Kleurentherapie

Kleurentherapie


Definitie

Kleurentherapie is een therapie die d.m.v. straling met gekleurde lampen beoogt een herstel te geven in het energie-evenwicht dat bij ZIEKTE geblokkeerd zou zijn. Deze blokkades betreffen het z.g. aurische Lichaam van de mens, dat het licht in de atmosfeer zou absorberen en opdelen in kleurenenergie-componenten. Deze zouden weer naar de verschillende delen van het Lichaam vloeien waardoor men Levenskracht in zich opneemt.

Deze therapie moet men niet verwarren met de lichttherapie, zoals die gebruikt wordt door veel fysiotherapeuten die juist niet gebruik maken van het zichtbaar deel van het elektromagnetisch spectrum, maar van het infrarode of ultraviolette deel. Deze golflengtes bewerken ook duidelijke fysiologische effecten na een behandeling, zoals hyperemie, pigmentatie en omzettingen van pro-vitamines etc, dit i.t.t. de behandelingen met het zichtbaar deel van het spectrum, waar de chromotherapie zich tot beperkt.

Door het aanwenden van een fysische prikkel, maar zeker ook door de (onbijbelse) geestelijke, theoretische grondslagen en benadering, probeert de kleurentherapie een brug te vormen tussen de occulte en westerse (althans bijbels geaccepteerde) therapieen.

De werking is namelijk niet door een fysische kracht maar door een spirituele kracht, die volgens de kleurentherapie de verbinding moet vormen tussen onze stoffelijke lichamen en de fijnere krachten of trillingen van hogere bewustzijnsniveaus en geestelijke groei. Het is allemaal gebaseerd op Hindoeïstische en Taoïstische vooronderstellingen die op een onbijbels mensbeeld en Godsbeeld en geesteswereld gefundeerd' zijn, en die duidelijk occult zijn.

Aura's

In veel occulte literatuur wordt de aura beschreven als een vaag wolkig verschijnsel dat het menselijke lichaam in meerdere lagen omhult. Niet alleen levende organisme zouden een dergelijke aura hebben, maar zelfs metalen en mineralen. De aura is alleen zichtbaar voor paranormaal 'begaafde' personen.

Op schilderijen vanuit de kerkelijke kunst in de middeleeuwen zien we ook vaak een lichtverschijnsel rond het hoofd (nimbus), of lichaam (aureool).
In de loop der eeuwen hebben veel theosofen en antroposofen de aura ingepast in hun denkbeelden, hoewel er steeds weer verschil van mening bestaat over deze subjectieve paranormale waarnemingen.

De aura is in eerste instantie een begrip uit de Hindoe -filosofie. Deze onderscheidt een 7-voudige natuur die het geestelijke karakter van de mens uitbeeldt, en (volgens de evolutiegedachte) geclassificeerd wordt in verschillende bewustzijnsniveaus.

Deze zijn in volgorde van belangrijkheid:
a. het stoffelijke etherische niveau
b. het astrale niveau
c. het lage geestelijke niveau
d. het hogere geestelijke niveau 
e. het spirituele causale niveau 
f. het intuïtie niveau
g. het goddelijke of absolute niveau.

Al deze bewustzijnsniveaus zijn dus 'zichtbaar' voor een occult, paranormaal begaafde, en die zo het karakter van iemand kan aflezen, zijn gevoelsaard, zijn verstandelijke natuur, zijn gezondheidstoestand en zijn geestelijke ontwikkeling.

iedere aura zou een bepaalde kleur uitstralen, zo is de kleur van de intuïtie en verbeelding groen en die van de evolutionair lagere aura van het verstand bleekgeel.
Bij een storing in de gezondheidstoestand zouden er donkere vlekken te zien zijn.

Chakra 's

De 7 aura's of niveaus van bewustzijn lopen door elkaar heen en zijn de buitenste uitstraling van het lichaam. Zij worden verenigd met het lichaam in 7 krachtentra's of CHAKRA 'S die zich in de wervelkolom bevinden. Iedere chakra trekt een overheersende kleurenstraling aan die noodzakelijk is voor het evenwicht van de totale persoon. Alle leven is energie met een trilling van verschillende frequentie, en zo heeft iedere trilling een corresponderende kleur

tempel met beeld van 7 chakra's


Zo is de bron van alle leven het licht. Deze oerenergie spreidt zich uit in de vorm van wit licht over alle chakra's die de stroom van levensenergie uitstralen op hun eigen kleur en bewustzijnsniveau. Dit licht is in principe kosmisch licht die de Hindoeïsme Prana noemen. Dus prana is de kosmische (geestelijke) energie die in het licht is en die door de (anatomisch niet aanwijsbare) chakra's wordt opgenomen en uitgestraald.
De Hindoefilosofie noemt die goddelijke levenskracht koendalini of slangenvuur, deze zou zich o.a. bevinden in de vorm van een opgerolde slang in de onderste chakra's, bij het staartbeen. Deze goddelijke oerkracht wordt ook wel gelijkgesteld aan de seksuele energie, die de basisdrijfkracht zou vormen van alle menselijke energie men noemt het kundalini kracht(!)

.Kundalini
In de moderne psychologie wordt deze gedachte ook gebezigd door W. Reich, een leerling van Freud. 

Deze seksuele energie zou alle hogere geestelijke vermogens van bewustzijn leiden.
Naast lichttherapie kan die prana-levenskracht ook opgenomen worden door andere occulte therapieen, die ook vaak in combinatie met chromotherapie geadviseerd worden zoals
(geestelijke) ademoefeningen van de Yoga, de zgn. prana-ademhaling, de yoga-asana's, dit zijn onnatuurlijke houdingen die de zgn. prana-ademhaling bevorderen (yogamudra), verder ascese en de seksyoga, de zgn. tantra-yoga.

Ziekteleer

De 7 chakra's zijn verbonden met kliersystemen en organen die het functioneren van de gezondheid bewaken1 Zo regelt de onderste chakra de werking van de creatieve en voortplantingsfuncties, hierbij hoort de kleur rood. De 2e chakra is gericht op de milt en beïnvloedt de spijsvertering- en stofwisselingsprocessen en zijn kleur is oranje.
Geel is de kleur van de 3e chakra de zonnevlecht die optreedt, bij het evenwicht met de bijnieren, alvleesklier en lever. Groen is de kleur van het hart en 4e chakra; het reguleert de bloedsomloop. Blauw is de kleur van de keel. Ziekten die iets te maken hebben met de keel, de schildklier worden via deze 5e chakra behandeld.
Indigo hoort bij de 6e chakra, die zich tussen de wenkbrauwen bevindt, deze staat in verbinding met het endocriene systeem. Violet hoort bij de 7e chakra op de kruin van het hoofd en regelt de hypofyse.

KLEUR Gewaarwording Gedrag Zelfgevoel
Rood Roept opgewektheid op en levendigheid, activiteit dus zelfvertrouwen (het gevoel, op eigen kracht te kunnen leven)
Blauw Roept rust op en bevrediging, tevreden zijn dus bescheidenheid (‘inschikken, aanpassen’)
Groen Roept flinkheid, stevighed op en volhouden, volharding dus zelfrespect (identiteit)
Geel Roept vrijmaking, losmaking op en verandering dus zelfontplooing (vrijheid)

Zoals al eerder gezegd, ziekte begint in het etherisch lichaam (aura) omdat dit de bron is van alle fysieke kracht. Zo zou men tot een vroegtijdige diagnose kunnen komen van een dreigende ziekte.

De diagnose wordt bepaald door:
a. helderziendheid,
b. het gebruik van een Kilnerscherm, dit is een subjectieve methode waar tussen 2 glazen platen een oplossing is gegoten van dicyanine, een Indigo-violette kleurstof, die in twijfelachtige omstandigheden sommige vaak verschillende interpreteerbare lichtsensaties geeft.
c. heldervoelendheid, met de hand gaat men langs het lichaam tot men een bepaalde warmte voelt, die de zetel van het kwaad moet zijn
d. men kan de diagnose uitpendelen of met een kleurenkaart.

De therapie bestaat uit:
a. Het bestralen met een lamp met kleurfilter, of in een hokje waar kleurschermen aan de wand bevestigd zijn.
b. In sommige gevallen worden de handen gebruikt om de kleuren te richten (magnetiseren).
c. Het drinken van met kleur belicht water. Ook het plaatsen op het lichaam van gekleurde lapjes wordt toegepast.
d. Het visualiseren van kleuren. Dit door zich bepaalde kleuren voor te stellen die vervolgens ingeademd worden.
e. Ook de positieve gedachtekracht van het hele gebeuren zou een belangrijke rol moeten spelen.
Zoals gezegd is de kleurentherapie een therapie die met veel andere occulte therapieen gecombineerd wordt, zoals ook edelsteentherapie, homeopathie vlgs. Haneman, medische astrologie, waar de geneesmiddelen ook gemagnetiseerd worden enz.
Tegenwoordig wordt het opzoeken van chakra's en aura's via een zgn. aura-scanner opgezocht (dr. kan) door metingen van het elektromagnetisch veld. De resultaten zijn echter zeer twijfelachtig en zeker niet wetenschappelijk bewezen. Een ander vb. van een schijnbaar westerse benadering van e.e.a. is de zgn. Mora-therapie.

Bijbelse bezwaren

Het mensbeeld in de kleurentherapie (en Oosterse religie) is onbijbels. Zij zien de mens primair gezond vanuit de relatie van geestelijke oerkrachten van waaruit de mens ontstaan zou zijn, en die de mens onderhouden in zijn gezondheid.
Deze geestelijke krachten zouden de fysische krachten zoals het licht gebruiken om de mens gezond te maken en te evolueren tot een beter en gezonder mens. De lichttherapie gebruikt de fysische prikkels van het licht om mensen te stimuleren zich open te stellen voor deze geestelijke krachten. De therapeuten benadrukken het belang van de geestelijke werkwijze.
Juist omdat bij de kleurentherapie het accent ligt op de geestelijke krachten en hun toegang tot de mens, is het goed nog eens vanuit het Woord te zoeken naar de Bijbelse waarheden

Geestelijke kracht

God schiep de mens naar Zijn Beeld, Hij formeerde de mens en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen (Gen. 2:7). Ook de wedergeboren mens is door God tot leven gewekt door de Heilige Geest en wordt door deze gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Jezus Christus Rom. 8:11, 29.
Alleen God is de Gever en Instandhouder van alle leven (1 Tim. 4:10), een andere basisgedachte over het leven kan mensen alleen maar op een verkeerd spoor leiden in het zoeken naar ware gezondheid.

Als U werkelijk op zoek bent naar geestelijke kracht en een gezond fysisch leven, zoek het dan niet in de planeetgeesten van de kleurentherapie, maar laat de geestelijke kracht van Christus in U werken. Een Christen kent geen oerkracht of energie maar onze enige kracht is Jezus Christus:
Hab. 3:19, Psalm 28:7, Deut. 8:18, Ex. 15:2, Op. 5:13, 2 Petr
1:3,1 Petr. 3:22,1 Tim. 1:12, FII. 4:13,1 Cor.
1:24,2 Cor. 12:9, Ef. 1:19, Ef. 3:16, Ef. 4:16.
Een niet-christen wordt blindelings door een andere kracht en geest gedreven:
1 Cor. 12:2, Col. 2:20-23, Col. 3:1-3.
CHRISTELIJKE KRACHTEN ZIJN: (zie in de bijbel: heiliging en waardige levenswandel, vullen met de Geest)

GEBEDEN: Jac. 5:16
HEILIGE GEEST: 1 Thes. 1:5, Luk. 4:14
EVANGELIE: 1 Cor. 1:18, ROM. 1:16
We hebben niet te maken met een wereld of planeetgeest, maar met Christus en de ganse volheid in HEM. Col. 1:19, 20.
De Heilige Geest is het die levend maakt Joh. 6:63, 1 Cor. 12:11, 2 Cor. 3:17, Gal. 5:16,1 Joh. 5:6.

De paden waarin de geest wandelt zijn niet:
de geestelijke meridianen, (geestelijke) aura's of chakra's maar de Paden van de Heer.:
Ps. 16:11, 19:6, 25:4, 10, 27:11,
119:9, 101,105, Spreuken 3:6,8:20,15:24,
Dan. 4:37 Mat. 3:3 en Ef. 2:10.

DE HERE IS NU DE GEEST, EN WAAR DE GEEST DES HEREN IS, IS VRIJHEID. EN WIJ ALLEN, DIE MET EEN GEZICHT WAAROP GEEN BEDEKKING MEER IS, DE HEERLIJKHEID DES HEREN WEERSPIEGELEN, VERANDEREN NMR HETZELFDE BEELD VAN HEERLIJKHEID TOT HEERLIJKHEID, IMMERS DOOR DE HERE, DIE GEEST IS.


G. Feller

Literatuur:
Met kleuren genezen - M. Anderson
Praktisch auraboekje - J.Fi Chandu
Over chakra's - P. Rendel
Onze aura - R.P. Beesley
Categorie: Natuurgeneeswijzen en occultisme