Waarzeggerij

Waarzeggerij –
Er zijn ruim 20 vormen van waarzeggerij. De techniek verandert dikwijls, maar de geest en de krachten, die er achter staan als ook de gevolgen blijven dezelfde. De bekendste vormen zijn: astrologie w.o, horoscoop, uitleg van dromen d.m.v. droomboeken, handlezen, iriscopie, kaartleggen, psychometrie, spiegelmantiek,tarot, uitleg van tekenen, waarzegapparaat in speelhuis of kermis enz., wichelroede en pendel. Men onderscheidt waarzeggerij door het woord (Hand. 16:16- 18), door tussenpersonen en tekenen (Hosea 4:12 wichelroede, pendel enz.).
Wij leven in een tijd vol problemen, spanningen en onzekerheid. Wat zal de dag van morgen brengen? Hoe zal de operatie, het examen enz. aflopen? Welke beslissing moet er genomen worden in persoonlijk of politiek leven? Welke levenspartner, welk beroep moet men kiezen? In en na de oorlog gingen talloze vrouwen naar een waarzegster met de bange vraag: leeft mijn man, mijn zoon, mijn vader nog?
Diep in het menselijk hart ligt het verlangen, de sluier over zijn leven en toekomst op de een of andere manier op te lichten. En hij zoekt naar raad en hulp in geval van moeilijkheden en beslissingen.
Wat wij over de toekomst moeten weten, heeft God ons in Zijn Woord geopenbaard.
En via de weg van volkomen overgave, gehoorzaamheid en kinderlijk vertrouwend gebed wil God Zijn kinderen stap voor stap leiden en steeds meer licht geven op eigen leven, werk en toekomst. Wat God niet onthult, wil Hij om bepaalde redenen in Zijn liefde en wijsheid voor ons (nog) verbergen.
De natuurlijke mens is echter niet tevreden met datgene, wat God door Zijn Woord en Geest openbaart. Hij wil méér en hij wil via een andere, eigen weg aan de weet komen. Satan geeft waar God weigert, hij spreekt waar God zwijgt — maar tegen de hoge prijs van beïnvloeding tot beheersing van zijn leven. Alle bemiddeling van inzicht en kennis over verborgenheden anders dan door de Heilige Geest via Gods Woord en weg, komt van de vader der leugen, die een mensenmoordenaar van den beginne is. Hij heeft maar één doel: de mens aan zich te ketenen en in het verderf te storten.
Profetie en waarzeggerij komen uit totaal verschillende bron. Een profeet Gods is iemand die spreekt, geïnspireerd en gedreven door de Heilige Geest. Een waarzegger is iemand. die spreekt, geïnspireerd en gedreven door "waarzeggende" leugengeesten vanuit het rijk der duisternis. De Bijbel noemt valse profetie (d.i. uit eigen hart, zonder opdracht van God of uit de verkeerde geest) vaak in één adem met waarzeggerij (Jer. 14 : 14; Ezech. 13 : 1 -9;Micha3 : 11; 1 Joh. 4 : 1).
Intuïtie en demonisch-suggestieve beïnvloeding zijn naar Dr. K. Koch de beide componenten der waarzeggerij. Wie zijn nood open uitspreekt en hulp en raad zoekt (en verwacht) bij een waarzegger, is onbewust innerlijk bereid alles als waarheid aan te nemen en te geloven, wat deze zegt. Deze innerlijke openheid is een invalspoort voor demonische leugengeesten én vruchtbare bodem voor de vervulling der waarzeggerij. Het zich laten leiden door de voorspelling van de waarzegger betekent het zich laten leiden door de demonische leugengeesten, die van de waarzegger gebruikmaken.
Het gevolg is, dat men onder de invloed dezer machten komt én slaaf van de verkregen waarzeggerij wordt. Er bestaat een zgn. vervullingsdwang in de zin van: "u geschiedde naar uw bijgeloof"! Men komt onder de ban van de "waarzeggende" leugengeesten én onder de ban van de waarzeggerij, die sterker wordt naarmate men de waarzegger vaker opzoekt en in hem en zijn woord gelooft.
Degeen, die hier hulp zoekt, ontvangt niet de gezochte onthulling van de toekomst, maar demonisch-suggestieve beïnvloeding voor de toekomst. Het is eigenlijk geen waarzeggerij, maar leugen-zeggerij. Vergelijk Zach. 10 : 2; Jes. 44 : 25; Jer. 29 : 8, 9. Dat is echt het werk van satan, de vader der leugen: hij maakt de waarheid tot leugen en de leugen tot waarheid! Wie de Waarheid, d.i. Jezus Christus en Zijn Woord, niet wil aanvaarden, wordt slaaf van deze leugengeesten (2 Thess. 2 : 10 - 12). Geen wonder, dat dit alles zulke ernstige consequenties met zich meebrengt op geestelijk en lichamelijk terrein.
Er zijn waarzeggers, die zich van deze achtergronden en gevolgen niet bewust zijn, die zelf in hun middelen en methoden geloven.
Het merendeel is echter oplichterij en geldmakerij. Het vertrouwen winnen door een hoog honorarium, door geheimzinnig doen, door "wetenschappelijkheid" of religiositeit voor te spiegelen, zijn geliefkoosde methoden van misleiding, evenals suggestieve beïnvloeding door een bewust, vastberaden optreden, het overtuigend uitspreken van de voorspelling en de uitleg voor het praktische leven. Hoe voorzichtiger men de voorspelling formuleert, des te veelzijdiger uitleg is er mogelijk. Men kan dan alle kanten uit!
Naasi dit alles is er ook "echte" waarzeggerij, zoals wij bijv. in Hand. 16:16- 18 zien. Deze wordt des te gevaarlijker als de waarzeggende geesten (ware) religieuze dingen gaan zeggen. Als er geen waarzeggerij bestond, zou God in Zijn Woord er niet zo vaak en zo duidelijk tegen waarschuwen, noch de raadplegers van waarzeggers alsook de waarzeggers zelf zo ernstig straffen. De Bijbel verwerpt iedere vorm van waarzeggerij. Waarzeggerij blijft waarzeggerij, of deze nu uit primitieve of uit cultuurlanden afkomstig is, of deze openlijk geschiedt of onder een religieus of wetenschappelijk dekmanteltje.
"Gij zult u niet wenden tot ..... de waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God."
"leder, die deze dingen doet, is de Here een gruwel ..... Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God."
Lees Lev. 19 : 31,20 : 6, 7, 27; Deut. 18 : 9- 14;Openb. 21 : 8, 22 : 15.

Uit: van Occultisme tot bevrijding Els Nannen

Categorie: Waarzeggerij