Gezondheidszorg 2000

GEZONDHEIDSZORG 2000

Hieronder volgen enkele korte notities gemaakt tijdens een toespraak van drs. Chr. Steijn, intern. trainingsdirekteur van HCF op de Promise lustrumdag, die als thema had: De verwachte ontwikkelingen in de komende jaren in de gezondheidszorg in Nederland en de gevolgen voor christenen.

Inleiding

Als inleiding op deze toespraak las drs. Steijn Matthe¸s 28:16-20 en Kol. 2:1-3, waarin naast het "zendingsbevel" de Here Jezus zegt dat Hij alle macht op aarde heeft en dat in Christus alle schatten der kennis en wijsheid verborgen zijn. Wij, als christenwerkers realiseren ons dit vaak niet. Hij verdeelde het onderwerp in vier aandachtspunten:
 1. De huidige crisis in de gezondheidszorg
 2. Criteria voor afdoende oplossingen
 3. StrategieÎn die gevolgd moeten worden voor mogelijke oplossingen
 4. Praktische gevolgen voor ons als christenen

1) Crisis in de gezondheidszorg

Deze crisis is het gevolg van een aantal ontwikkelingen op het gebied van:
1a) sociologie
1b) negatieve trends in de kerkelijke wereld
1c) negatieve trends in de gezondheidszorg
1a) Onder de sociologische ontwikkelingen verstaat hij:
* De morele achteruitgang (o.a. zichtbaar in de media)
* Bloedvergieting: in de twintigste eeuw is meer bloed vergoten dan in alle tijden daarvoor. Nu zouden 300.000 christenen per jaar sterven, vanwege hun geloofsovertuiging.
* Bevolkingsaanwas: ongeveer 5 ·...· 6 miljard mensen wonen er op de aarde. Er zouden er echter volgens berekeningen 30 · 40 miljard kunnen wonen!!
* Verstedelijking: De helft van de wereldbevolking woont in de grote steden. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de gezondheidszorg.
* Brutale zondigheid: mensen zijn vijanden van het kruis. Ze roemen in hun schande en juichen die van anderen toe.(Rom.1:32)

 

1b) Negatieve trends in de kerk
* Institutionalisme, d.w.z. we hebben geen God meer nodig, maar alleen een godsdienst, een plechtig ritueel.
* Materialisme: we kunnen niet meer "alleen uit het geloof" leven, maar zijn besmet met het materialistisch denken en we geven van ons geld alleen nog maar vanuit onze overvloed.
* Secularisatie: het praktisch onderscheid tussen christenen en niet-christenen is steeds meer vervaagd. Denk maar eens aan onze muzieksmaak en recreatiestijl.
* Ongeloof: dit is misschien wel de meest onbeleerde zonde in heel Europa. Hoewel men geloof tot behoud heeft, heeft dit geloof nauwelijks invloed op de verschillende levensterreinen. Hierdoor zijn er nauwelijks echte veranderingen in Nederland te verwachten.
* Geestelijke krachteloosheid: dit bovengenoemde geloof spreekt geen mensen meer aan.

 

1c) Negatieve trends in de gezondheidszorg.
* er is een steeds meer toenemende specialisatie en superspecialisatie
* het mechanische denken over de mens
* de claim van de zgn. holistische gezondheidszorg
* de strategieÎn van de WHO (World Health Organisation) die in 1984 al achtendertig doelstellingen geformuleerd heeft m.b.t. het verenigd europa!
* Kwakzalverij -vaak wordt er misbruik gemaakt van het gestelde vertrouwen.
* Computerisatie met alle gevaren van de inbreuk op de privacy, etc.
* Belangrijk voor de toekomst is de vraag welke patientengroepen in de toekomst meer aandacht vragen. Dit i.v.m het in te richten beleid. Drs. Steijn verwacht een toename van
 • a) de psychiatrische patiÎnten
 • b) de aids-patiÎnten
 • c) de langdurig zieken, chronische bedlegerige patiÎnten
 • d) de gehandicapten
 • e) de verslaafden
 • f) de seksueel overdraagbare ziekten
 • g) patiÎnten met oorlogstrauma's en slachtoffers van gewelddadigheden.
* Een andere gevaarlijke ontwikkeling is de exploitatie van informatie en research. Er is een wildgroei op het gebied van experimenten en research, zeker op vakgebieden als de genetica, neurochemie, de niet-invasieve diagnostische technieken en psychotherapie, verder op het gebied van transplantatie methodes, op het gebied van anti-conceptie (de zgn. abortuspil, etc.)
* verder is er een tekort aan goed management. Er heerst een wangedrag onder de ziekenhuisstaf (zoals verwaarlozing, diefstal van ziekenhuisgoederen en apparatuur) Er is een toenemende onzorgvuldigheid, die b.v. tot uitdrukking komt in het verspillen van ziekenhuismateriaal en niet-gebruik van geneesmiddelen.

2) Criteria voor afdoende oplossingen

2a) Er moeten universele, toepasbare strategie-beginselen gezocht worden. Een voorbeeld bij ons is rentmeesterschap, die bijbelse inhoud moet krijgen, ook in begrippen als efficiÎntie en effectiviteit.

2b) FinanciÎle haalbaarheid. Niet zoals de strategie van de WHO, die een socialistische wereldbeschouwing hanteert, maar echte efficiÎntie.

2c) De strategieÎn moeten een lange termijn visie hebben. Het is een bekend bijbels beginsel, dat we eerst moeten werken alvorens van de vrucht te genieten., in tegenstelling tot de socialistische visie, die alleen verdelen centraal stelt.

2d) Veranderingen moeten van binnen uit komen. Niet alleen externe structuur veranderingen. Mensen moeten van binnen uit veranderen. Wij als Christenen hebben

Het antwoord.

1e) Nu is het bijvoorbeeld zo dat veel landen, die leningen van de wereldbank ontvangen door en door corrupt zijn, zodat de hulp niet echt effectief is.

2e) StrategieÎn moeten een zo goed mogelijke filosofische onderbouw hebben, die bijbels en moreel aanvaardbaar zijn. (Voorbeeld: abortus is efficiÎnt, haalbaar, maar niet moreel en bijbels toelaatbaar)

3) Mogelijke oplossingen die worden aangedragen

3a) De WHO (World health Organisation) draagt oplossingen aan die liggen in ÈÈn vlak met de eenwording van de Europese economische beweging. Deze zijn vaak niet in het belang van de gezondheidszorg.

3b) Gezondheid is een fundamenteel recht, volgens de WHO, terwijl de bijbel zegt dat gezondheid een voorrecht (genade) is.

3c) De distributie zou een oplossing zijn, d.w.z. een evenredig verdelen. Probleem is echter: er is niet genoeg. De oplossing moet dan ook primair gezocht worden in het zorgen voor meer middelen. Een probleem is vaak de corruptie en luiheid van de mens.

3d) New Age oplossingen zijn valse oplossingen, waarover u o.a. in dit nummer meer over kunt lezen.

3e) Wetenschappelijke oplossingen: deze hebben het probleem dat ze meestal een humanistische oplossing bieden.

3f) Bijbelse gezondheidszorg is de enige levensvatbare oplossing. Bijbelse filosofie en denken is in de gezondheidszorg nauwelijks ontwikkeld. Gedacht moet worden aan een bijbelse invulling van patiÎntenzorg, de benadering van de gehele mens en een bijbelse invulling van het behandel team en zorg.

In Nederland worden er vaak drie groepen te onderscheiden, nl. de zgn. professionelen, de patiÎnten en de mantelgroepen. Dit zijn dan vrienden, familie en plaatselijke gemeenschap) Dit is een zeer duur systeem.

De WHO zegt dat de regering verantwoordelijk is voor de gezondheid van de mens. Mensen moeten echter ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Geestelijke hulp moet niet een afgesloten compartiment worden, maar geÔntegreerd in andere (team)hulp. Er moet een juiste zorg en begeleiding komen van groepen als stafleden, bezoekers en gezinsverzorging. De stafleden moeten geholpen worden op bijbelse manier om te gaan met stress en ook begeleid met hun persoonlijke problematiek. Management, zoals eerder gezegd, moet bijbels gezien goed rentmeesterschap zijn. Er moet een beleid van liefde en gerechtigheid komen, waarin niet alleen dingen geÎist worden, maar waarvoor ook hard gewerkt wordt.

Hoe kunnen we als christenen geestelijke oplossingen hierin vinden? We moeten een weg gaan, die de Here Jezus ons gewezen heeft en is voorgegaan, van gebed, evangelisatie, discipelschapstraining, niet alleen kritiseren, maar zelf de andere weg gaan. Zo waren de diaconessenhuizen in oorsprong ook bedoeld, maar zijn nu in die zin een karikatuur geworden. We moeten zoutend zout worden en lichtend licht zijn. Ambassadeurs van de Here Jezus Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.

4) Praktische gevolgen voor ons christenen

4a) Verbeteringen zijn mogelijk afhankelijk van de mate waarin een land zich voor de Heer wil buigen. Nu zeggen de politici in ons land: we hebben geen morele verantwoordelijkheid, maar enkel politieke. Ze willen, zoals vaak gezegd wordt, geen schoolmeester voor de zeden zijn. Toch houdt God ze verantwoordelijk. Andere voorbeelden zijn zo een scheiding in het leven in die zin, tussen privÈ en werk. Wij als christenen moeten onze stem laten horen.

4b) Uw wil geschiede. Natuurlijk liggen de grote lijnen van Gods plan vast in het Woord. Onze fundamenten zijn vast. Ook in de gezondheidszorg liggen grote mogelijkheden voor evangelisatie. 70 % van alle mensen die nog niet zijn bereikt met het evangelie wonen in landen die gesloten zijn voor het evangelie, maar zijn bereikbaar via de medische zorg. God zoekt mensen die tentenmakers willen zijn.

4c) Deze eeuw heeft er een geweldige groei van de evangelische christenen in de wereld plaatsgevonden. Laten we ons niet altijd als een kleine minderheid opstellen, want God is met ons. Laten we het zien, zoals de Here het ziet, Hem vertegenwoordigen in deze ik-gerichte samenleving.

4d) Is Jezus Christus werkelijk uw Heer en Verlosser? Laat Hem dan doorwerken in alle levensterreinen. Er is meer toerusting nodig. Laten we dan ook meer evangelische modellen ontwikkelen in ziekenhuizen, praktijken, klinieken en bejaarden- en verzorgingstehuizen. Laten we waardige vertegenwoordigers zijn van God in de gezondheidszorg. Echter niet wereldvreemd, we zijn niet van deze wereld, maar wel in deze wereld.

4e) Laten we tot slot hen die in de gezondheidszorg opgeleid worden ook helpen met het bijbelse denken, juist omdat men toch vaak tijdens opleidingen met een ander denken in aanraking komt. Laten er evangelische opleidingen komen, ook in de gezondheidszorg. Dit vereist een betere samenwerking tussen bijbelgetrouwe christenen.

Categorie: Christelijke ethiek