Irisscopie/iridologie

Irisscopie
Irisscopie is een van de belangrijkste, diagnostische methodes, die veel natuurgenezers tegenwoordig gebruiken. Irisscopie is de bestudering van de iris, het regenboogvlies, teneinde afwijkingen van de gezondheid te kunnen waarnemen en deze nader te kwalificeren aan de hand van veranderingen in het normale patroon van de iris. De iris is een cirkelvormige membraan, die ligt tussen de hoornvlies (die voor het oog ligt) en de nog dieper gelegen ooglens. Het is een vlies met een gat erin, voor de pupil. Veranderingen in structuur, vlekken, verkleuringen etc. in dit vlies zouden informatie geven over de gezondheid. Net als de structuren en weefsels rondom het regenboogvlies: het oogwit (sclera), de oogleden en wimpers worden deze bij de overwegingen betrokken. Dan komen we tot wat genoemd wordt: Iridologie.

Kenmerk
Wat is nu het kenmerk, het specifieke van de irisscopie? Het kenmerk is niet wat veel mensen denken, nl.dat er veranderingen rond het oog of in het oog optreden, die in zijn algemeenheid iets zeggen over (doorgemaakte) ziektes. Dat kennen we in de westerse medische diagnostiek ook, hoewel het regenboogvlies daar juist de minste informatie biedt. Nee het specifieke van de irisscopie is juist dat die veranderingen afgemeten worden aan de hand van een bepaald raamwerk, nl. de projectie-diagnostiek. Deze projectie-diagnostiek is een van de fundamenten van het occultisme. Deze leert dat de mens als microkosmos een getrouwe afspiegeling is van de macrokosmos. De mens imp.v. God is het centrum van de wereld. Deze leer beweert ook dat bepaalde uitwendige delen van de mens een projectie zijn van de hele mens. De iris is daarbij een belangrijk medium. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de oorschelp, de pols, de hand, de nagel, de voetzool en de rug. Veel van deze methodes leren dat ziekte een verstoring is tussen de kosmische energie en de mens (Yoga, Akupunktuur). Het evenwicht tussen beiden is veroroken.

Diagnostiek
De methodiek van projectiediagnostiek richt zich niet alleen op organische lichamelijke klachten, maar op DE GEHELE MENS. Ook psychische klachten, erfelijke aanleg, verleden, heden en toekomst worden gediagnosticeerd via irisscopie. Veel vooraanstaande irisscopisten benadrukken ook het belang van 'intuïtie' en 'fee-ling'. Misschien is er geen sprake van helderziendheid in de zin van optische beelden, maar wel vaneen heldervoelendheid. Iets waarvan een irisscopist zelfzelf (nog) niet bewust is, maar waarbij hij/zij zich door zijn 'gevoel' openstelt als medium. Veel irisscopisten die we nu kennen, blijken volgens hun publicaties ook voorstanders te zijn van occulte praktijken, zoals magnetisme, yoga en psychomatrie. Velen blijken zelfs occult 'begaafd' te zijn. Irisscopie is in wezen alleen een diagnos-ticum. Als we er van uit zouden gaan dat het niet occult zou zijn (hetgeen de schrijver dezes bestrijdt) dan nog zou men als christen gevaar lopen. Waarom? Omdat in de praktijk mensen zich vaak laten behandelen door degenen die de diagnose stellen, met het gevaar zoals hierboven gesteld, dat men met occulte therapieën behandeld wordt.

Wetenschappelijke verklaring
Volgens irisscopisten staat elk orgaan in het lichaam in verbinding met de iris. Elk vlekje, streepje heeft een corresponderende functie. Het ene vlekje staat in verbinding met het hart of lever, het andere bv. met de maag of met longklachten. Naast de in de inleiding genoemde projectie-diagnostiek (Astrologische overwegingen), worden deze veranderingen in het regenboogvlies ook verklaard vanuit het vegetatieve zenuwstelsel. De iristopografie zou overeenstemmen met de anatomische indeling van de nervus sympaticus. Zo wordt de rangschikking van de orgaansectoren in de iris dus bepaald door de volgorde van zenuwcentra in de sympati-sche zenuw. Deze vegetatieve reflextheorie wordt congruent verklaard met de astrologische microkosmos-macrokosmosleer. Deze laatste theorie wordt ook bij andere occulte projectiediagnostieken toegepast, zoals de oordiagnostiek (aku-punktuur), voetzooltherapie en handpalm-diagnostiek.
Dat dit niet waar is hebben inmiddels neurofysiologische onderzoekingen afdoende bewezen. Wel is het zo dat het vegetatieve een invloed heeft op verschillende weefsels. Ook bij zieke orgaanfuncties zien we interacties naar nabijgelegen (segmentaal gezien) vegetatieve systemen die een totaal andere functie innerve-ren (verzorgen).
Een bekend voorbeeld: Bij galfunctie-klachten is het bekend dat ze reflectoir klachten geven in de rechter arm, juist op grond van de vegetatieve segmentaal gelokaliseerde interacties. Zo onderscheiden we de viscero-cutane relfex (huid), en de viscero-musculaire reflex. (Head, McKenzij, Déjérine Hansen). De zo gevonden veranderingen in huid, bindweefsel en spieren op grond van organische vegetatieve reacties kunnen we in kaart brengen. Zo ontstaan er atlassen van projectie diagnostiek die wetenschappelijk bewezen zijn. Vergelijken we deze projectiege-bieden met de projectiegebieden van de microkosmos-macrokosmosleer dan zien we echter geen enkele overeenkomst. Laatstgenoemde diagnostiek heeft alles te maken met een astrologische visie, die zeker niet overeenstemt met de via neuro' fysiologisch onderzoek gevonden gege vens. Ze laat zich leiden door geestelijke filosofische, religieuze overwegingen, di( gemeengoed zijn in het Taoïsme ei Bhoeddhisme.
Zo past het niet irisscopie in een weter schappelijk jasje te steken, net zo min alVoorbeeld van een "iris-sleutel" voor de rechter-iris.
akupunktuur, handdiagnostiek, voetzool-diagnostiek en nageldiagnostiek. Ook in het boek van dr. W. Ouweneel -'Het domein van de Slang' - worden 5 getuigenissen genoemd van vooraanstaande oogheelkundigen die irisscopie hebben onderzocht en die na honderden patiëntenonderzoeken tot de conclusie gekomen zijn dat de projectiediagnostiek zoals in de irisscopie voorgesteld wordt, baarlijke nonsens is.

Occulte werkzaamheid
Is dan alles wat irisscopisten aan diagnoses stellen komplete onzin? Hebben ze het nooit bij het rechte eind? Om misverstanden te voorkomen moeten we zeggen dat ze wel vaak een goede diagnose stellen, maar dan echter niet op grond van projectiediagnostiek, maar op grond van heldervoelendheid. Op grond van occulte (P.S.I.) vermogens zijn irisscopisten in staat te diagnosticeren. Dit op grond van het feit dat veel irisscopisten zich met andere occulte nevenbehandelingen bezig houden (zie diagnostiek). Tegelijk geven we daarmee voor christenen het gevaar aan dat ze zich gedurende zo'n behandeling openstellen voor occulte machten en daardoor geestelijk gebonden raken. Hiermee willen we echter niet zeggen dat alle irisscopisten ook occultisten zijn. Maar voor zover ze dat niet zijn zal hun diagnostiek ook tot niets leiden. Zoals dr. Koch, een bekwaam zielzorger stelt, worden er geen occulte bindingen in de irisscopie overgebracht, dan is het zo dat ze in de categorie van de (misschien niet bewuste) charlatans vallen. Met andere i/voorden in beide gevallen, redenen voor christenen genoeg zich niet door irissco-Disten te laten 'beschouwen'.

Bijbel
Het fundament in de irisscopie, de astrologie, wordt in de bijbel een gruwel voor God genoemd.
Jes. 47:13-14a 'Gij hebt u afgesloofd met vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen'. In Deut. 4:19 vermaant Mozes het volk Israël Gods wet te onderhouden en verbiedt het de ogen op te slaan naar de hemel, zon, maan en sterren en het gehele heir des hemels, om zich te laten verleiden hen te dienen en van hen alles te verwachten (astrologie).
Om een bijbelse beeldspraak te gebruiken. Laten we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk maar het onzichtbare is eeuwig (2 Kor. 4:18). Daar de mens geestelijk gesproken blindgeboren is, kan iedere vorm van therapie pas helder zijn als het gefundeerd op het Woord van God is. In dit opzicht zal ieder christen die besmet is met irisscopie, daar op grond van het Woord afstand van doen en zich laten reinigen door het waterbad van het Woord. Zo zal zijn oog gericht zijn op Jezus, de voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2).

G. Feller promise 3e jrg 2 1987

Literatuur:
Domein van de slang - dr. W. Ouweneel.
Irisscopie in het licht van de bijbel - J. v.
Baaren.
Die Bindegewebsmassage - E. Helmrich
Okkultes ABC - dr. Koch
Handboek der irisscopie - N. Bos

Categorie: Reflexmethodes, microcosmos-macrocosmos