Bloesemtherapie of Bachremedies

BLOESEMTHERAPIE of BACHREMEDIES

Bloesemtherapie of Bachremedies is het innemen van sterk verdunde middelen die getrokken worden uit bloesem van wilde planten, struiken en bomen, met het doel een betere gezondheid te verkrijgen. Deze therapie, die een mengeling is van natuurgeneeswijze en homeopathie, komt de laatste jaren, mede door de ontwikkeling van de zgn. holistische geneeswijzen, steeds meer in de belangstelling. Is het wel zo'n onschuldige therapie, zoals vele therapeuten ons doen geloven? Wat is het doel en wat zijn de achtergronden en visie van deze Bachremedies. We zullen deze in het kort proberen samen te vatten.

Het mensbeeld van dr. E. Bach

De Bachbloementherapie is ontwikkeld door de engelse arts, homeopaat en mysticus Edward Bach (1886-1936). Hij stelde zijn diagnoses aan de hand van de karakterstructuur. De bloemenextracten moesten dan ook in eerste instantie op de psyche van de mens gericht zijn. Bach bouwde voort op het denken van SamuÎl Hahneman, de grondlegger van de homeopathie. "De ware geneeskunst is om de zieke en niet de ziekte te behandelen.", was hun motto. Ze bedienden zich daarbij van een totaal onbijbels mensbeeld, gezien hun interesse in mystiek en gnostiek wel begrijpelijk, maar daarom juist heel gevaarlijk.

Juist omdat zij de pretentie hebben de gehele mens te behandelen, zal juist deze methode zorgvuldig bijbels getoetst moeten worden. Het mensbeeld is het aloude mensbeeld, zoals de Hindoeisten en taoisten dat al duizenden jaren verkondigen en zoals dat nu in de New Age kringen opgang maakt.. Nl. dat de mens een goddelijk wezen is, ÈÈn met de kosmos, nog ten dele onvolmaakt, maar via evolutieprocessen op weg via zelfverwerkelijking naar het eeuwige volmaakte. Iedere daad of intentie van de mens gericht op de mens of medemens heeft zijn invloed, zijn scheppende of vernietigende werking. (lees: wet van karma)

Edward Bach

Er bestaan nu volgens Bach twee belangrijke fouten. (Waarom legt hij niet uit) Deze zijn:
* dat de ziel en persoonlijkheid van de mens gescheiden zijn van de totale eenheid.
* wreedheid of onrechtvaardigheid ten opzichte van de anderen is een zonde tegen de eenheid.

De mens moet in zijn streven naar een betere gezondheid serieus pogen zijn gemaakte fouten te herstellen, juist in het licht van die eenheid. Zo is ziekte in diepste wezen een zegen, want het heeft tot doel de persoonlijkheid weer in harmonie te brengen met de goddelijke wil van de ziel. Als de mens zich verstandelijk of spiritueel hiervan bewust wordt, is de harde les van het lijden door correctie van de fout niet meer noodzakelijk. Ziekte is in principe te voorkomen door te gehoorzamen aan de richtlijnen van de ziel.

Geheel conform het occulte denken van Hahneman en b.v. Rudolf Steiner ziet Bach de mens bestaande uit "niveaus". Het lichaam is de woning, waarin de ziel zou wonen; een lager niveau van de mens. Dit in tegenstelling tot het bijbelse beeld van het lichaam, n.l. als intrinsiek deel van de persoonlijkheid. De ziel, volgens Bach, is het hogere-ik. Als de ziel en de persoonlijkheid (geest) in conflict komen, leidt dat uiteindelijk tot ziekte van het lichaam. Zoals gezegd wordt als de fundamentele oorzaak van de ziekte aangemerkt: het egoÔsme. Dit zou de ontwikkeling van de kosmische harmonie in de weg staan en moet overwonnen worden door een anta gonistische deugd.(het tegenovergestelde goede te doen)

Werking en bereiding van remedies

Ziekte, kwalen of ongemakken zijn dus signalen en wegwijzers naar een innerlijk conflict. De bloesemremedies kunnen blokkades of andere storingen in de persoonlijkheid helpen oplossen, vÛÛrdat deze disharmonieÎn zich in een ziekte of kwaal in het lichaam manifesteren. De helende kwaliteiten of eigenschappen van een bepaalde bloem kunnen dat positieve in ons versterken en naar het bewustzijn brengen, zodat energie zou vrijkomen om het negatieve aspect te (h)erkennen, te begrijpen, te accepteren en te integreren.

Wanneer b.v. iemand bang is (negatief), zal hij moed nodig hebben (positief); als hij zorgelijk is (neg.), vertrouwen (pos.), enz. De spirituele krachten (in de eenheid van de kosmos) van de bloem in concentratievorm, kunnen iemand via deze transformerende kwaliteitenú van verschillende bloemen behulpzaam zijn het goede in zichzelf te ontwikkelen.

Dr. E. Bach ging in de natuur op zoek naar bloesems die de mens in het zoeken naar harmonie behulpzaam konden zijn. Hij ging daarbij vooral intuÔtief te werk, zoals in alle biografieÎn vermeld is. Hij kwam zo tot een systeem van 38 bloesemremedies, die de psychische klachten als angst, jaloezie, wanhoop, neerslachtigheid, onzekerheid, besluiteloosheid, hebzucht, hoogmoed, etc. bij de mens moeten bestrijden.

De helende en krachtige werking van de bloemenremedies wordt ontleend aan het samenspel van de vier elementen in de natuur (aarde, vuur, water en lucht). Bomen, planten en struiken komen optimaal tot groei en bloei wanneer op deze vier punten op een juiste manier wordt voldaan.

De bloemen worden op het hoogtepunt van hun bloei geplukt, waarbij men er zorg voor draagt dat de menselijke hand en zelfs de menselijke schaduw de bloemen niet beroert. Het spreekt vanzelf dat er een zonnige dag moet worden uitgezocht. De bloemen worden gelegd in een dunne glazen schaal met zuiver bronwater, totdat de oppervlakte geheel bedekt is. Men laat ze zo enige uren in de zon staan, totdat de bloemen tekenen van verwelking gaan vertonen. Het water is dan gepotentieerd. Dit wordt, nadat men de bloemen verwijderd heeft, overgebracht in flessen gevuld met de helft brandy (alcohol), dat als conserveermiddel nodig is. De flessen vormen nu de zgn. stock, de voorraad. Deze kunnen verder met bronwater weer tot verschillende verdunningen aangemaakt worden.
Er is ook de kookmethode, waarbij de zon vervangen wordt door het vuur van het fornuis.

Diagnose en therapie

Bloesemtherapie is een therapie, die iedereen kan toepassen en leren. Volgens Bach hebben ze nooit een verkeerde uitwerking. Doel was de persoon te behandelen, de intuÔtie speelt daarbij een belangrijke rol. De werkwijze is als volgt: Ga op een rustige plaats zitten en ga bij u zelf na: ben ik bang, moedeloos, afwezig, onzeker, nerveus, etc.? Lees de indeling van dr. Bach en zoek de bijbehorende bloesem op. Als u twijfelt tussen twee, neem ze dan allebei.
De Bachremedies zouden "laag voor laag" doorwerken in het mensbeeld van ziel en lichaam. Het heeft dus tijd nodig. Het hangt af van de intentie, de wil en de motivatie (psychische factoren) hoe de respons zou zijn. Op de langere duur werkt het zgn. diepere inzicht "bevrijdend". Dr. Bach drukt het zo uit: De bloemenremedies werken samen met onze innerlijke gids en innerlijke leraar, de ziel, die steeds met en voor ons is.

Medische en bijbelse bezwaren

Vaak wordt deze bloesemtherapie, bij veel natuurgenezers en homeopaten als een "onschuldige", additieve (aanvullende) therapie gebruikt. Zoals uit het bovenstaande duidelijk mag blijken is de bloesemtherapie in eerste instantie een deel van de holistische geneeswijzen, die vooral invloed willen hebben op de psychofysische gezondheid. Juist deze achtergronden en doelstellingen brengen gebruikers in eerste instantie in aanraking met deze fundamenteel onbijbelse gedachten hierover. Terwijl juist in de praktijk hÈt indicatiegebied voor de bloesemtherapie psychosomatische ziektes zijn.

Mensen worden op subtiele wijze, onder het motto van natuurgeneeswijze, via hun gevoelswereld en de spirituele krachten in de bloemen, aangespoord zich te ontwikkelen tot "wereldburgers in eenheid met de kosmos".

In plaats van zich bijbels te oriÎnteren op de relatie tussen geest, ziel en lichaam worden zo zelfs christenen vaak ongemerkt besmet door "medische middelen" die uitgaan van god-zijn in zichzelf, zelfverwerkelijking en -verlossing, eenwording met de kosmos etc. En ze gaan langzamerhand hun vertrouwen en denken veranderen, van Christus af, en stellen hun geestelijke gezondheid afhankelijk van zichzelf of van de natuur.

Terwijl juist op dit gebied de bijbel zo geweldig veel openbaart. En de enige God en Schepper, juist door de Heilige Geest en de bijbel, mensen pas de werkelijkheid kan laten zien, door het offer en leven van Zijn Zoon Christus Jezus. Een mens kan pas volledig gezond zijn in de wetenschap van de vergeving van zijn zonden. Niet door zelfverwerkelijking, maar door geloof uit genade. Ook in de bijbel worden ons andere oorzaken en uitingen van ziekten en lijden aangewezen. (zie ook Promise, nr.2, jaargang 1) Anders dan alleen de "onwetendheid van het egoÔsme" en de wet van karma.

Dat is gelijk het satanische van de bachremedie, dat ze juist de "zieke" gehele mens, in hun zogenaamde holistische geneeswijze, van de enige weg tot gezondmaking van de hele mens afhouden, en hun vertrouwen en geest stellen op zichzelf en hun "innerlijke leraren". Zo willen de demonische geesten achter de filosofie van deze zelfverlossingstherapie zich graag laten noemen.

Bloesemtherapie kan een verdere invalspoort zijn in het zoeken en denken naar antroposofische en homeopathische wegen. Let wel: het gaat hier niet om fyto-therapie of natuurgeneeswijzen, waarin plantedelen een heilzame werking hebben, maar om het innemen van hoog gepotentieerd bronwater, waarin geestelijke krachten, die geleid hebben tot de groei van de bloemen(aarde, vuur, water en lucht) ons, via subjectieve ingevingen, geestelijk en lichamelijk gezond moeten maken.

Bloemen en planten of delen daarvan kunnen op zich nuttig en geneeskrachtig zijn. Ze hebben in de bijbel ook als doel Christus de Schepper te verheerlijken, in al Zijn variÎteit en schoonheid. Ze wijzen niet naar onszelf, maar naar ook onze Schepper, die Zich geopenbaart heeft in Jezus Christus, die Zich ons openbaart in Zijn Woord.

"Wandelt als kinderen des lichts en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer." Efeze 5:8-11

G. Feller
1990

Literatuur:


Genezing door bloemen.....dr. E. Bach
Bachremedies en californische bloesemtherapie...R. Kleipool
Handboek voor bloesemtherapie...Philip M. Chancellor
Werkboekje Bachremedies .... J. Salajan en S. Cornelissen

Categorie: Natuurgeneeswijzen en occultisme