Acupunctuur

ACUPUNCTUUR

Bijbelse bezwaren tegen acupunctuur

Inleiding

In het begin van zijn betoog, sprak dhr Feller uit, bijzonder blij te zijn aan dit symposium te mogen meewerken. Dit omdat het steeds belangrijker wordt voor Christenen bijbels keuzes te maken in het hedendaagse aanbod in de gezondheidszorg. Bijbelgetrouwe Christenen worden steeds meer een minderheid in Nederland en dienen via de Bijbel, steeds meer inzicht te krijgen in de geestelijke wereld, en de strijd die gevoerd wordt ook via middelen in de gezondheidszorg, om de ziel van de mens. Daarnaast moeten ze ook zoeken naar bijbelgetrouwe wegen en therapieÎn om gezondheid te verkrijgen.

Dhr Feller maakte verder zijn betrokkenheid tot het onderwerp bekend door 3 invalshoeken te noemen waarmede hij met alternatieve geneeswijzen te maken heeft. Ten eerste door de St. Promise, waarvan hij voorzitter is, een stichting zoals bekend die juist bijbels denken en kiezen in de gezondheidszorg wil bevorderen. Ten tweede als fysiotherapeut in een eigen particuliere praktijk, waar hij dagelijks ook in aanraking komt met patiÎnten die alternatieve contacten gehad hebben. En als derde invalshoek als oudste in een Evangelische Gemeente waarin genoemde alternatieve contacten in het pastoraat ook belangrijk zijn.

Daar het natuurlijk moeilijk is, om in zo'n kort tijdsbestek een compleet beeld te geven over een gecompliceerd onderwerp als acupunctuur, beperkte dhr. Feller zich tot het onderzoeken van een belangrijke toetssteen nl.: Is de occulte, onbijbelse filosofie in de acupunctuur vanuit het Taoisme een verouderde verklaring of element, of heb je die occulte filosofie juist nodig om een diagnose c.q. behandeling te geven?

De volgende punten worden daarbij aan de orde gesteld:

 1. Het mens-en wereldbeeld in de acupunctuur
 2. Taostische ziekteleer en filosofie.
 3. Hoe een diagnose te stellen?
 4. "Moderne" acupunctuur.
 5. Wetenschappelijke toetsing van effect en verklaringsmodellen.
 6. Conclusies.

Mens-en wereldbeeld

Om ziektes te kunnen diagnosticeren, heb je een bepaald "Gezond model" nodig een kader van denken wie de mens is, wat gezond is. Dit blijkt een heel ander model te zijn dan in de Bijbel. De Chinezen zagen de mens geplaatst tussen hemel en aarde, als middelpunt van de kosmos, het heelal. (Antropocentrisch) De kosmos is ontstaan door de TAI-TJI , de kosmische "oerknal" die twee oerkrachten verwekte het Jin en Jang. Samen vormen ze een eenheid, Jang is het manlijke, lichte actieve, warme en snelle. Jin is het vrouwelijke, donkere, passieve, langzame en koude. Als het Jin sterker wordt, wordt het Jang zwakker en omgekeerd.

Deze krachten worden energetische krachten genoemd, maar blijken bij analysering geen fysische (waarneembare, of meetbare) krachten te zijn maar GEESTELIJKE. Deze geestelijke krachten zouden alle dingen die bestaan instandhouden, ze zijn dus onder andere te vinden in de sterrenhemel, in de planten en bomen, in de natuurkrachten, in de mens. Gezondheid nu, wordt geformuleerd als een BALANSSITUATIE tussen positieve en negatieve geesteskracht, tussen Jin en Jang, in allerlei lichaamsevenwichten, in organen en kliersystemen en in de ledematen. We komen daar straks op terug.

Allereerst moet erop gewezen worden dat dit mens-en wereldbeeld meer thuis hoort in de New age-wereld, dan in de Bijbel. In de Bijbel is er geen holistisch wereldbeeld, waar voor God, alleen als kosmische kracht, tussen andere krachten een plaats zou hebben. In de Bijbel is er dan ook een God die Schepper is en die boven Zijn schepping troont. Duidelijk te onderscheiden van Zijn Schepping, en niet zo maar een onderdeel, of een bepaald goddelijk principe. Het wereld beeld in de Bijbel is niet antropocentrisch maar THEOCENTRISCH.

In Psalm 19 staat: De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. De hemel en de aarde zeggen dus wel iets OVER die God, net zoals een kunstwerk iets zegt over een artiest, maar daarom is het kunstwerk nog niet gelijk aan die artiest. De gezondheid van een mens heeft niet alleen met zijn omgevingsfactoren te maken, maar gezondheid in de Bijbel wordt altijd gerelateerd in de eerste plaats aan zijn positie t.o.v. de Enige, Levende God. Zeker als het gaat om de geestelijke krachten waar de acupunctuur invloed op denkt uit te oefenen, dood, leven, gezondheid alles heeft te maken met die Bovennatuurlijke God. Ons gehele mens zijn naar lichaam-ziel en geest, zoals dat door de Bijbel beschreven wordt, ook in zijn innerlijke verhoudingen, d·t geeft pas inzicht in het ware mensbeeld, en ware gezondheid. (1Thes. 5:19-23)

Taoistische - ziekteleer

De geestelijke levenskracht, geformuleerd in het Jin en Jang-principe is in alles volgens de acupuncturisten, dus ook in de mens. Het zou circuleren in alle orgaansystemen in het lichaam, en wel door kanalen die men meridianen noemt. Hierin zou de geestelijke kracht de zgn. TJI-stroom zich bevinden. Er zijn 71 meridianen, 12 paar o.a. op beide lichaamshelften, en verder verbindings "kanalen". Ook deze meridianen zijn overigens onzichtbaar en onmeetbaar, ook niet door de verlaagde huidweerstanden waarover dadelijk meer, dus ook niet fysisch aantoonbaar. Elk orgaan is ook weer verdeeld in een Jin of Jang-orgaan. Zo zijn de lever, milt, longen en nieren Jin organen. Jang organen zijn : galblaas, dunne darm, maag en dikke darm. Er zijn zelfs 2 hele belangrijke organen, die onzichtbaar en onmeetbaar zijn in de ziekteleer nl: de 3-voudige warmtebron en de poort des Levens. Iedere acupuncturist zowel klassiek als modern zal met deze"geestelijke" organen rekening moeten houden in zijn diagnose-stelling!

Al deze organen zouden worden beinvloed door"TJI-stroom" in de meridianen. We hebben al gezien dat de acupuncturist de mens als het centrum tussen geestelijke krachten in de hemel en op aarde ziet. Ziekte is een disbalans tussen die krachten. Bij "ziekte" dient men bij acupunctuur (lett.: naaldsteken) de TJI-stroom te beinvloeden door te prikken met naalden in de meridianen in de zgn. acupunctuurpunten. Deze zouden dan het energetisch, (lees: geestelijk)evenwicht verbeteren en daardoor weer het hele organische functioneren, waardoor de "gehele" mens gezond zou moeten worden. Vroeger waren er nog bijzondere Jin-of Jangnaalden. Als je bv de Jinkracht moest bevorderen bij een ziekte moeten de naalden langzaam ingebracht worden, de Jangkracht bevorderd men door de naalden snel in te brengen of rechtsom te draaien. Jinkracht voor linksomdraaien, koude naalden voor meer geestelijke Jinkracht, warme naalden (o.a. met moxa) voor meer geestelijke positieve Jangkracht enz.

moxa

Realiseert u zich goed dat het hier gaat om beinvloeding van geestelijke krachten! Geen fysisch aantoonbare! Als Christenen weten we dat de enige gezond makende geestelijke kracht is de Heilige Geest, die we zeker niet kunnen manipuleren met naalden, maar die volgens de geestelijke paden in Christus werkt. (genade, rechtvaardiging, heiligmaking, belijden enz.)

Diagnose-stelling in de acupunctuur

Eerst nog iets over de definitie van gezondheid, als kosmische balans geformuleerd. De mens die tussen hemel en aarde en haar geestelijke spanningsveld zich bevindt. Men kent in de acupunctuur de zgn. microkosmos-macrokosmos wet, dit wil zeggen dat alles in de kosmos een afspiegeling zou zijn van de mens, i.p.v. God. Zo ziet bv de acupuncturist het oor als een projectieveld van het gehele organische functioneren, of verwante therapieen zoals de voetzoolreflexmassage die de voetzool ziet als projectiegebied, zo is er ook de iriscopist die het regenboogvlies als projectie denkt "te zien" ook verwant in het denken zijn bv de paragnosten die weer de handpalm of vingernagel als projectie (lees medium) zien.

In dit hele denken worden zaken als sterrenbeelden, en bewegingen van de sterren heel belangrijk omdat deze zeker volgens de klassieke acupuncturist iets zeggen over het organisch functioneren van de mens, en iets zouden zeggen over de geestelijke krachtvelden in het Jin en Jang waaraan de "zieke" bloot zou staan.

De volgende zaken om de geestelijke beinvloeding vanuit de kosmos te meten bij een diagnose worden dan belangrijk:

 1. onder welk sterrenbeeld is de patient geboren?
 2. de datum van de behandeling en de sterrenstand op dat moment
 3. het jaargetijde, 's zomers is er meer Jangkracht in de lucht 's winters meer Jinkracht enz.
 4. Het tijdstip van behandeling, ook de dag is weer volgens astrologische analogieen verdeeld, waarin men d.m.v. de zgn. dag-middernacht wet denkt dat de TJI-stroom ieder uur in een orgaansysteem meer werkzaam is
 5. Rekening houden met de mate van geestelijke kracht in de 2 genoemde "geestelijke" organen.

Het moge voor ieder Christen duidelijk zijn dat astrologie waarover we hier praten een gruwel is in Gods ogen. Lees bv in Jes. 47: 10-14. Deze astrologie blijkt dus een belangrijke basis te zijn voor de diagnosestelling!

De 2e belangrijke factor bij het stellen van de diagnose om de Jin-Jang verhoudingen te bepalen is het INTUI¦TIEF voelen van de Jin-Jang-energieen aan de polsslagader. Hier worden niet gevoeld volgens westerse principes van frequentie, ritme etc, maar hier moeten geestelijk ongeveer 360 polsmodaliteiten "gevoeld" worden om een beeld te krijgen van de Jin en Jang gesteldheid bij de zieke. Men moet zich dus tijdens de diagnosestelling volkomen OPEN STELLEN VOOR DE WERELD VAN TAO! Ook tijdens het naald prikken in een behandelsituatie moet steeds weer de pols"gevoeld" worden om de volgende naaldzetting te bepalen.

Confucius

Een echte acupuncturist is dan ook iemand die zich voor de diagnosevolkomen moet openstellen voor de wereld en geest van Tao, en die door het geestelijke verhoudingen voelen een PARANORMALE GAVE bezit. Als er effect is dan gebeurt dit op basis van paranormale beinvloeding. Uit onderzoeken is ook gebleken dat de "werkzaamheid" niet ligt aan de methode (er zijn talrijke scholen in het westen en oosten met verschillende meridianen en punten) maar het effect staat met de mate waarin de acupuncturist zich kan laten beinvloeden door de geesten achter de Tao-filosofie, sterk afhankelijk van de persoon.

Niet iedere acupuncturist werkt dus occult, veelal zijn er ook acupuncturisten die gewoon kwakzalvers zijn waaronder veel fysiotherapeuten en artsen die in Chinese ogen een "Flut-cursus" gevolgd hebben. Naast het occulte effect is er geen ander effect in de acupunctuur (zie toetsing) Dus om duidelijk te zijn ga nooit naar een acupuncturist, als hij al niet occult werkt dan is hij/zij zeker een (misschien goedbedoelende ) kwakzalver.

Duidelijk is dat je dus inderdaad de occulte, onbijbelse filosofie nodig hebt om een diagnose en behandeling te doen plaatsvinden. We komen dat in China nog duidelijker tegen omdat hier acupunctuur ook onlosmakelijk verbonden is met:

1) macrobiotiek,
waar het gaat om geestelijke krachten in het voedsel (dus geen mineralen of andere bestanddelen) om de ziekte te stabiliseren.
2) ademtechnieken,?
vergelijkbaar met yoga om de kosmische energieen binnen te krijgen. (Heel anders dan de fysiologische westerse oefeningen)
3) Sex-oefeningen
omdat hier een belangrijk potentieel geestelijke krachten in de mens opgeslagen ligt wat zo aangewend kan worden.

Veel patienten heb ik gezien die in een streng wetticisme vervallen om geestelijk welzijn te verkrijgen. Ik heb mensen gezien die de hele dag bezig waren met Jin en Jang krachten, in voeding, gedachtewereld en oefeningen. Voor diegenen is het misschien therapeutisch Col 2: 20- 3: 4 te lezen waarin o.m. staat dat we afgestorven zijn van de wereldgeesten (waaronder Tao) en dat we ons geestelijk moeten richten op Christus.

Moderne acupunctuur

Voor we gaan nadenken over de "moderne" acupunctuur is het van belang op te merken dat verreweg het grootste gedeelte van de in Nederland werkzame therapeuten volgens de bovengenoemde klassieke acupunctuur werkt. Acupuncturisten die opgeleid zijn aan 3 of 5 jarige dag-opleidingen volgens Chinees model.

Daarnaast zijn er die zeggen afstand van de filosofie genomen te hebben, die geen naalden maar stroom gebruiken (electro-acupunkturisten) of een laserstraal, of massagehandgrepen of een stokje. Hoe anders het misschien ook moge lijken, via hun diagnosestelling en via het POLSVOELEN verdiepen ze zich weer volkomen in de geestelijke verhoudingen van TAO, in de "energieen" en ziekteleer. Dus hoe modern de prikkel ook moge zijn, dit maakt niets uit, het ging immers niet om fysische prikkels, maar om de geestelijke beinvloeding van de persoon van de therapeut! In de brochure Bijbelse en medische bezwaren van acupunctuur heb ik een aantal van deze moderne methodes met hun uitwerking op een rijtje gezet. (Aan te vragen voor 4 eurobij St. Promise.)

Wetenschappelijk gezien krijgt de acupunctuur ook geen enkele voet aan de grond. Men schermt nogal eens bij leken dat men de huidweerstanden kan meten en daardoor de acupunctuurpunten. Daardoor suggereert men dat het om fysische krachten zou gaan. Men moet echter bij het meten van huidweerstanden een aantal dingen bedenken:

 1. Is de meting een uiterst subjectieve zaak, omdat deze steeds varieert o.a. afhankelijk van de vochtigheid van de huid.
 2. Bovendien moet men zich realiseren dat de verminderde huidweerstand van de acupunctuurpunten (300 tot 1000) in het geheel niet specifiek is. Naast de astrologische lijnen getrokken door de acupuncturisten zijn er nog duizenden andere punten met verlaagde huidweerstand die in het geheel niet opgenomen zijn in het denken van de acupunctuur.
 3. Zelfs als zou het zo zijn (wat niet zo is) dat ze wel specifiek zouden zijn, dan zegt die meting nog niets over de zgn. werkzame kracht TJI, want die is per definitie niet te meten volgens ALLE acupuncturisten (zowel klassiek als modern)

In de bovengenoemde brochure over acupunctuur ga ik ook verder in op integratie pogingen binnen de westerse reguliere geneeswijzen.

Moderne verklaringen

Buiten het Taoistische denken verklaringsmodel heeft men geprobeerd verklaringen te zoeken in een aantal neurofysiologische theorieen, die in dit kader niet uitputtend besproken kunnen worden, maar wel aangestipt.

 1. Via onderzoekingen van Head en Mc Kenzy, deze hadden gevonden dat er zeker vanaf de huid en het bindweefsels bepaalde reflexen zichtbaar waren door reflex mechanismen. (De viscero-musculaire en viscero-cutane reflex) Deze zouden zijn beloop hebben via het vegetatieve onbewuste zenuwstelsel, waarin ook sprake is van 2 tegengestelde systemen, de sympaticus en parasympaticus. Veel acupuncturisten dachten nu de wetenschappelijke verklaring gevonden te hebben, immers de Jin en yangkrachten waren ook elkaars tegenpolen. Enig onderzoek wijst echter al gauw uit dat je het vegetatieve systeem niet kunt vergelijken met de meridianen leer, domweg omdat deze laatste anatomisch en fysiologisch niet aantoonbaar zijn i.t.t. het vegetatieve. Bovendien is er in de reflexzones ook geen enkele "overlapping" te zien.
 2. De 2e poging was door hormonaal onderzoek, t.a.v. het endomorfine, een hormoon dat wordt afgescheiden door de hypofyse, en wat te maken had met de pijngewaarwording. Ree die dit het eerst veronderstelde gaf zelf ook al aan dat dit zeer dubieus was. En later heeft geen enkel onderzoek in deze richting deze veronderstellingen bevestigd.
 3. Histologische verklaringen van Kellner 1966. Ook hier is geen enkel echt wetenschappelijk bewijs gevonden integendeel bij een onderzoek van de Maastrichtse universiteit naar de effectiviteit en verklaringsmodellen van acupunctuur is grondig met deze verklaring afgerekend.
 4. Net als met pogingen relaties te leggen tussen zgn. motor-points en trigger-points, of theorieen van Melzack and Wall (Gate-control theorie) en de daarop gebaseerde theorieen van TENS
 5. Kroger zocht het in de hypno-anesthesie, en deze zou op basis van occulte hypnotische beinvloeding wel eens bij de waarheid kunnen zitten.
 6. Tot slot wordt het placebo-effect genoemd, hetgeen niet specifiek is voor acupunctuur.

Nergens een spoor van wetenschappelijke verklaring. Integendeel in het bovengenoemd onderzoek gedaan in 1989 door dr. G ten Riet en prof Knipschild op de vakgroep epidemiologie, een onderzoek naar de effectiviteit van nationale en internationale acupuncturisten, op door acupuncturisten aangegeven diagnoses (veelal psychosomatiek) waaronder ook een dubbelblind onderzoek kwam een vernietigende uitslag. ACUPUNCTUUR helpt niet, hoe meer de acupuncturisten gestudeerd hadden hoe slechter de resultaten.

Conclusies

Wil dat nu zeggen dat acupunctuur nooit helpt? Zeker niet. Als er sprake is van effect (bv pijnvermindering) dan komt dit vaak omdat de acupuncturist een paranormale gave (occult) heeft. Omdat hij via de diagnostiek en het onderscheiden van de geestelijke krachten en machten zich opengesteld heeft voor het occulte en zo een medium wordt waarin deze machten invloed op de "patient" hebben. Vaak zijn dit acupuncturisten met een 3jarige of 5 jarige dagopleiding.

Er zijn echter ook veel acupuncturisten in Nederland die we moeten kwalificeren als (soms goedbedoelende) kwakzalvers, hulpverleners die via een "stoomcursus acupunctuur" een aantal punten geleerd hebben (ook artsen en fysiotherapeuten) en zich acupuncturist noemen. Van hen zal zeker geen occulte kracht uitgaan, maar daar zal de behandeling zoals we boven gezien hebben ook weinig effect hebben, behoudens het placebo effect. Het blijft dus sowieso af te raden zich met acupunctuur bezig te houden omdat zelfs bij de kwakzalvers men naast het feit dat men pijn aan de portemonnee krijgt men toch de kans loopt geinteresseerd te raken voor de wereld van Tao.

Als fysiotherapeut die reeds 15 jaar dagelijks bij nieuwe patienten informeert naar "alternatieve" contacten wordt ik steeds meer geconfronteerd met mensen die occult belast zijn en daardoor vaak ook psychosomatische klachten hebben die nauwelijks meer op therapie reageren. Gevolgen van occulte vormen van acupunctuur zijn vaak gevolgen op geestelijk terrein (gebedsleven, gemeenschapszin, bijbel lezen verminderd) daarna vaak op psychisch niveau (angsten, depressies, prikkelbaarheid) en tenslotte op lichamelijk niveau. (ongeneeslijke lichamelijke klachten). Klachten die door patienten vaak niet in relatie gebracht worden met een eerder "alternatief contact", zeker omdat de gevolgen zich slechts sluipend manifesteren. Toch moeten wij ons als Christenhulpverleners gedrongen voelen om langs fijngevoelige wegen ,mensen hierop attent te maken, niet alleen om acupunctuur af te wijzen, maar te wijzen op het bloed van Christus dat waarlijk vrij kan maken.

Geen enkele therapie kan mensen genezen die occult gebonden zijn. God is genadig in Christus, door Hem aan te nemen als Verlosser, door onze zonden te belijden, worden we pas echt in de vrijheid geplaatst en worden we Bijbels gezien, genezen naar lichaam, ziel en geest.

Gerard Feller

Categorie: Reflexmethodes, microcosmos-macrocosmos