Spiritisme

. Spiritisme


(spiritus = geest) wil "bewijzen", dat er een onzichtbare wereld van geesten (van overledenen) bestaat en "geeft aan hoe" men met hen in contact kan komen.
Vormen van modern spiritisme: spiritistische visioenen en boodschappen, tafeldans, glasdans, psychographie, spreken in trance (in hypnotische diepe slaap), materialisatie (zgn. verschijningen van overledenen uit het dodenrijk), zielsverhuizing van levende personen, telekinese (het bewegen van voorwerpen op een afstand zonder aanwijsbare oorzaak), levitaties (vrij zweven van menselijk lichaam, als satanische nabootsing van de opname der wedergeborenen bij Jezus' wederkomst), apportes (verschijnen en verdwijnen van voorwerpen in gesloten ruimtes), kloppen op de muur of op de tafel, onder 't dicteren van geesten automatisch schrijven of muziek maken, diagnoses en therapie bepalen. Ook het Oui-ja bord behoort onder deze rubriek.


In de oudheid is 't spiritisme bekend en verbreid onder de naam van dodenbezwering en ondervraging van geesten van doden. Het was het voornaamste middel van waarzeggerij. Het "moderne" spiritisme kwam tegen het midden van de 19e eeuw in Amerika op als nieuwe "leer van geesten", die zich mede door spiritistische tijdschriften spoedig over alle christelijke cultuur- en andere landen verbreidde en millioenen aanhangers heeft. Vooral na de eerste wereldoorlog is er een sterke behoefte ontwaakt tot de onzichtbare wereld door te dringen. Bij dat verlangen heeft het spiritisme aangeknoopt. In Duitsland werd, naar Kremer's "Geöffnete Augen", de deur voor het spiritisme geopend door het theologisch rationalisme en vooral door de antisemitische geschriften van de spiri-tist Arthur Dinter. Daardoor werd de weg voor de dictatuur van Hitler gebaand, die zelf met het spiritisme in contact stond en op grond van spiritistische ingevingen sprak en handelde. Achter de hele Hitlerbeweging stonden en werkten antisemitische en antichris-telijke spiritistische geesten. Daardoor kwamen allen, die bij een Hitlerorganisatie behoorden of de Hitlereed aflegden onbewust onder invloed van het spiritisme en zijn zij tot op heden onder die invloed zolang zij er zich niet bewust in Jezus' naam van hebben afgewend. Dat geldt niet alleen voor Duitsers: ook iedere ex-N.S.B.'er, wie "Heil Hitler" riep of de Hitlereed aflegde, buige zich voor de Heer onder zijn schuld, late zich door Jezus' bloed reinigen en wende zich in Jezus' naam van alle invloed en gevolgen af.


Het oproepen van en zgn. verkeer met overledenen geschiedt meestal via een spreek-, schrijf- of oogmedium (tussenpersoon), bij voorkeur een vrouw. (In het paradijs gebruikte satan een dier (de slang) als medium.) Op vragen omtrent bepaalde personen, verloren voorwerpen, de toekomst etc. zouden dan de geesten van overledenen antwoorden. De bewering, dat men met de geesten van overledenen in contact zou kunnen komen, is een leugen en ongelooflijk gevaarlijke misleiding van satan. Het zijn
boze geesten, demonen, overheden en wereldbeheersers der duisternis (Eph. 6 : 12; Col. 2 : 15), die zich in hen vermommen, zich als zgn. geesten der overledenen voordoen. Ook de boze geesten kennen verleden en heden en kunnen de stem, gedaante en habitus van overledenen imiteren. In het spiritisme hebben wij metleugengeesten te maken en gaat 1 Tim. 4 : 1, 2, op speciale wijze in vervulling.
Het spiritisme is evenals de magie bijzonder gevaarlijk, omdat het de mensen in directe verbinding met de machten der duisternis en in hun vreselijke ban brengt. Reeds het bezoeken van een spiritistische seance of het dulden ervan in zijn huis brengt onder een ban, evenals het zien van en meewerken aan spiritistische films, toneelvoorstellingen, t.v.-uitzendingen en het lezen van spiritistische literatuur. Ook het bidden vóór en tot overleden personen (bijv. ..heiligen", Maria) hoort onder deze rubriek thuis. Het is een zich openstellen voor en in contact komen met de onzichtbare wereld, waardoor leugengeesten (kunnen) binnensluipen. Bijbelse voorbede is levende personen voor Gods aangezicht brengen, via Jezus Christus alléén. De Bijbel kent alleen gebed tot de drieënige God. Hij is ook de Enige, die oprecht, gelovig gebed kan horen en verhoren. Gebed tot overledenen, 'al of niet wedergeboren, zondige schepselen) is antibijbels en wordt uitsluitend door suggestie en/of demonen verhoord.


De gevolgen zijn ernstig: immuniteit t.a.v. Gods Geest en Gods Woord, een ondermijnd zenuwgestel, psychische storingen, depressies, zelfmoordgedachten, alcoholisme en andere verslaving, een zwaar sterfbed of tragisch einde, enz. Maar vooral: God keert Zijn aangezicht af. In het O.T. stond de doodstraf op het spiritisme (Jes. 8 : 19; Lev. 20 : 6, 27). Uitdrukkelijk heeft God ons er tegen gewaarschuwd en het ons verboden (Lev. 19 : 31;Deut. 18 : 11, 12).
44. Spiritualisme is het verfijnd spiritisme voor religieus gezinden. Er wordt met gebed, gezang en uitleg van Bijbelgedeelten begonnen, waaraan allen kunnen deelnemen. Satan gebruikt graag de naam van God, de Bijbel en gebeden om de mensen op een dwaalspoor te brengen. In deze samenkomsten worden geen experimenten gedaan, maar in de pauze treedt een medium op en spreekt.


Ook in het christendom komen spiritistische verschijningen en boodschappen voor: in de r.k. kerk meestal in de vorm van die van "Maria" en andere "heiligen" (veel r.k. praktijken en zelfs het r.k. dogma van "Mariahemelvaart" berusten op -spiritistische- visioenen!); in bepaalde protestantse kringen in de vorm van "christus"-visioenen en "chris-tus"-boodschappen (in de eerste persoon of beginnend met "mijn kind(eren)", "mijn zoon", "mijn dochter", door een medium, via tongentaai of profetie). Nergens lezen wij in de Bijbel, dat de opgestane, verheerlijkte Here Jezus Christus d.m.v. een medium in de "ik"-vorm tot een persoon of groep van personen sprak. Ook is niemand een kind van Jezus Christus, wel een discipel, een "vriend", een "broeder of zuster" (Joh. 15 : 15; Matt. 12 : 50). Wel hebben wij de Geest van het Zoonschap van God ontvangen, waardoor wij mét Christus mogen roepen "Abba, Vader" (Rom. 8 : 15, 16; :Gal. 4 : 6, 7).

uit: Van Occultisme tot bevrijding

Els Nannen St Werkgroep Schepping

 

Naast de geestelijke aspecten van spiritisme, is er ook veel af te dingen op wat zich als spiritisme voordoet. zie bv het artikel van : Rob Nanninga in een artikel over char het televisiemedium
Bron: Skepter 19(1), voorjaar 2006

zie http://www.skepsis.nl/tv-mediums.html

Categorie: Waarzeggerij