Verblijd u te allen tijde!

aanbidding Mensen zoeken naar geluk en blijdschap. Maar wat is blijdschap? Er zijn verschillende soorten blijdschap te onderscheiden, bijvoorbeeld luidruchtige oppervlakkige lol, het ervaren van een veelal kortstondige kick. Piet Guijt gaat op zoek in dit artikel naar de bijbelse betekenis van blijdschap.

Inleiding

Ook christenen-Oorzaak van de problemen-Gods bedoeling-Belang van vreugde-Gods oproep -God verblijdt Zich in ons-Praktische punten-Lofprijs en aanbidding-  Zicht op de eeuwige heerlijkheid-Ten slotte

Wat is blijdschap?

Mensen zoeken naar geluk en blijdschap. Maar wat is blijdschap? Er zijn verschillende soorten blijdschap te onderscheiden, bijvoorbeeld luidruchtige oppervlakkige lol, het ervaren van een veelal kortstondige kick, uitbundige vreugde bij het zien scoren van een doelpunt bij een sportwedstrijd, het horen van een mooi bericht (geboorte, behalen van een examen, etc.) of een diepe stille vreugde (en vrede). Ook kunnen we denken aan blijdschap door het horen van het evangelie, blijdschap bij de doop en blijdschap bij de doop in (vervulling met) de Heilige Geest. 

Onze huidige maatschappij is veelal gericht op een ongebreideld genotsgeluk via vooral materiële zaken. Als de omstandigheden goed zijn, dan is men blij, maar dan is men afhankelijk van die omstandigheden, dus van de externe situatie, en die heeft men niet altijd zelf in de hand. Want elk mens op deze aarde wordt vroeger of later geconfronteerd met allerlei vormen van narigheid, ellende en verdriet. Niet alleen veraf als je de beelden van het NOS-journaal ziet met situaties van oorlog, rellen, rampen, etc., maar ook in eigen land en zelfs in eigen directe omgeving.

Te denken is aan criminaliteit, werkloosheid, ziekte, ruzies, depressiviteit, (zelf)moord, en ook aan persoonlijke probleemsituaties i.v.m. bijvoorbeeld afwijzing, teleurstellingen (ook in jezelf), tegenslagen, etc.. Vele mensen gaan eronder gebukt en de wachtkamers van hulpverleners zoals bijvoorbeeld psychiaters zitten vol mensen die soms dringend geestelijke hulp nodig hebben. En er zijn wachtlijsten van mensen die tijdelijk moeten worden opgenomen in een instelling om tot rust en tot zichzelf te komen om het leven weer aan te kunnen. Eigenlijk is het wel vreemd als we zeggen dat het kennelijk een opgave of een kunst is het leven ‘aan te kunnen’. Want als we kijken naar Gods bedoeling met ons leven, dan zou het één groot feest moeten en mogen zijn. 

Ook christenen

Ook al is het een groot voorrecht om christen te zijn, toch kunnen ‘zelfs’ christenen in het leven moeite ervaren. Ook zij kunnen gebukt gaan onder zorgen en problemen, en kennen soms perioden van droefheid, bedruktheid, neerslachtigheid en zelfs depressiviteit. Denk ook aan de kerkelijke verdeeldheid en verschillen van inzicht over diverse onderwerpen. Ook kan door ondervonden onrecht bitterheid en haat op de loer liggen. Daarbij kan soms nog de aanvechting van het geloof komen, zeker in deze tijd. En als we kijken naar landen waar het evangelie niet verkondigd mag worden, is er zelfs sprake van vervolging. De vraag is dan voor ons als christenen hoe wij omgaan met en wat wij doen met diverse Bijbelteksten die ons oproepen ons te verblijden. Denk aan bijvoorbeeld “De vreugde des Heren is uw kracht” (Neh. 8:10b) en “Verblijdt u in de Heer te allen tijde” (Fil. 4:4). Het is denkbaar of te begrijpen dat iemand zegt: “Ja, dat klinkt mooi, maar zo voel ik het echt niet en ik kan er niks mee”. Zo’n tekst zal niet altijd in dank worden aanvaard of zelfs iemand boos maken als je zo’n tekst noemt. 

Uiteraard moeten we eerlijk zijn en erkennen dat wanneer je het moeilijk hebt, het niet zo eenvoudig is om deze teksten toe te passen. Maar dan moeten we bedenken dat het de duivel is die vreugde haat en het niet kan verdragen, en dat hij het is die ons wil doen verzetten tegen het ons vastklampen aan, dus toepassen van die tekst. 

Oorzaak van de problemen

Als mensheid hebben we te maken met een situatie van gebrokenheid als gevolg van de zondeval, die in het begin van het Bijbelboek Genesis beschreven is. God had alles zeer goed en de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen (Gen. 1:27). Adam en Eva waren echter ongehoorzaam aan het gebod van God om niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten (Gen. 2:17), omdat ze - geïnspireerd door de verleidelijke leugen van satan - meenden verstandig te worden (Gen. 3:6) en als God te kunnen zijn (Gen. 3:5) en onafhankelijk van God te kunnen leven.  

Tim Keller (5) noemt als kern van de zonde de weigering je diepste identiteit te vinden in de relatie met God en de dienst aan God, m.a.w.: proberen je identiteit te krijgen los van God. Een identiteit die niet geworteld is in God, veroorzaakt onvermijdelijk diverse vormen van verslaving, want een leven dat niet God als middelpunt heeft, veroorzaakt leegte, en dan gaan we wanhopig op zoek naar een andere invulling of vervulling, en denken we daarin geluk en blijdschap te vinden. Zolang we onze hartverlangens (stoutste dromen) niet bereikt hebben, ervaren we pijn en frustratie. Maar ook als we ze wél bereikt hebben, blijkt het nog steeds een leegte te geven, en blijkt het ware geluk en de ware blijdschap daarin niet te vinden te zijn. Datgene waarvan wij dachten dat het ons gelukkig zou maken en blijdschap zou geven, blijkt zelfs een desillusie! En dan gaan we op zoek naar weer een andere kick (surrogaatgeluk), totdat onze ziel rust vindt in God en Hem alleen. Augustinus zei: “Onrustig is het hart totdat het rust vindt in U”. En ook blijdschap, want juist het leven in afhankelijk van en in relatie met God geeft vreugde. Dat zullen we hieronder verder toelichten. 

Gods bedoeling

Omdat God ons voor het beleven van vreugde geschapen heeft, is ons mens-zijn onlosmakelijk verbonden met een verlangen naar vreugde. Vreugde is het kenmerk van waarachtige leven, ook van het eeuwige leven. Het begint met het grote voorrecht om God te mogen leren kennen. Het grote en eerste gebod luidt: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Luk. 10:27). We zijn geschapen om Hem te kennen en Hem lief te hebben en aan Hem onze vreugde en aanbidding te schenken in geest en waarheid. Hij moet onze grootst mogelijke vreugde zijn. 

Tim Keller (5) brengt het heel mooi onder woorden: “God heeft ons niet geschapen om de kosmische eindeloze vreugde van wederzijdse liefde en verheerlijking te ontvangen, maar om die te delen. De diepste werkelijkheid is een gemeenschap van personen die elkaar kennen en elkaar van harte liefhebben". God heeft ons geschapen om in toenemende mate te delen in de blijdschap en vreugde die Hij in Zichzelf heeft. 

Ware blijdschap ontstaat dus niet als je jezelf in het centrum plaatst en je alles om jouw verlangens en behoeften heen laat draaien. Zelfgerichtheid maakt ons alleen maar ellendig. We zijn geschapen voor wederzijdse zelfovergave, liefde die op de ander gericht is. Als we God in het centrum van ons leven plaatsen (net zoals Hij ons in het centrum van Zijn leven plaatst) en als we Hem dienen - niet uit eigen belang maar alleen maar om Wie Hij is, om Zijn schoonheid en glorie - delen we in de vreugde en liefde waarin Hij Zelf leeft. Deze vreugde zal eeuwig doorgaan en in onvoorstelbare mate toenemen (1 Kor. 2:7-10).

Vreugde heeft niet alleen te maken met de relatie met God en Jezus, maar ook met onze medemens(en). James Wilder wijst daar steeds op in zijn boeken. We mogen genieten van het samenzijn met anderen. En dat wordt versterkt als je ziet en ervaart dat de ander het ook fijn vindt. Als vrienden elkaar ontmoeten, zien we het gezicht van de ander oplichten. Het ultieme geluk is te genieten van de ander en de ander te zien genieten en gelukkig te zien (8). Door relaties zijn we niet alleen. Gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Heel mooi is het als je in een gesprek elkaar ten diepste begrijpt en door de Heilige Geest een soort ‘klik’ en herkenning en eenwording ervaart.

Belang van vreugde 

God heeft ons voor vreugde geschapen omdat Hij het belang van vreugde kent. Dat blijkt al als we kijken naar de gevolgen van het ontbreken van vreugde. Gebrek aan vreugde en vreugdevolle relaties kunnen leiden tot negatieve effecten zoals passiviteit, eenzaamheid,  depressie, narcisme, verslaving, conflicten, agressie, misdaad, etc.. Vreugde is dus heel essentieel voor ons leven. Vreugde is zo belangrijk omdat vreugde ook de bron is van geestelijke kracht! Vreugde beschermt ons in tijden van tegenslag, ziekte, lijden, verlies en teleurstellingen. Het biedt weerstand (werpt een ‘dam’ op) tegen depressie, trauma’s en een gevoel van hopeloosheid, en helpt bij herstel. Immers een vrolijk, blijmoedig hart (geest) bevordert de genezing (Spr. 17:22a). Lachen is gezond, “Een lachend gezicht verblijdt het hart” (Spr. 15:30). James Wilder schrijft: vreugde leidt tot veiligheid, vriendschappen, duurzaamheid, en creativiteit die ons in staat stellen op een efficiëntere manier mogelijk te maken wat belangrijk is, en het is goed voor onze geestelijke ontwikkeling (8,9).  Daarom zag Jezus vreugde als een belangrijk onderdeel van Zijn onderwijs en een centraal kenmerk van gebed. “Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden” (Joh.15:11) en “Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben” (Joh.17:13) (9).

Gods oproep 

Omdat God het zo belangrijk vindt dat wij genieten (ook van Zijn prachtige schepping) en blij zijn, zelfs onder moeilijke omstandigheden, geeft de Bijbel aan dat het mogelijk is om ook in nare omstandigheden blij en dankbaar te zijn. Het gaat dan niet altijd om een uitbundige blijdschap als gevolg van externe omstandigheden, maar om een stille, diepe blijdschap en vrede door de Heilige Geest, dus van binnen uit. En ook is het mogelijk en zelfs Gods bedoeling dat we in de geest een onuitsprekelijke blijdschap ervaren, die een voorproefje is van de hemelse eeuwige heerlijkheid waarover Petrus spreekt in 1 Petrus 1:8 “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde”. 

De Bijbel bevat vele teksten over blijdschap en vreugde (zie kader). We noemen hier enkele voorbeelden van een oproep tot vreugde: 

 • Ps. 40:16 - Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie Uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot! 
 • Ps. 97:12 - Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft Zijn heilige naam. 
 • Ps. 100:2 - dient de HERE met vreugde, komt voor Zijn aangezicht met gejubel. 
 • Luc. 6:23a - Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel. 
 • Fil. 4:4 - Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 
 • 1 Petr. 4:13 - Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 

Er zijn ook vele teksten met beloften over blijdschap. Een paar voorbeelden:

 • Ps. 5:11 - Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie Uw naam liefhebben.
 • Jes. 35:10 - de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen.
 • Joh. 15:11 - Deze dingen (blijven in de liefde van Jezus door Hem te gehoorzamen) heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
 • Joh. 16:24b - bidt in Mijn naam en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
 • Joh. 17:13 - Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. 

Het gaat er om deze teksten niet alleen te lezen, maar ze te ‘eten’, ze tot ons te nemen en ons ermee één te maken. 

God verblijdt Zich in ons

Niet alleen mogen wij ons in de Heer verblijden, de Heer verblijdt Zich ook in ons. Twee teksten over Gods vreugde: “De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel” (Zef. 3:17) en Groter blijdschap ken Ik niet, dan dat Ik hoor, dat Mijn kinderen in de waarheid wandelen” (3 Joh. 1:4).  

In het lied ‘I delight in you’ zingt de Engelse gospelzanger John Nuttall profetisch over hoe God tegen Zijn kinderen zegt: “My love for you will flow eternally, I love you as a father loves a son. Receive it like a child. And not forsake My love”, etc.. God is allereerst zo blij dat wij in geloof het door Hem gegeven offer van Zijn Zoon in geloof hebben aanvaard, Zijn Zoon Jezus waarvan Hij zei: “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb (Matt. 3:17 en Mark. 1:11). Dat is het begin van waaruit wij mogen gaan leven! En ook wij mogen weten dat als we naar Gods wil leven, Hij ook in ons welbehagen heeft. En ook dát geeft blijdschap en kracht om ons naar vreugde uit te strekken als we ons in moeilijke situaties of stemmingen bevinden. 

God is liefde en de bron van volmaakte vreugde. Hij is het meest vreugdevolle wezen Die er bestaat. Zijn blijdschap is overvloedig en Hij wil dit delen met de mens. En Gods vreugde is de bron van onze (eeuwige) vreugde. Verblijd je in Hem! Als we de vreugde van God leren kennen en gaan ervaren, zijn we echt gelukkig en worden we er betere mensen van, die tot zegen van anderen zullen zijn. We kunnen dan werkelijk het beeld van de Vader en van Jezus zijn (6). Als we bedenken dat God wil dat wij blij zijn, want dat gunt Hij ons, dan geeft dat dankbaarheid en blijdschap. We mogen onze hemelse Vader danken dat Hij ons wil vervullen en overspoelen met de blijdschap van Zijn Heilige Geest en er een gewoonte van maken om elke dag die blijdschap opnieuw aan Hem te vragen, zodat ons leven een voortdurend getuigenis kan zijn naar anderen. 

Praktische punten

Als we ons in een moeilijke situatie bevinden of als we ons niet lekker voelen, moeten we niet klagen en de vraag stellen “Waarom moet mij dit overkomen”, want dan zullen we de oplossing niet vinden. Beter is te bedenken, ook al is dat een oefening, wat je in die vervelende situatie kan leren. Dus waartoe kan God het gebruiken? Denk bijv. aan Rom. 8:28 - “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben”.  De vraag is ook waarop je je richt? Het gaat om een keuze. Richt je je op de situatie en het gevoel, die uiteraard reëel zijn en niet ontkend moeten worden, of op de bron van vreugde, namelijk de Heer Zelf? Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is (Kol. 3:1 en 2). Het gaat erom steeds gericht te zijn op God en Jezus door de Heilige Geest en ons te verblijden, ook in moeilijke omstandigheden. Als we bedenken dat God voor ons Zijn Zoon gezonden heeft, mogen we dankbaar zijn en dat kan ons al vervullen met vreugde. Het Griekse woord ‘charis’ betekent: gunst, genade die vreugde en dankbaarheid teweegbrengt.

Anders gezegd, focus op wat echt telt, namelijk wat eeuwigheidswaarde heeft. Kijk naar de eeuwige werkelijkheid. “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig” (2 Kor. 4:17 en 18).   Veel gelovigen denken dat het onverantwoord of huichelachtig is om God te prijzen als ze problemen hebben. Maar dat is nu juist de geestelijke strijd dat we ons door geloof verbinden aan Gods Woord, en niet leven uit gevoel. Uiteraard mogen en moeten we nadenken over en bidden voor een mogelijke oplossing van een probleemsituatie. Maar het gaat erom of we de situatie centraal stellen of God.  

Wij mogen leren om in gebed voor het aangezicht van God te komen en te leren onszelf bij Hem tot rust te brengen en tot vreugde en vrede te komen. Dus niet leren in jezelf sterk te zijn, maar sterk te worden in Hem. Vreugde kan je niet zelf ‘maken’ door jezelf op te kloppen, maar is iets wat de Heilige Geest in je legt door heilig en rein te leven (Rom. 12:1; 1 Petr. 1:16). Dus niet alleen in Jezus geloven maar Hem leren kennen, Hem volgen, Zijn woorden bewaren en doen, dus toepassen onder leiding van de Heilige Geest. Dat draagt vrucht. Het is een vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22). Innerlijke blijdschap is dus niet een toevalstreffer of een mazzel, maar het gevolg van een radicale keuze. We mogen ervoor kiezen om in elke situatie dankbaar en blij te zijn omdat we ons richten op Jezus Christus Die eeuwig is. 

We mogen bedenken dat God blij is met ons, zeker als we naar Hem toe komen. “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, in U vindt mijn hart meer vreugde’ (Ps. 4:7-8). "Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig" (Ps.16:11). Deze tekstgedeelten spreken van de enorme levensvreugde die het brengt als we ons leren verheugen in Gods aanwezigheid. Het geeft ons energie (2). Het is van belang om vanuit situaties van angst, boosheid, schaamte en wanhoop terug te keren naar vreugde door je te richten op de waarheid van het Woord van God en het in geloof toe te passen. Dat is geestelijke volwassenheid. Dus niet in paniek raken of je totaal verworpen voelen. Belangrijk is het om te kunnen relativeren, aldus James Wilder (8). Naarmate die weg meer wordt gelopen, meer geoefend is, wordt hij meer en gemakkelijker begaanbaar. 

Van groot belang is het om een relatie met de Heer te ontwikkelen waardoor het geloof groeit en de gelovige een meer volwassen christen wordt. Door meer ruimte voor de Heilige Geest komt er meer blijdschap in de Heer waardoor er meer bescherming is tegen moeilijke situaties en gedeprimeerdheid. Als we in de Heer geworteld zijn, zijn we beter bestand tegen tegenslagen en moeilijke omstandigheden. Denk aan een boom die ondanks hitte en droogte niet bezwijkt omdat hij geworteld is in het grondwater (Ps. 1:1-3). 

Lied 1

‘k Laat mijn blijdschap niet ontnemen,

Niet door zorgen of problemen.

Maar al moet ik dan ook strijden,

‘k Zal me steeds in Hem verblijden.

Nee, mijn vreugd is niet te doven,

Ik zal mijn Heer steeds blijven loven

Ik blijf vertrouwen op mijn Heer,

‘k Geef Hem al mijn dank en eer.

Lofprijs en aanbidding

Een belangrijk wapen, zo niet het wapen tegen moeilijke omstandigheden en depressie, om je in de Heer te verblijden is lofprijs en aanbidding omdat we ons dan niet richten op onze omstandigheden en eigen onvolkomenheid maar op God Zelf, op de grootheid en liefde van de volmaakte Heer. Hij is het ware voorwerp van aanbidding. Het gaat erom ervoor te kiezen je denken te veranderen en in overeenstemming te brengen met de heerlijke en bevrijdende waarheid van God. Soms kan, bijvoorbeeld in een samenkomst, het ervoor kiezen het fysiek uitdrukking te geven, leiden tot versterking van de aanbidding en soms ook tot een bepaalde geestelijke doorbraak.  

Lied 2 

Ik ben een nieuwe schepping

Nu zonder schuld of wroeging

In Gods genade sta ik hier.

Van dank stroomt mijn hart over

Mijn liefde wordt steeds groter

In Gods genade sta ik hier.

En ik zal U prijzen, Heer (2x)

en ik zal zingen van al wat U deed.

Een vreugde zonder grenzen 

vervult nu heel mijn leven

In Gods genade sta ik hier.

Als wij Hem prijzen en ons in Hem verheugen dan mogen wij weten dat ook Hij Zich dan in ons verheugt. Zijn gebod om ons te allen tijde in Hem te verheugen, is een uiting  van Zijn verlangen dat wij altijd blij zijn (ook ondanks soms moeilijke omstandigheden). Denk aan Habakuk 3: 17 en 18 – “Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil”. 

God prijzen en je in Hem verheugen horen bij elkaar. Zie bijv. Ps. 9:2 en 3: “in U wil ik mij verheugen en juichen, Uw naam psalmzingen, o Allerhoogste". “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien” (Ps. 50:23). Het vraagt wel geloof, vooral als de omstandigheden niet eenvoudig of zelfs moeilijk zijn. Het gaat erom dat we willen bedenken dat Gods goedheid, trouw en liefde toch een grotere realiteit zijn dan de omstandigheden of problemen waarmee we te maken hebben. Juist onze keuze om in te stemmen met Gods visie op onze problemen en situatie is het lofoffer dat God behaagt en de kracht geeft om je te veranderen. Het is overigens van belang om erop te letten om God niet te prijzen teneinde iets van Hem te ontvangen, maar om Hem te eren om Wie Hij is, en dan pas ontvang je. En dat is de aanwezigheid van God Zelf door de Heilige Geest! En dat geeft ware blijdschap. De psalmist zegt uitbundig: “De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van Zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen” (Ps. 34: 1,2 - NBV).

 • Enkele teksten over blijdschap in de Heer
 • Ps. 9:2 - In U wil ik mij verheugen en juichen, Uw naam psalmzingen, o Allerhoogste. 
 • Ps. 30:11 - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord,
 • Ps. 71:23 - Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij hebt verlost.
 • Ps. 84:2 - Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
 • Luc. 10:20b - Verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.
 • Luc. 10:21 - Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zei: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.
 • Rom. 14:17 - Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.
 • Gal. 5:22 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
 • 1 Petrus 1:8 - Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
 • Jud. 1:24, 25 - Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor Zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen. 

Zicht op de eeuwige heerlijkheid

“Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods” (Hebr. 12:2). Jezus zag op de heerlijke toekomst en putte er kracht uit tijdens Zijn lijdensweg naar en op Golgotha. Ook wij mogen het vooruitzicht van de eeuwige vreugde, die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7) in geloof naar ons toe halen. Niet met het idee van ‘het zal misschien wel zo zijn’, maar van absolute zekerheid waarin je wordt geleid door de Heilige Geest als we ons leven aan Jezus hebben toegewijd en Hem volgen. 

Wij groeien dan a.h.w. de eeuwige gelukzaligheid (vreugde) binnen. En dan beseffen we des te meer wat een buitengewoon voorrecht het is om christen te zijn en Jezus Christus als je Verlosser te kennen en te weten waarvoor je leeft. Dan ga je ook meer beseffen hoe rampzalig het is als mensen die rijkdom nog niet kennen en ga je ernaar verlangen het evangelie van Jezus aan anderen, te vertellen. Dus laten we bedenken dat we niet alleen maar gericht zijn op ons behoud in eeuwigheid, maar dat het ook gaat om een manier van leven hier op aarde dat doorloopt tot in de eeuwigheid. Immers er is hier op deze in nood verkerende aarde genoeg werk te verrichten. Maar uiteindelijk zijn wij geschapen voor de hoogste bestemming, namelijk aanbidding van God, een leven in tegenwoordigheid van God. En dat voor eeuwig!

Ten slotte

Het fundament van onze blijdschap is dat God van ons houdt en voor onze redding Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Door persoonlijk geloof in het offer van Jezus Christus zijn wij verlost van zondeschuld en door God rechtvaardig verklaard. We mogen de Heilige Geest ontvangen die ons leidt op de weg naar geestelijke volwassenheid. Door rein en heilig te leven worden we genezen van de verwondingen door de zonde en hersteld in onze identiteit, die door de zonde was beschadigd. Onze ware identiteit vinden we in onze relatie met Jezus Christus door de Heilige Geest. In die identiteit vinden we het doel van ons leven, zoals God het van oorsprong bedoeld heeft. Dan komen we tot onze (eeuwige) bestemming waarin volmaakte vreugde zal worden beleefd. Woorden schieten tekort om de heerlijkheid en onovertroffenheid daarvan te beschrijven. Dat eeuwige leven vol van verrukkelijke en verheerlijkte vreugde is zo groots en waardevol dat we er alles voor over zouden moeten hebben om dat in ontspannen vertrouwen op God na te jagen. En het zal ons met meer passie ertoe aanzetten om van die heerlijke toekomst te vertellen aan hen die Jezus nog niet kennen. 

Piet Guijt

Augustus 2019

Literatuur

 1. Met vreugde vrouw zijn. Bron: https://lerenvanjezus.blogspot.com/2013/06/met-vreugde-vrouw-zijn.html.
 2. Gerard Feller, Vreugdevolle identiteit in het aangezicht van God. Bron: https://stichting-promise.nl/pastorale-onderwerpen/vreugdevolle-identiteit-in-het-aangezicht-van-god.htm.
 3. Bill Johnson, Sterk jezelf in de Heer. In Mattheus van der Steen, Geef nooit maar dan ook nooit op (hfst. 4). Uitgeverij Dunamis.
 4. Tim Keller, Bevrijd van jezelf. De weg naar echte (christelijke) blijdschap. Uitgeverij van Wijnen, Franeker, 2018 (vijfde druk)
 5. Tim Keller, In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici, Uitgeverij van Wijnen, Franeker, 2017 (dertiende druk).
 6. Martin Penning, Gods vreugde is onze bron van vreugde. Bron: Zoeklicht 95, nr. 1. 
 7. Bijzondere blijdschap. Alive Kerk, 10 juli 2019. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=FnetHH0GPLc.  
 8. E. James Wilder, Met vreugde man zijn. Groeien naar volwassenheid. Archippus Boeken, Enschede, 2007. Zie ook Emotionele synchronisatie. Hoe kun je onder alle omstandigheden jezelf zijn? In: Promise Magazine, juli 2007
 9. E. James Wilder, Vreugde verandert alles. In Promise Magazine, juli 2014. Bron: https://stichting-promise.nl/jim-wilder/vreugde-verandert-alles.htm
 10. E. James Wilder, Onze vreugdevolle dromen. In Promise Magazine, jan. 2015. Bron: https://stichting-promise.nl/jim-wilder/onze-vreugdevolle-dromen.htm
 11. 47 Bijbelteksten over vreugde. Bron: https://dailyverses.net/nl/vreugde
Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen