Astrologie

Astrologie

Sterren vertellen hun geheim
Ik zou er ook boven kunnen zetten: Openbaringen van een veelzijdig God, een oneindig God. God is oneindig, Zijn openbaringen zijn veelzijdig. God maakt zich bekend in Zijn Woord de Bijbel, in zijn schepping, de natuur; door zijn Geest, de Heilige Geest; en ten volle in Zijn Zoon, de Here Jezus, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen.
God is Eén, dus al deze openbaringen moeten ook met elkaar in overeenstemming zijn. Misschien belichten ze elk een ander aspect van Gods oneindigheid, maar ze kunnen elkaar nooit tegenspreken. Openbaringen van God moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Jezus zegt: "Gij onderzoekt de schriften en meent daarin eeuwig leven te hebben, doch deze zijn het, welke van Mij getuigen" - Christo centrisch. Van de Heilige Geest zegt Jezus: "Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen .Tegenstrijdige "waarheden" kunnen niet naast elkaar bestaan. De God die zich bekendmaakt in Christus, is dezelfde van wie de Bijbel spreekt. Ook de schepping openbaart dezelfde God en is dus een bevestiging van de bijbelse gegevens.

Horoscoop

Toch luidt de algemene opvatting over dat laatste, de schepping, heel anders. Volgens velen is de wetenschap in strijd met de bijbel. Bij de bestudering van de natuur komt men tot andere conclusies dan in de bijbel genoemd zijn. Denk alleen maar eens aan de evolutietheorie, die er van uit gaat, dat het leven ontstaan is i.p.v. geschapen; dat de mens een zoogdier is, i.p.v. aan Gods beeld gelijk. Misschien speelt daarbij inderdaad het uitgangspunt een grote rol. Zo is er ook de leer van de mikrokosmos-makrokosmos, waar men er van uitgaat dat de aarde en de kosmos een gesloten systeem vormen. Er bestaat dus geen bovennatuurlijke wereld, het bestaan van God wordt geloochend. Verder zou er een verband bestaan tussen gebeurtenissen in de kosmos en het leven op aarde, of het leven van de mens persoonlijk.
Daaruit voortgekomen is ook de astrologie, waar ik dit artikel verder aan wil wijden. Het gaat dus niet om astronomie, de wetenschap die zich bezighoudt: met de bestudering van het heelal, de sterrenkunde. Maar het gaat om astrologie, het geloof dat de positie en samenstand van de sterren een boodschap, een voorspelling bevat voor het leven van ieder mens. Het bekendste voortvloeisel daaruit is de horoscoop, die in geen enkel tijdschrift ontbreekt. De gegevens die daarin worden verstrekt zijn afhankelijk van een aantal aspecten. Het belangrijkste is onder welk sterrenbeeld je geboren bent, oftewel, in welk teken de zon staat op het moment van geboorte.
Verder is van zekere invloed het teken van de dierenriem dat op het moment van de geboorte boven de horizon uit moet komen. Ook de plaats van de maan en de vijf dichtstbijzijnde planeten geeft bepaalde aanwijzingen. Daarnaast de hoek die twee planeten met elkaar maken t.o.v. de aarde en in welk teken deze planeten staan.
Om al deze gegevens te verkrijgen en te berekenen (dit waren slechts enkele hoofdpunten) heeft men ingewikkelde computerprogramma's samengesteld om zo uit de sterren te kunnen lezen hoe onze levensweg verder zal verlopen. Naast de algemene horoscopen die in kranten en tijdschriften te lezen zijn, is er ook de mogelijkheid een persoonlijke horoscoop te laten trekken. Na het verschaffen van wat persoonlijke gegevens en de betaling van € 5,— tot € 100,— verkrijgt men een profetisch rapport.
Mede door het gebruik van de computer krijgt de astrologie een wetenschappelijk aanzien. En er zijn werkelijk miljoenen mensen die wel degelijk geloven dat de sterren (de kosmos)invloed uitoefenen op hun leven en beslissingen laten afhangen van de stand van de sterren, hun gedrag laten bepalen door de boodschap in de horoscoop, eerst de sterren raadplegen voor ze iets ondernemen. Hun leven wordt dan niet door God bestuurd, ze richten zich niet op de Schepper, maar op de schepping. En dus is het regelrechte afgodendienst. Natuurlijk ben ik dan ook het antwoord verschuldigd op de vraag: Hoe komt het dan dat bepaalde voorspellingen uitkomen? Inderdaad. Bepaalde voorspellingen komen uit.
Niet allemaal. De meeste horoscopen zijn zo algemeen gesteld, dat er allicht wel een situatie komt, waarin je je kunt identificeren met de horoscoop. Als de horoscoop wat exacter informatie geeft, gaat hij meestal niet in vervulling. Mocht hij onverhoopt wel in vervulling gaan, is dat nog niet zo verwonderlijk, want er worden zoveel horoscopen gemaakt, dat er allicht wel één in vervulling moet gaan. Een kwestie van kansberekening dus. Toch zijn het juist deze onverwachte successen die in de publiciteit worden gegooid en het bewijsmateriaal leveren voor de echtheid van de astrologie.

Demonen
Naast dit alles zijn er horoscopen die gegarandeerd in vervulling gaan. Niet omdat het in de sterren staat, maar omdat satan van dit bijgeloof gebruik maakt. Er zijn demonische krachten aan het werk, die je in de ban houden van de voorspellingen. Voorspellingen die vaak gaan over geluk, gezondheid, liefde, rijkdom, e.d. Maar soms ook heel bedreigende dingen, zodat angst en fatalisme parten gaan spelen. Alleen door het geloof in Christus kan deze demonische binding verbroken worden, zodat God je leven kan gaan leiden.
Ik ben dit artikel begonnen te vertellen dat God zich op vele manieren laat kennen. Ook in de schepping wil God zich openbaren. In de Romeinen-brief staat dat Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid sedert de schepping der wereld met het verstand doorzien kan worden. Ook het planetarium, de sterrenhemel, is door God geschapen. In de psalmen wordt gezongen: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen." In de astrologie wordt er vanuit gegaan dat de hemelen de sterren iets vertellen over de mens en het leven op aarde. In deze psalm staat dat het uitspansel Gods werk verkondigt - dus Christo centrisch. Alle openbaringen het u verkondigen" - Christo centrisch. De ster van Bethlehem wees de wijzen uit het oosten naar het kindje in de stal - Christo centrisch. De profetie van Bileam (Numeri 24) gaat over de ster die zou opgaan uit het geslacht van Jakob, en Koning zou zijn over Israël. De Here Jezus noemt zichzelf de blinkende Morgenster. De hemelen vertellen Gods eer; dus ook de sterrenbeelden.
De maagd wijst op de maagdelijke geboorte van Christus. Het spreekt ook van de Bruid-Israel, waaruit de Verlosser is geboren. De weegschaal duidt op de prijs die afgewogen moest worden. Het bloed van bokken en kalveren voldeed niet, maar met Zijn bloed heeft Christus de prijs betaald, die toereikend was voor onze verlossing.
De steenbok met de kop van een steenbok, het dier dat met de offerdienst de woestijn in werd gestuurd en dan stierf; en met de staart van een vis, teken van de opstanding van Christus. Dood en opstanding in het teken van de steenbok, het beeld van de wedergeboorte.
De stier beeld van de toorn van God, die op de dag des oordeels over de wereld zal komen. Het oordeel dat de Vader aan de Zoon heeft overgegeven - Christus. De leeuw is de koning der dieren. De leeuw uit de stam van Juda is de Koning over Israël -Christus.
Zo in het kort een aantal sterrenbeelden. Gods heilsplan in de sterren, geopenbaard in het woord, vervuld in Christus, werkelijkheid in ons leven door de HeiligeGeest. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
De schorpioen is het beeld van de slang, de satan die werd vermorzeld. De vijand die is bedwongen door de slangenbedwinger Christus.

Literatuur:
Domein van de slang - Ouweneel
Het staat in de sterren - brochure 1202 - Jb.
Klein Haneveld
M. BLANKENBURGH
Promise 1983

Categorie: Reflexmethodes, microcosmos-macrocosmos