God? Deze opmerking is ongetwijfeld door Staley goed bedoeld, maar is zeer manipulerend. En daarin ligt de misleiding. Staley noemt als voorbeeld het vieren van een verjaardag. De verjaardag van je vrouw vier je toch niet op de geboortedag van een vroegere vriendin? Of, zoals iemand anders schrijft: “Hoe zouden wij het vinden als besloten werd dat onze verjaardag voortaan gevierd zou worden op de geboortedag van een aardse dictator of massamoordenaar?” De vergelijkingen gaan echter niet op want wij weten wél wanneer wij geboren zijn. De video is m.i. een voorbeeld van indoctrinatie en manipulatie. Er wordt van alles bij elkaar gehaald en besproken, en op bepaalde punten is er ook nog sprake van feitelijke onjuistheden.
Hoe ver men kan doorschieten met het afwijzen van Kerst blijkt uit het volgende. Omdat het in een serieuze context werd geplaatst, zal het niet als grapje bedoeld zijn. “De schrijver verklaarde dat het woord No-el ‘geen God’ betekende! Dit spant de kroon. ‘No’ is Engels, en ‘El’ is Hebreeuws, maar dat doet er natuurlijk niet toe. …… In werkelijkheid is Noël – de Franse benaming voor Kerst – een verbastering van het Latijnse (dies) natalis, dat ‘geboortedag’ betekent, namelijk de geboortedag van Christus” (9).
Wat nu te denken van de Kerstviering op 25 december? Ook al heeft men het ontstaan van het Kerstfeest in verband gebracht met het heidense zonnewendefeest (vandaag 21 dec., destijds 25 dec.), de zonnewende (het verschijnsel van de ‘kortste dag’) als zodanig heeft helemaal niets met heidendom te maken, maar is een gewoon een scheppingsverschijnsel, dat door God is ingesteld (9).


Het door Staley genoemde bezwaar tegen het vieren van Kerst vanwege het feit dat op 25 december de afgod Tammuz werd herdacht, kan men ook 'omdraaien'. Immers in plaats dat men denkt aan Tammuz of aan welke andere afgod ook, denken we nu aan en vereren we Jezus, die de macht van satan en de duisternis heeft overwonnen! Het gaat om ons hart. Met de komst van Jezus is het licht sterker gebleken dan de duisternis en breekt het licht door. Juist de datum van de zonnewende geeft dit goed weer. Mogen wij de datum dan niet gebruiken omdat anderen om andere redenen al eerder die datum kozen?
Als we tóch niet weten wanneer Christus geboren is, welke tijd is er dan beter geschikt om dat te vieren dan eind december wanneer de dagen weer gaan lengen en het licht weer begint door te breken? Dat de heidenen daar hun eigen feestje van gemaakt hebben, hoeft ons helemaal niet te storen. Daar staan wij christenen gewoon boven (9).
Is het daarom dan zo'n vreemd idee dat de vroegere kerk aan dit feest een christelijke duiding heeft gegeven en gesanctioneerd? “Christus is immers de ‘Zon der gerechtigheid’ (Mal. 4:2). Op de berg der verheerlijking straalde het gezicht van Jezus als de zon (Matt. 17:2). Toen Jezus aan Saulus van Tarsus verscheen, zag deze een licht, sterker dan de glans van de zon (Hand. 26:13). En toen Jezus aan de apostel Johannes op Patmos verscheen, was Zijn gezicht zoals de zon schijnt in haar kracht (Openb. 1:16). Jezus is ook degene die de duisternis heeft overwonnen (Joh. 1:5; 8:12; 12:46; 2 Kor. 4:6; Ef. 5:8; Kol. 1:13; 1 Pet. 2:9; 1 Joh. 2:8). Daarom is midwinter een mooie tijd om de dag van Christus te vieren (‘Kerst’ is een verbastering van Christus)” (4).

6. Sinterklaas en Santa Claus hebben niets met Kerst te maken

“De bisschop van Myra, Sint Nicolaas, is één van de ‘heiligen’ die werden vereerd door de Rooms-Katholieke Kerk. Sint Nicolaas werd begin december gevierd met het geven van cadeaus. Luther ergerde zich hieraan (hij vond de heiligenverering verkeerd) en hij introduceerde het Christuskind (Christkindl). Dit kind gaf zichzelf als geschenk aan de wereld (zoals de Heer Jezus dat ook werkelijk gedaan heeft)”(1). “Emigranten naar Amerika namen hun Europese culturele en religieuze erfenis mee. Het vieren van Sinterklaas, vermengd met ‘het Christkindl’ verwerd tot Sinte Klaas = Santa Claus. En zo ontstond in plaats van het Kerstkind de kerstman, de gever van cadeautjes. De commercie stortte zich er op en met Amerika als voorbeeld groeide het Kerstfeest uit van het herdenken van de komst van ‘het Licht der wereld’ tot de komst van de kerstman met zijn slee en cadeautjes. En het feest werd uitgebreid gevierd met heerlijke diners, verlicht met kaarsen; een sfeer van warmte, knusheid en gezelligheid” (1).

“Iets van de vroegere heiligheid van het Kerstfeest bleef hangen in de gedachten van de mensen; men voelde wel dat dit feest zó vieren eigenlijk niet goed was. Gevoed door dit schuldgevoel en de kerstverhalen van Charles Dickens werd ‘het goeddoen aan de armen’ ingevoegd in het Kerstfeest. De Kersttijd is bij uitstek het tijdstip voor liefdadigheid geworden (daarom regent het ook acceptgiro’s van liefdadigheidsinstellingen rond de Kerstdagen)” (1).
Dat de kerstman door Coca Cola is bedacht als concurrent van Sinterklaas heeft inderdaad niets te maken met het Kerstfeest waarop wij de geboorte van Jezus gedenken en vieren, maar dat is geen reden om het vieren van Kerst in de werkelijke betekenis achterwege te laten.


7. Decadentie
Zoals we al zagen, is het Kerstfeest vaak tot een familiefeest geworden (verworden). Daarbij staat niet zozeer de geboorte van Christus centraal, maar de gezelligheid, compleet met kerstverlichting op en rond het huis, de fraai versierde en verlichte kerstboom in huis en de talloze kerststukjes met kaarsen. En de tafels worden gedekt voor rijkelijke maaltijden waarvoor de kerst-inkopen centraal gaan staan (1).
Waarom toch Kerst vieren?
Ook al is Kerst als feest niet in de Bijbel genoemd en staat er in de Bijbel geen expliciete opdracht om Kerst te vieren, waarom zouden we niet met grote dankbaarheid mogen gedenken en vieren dat God naar ons heeft omgezien en dat Jezus als het licht voor de wereld is gekomen? De wereldveranderende komst van onze Heer naar de wereld is toch het vieren waard! Waarom zouden we wel een verjaardag mogen vieren en niet de geboorte van Jezus?
Bovendien biedt het Kerstfeest ons, zeker in deze coronatijd, een prachtige gelegenheid om gastvrij te zijn (Luk. 14:12-14) en aan anderen te vertellen dat God werkelijk naar ons heeft omgezien (6), om met familie, vrienden, collega’s en buren te spreken over wie Jezus werkelijk is, en aan hen die normaliter niet in een kerk of gemeente komen, de blijde boodschap van redding door geloof in Jezus te vertellen! Mensen blijken rond Kerst meer open te staan voor het evangelie dan in ander perioden van het jaar.

Ik wil nog wijzen op een citaat uit een dagelijkse overdenking (5) van de internationaal bekende Bijbelleraar Derek Prince. Enerzijds omdat ik mijn eigen ervaring daarin herken en omdat het aangeeft hoe belangrijk het Kerstfeest is, en anderzijds dat wij ons niet door allerlei schijnargumenten moeten laten wijsmaken of laten verleiden om ons Kerst te laten ontnemen. “In landen waar Kerstfeest in vrijheid wordt gevierd, hangt er in de periode rond Kerst een speciale sfeer in de lucht. En dat komt niet alleen door de kerstmuziek in de winkelcentra. Uit mijn eigen kindertijd herinner ik me dat het met Kerstfeest altijd op een bepaalde manier mijn hart raakte. Ik geloofde toen nog niet in God maar toch deed Kerst iets met mij. Op de een of andere manier voelde ik dat er een dimensie ontbrak in mijn leven, iets wat me compleet zou maken. Ergens wist ik dat ik iets miste. Ik geloof dat er duizenden niet-gelovige mensen op straat lopen die die hier iets van herkennen.... Kerst gaat maar om één ding: de geboorte van Jezus Christus, onze Redder, de Zoon van God. Het is daarom belangrijk dat we Christus plaatsen in het centrum van alle Kerstdrukte, vooral omdat in onze westerse samenleving Kerst vaak samenhangt met materialisme, commercie en genotzucht waar de Bijbel juist voor waarschuwt”, aldus Derek Prince (5).
Er is nog een geheel andere reden om Kerst te blijven vieren.

De duivel zou wel willen dat we zouden stoppen met het vieren van Kerst. Hij is de inspirator die christenen met allerlei bijkomstigheden en vermeende heidense en zelfs occulte invloeden wil afhouden van het vieren van Kerst. Op een website blijkt hoe een Amerikaanse moslima aankijkt tegen Kerst. De in boerka geklede vrouw betoogt dat het aanstootgevend en islamofobisch is om Kerst te vieren of het zelfs te erkennen of toe te laten. Zij noemt het hele idee van Kerst godslasterlijk, en volgens haar mogen moslims Kerst niet tolereren: “Het is niet zomaar een feest met het geven van cadeautjes, gezelligheid en het zingen van liedjes, ….. Als wij dit feest toestaan, dan participeren wij in iets dat strijdig is met de Koran, die zegt dat God niet is geboren, niet is geschapen. Hij is niet de zoon, niet de vader, er is alleen God. Wij geloven dat niemand boven God staat” (12). Opmerkelijk is dat zij geen onderscheid maakt tussen God de Vader en Jezus, de Zoon van God. Op diezelfde site verklaart een (extreme) imam zelfs dat het zéggen van ‘Merry Christmas’ erger is dan hoererij, het drinken van alcohol of het vermoorden van iemand. Ook al zien anderen Jezus anders dan wij als christenen, wij hoeven ons het Kerstfeest niet te laten ontnemen. 

Tot slot
Wat er door inspiratie van de boze aan allerlei vormen van occultisme zijn ontstaan en is gedaan, is een feit, maar dat moet ons niet imponeren. We moeten en mogen nuchter zijn en blijven. De vraag is op Wie we ons richten. Uiteraard mogen we best kritische vragen stellen bij het Kerstfeest vanwege in dit artikel genoemde punten. Maar laten die vragen of opmerkingen niet ertoe leiden dat Kerst vanwege angst voor een vermeende ‘occulte besmetting’ een ‘verboden feest’ wordt.
De vraag of je Kerst wel of niet viert (mag vieren) is een vraag die elk mens voor zichzelf moet beantwoorden (Rom. 14:12). Laten we dan ook elkaar niet iets opdringen. Mijn persoonlijke mening is dat ik Kerst met volle overtuiging en in grote dankbaarheid mag vieren. Een voorganger schreef over Kerst: “Als de dagen weer gaan lengen, word ik helemaal blij van binnen. Dat komt door het grote Licht dat in de wereld is binnengekomen. Daar getuig ik komend weekend ook weer graag van. En laten de (anti-Kerst) kniesoren dan maar kniezend thuis blijven, want ik kan me overmorgen geen zondagse dienst voorstellen waar niet verwezen zal worden naar de geboorte van Christus…:” (9). De duivel zou wel willen dat we het niet zouden vieren, en zou zich een kriek lachen als we in de valkuil van zijn manipulatie en intimidatie zouden trappen. Maar als iemand gekweld wordt door twijfel, mag hij of zij het eigen hart eerlijk onderzoeken en bidden om wijsheid. Ieder zij voor zijn of haar eigen besef (geweten) ten volle overtuigd (Rom. 14:5). En bedenk dat “Alles is rein voor de reinen” (Tit. 1:15).
Ik denk dat we vooral ook de vraag moeten stellen HOE we Kerstfeest vieren. Natuurlijk mogen we genieten van een kerstmaaltijd en mogen we genieten van lichtjes en gezelligheid, zeker in de donkere dagen van het jaar. Maar laten we vooral niet vergeten dat het gaat om het met grote dankbaarheid gedenken dat Jezus Christus, de Zoon van God werd geboren, die later als Lam van God zou sterven en de dood zou overwinnen om zó ons met God te verzoenen en ons te verlossen van de eeuwige dood.

Piet Guijt
Zoetermeer, oktober 2020

Bronnen

1. Appie, Kerst, een heidens feest (?). Bron: https://appie.abspoel.nl/kerstfeest-2013/
2. Roelof Ham, Is het wel of niet een goed idee om als christen Kerst te vieren? CIP-nieuws, 24 december 2019
3. Alexander Hislop, ‘The Two Babylons’, 1853
4. Ouweneel, Wanneer werd Jezus eigenlijk geboren? In CIP-nieuws, 20 december 2019
5. Derek Prince, Thema: Jezus de Christus, 30 juni 2020 – DPM Nederland
6. Jeffrey Schipper, Kerst mogelijkheid te spreken over wie Jezus is. In CIP-nieuws, 24 december 2010
7. Jeffrey Schipper, Christelijke feestdagen? In CIP-nieuws, 28 november 2014. Bron: https://cip.nl/45996-christelijke-feestdagen
8. Jeffrey Schipper, Waarom deze christenen geen kerst vieren. CIP-nieuws, 21 december 2015
9. Jeffrey Schipper, Kunnen wij dat heidense kerstfeest wel vieren? CIP-nieuws, 23 december 2016
10. Patrick Simons, De 5 grootste misvattingen in het kerstverhaal. In CIP-nieuws, 23 december 2019
11. Jim Staley, Wat is er met Kerst mis? Verkorte versie van ‘Truth or Tradition’ van Jim Staley, Passion for Truth ministries. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=h2oTIK5Nou4
12. Burqa-clad American muslim woman says: “Christmas is offensive to Muslims and it is ‘Islamophobic’ to celebrate it or even acknowledge it”. Bron:
https://barenakedislam.com/2019/11/10/burqa-clad-american-muslim-woman-says-christmas-is-offensive-to-muslims-and-it-is-islamophobic-to-celebrate-it-or-even-acknowledge-it/
13. Zegt de bijbel ergens of Christenen kerst moeten vieren? Bron:
https://www.startpagina.nl/v/religie-spiritualiteit/religie/vraag/390369/zegt-bijbel-ergens-christenen-kerst/
14. Wat is Chanoeka? Bron: https://visie.eo.nl/artikel/2019/12/wat-is-chanoeka/
15. Wikipedia, Wijzen uit het oosten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_oosten

 

 

 De Bijbel en de geboorte van Jezus 

De Bijbel geeft niet aan wanneer de Here Jezus geboren is. Ouweneel noemt de tijd van het Loofhuttenfeest (september/oktober) een goede suggestie. Zo’n pelgrimsfeest is juist een voortreffelijke tijd voor een volkstelling, omdat er dan veel mensen op de been zijn. Bovendien kan men de suggestie als volgt onderbouwen. De priester Zacharias diende in de tempel volgens zijn ‘afdeling’; dat was de achtste afdeling, en wel die van Abia (Luk. 1:5; 1 Kron. 24:10). Die afdeling was ongeveer in de vierde maand van het godsdienstige jaar aan de beurt om dienst te doen in de tempel. De verwekking van Johannes de Doper vond enkele weken later plaats (Luk. 1:23–24), en de verwekking van Jezus een kleine zes maanden later (vs. 26). Daaruit kan worden afgeleid (‘berekend’) dat de geboorte van Jezus in de zevende maand van het godsdienstige jaar, dat is de maand van het Loofhuttenfeest, het derde pelgrimsfeest in Israël, zou hebben plaatsgevonden. Maar dan zijn we in december dus twee maanden te laat met het vieren van Kerst. Maar, omdat we tóch niet precies weten wanneer Jezus geboren is, is die midwinter eigenlijk wel heel mooi. De dagen gaan weer lengen! Het licht gaat weer doorbreken! En dat we daarin geloven, laten we zien door met Kerst zoveel mogelijk lichtjes aan te steken. Het licht heeft overwonnen! (5).

 

 

 

 

Categorie: Christelijke ethiek