Irisscopie

IRISSCOPIE

Ds. Bottenbley introduceerde de spreker van de workshop over irisscopie dhr. R. v.d. Ven. Deze heeft zich in het verleden veel bezig gehouden met alternatieve geneeswijzes, is daar ook op allerlei gebied gekwalificeerd en heeft een bloeiende praktijk gehad als arts en alternatief therapeut.

Enkele jaren geleden heeft hij andere inzichten gekregen en heeft ook de Here Jezus als zijn persoonlijke Verlosser leren kennen. Deze omwenteling heeft plaats gevonden na een enorme geestelijke strijd, maar de Heer heeft hem genezen, gereinigd en bevrijd. Vandaar dat hij veel, ook over de irisscopie te zeggen heeft.

 

Inleiding

Irisscopie is een methode waarbij men het regenboogvlies of iris onder‚zoekt. Zoals u misschien weet, zit in het midden van het oog een zwart puntje, de pupil genaamd, en daar omheen zit een gekleurd gedeelte, het regenboogvlies.

Bij de éen is dit blauw, bij de ander bruin enz. In zijn eerste periode als regulier huisarts merkte dhr. v.d. Ven dat veel mensen niet genezen konden.Vandaar dat hij zich tien jaar georiënteerd heeft op het alternatieve gebied, waaronder een twee jarige opleiding irisscopie, die in Eindhoven gegeven werd. Iris (regenboogvlies) scopie (kijken) leek een opleiding die vrij wetenschappelijk was. Dit interesseerde dhr. v.d. Ven, niet in de laatste plaats omdat hij in het verleden ook een jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan had op de universiteit.

Nu ziet hij dat die wetenschappelijke dekmantel van de irisscopie een truc van de boze is, die ontmaskerd moet worden. Ook bij de reguliere universitaire geneeskunde wordt het oog gebruikt als een diagnostisch hulpmiddel. Zo kan in de oogheelkunde een rood oog wijzen op een ontsteking. Is het wit van het oog wat geel, dan kan dit wijzen op geelzucht enz. Een oogarts wordt ook wel geconfronteerd met het regenboogvlies, meestal als het rood, ontstoken is.

Geschiedenis

De wortels van de irisscopie liggen in de Chinese volksgeneeskunst. Deze werkt met jin en jang, d.w.z. met verschillende mannelijke of vrouwelijke "energieÎn". Alles in de hemel en de aarde moet in evenwicht gebracht worden aan geestelijke krachten, zo ook de duisternis en het licht. Uiteraard is dit een dwaalleer. (Matth.10:34, 2.Kor.6:15)

Al in de tijd van de oude Chinese keizers werd er gebruikt gemaakt van het oog als diagnosticum. Ongeveer 1000 v. Chr. waren het de Chaldeeën, een zeer afgodisch volk, veelvuldig genoemd in het boek Daniël, die zich met astrologie en irisscopie bezig hielden. In 1670 na Chr. verscheen het eerste boek over irisscopie van Philippe Meijens. Ongeveer 100 jaar later verschijnt er ook een proefschrift over irisscopie: "Het oog in signo" en in die tijd promoten Ignas v. Peczeley, een hongaarse arts en een Zweedse dominee Hijequist de irisscopie. Veel dominees in die tijd verlieten de kansel, om zich bezig te houden met deze afgoderij! Vooral in Duitsland. Ook in deze tijd zien we veel belangstel‚ling voor de irisscopie, met name bij veel academici.

Tekening van het oog

De irisscopist maakt gebruik van een microscoop, die de iris tot ongeveer 4600 keer vergroot. Volgens de theorie is elk orgaan van het menselijk lichaam op astrologische wijze gekoppeld aan een gedeelte van de iris. Bij het maag-darm-gebied rondom de pupil kunnen een soort "zonnestraaltjes" gezien worden, die men radiaten noemt. Ignas v Peczely had een ervaring als tien-jarige jongen, toen hij een uil ontdekte die in een heg verstrikt geraakt was. Toen hij het dier daaruit bevrijdde, brak het een poot, en als kind meende v Peczely een verandering te zien in de vorm van een streepje,wat hij in het oog dacht waar te nemen.

Toen hij later een patiënt kreeg met een fractuur aan zijn schouder, dacht hij ook iets in de ogen te zien, en werd zo opnieuw aan zijn jeugd-ervaring herinnerd. Hij heeft toen een topografische kaart gemaakt met daarin de orgaanvelden.

Na die tijd zijn er ook 20 verschillende topografische kaarten van irisscopisten uitgekomen, die allemaal verschillend waren. Enig wetenschappelijk bewijsmateriaal over deze relatie is dan ook, ondanks veel onderzoek, nooit wetenschappelijk aangetoond! De iris werd ingedeeld volgens de wijzers van de klok. Op "12.00 uur" zit het hoofd, op "6 uur" de voet. Het linker-oog weerspiegeld de linkerkant van het lichaam, evenals het rechter-oog de rechter lichaamshelft. (Ook dit is een leugen,alleen al vanwege het Chiasma opticum, waardoor informatie van het linkeroog gekruist wordt!)

In de irisscopie wordt dus geleerd dat bij bepaalde organische afwijkingen verschillende tekens in het regenboogvlies zouden moeten verschijnen. Zo worden de ontstekingstekens vaak aangeduid door een soort lacune. Zou deze lacune dicht zijn aan de bovenkant, dan zou dit erop wijzen dat de ontsteking op zijn retour is. Als er ergens een bloedvaatje te zien is met een streepje ernaast (een zgn. transversaal) b.v. bij het hartgebied, dan is het oppassen: De patiënt is er erg aan toe! De patiÎnt kan acuut overlijden!

Verder is er nog het zgn."dood-hout teken", dat zou staan voor een tumor-teken, zelfs als de diagnose nog niet op andere wijze gesteld is. Dat dit zeer ernstig kan zijn, kunt u zich indenken: Stel je voor, je denkt een tumor teken te zien in de iris, en de patiënt heeft deze niet! Je zou erg veel paniek veroorzaken, en de patiënt zal altijd de angst hebben dat de tumor zich ieder ogenblik kan openbaren! Zo wordt er door veel irisscopisten vaak ten onrechte veel angst toegevoegd aan mensen!

Dhr. v.d. Ven vertelde dat een patiënt in zijn irisscopistische praktijk een hartgebiedteken had. Als regulier arts had hij ook de mogelijkheid een E.C.G. te maken, wat heel normaal bleek te zijn, net als zijn pols, bloeddruk en harttonen. Gelukkig had hij zich voorgenomen de patiënt hier niets van te zeggen. En later is ook gebleken dat er op het terrein van het hart bij deze man nooit iets gebeurd is. Had hij zijn duidelijke zichtbare irissignaal aan deze man verteld, dan zou hij nu nog in angst leven!

Wetenschappelijke verklaringen

Men heeft eeuwenlang gezocht naar wetenschappelijke verklaringen van de irisscopie, echter zonder resultaat. Dr. Lang dacht een verklaring via het onbewuste zenuwstelsel gevonden te hebben. Er zouden sympatische signalen via schakelcellen van organen op de iris geprojecteerd worden. Wetenschappelijk is dit gemakkelijk te weerleggen: In de eerste plaats, omdat er nooit een zenuw vanuit het sympatische in de iris is aangetroffen. Bovendien is de zenuw die hiervoor het meest in de buurt komt alleen een afferente zenuw, die slechts in een richting informatie kan geven.

Een tweede belangrijke opmerking is, dat zoals gezegd iedereen weer andere kaarten en gebieden gebruikte. Zo vond b.v. Peczely aan de rechterkant een gebied, wat hij de lever noemde, terwijl hetzelfde gebied door ds. Felke, een Zweedse dominee, het gebied van de hand en arm genoemd werd. Bij Vida en Deck was dit gebied het darmgebied etc. Deze laatsten draaiden de zaak om. Ze gingen bij iemand met een maagzweer net zo lang zoeken tot ze iets in de iris gevonden hadden.

In Nederland is enkele jaren geleden nog door de universiteit van Maastricht een onderzoek gedaan, door prof. Knippschild, waardoor de zgn. wetenschappelijkheid van de irisscopie is ontmaskerd! Sommige irisscopisten vinden in de iris een gebied waarin het gevoel, de wil en het verstand zetelen. Angerer meende zelfs in de iris te zien welke de veroorzaker van een infectie was: een virus, streptococ of stafylococ.

Felke beweerde dat een trap van een paard b.v. in de rug een teken in de iris zou geven, bij een stomp voorwerp een stompe verandering, en in alle overmoed beweerde hij zelfs dat het aantal trappen te zien zou zijn!

Dr. Schnabel zag in pupilafwijkingen weer informatie over de mens. Zo zou een afgeplatte pupil aan de bovenkant wijzen op een persoon die zelfmoord‚neigingen zou hebben. Als het aan het ene oog te zien was, betrof het een bloederige zelfmoord, en aan de andere kant zou het wijzen op een onbloedige zelfmoord! Hij kon een stotteraar of epilepsie herkennen aan de pupilrand en bij mensen die paranormaal begaafd zijn, zag hij een "mysticusring". Tevens waren in de pupil allerlei relatievormen zichtbaar!

V.d. Ven zei dat hij zelf in het verleden zich als irisscopist alleen bezig hield met "lichamelijke afwijkingen". Doch men beweerde dat verleden en toekomst te zien waren in de pupil. Tijdens zijn opleiding beweerde men dat irisscopie voor 75% raak "scoorde" (hetgeen door wetenschappelijk onderzoek ontmaskerd is). Toen meende de huisarts v.d. Ven dat hij bij regulier onderzoek veel meer onderzoek moest doen.

De praktijk

Zijn eerste patiënt in de praktijk voor irisscopie was een 55-jarige Indische man, waarbij hij veel onderzoek gedaan had, en die last van buikkrampkolieken had, die b.v. door nierstenen, galstenen of darmspasmes veroorzaakt kunnen worden. Deze patiÎnt werd door hem dus ook regulier onderzocht, waar veel niet-arts irisscopisten niet toe instaat zijn. Bij de iris zag hij een maag-darm-veld wat sterk veranderd was. Bij de overgang zag hij wat hij op de opleiding geleerd had: koliekpuntjes. Toen hij verder keek, zag hij op "drie uur" een lijntje in het schildkliergebied. Via zijn huisartsopleiding wist hij, dat een onderfunctie van de schildklier gepaard kan gaan met een trage darmfunctie. Daarom verwees hij naar een internist met het verzoek de schildklier te onderzoeken, terwijl hij ook kruiden meegaf om de darmen wat rustiger te krijgen. Na een maand belt de vrouw van de patiÎnt op dat ze een tumor gevonden hebben in de buik, die de afvoer van de nieren had dichtgedrukt, zodat de nier erg opgezet en groot geworden was en dat duidelijk een oorzaak van de heftige pijnklachten was. Met het verwijt of hij dat dan niet via irisscopie gezien kon hebben?

Dit was zijn eerste patiënt. Volgens de irisscopie moet je bij een nieraan‚doening heel duidelijk kunnen zien dat de "zonnestraaltjes", de radiaren uit elkaar gaan. Dit was voor v.d. Ven een grote les geweest. Later ontdekte hij dat de irisscopie hem nooit in staat gesteld heeft een diagnose te stellen, die een huisarts met regulier onderzoek al eerder had aangetoond.

Bij de irisscopie wordt gekeken naar de onderfunctie en overfunctie van organen, zonder dat er sprake van het uitbreken van een ziekte is. De meeste patiënten krijgen bij een irisscopist een "bord vol ziektes" mee. Vanaf dan zijn ze veroordeeld aan deze ziektes te denken of ze te verwachten!

Dat irisscopie occult was, daar was dhr. v.d. Ven, toen hij er mee bezig was zich nooit van doordrongen. Ook christenen, zelfs voorgangers stelden vertrouwen in hem als arts. Alles leek hem ook heel wetenschappelijk. Dhr.v.d. Ven heeft zelf gemerkt, naarmate hij zich meer met irisscopie ging bezighouden, dat hij steeds ernstiger depressies kreeg. Deze depressies waren niet te behandelen, ook niet door een "christen-psycholoog" (die overigens geen inzicht had in de geestelijke wereld!). In die periode is er veel fout gegaan in zijn persoonlijke leven. Hij zat muurvast in de ketenen van de duisternis. De Enige die hem daaruit kon krijgen, was Jezus Christus. (1.Joh.1:9)

Literatuur

De arts en zielzorger Kurt Koch heeft veel onderzoek gedaan naar occultisme in de praktijk, ook t.a.v. de irisscopie. Hij vertelde o.m. van een man,die zachtmoedig en rustig was, die na een "consult" aan een irisscopist veranderde in een driftkop, die zijn vrouw sloeg, zijn kinderen tergde en aan de alcohol verslingerd raakte.

Een ander voorbeeld van een vader en een zoon, die samen een bezoek aan een irisscopist brachten en waar, bij het diagnostiseren, ook de toekomst voorspeld werd. De jongeman genas (denk aan tekenen en wonderen in de bijbel (1.Thess.2:9,10)

Maar wat aan de ene kant gegeven wordt in het rijk der duisternis, wordt aan de andere meer teruggepakt. Door de occulte binding kon de jongeman de bijbel niet meer lezen, niet meer luisteren naar een preek (hij voelde dan een fysieke pijn!). Hij kon niet meer bidden en geloofde niet meer, raakte daarna aan de drank verslaafd, kreeg depressies en zenuwinstortingen en tenslotte zelfmoordneigingen.

Zo werkt de satan, mensen verlokken en verleiden en ze daarna steeds verder kapot maken. Dit is ook bijna gelukt in het leven van dhr. v.d. Ven! In zijn betoog waarschuwde dhr. v.d. Ven nog voor het centrum van auralogie in Heerenveen. Met name voor dhr. Veeman en artsen, waaronder Nicolei. Geïnteresseerd als hij zelf was in Kneipp-behandeling, merkte hij dat de artsen daar bezig waren met astrologie! Op de computer werd een uitdraai gemaakt van je persoonlijkheid. Ook werd hem duidelijk dat dhr. Veeman een waarzeggende geest bij zich had, dit o.a. door toekomstvoorspellingen.

In die geestelijke strijd om los te komen van de geesteswereld achter de irisscopie, voelde dhr. v.d. Ven de diepe innerlijke drang naar de Here Jezus, die hem dan ook bevrijd heeft door Zijn reinigend, bevrijdend bloed.

Een week na zijn bekering kreeg dhr. v.d. Ven een telefoontje van een spiritist, die zijn praktijk ter overname aanbood. Zijn "innerlijke gids" had hem dit duidelijk gemaakt. Toen hij dit afwees verklaarde, deze hem voor gek. Hij zou immers na een maand al schatrijk zijn. In dezelfde tijd kreeg hij ook een brief van een occulte Amerikaanse organisatie, die zich nota bene "De Waarheid" noemde. Die beloofde hem f70.000 gulden direct uit te betalen als hij zijn handtekening op meegezonden formulier zette. Dit was een lidmaatschapsverklaring van dat genootschap. Zo probeerde de boze hem te verleiden om van zijn besluit Jezus te volgen terug te keren!

V.d. Ven was duidelijk aangesproken door de tekst van Joh.14:6 :IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

TEN SLOTTE

Ook de duisternis, die zich voordoet als een engel des lichts, citeert de bijbel. Zo b.v. Luk 11:34: "De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister." Dit is echter geen bewijs van de irisscopie, als we de context goed lezen, maar het oog hier wordt bedoeld als een gesteldheid van het hart.

In Marcus 7:21,22 vinden we hiervan het voorbeeld: "Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal .....EEN BOOS OOG .... Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein."

Een irisscopist kan niet het hart doorzoeken. Dat kan er maar Een. Jer.17:9-10: Arglistig is het hart boven alles, wie kan het kennen? IK de Here doorgrond het hart en toets de nieren ... Veeman schreef aan v.d. Ven na zijn bekering een brief: "Blij dat u ook de goede weg bent toegetreden van het goddelijke."

Een vooraanstaand Nederlands irisscopist Bos, heeft een boek geschreven over de irisscopie. Deze Bos is door en door doordrenkt van het gedachten‚goed van Brahmanisme en Hindoeïsme en is verder vertrouwd met magnetiseren, wichelroede lopen en andere krachten uit de duisternis. Men kan door irisscopie besmet worden door occulte dingen. Maar gaat men vervolgens therapieÎn voor de gevonden diagnose zoeken, dan raakt men vaak nog verder verstrikt door andere occulte therapieën, die veel irisscopisten voorschrijven

Als je aangesloten bent op het valse licht kun je niet goed onderscheiden. Jezus zegt: Ik ben het Licht. Hij houdt ook van u en wil u bevrijden uit de klauwen van de satan en overbrengen tot zijn hemelse koninkrijk. Voor iedereen is er nog toegang tot de troon van genade. Ook voor iedereen, die door irisscopie met waarzeggende geesten besmet is geraakt. Het oordeel wat in Lev. 20:27 daarover is uitgesproken, die doodstraf, heeft de Here Jezus op zich genomen, en een ieder die zijn zonden belijdt en gelooft in het plaatsvervangend lijden en sterven, die zal pas waarlijk vrij zijn. Gal 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen!

Uit: Ontmasker de duisternis - 1991
Uitgeverij "Heno" - Overbeek b.v. - Oudewater

Categorie: Reflexmethodes, microcosmos-macrocosmos