De bijbelse weg voor de nood van homofielen

bijbelwegdoor drs. Piet Guijt

Inhoudsopgave:

1 Inleiding 2 Homofilie en homoseksualiteit 3 Mogelijke oorzaken homofilie 4 Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? 5 Onterechte tegenwerpingen 6 De nood van de homofiele mens 7 Misverstanden 8 Onze houding 9 Menselijke oplossingen 10 De weg naar de bijbelse oplossing     11Getuigenissen 12 Conclusies

1. Inleiding

Homoseksualiteit is een thema waarmee veel mensen, ook christenen, worstelen en/of er geen raad mee weten. Het is een gevoelig thema omdat seksualiteit een ingrijpend onderdeel is van het mens-zijn en er mede daarom sprake is van grote nood bij hen die homofiele gedachten en gevoelens ervaren. De nood is vaak verergerd doordat ook (of vooral?) christenen op een verkeerde manier ermee zijn omgegaan. Het is ook controversieel omdat er over diverse aspecten verschillend wordt gedacht, mede door verschuivingen in het postmoderne denken (39). Een zorgwekkende ontwikkeling is dat bepaalde waarheden uit Gods Woord meer en meer in twijfel worden getrokken. Wie geestelijk geopende ogen heeft, herkent de inspirator hierachter en zijn duivelse strategie.Gezien de huidige actualiteit van het onderwerp (veel aandacht in bladen en op internet; commotie over een folder in het Reformatorisch Dagblad, etc.) is de bedoeling van dit artikel om diverse misverstanden weg te nemen, een dam op te werpen tegen de ondermijning van Gods Woord en te wijzen op een bijbelse weg voor de oplossing van de nood van homofielen.

 1. Homofilie en homoseksualiteit

Homofilie (bij vrouwen: lesbiciteit) betreft het zich (in seksueel opzicht) aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Het is op zich geen zonde, net zomin als het hebben van een bepaald lichamelijk ongemak een zonde is. Ook al heeft God de homofiele mens lief, homofilie is niet zoals God heeft bedoeld. Homoseksualiteit betreft het hebben of onderhouden van seksueel contact met iemand van hetzelfde geslacht. Zoals we hierna aantonen, is de homoseksuele praxis een zonde, want met de handeling kiest men tegen Gods geboden. Zo is ook seksueel contact van een hetero met een prostitué zonde omdat seksueel contact alleen bedoeld is binnen een huwelijksverbond van man en vrouw. 

 1. Mogelijke oorzaken homofilie 

  We zullen slechts kort ingaan op mogelijke oorzaken van homofilie. De meningen zijn hierover verdeeld, mede omdat diverse onderzoekingen tot tegenstrijdige uitkomsten leiden. Veel onderzoekers veronderstellen dat homofiele gevoelens voortkomen uit een combinatie van biologische (genetische en hormonale) invloeden en omgevingsfactoren, gezinssituatie, seksueel misbruik, etc. (42, 48, 50). Onderzoekers hebben tot dusverre geen exclusieve biologische basis voor de homofiele oriëntatie kunnen vaststellen en er is nooit een homo-gen gevonden (33,49). De Amerikaanse psychiater en psychoanalyticus Jeffrey Satinover geeft heldere argumenten ervoor dat homoseksuele/homofiele gevoelens niet zijn aangeboren maar psychisch van aard zijn (33). Seksuele geaardheid staat lang niet zo vast als lang werd aangenomen (26). Voor dit artikel is het voldoende om vast te stellen dat homofilie een exponent is van de gebrokenheid als gevolg van de zondeval, m.a.w. een vervorming van de door God in de schepping gelegde heteroseksuele aantrekkingskracht tussen man en vrouw (Gen. 1:31).

 2. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Uiteraard is hierover heel veel te zeggen, maar we moeten ons beperken tot hoofdpunten, maar die voldoende duidelijkheid geven. In Gen. 1:27 lezen we dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen en Gen. 2:24 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn”. Dat is een doorgaande lijn in Oude en Nieuwe Testament, wat ook blijkt uit Matt. 19:4,5 waar Jezus naar Genesis verwijst. 

“U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel” (Lev. 18:22; 20:13). Als men even nadenkt over de praxis, dan kan men dit laatste woord wel begrijpen. Des te meer is het verbijsterend dat een website van homojongeren (21) zonder gêne erover spreekt hoe lekker anale seks kan zijn.  

Als men kijkt naar de complementariteit van de geslachtsorganen van man en vrouw, dan is het toch volstrekt duidelijk dat het mannelijke geslachtsdeel ervoor gemaakt is om seksueel contact te kunnen hebben met het vrouwelijke geslachtsorgaan en zo een seksuele eenheid te vormen, wat nieuw leven kan voortbrengen (Gen. 1:28), hetgeen bij homoseksueel contact onmogelijk is. Bovendien: een christelijk huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van de volmaakte eenheid van Jezus (de Bruidegom) en de gemeente (de Bruid). “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente (Ef. 5:32). Ook uit teksten als bijv. Matt. 5:31/32; 1 Kor. 7:2; Ef. 5:25,28; Col. 3:19 en 1 Petr. 3:1,5,7 blijkt dat de Bijbel uitgaat van een huwelijk van man en vrouw.  Niet alleen is de Bijbel negatief over homoseksualiteit, nergens in de Schrift wordt er positief over gesproken (40,41) of wordt dit als een acceptabele levensvorm gezien of aanbevolen (18), laat staan dat er (positief) gesproken over een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

 1. Onterechte tegenwerpingen

Ook al is de Bijbel helder en duidelijk, de duivel (de vijand van God en mens) zal altijd proberen om twijfel te zaaien over het Woord van God en de bedoelingen van God. Gezien de nood die homofiele mensen ervaren (zie volgende paragraaf), is het begrijpelijk dat zij de Bijbel met een bepaalde bril op lezen en trachten vraagtekens te zetten bij bepaalde Bijbelteksten. 

Bijvoorbeeld: ‘Want op het eerste gezicht lijken Bijbelteksten over homoseksualiteit erop te wijzen dat God dit absoluut niet goedkeurt. ....Totdat je verder kijkt. Dan kom je erachter dat het wel eens heel anders zou kunnen liggen’ (2). Verder valt op het gebruik van zinnen als ‘het lijkt er dus op’, ‘het zou misschien zo kunnen zijn dat’, ‘het zou wel eens heel anders kunnen liggen’, ‘Bijbelteksten geven geen volledige duidelijkheid’, ‘er kunnen geen heldere conclusies worden getrokken (3), etc.. Als ik dit lees, dan hoor ik a.h.w. de slang in de hof van Eden spreken (Gen. 3:1) om de mens te verleiden met leugens, halve waarheden etc. opdat de mens maar niet het Woord van God gelooft. En dat terwijl het Woord van God volkomen duidelijk is voor wie de waarheid oprecht zoekt.

 1. Tekstuitleg 

We zullen enkele teksten bespreken. Allereerst Rom. 1:26,27. Men meent dat het hierbij niet zou gaan over homoseksuelen maar over heteroseksuele mannen die homoseksuele handelingen gaan verrichten. Of men zegt dat het zou gaan om tempelprostitutie of een verworden heidense cultuur in Rome. Of men meent dat de verklaring van Paulus cultuurgebonden is en gericht aan Joden van de eerste eeuw en nu niet meer van toepassing is. “Dit laatste is een dubbele vervorming: Gods normen blijven altijd dezelfde. En als de Bijbelschrijvers bevooroordeeld zouden zijn door culturele normen, dan zouden zij niet geïnspireerd zijn door de Heilige Geest” (10). En zou de tekst alleen slaan op hetero’s die pervers zijn geworden? Nee, want Paulus wist van homoseksuele praktijken. Denk aan keizer Nero, die zelfs twee keer met een jongeman gehuwd is geweest (47). Dus als er sprake zou zijn van inversie, dus dat iemand altijd al homoseksuele verlangens zou hebben, dan zou Paulus dat zeker als uitzondering vermeld hebben (10, 52). De homotheologie zegt dat in 1 Kor. 6:10 het woord ‘malakoi’ betekent: gebrek aan zelfbeheersing, dus immoraliteit in het algemeen en niet betrekking hebbend op homoseksualiteit. En wat betreft het woord ‘arsenokoitai’ (knapenschender), zegt men dat het betekent: mannelijke prostitué. Dus zou het niet betrekking op duurzame homoseksuele relaties.

Echter het woord ‘malakoi’ (NBG: schandjongens; HSV: schandknapen) betekent: zacht of verwijfd. Bovendien heeft het eerste woord in de opsomming van 1 Kor. 6:10 (nl. hoereerders, ontuchtigen) in de oorspronkelijke taal betrekking op iemand die seksuele immoraliteit bedrijft (10). En het woord ‘arsenokoitai’ betekent: ‘een man die bij een man ligt’, dus er wordt helemaal geen onderscheid gemaakt in motief [prostitutie of duurzame relatie] (10,30). Het is nogal schokkend om te zien hoe men zich in allerlei bochten wringt om homoseksualiteit goed te praten. Justin Lee gaat in zijn worsteling zelfs zover (55, p. 270) dat hij bang is dat hij zou zondigen als hij homoseksuele relaties zou afkeuren (!). Want dan zou hij, zo schrijft hij, zichzelf en anderen opnieuw onder de wet stellen en het offer van Jezus Christus aan de kant schuiven. Hier is sprake van een subtiele, maar ernstige denkfout. Door het offer van Jezus mogen we vergevingvan zonden ontvangen (als wij onze zonden belijden), maar wat zonde is blijft zonde. De morele wetten van God zijn onveranderd gebleven. 

 1. “Anders dan liefde en trouw”

Wat opvalt bij het interpreteren van teksten die over homoseksualiteit gaan, is dat de homotheologie erop wijst dat het vaak niet wezenlijk over homoseksualiteit maar over heel wat anders zou gaan, namelijk over geweldssituaties, godsdienstige rituelen, verloederde samenlevingen, reliseks, verwording van de cultuur, heidense immoraliteit en afgoderijof homoseksuele tempelprostitutie (2,7). En dat is toch heel wat anders dan een zgn. homoseksuele relatie in liefde en trouw of iemand die oprecht worstelt met zijn of haar geaardheid?  Ongetwijfeld is er sprake van verschil, maar dat wil niet zeggen dat het een verkeerd is en het andere dus goed. Ook al is er verschil, beide zijn niet naar Gods wil. Homoseksualiteit is niet naar Gods wil, ook een zgn. homoseksuele relatie in liefde en trouw niet. Uiteraard moeten we bewogen zijn met mensen die worstelen met een tegennatuurlijke geneigdheid. Paulus wees homoseksualiteit niet af vanwege afgoderij of losbandigheid ervan, maar omdat het, in welke vorm dan ook, ingaat tegen hoe God het bedoelde toen Hij Zijn schepping tot stand bracht (40,41).

     b “Het gaat toch om liefde?”

Vaak zegt men dat als er sprake is van liefde, een homoseksuele relatie acceptabel is. Dat klinkt heel mooi, maar is zeer misleidend. De vraag is allereerst of inderdaad sprake is van liefde of van lust. Maar afgezien daarvan, de Bijbel spreekt over liefde in waarheid (d.w.z. binnen de wetten van God). Als iemand echtvan God houdt, zal hij of zij de geboden van God gehoorzamen. 

    c  “De Bijbel spreekt niet over homofilie”

Een dominee (7) schrijft: “De Bijbel spreekt niet over homofilie. …. Sterker nog, de Bijbel zegt niets over mensen die een duurzame relatie aangaan met mensen van hetzelfde geslacht”. Dat laatste bestond toen helemaal niet! Bovendien betekent dat zgn. stilte-argument beslist niet, dat het dan oké zou zijn. 

    d  “God wil niet dat de mens alleen is”

Dit voert men soms aan als argument om een homorelatie te verdedigen. Maar dat is verre van overtuigend. 

   e  Conclusie 

Het is overigens maar goed ook dat de tegenwerpingen van bijv. de homolobby geen hout snijden, want dan zou men ook de bijbelse oplossingsmogelijkheid(zie een volgende paragraaf) voor de nood van de homofiele mens mislopen. 

Wie nog twijfelt over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit, kan verwezen worden naar het uitstekende boek van Gagnon (13) dat bevestigt dat de Bijbel overal unaniem getuigt dat homoseksuele geslachtsgemeenschap niet naar Gods wil is,én naar een video (4) van dr. Michael Brown.

 1. De nood van de homofiele mens

Niemand kiest ervoor om homofiel te zijn; het overkomt je als het ware (50). Een homofiele jongere: “Als ik zelf had mogen kiezen, had ik geen homo willen zijn”. Het feit dat mensen met de kwestie worstelen is al een aanwijzing ervoor dat het niet normaal is. Hetzelfde geldt voor pedofilie.  Voor een homojongere is er niets vervelender dan de angst niet geaccepteerd te worden of zelfs te worden afgewezen door zijn/haar ouders, en angst om liefde van ouders en de directe naasten kwijt te raken. Of angst om verworpen te worden door vrienden en zelfs door God (overigens: God wijst de homofiele mens niet af). De schadelijke gevolgen van o.a. pesterijen op school of bij sport moeten niet onderschat worden! Deze dragen juist bij aan psychische scheefgroei (20, 48). Helaas zijn homo’s vaak afgewezen, uitgescholden, geslagen etc. (51). Er is ook angst voor afwijzing door kerkleden. Men voelt zich niet erkend of gewenst en men voelt zich niet welkom.Helaas: de benadering door de christelijke gemeente is er vaak een geweest van homofobie, aversie en uitstoting, in plaats van mededogen en opvang (56).

Jongeren die tot de ontdekking komen dat ze homofiel zijn, kunnen hierdoor in een ernstige crisis terecht komen, mede door de reacties van de omgeving, en kan het soms zelfs leiden tot zelfmoord(pogingen). Regelmatig ervaren homofielen verbittering, ook naar God toe, en frustratie naar andersdenkenden die als ‘homofoob’ worden gelabeld. 

Er is daarom ook een keerzijde van de medaille. De frustratie is soms kennelijk zo groot, dat er sprake lijkt te zijn van afkeer van elke opvatting die niet strookt met de eigen visie. Men voelt zich vaak zo verworpen en verongelijkt, dat men zich daardoor helaas afsluit voor hulp en verlossing. Sommigen zijn hypergevoelig voor correctie, want dat wordt gezien als kritiek en ervaren als afwijzing en verwerping. Maar bedacht moet worden dat gedragafwijzen (ter correctie opdat iemand door gehoor te geven aan de correctie tot zijn recht kan komen!) iets geheel anders is dan de mens zelf afwijzen! Helaas moet ook worden opgemerkt dat de verwerping en andere gevoelens soms zijn doorgeschoten naar drammerigheid en intolerantie van met name niet-christelijke voorvechters van homorechten. Iedermoethomoseksualiteit goedkeuren. Habets (18) schrijft: “Iedereen die homoseksualiteit niet kan accepteren als een normale samenlevingsvorm wordt om haar of zijn mening gediscrimineerd”. Tenslotte nog een opmerking ter relativering. Veel genoemd is het probleem van de eenzaamheid van homo’s. Dat mogen we uiteraard niet bagatelliseren, maar bedacht moet worden dat er ook nog (en veel meer) vrijgezelle hetero’s, gehandicapten, weduwen en weduwnaars zijn, die worstelen met eenzaamheid en seksuele nood.

 1. Misverstanden

Een misverstand is dat sommige homofielen denken dat God hen zo gemaakt heeft (67)en dat de praxis wel goed zal zijn. Een ander vindt het daarom vreemd dat Gods Woord de praxis afwijst en bijgevolg iemand altijd alleen zou moeten blijven. En iemand vraagt zich af waarom God het toelaat dat sommige van Zijn kinderen homofiele gevoelens hebben maar waarom Hij niet wil dat zij die gevoelens in een seksuele relatie uiten.  Allereerst is het niet zo dat God homofielen zo gemaakt heeft, maar dat het een gevolg is van de zondeval. Bovendien is het welzo dat God de homoseksuele praxisafwijst omdat Hij een betere oplossing heeft waardoor zelfs een heterorelatie mogelijk is (zie hieronder). 

Opvallend is dat sommige christenen, ondanks wat de Bijbel aangeeft, niet tegen homo’s durven te zeggen: “Je mag het niet praktiseren”, want dat zou toch kwetsend en liefdeloos en niet zo pastoraal zijn? (30). Zij vergeten echter waarom God het praktiseren afwijst, namelijk vanwege Zijn liefde voor de homofiele mens. Gods Woord geeft aan dat er een oplossingsmogelijkheid is! Als je dat niet vertelt, dan ben je inderdaad liefdeloos. 

 1. Onze houding

Helaas zijn homofiele mensen, vooral in het verleden, onheus bejegend vanwege hun anders-zijn. Het zou goed zijn als zij die, soms vanuit onmacht, dit gedaan hebben, dit aan de Heer, en waar mogelijk aan de betrokkenen, zouden belijden en om vergeving zouden vragen. Als iemand vertelt van zijn of haar homofiele neigingen/gevoelens en over de nood en worsteling wil praten, dan mogen we het waarderen dat iemand de moed heeft dit te doen. In een veilige en warme sfeer, vanuit een oprechte menselijke en geloofsverbondenheid de strijd van de ander als een werkelijke strijd erkennen. De ander mag alles wat gevoeld en beleefd wordt, inclusief de seksuele gevoelens en verlangens (en daden) in het licht brengen (48). Geef iemand de ruimte om het verhaal te delen. Heb belangstelling en genade voor elkaar als mens, wees respectvol en luister goed naar elkaar en geef in liefde en wijsheid jouw visie. Niet om te veroordelen, maar om eerlijk te zijn (48).  

De ander mag weten dat God niemand verwerpt, ook niet iemand die worstelt met homofiele gevoelens. Maar vanuit Zijn liefde wil God niet dat die gevoelens zo blijven omdat een mens daardoor Gods bedoeling met zijn of haar leven misloopt en dat het een mens niet gelukkig maakt. Immers het gaat in tegen wat God met Zijn mooie schepping bedoeld heeft.  Als iemand vertelt, dat hij/zij seks heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht, dan mogen we vertellen dat God de zonde wil vergeven als hij/zij de zonde belijdt en ervoor wil kiezen het in de toekomst niet meer te doen (52). Als iemand dat niet wil, dan mogen en moeten we toch op grond van wat de Bijbel zegt, erop wijzen, dat het niet goed is (62). Niet omdat God ons niets gunt, maar omdat Hij beter dan wij weet wat wel of niet goed voor ons is. Liefde mag en moet op fouten kunnen wijzen. Alleen de waarheid maakt werkelijk vrij. 

 1. Menselijke oplossingen

Justin Lee bespreekt in zijn boek Verscheurd (55) drie mogelijke oplossingsopties, uitgaande van de veronderstelling dat hij geen hetero zou kunnen worden:

 1. net doen alsof hij hetero was en trouwen met een vrouw.Terecht wijst hij dat af. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de vrouw en ook niet tegenover zichzelf.
 2. een platonische relatie met een man. De vraag is of dit vol te houden is. 
 3. celibatair leven. (Dit zou ook onder de volgende paragraaf kunnen worden behandeld omdat ook de Bijbel spreekt over celibataire onthouding, maar daarbij is er nog niet altijd sprake van het loskomen van de homofiele gevoelens). Lee beschrijftzijn angst voor het alleen zijn. Eenzaamheid zou in de christelijke gemeente, het huisgezin van God, niet nodig mogen zijn, want men dient naar elkaar om te zien. 

Dan nog: d. homoseksuele praxis. De seksuele nood en eenzaamheid kunnen inderdaad worden ‘opgelost’, maar men zal dan niet in vrede met God kunnen leven omdat God de homopraxis nadrukkelijk afwijst. Overigens is het heel merkwaardig dat sommige christenen het homohuwelijk willen verdedigen. Het homohuwelijk is nota bene ingesteld door mensen die niets van God en Zijn Woord (willen) weten. En een groot deel van de kerk heeft uit onmacht en/of schaamte over eerdere liefdeloosheid een knieval gemaakt voor het homohuwelijk onder de vlag van een ‘relatie van liefde en trouw’. Hoe begrijpelijk naar de mens deze ‘oplossing’ ook is, het is bij nader inzien toch de keuze voor de weg van de minste weerstand, de weg van het vlees. Men heeft niet de weg gevolgd die de Bijbel wijst, omdat men denkt, overigens ten onrechte, dat dat teveel zou kosten.

 1. De weg naar de bijbelse oplossing

De basis voor overwinning over de machten der duisternis (Kol. 2:15) is gelegd door Jezus Christus toen Hij op Golgotha Zijn zondeloos leven gaf om ons met God te verzoenen. En wij mogen door geloof in het volbrachte werk van Jezus Gods kinderen worden (Joh. 1:12). 

Als wij door wedergeboorte (Joh. 3:3) een nieuwe schepping in Christus zijn (2 Kor. 5:17) kunnen wij in gehoorzaamheid aan Gods goede levensrichtlijnen groeien in geloof en kracht door de Heilige Geest, waardoor we Gods liefde en genade steeds meer gaan beseffen en we meer weerstand kunnen bieden tegen de verleidingen en leugens van satan en tegen allerlei vleselijke verlangens die de mens niet echt gelukkig maken. De Bijbel zegt dat we zelfs geroepen zijn om zonen Gods te worden die worden geleid door de Heilige Geest (Rom. 8:14,19) en die de werken van Jezus gaan doen! (Joh. 14:12). Om homofiele neigingen te kunnen overwinnen, is het allereerst nodig om verlost te willen worden. Het gaat om een keuze. Wie echt vrij wil zijn, zal zijn vlees en aardse begeerten moeten willen kruisigen, je ervan bekeren, ervan afkeren (42). Dat zal niet altijd plotsklaps gaan maar een proces betreffen, waarbij de gehele persoonlijkheid kan herstellen. Belangrijk is om te bedenken dat iemand niet homofiel is (dus dat het niet per se zijn of haar identiteit is), maar belaagd wordt door homoseksuele gedachten en aanvechtingen. Die moeten krijgsgevangenen worden gemaakt (2 Kor. 10:5). “Onderwerpt u aan God maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden” (Jak. 4:7). 

Van het allergrootst belang is dat men ervan overtuigd wordt/is dat Gods Woord homoseksualiteit afwijst en dat ook homofilie niet naar Gods wil is. Zo gauw je er aan twijfelt of God homoseksualiteit afkeurt, is de overwinning niet te behalen. De duivel is er alles aan gelegen om het thema homoseksualiteit naar zijn hand te zetten! Maar door het ontspannen vasthouden aan het Woord der waarheid, dat is geïnspireerd door de Geest der waarheid, de Heilige Geest, zal er steeds meer waarheid in ons binnenste gaan ontstaan, d.w.z. gaan we steeds meer leven naar de wetten van God waardoor we steeds minder vatbaar zijn voor verleidingen, en in een proces van heilig(mak)ing steeds meer loskomen van gebondenheden, met als resultaat blijdschap, vrede, etc.. Het is belangrijk om, indien nodig, hulp te vragen aan vertrouwde personen (voorganger, oudste) die kunnen bemoedigen en voor iemand bidden. Ook is het mogelijk om hulp in te roepen van professionele hulpverleningsinstanties zoals Stichting Different. Geduld, vastberadenheid en vertrouwen in de liefde van God en de overwinning zijn belangrijk. Ook onsmotief. Gaat het alleen om van het probleem af te komen of willen we naar Gods wil leven? 

Het gaat uiteraard niet om een ‘kant-en-klare’ instant-oplossing of het ‘alleen maar’ volgen van een bepaalde ‘therapie’ of het onderdrukken van bepaalde gevoelens. Wel is sprake van een geestelijkestrijd. De christen mag weten dat God (ook homoseksuele) zonden wil vergeven en dat hij/zij ook mag geloven dat door gebed in de Naam van Jezus vroeger of later bevrijding en herstel mogelijk zijn en zullen doorbreken, (zelfs) ook in het geval van homoseksuele gerichtheid. En de overwinning is toch veel beter dan gevangen blijven in een situatie die niet naar Gods wil is. God aanvaardt ons wel zoals we zijn, maar vanuit Zijn liefde voor ons wil Hij niet dat we zo blijven! 

 

 1. Getuigenissen 

Voordat we ingaan op enkele getuigenissen, staan we stil bij enkele vragen.

Waarom lijkt de bijbelse weg zo moeilijk of te hoog gegrepen? Omdat veel christenen  zo ver van God zijn afgedwaald en het Woord van God niet serieus durven te nemen (17). Omdat er helaas vaak sprake is van een lauw en verwaterd christendom, kent men de kracht van de Heilige Geest niet (meer) en gelooft men niet - overigens ten onrechte - dat men overwinning kan hebben over homofiele gerichtheid. 

Vaak wordt het niet aanvaarden van de homoseksuele praxis gezien als liefdeloosheid en homohaat. Maar helaas ziet men dan niet in dat de werkelijke reden om het af te wijzen, beslist niet homohaat of iets dergelijks is, maar juist liefdevoor de mens met homofiele gevoelens. Immers elke homofiel voelende mens ervaart het als een probleem, een worsteling waarvan men graag verlost zou willen worden. Gods Woord biedt de weg om verlost te worden, maar dat vraagt wel geloof in Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest die een oprechte en toegewijde gelovige mag ontvangen, waardoor neigingen die niet naar Gods wil zijn, kunnen worden overwonnen. We mogen God dienen in heiligheid, gerechtigheid en onberispelijkheid (Luk. 1:75, Ef. 1:4). 

Als we de homoseksuele praxis toestaan dan zijn we, in tegenstelling tot Gods Woord, tolerant voor de zonde. Juist deze tolerantie, die niet leidt tot bekering en verandering van gedrag, is in wezen liefdeloosheid, het tegenovergestelde van naastenliefde en helpt de homofiel niet. Het wezenlijke probleem wordt daarmee niet aangepakt, want de geneigdheid als zodanig blijft (17).

Soms hoort men de tegenwerping dat we de bijbelse weg niet moeten noemen of er niet in moeten geloven, omdat hetnog zo weinig resultaat zou opleveren of dat niet iedere homo verlost zou zijn. Maar dat is geen argument voor anderen om zich er niet naar uit te strekken. Bovendien: God geeft geen inadequate oplossingen, maar het probleem ligt aan de mens die het soms niet goed toepast. Tenslotte: volgens de zojuist genoemde tegenwerping zouden we dan ook nooit meer het evangelie moeten verkondigen, omdat niet iedereen het aanneemt. 

Dat de bijbelse weg begaanbaar is en tot goede resultaten leidt, blijkt uit vele getuigenissen van ex-homofielen, die hetero zijn geworden. Voorbeelden zijn de bekende homo-activist Michael Glatze, die christen is geworden en heeft gebroken met homoseksualiteit (66), Johan van der Sluis (59), Daniel Lamm, en de ex-lesbienne Rosaria Butterfield (61). Denk ook aan de vele positieve resultaten die o.a. dr. Joseph Nicolosi in Amerika heeft bereikt en de vele voorbeelden die worden genoemdin het boek van Leanne Payne (31), waarin ze laat zien hoe door gebed en de kracht van de Heilige Geest mensen met homoseksuele gevoelens in hun seksuele identiteit herstel vinden en kunnen groeien naar een gezonde seksualiteit. Ook van der Zwaag wijst op de verandering van honderden homoseksuelen (54).

12. Conclusies
We leven in een tijd waarin bijbelse waarheden helaas steeds meer in twijfel worden getrokken (we zien hierachter een strategie van satan), terwijl juist Gods Woord de weg wijst naar herstel van de mens (ook voor de oplossing van de nood van de homofiele mens) en zelfs eeuwig leven. Toenemende acceptatie van homoseksualiteit door sommige christenen is een gevolg van het loslaten van Gods Woord (54).

Dat de wereldhomofilie steeds meer ziet als een normale variant en zelfs een homohuwelijk (60) toestaat is begrijpelijk, want zij weet niets van de levensrichtlijnen van God. Als een kerk een zgn. homoseksuele relatie in liefde en trouw toestaat en zelfs zegent, is dat zeer triest. Het is een teken van onmacht om op bijbelse wijze om te gaan met homoseksualiteit. Bovendien ondergraaft het de eigen geloofwaardigheid als verkondiger van de waarheid Gods. Een homohuwelijk institutionaliseert de gebrokenheid en lost in wezen niets op.

Het gaat niet om het afwijzen van mensen, maar om het afwijzen van gedrag dat God zonde noemt, en het wijzen op een oplossing, juist omdat de nood zo groot is! De Bijbel toont een begaanbare weg, ook al betekent dat soms een zware geestelijke strijd om te strijden tegen de zonden (= toegeven aan verkeerde neigingen) die de mens kapot maken. Het gaat om een geestelijke strijd tussen licht en duisternis (Ef. 6:12), zeker in deze eindtijd waarin de duivel alles op alles zal zetten om zijn leugens en misleidingen te doen invoeren, zeker wat betreft basale scheppingsordonnanties als seksualiteit en genderidentiteit. De bijbelse weg leidt tot vrijheid zoals de praktijk laat zien. In de Naam van Jezus Christus, de Heiland der wereld, is bevrijding mogelijk!

piet guijt

Drs. Piet Guijt

Mei 2018

In twee kaders geven we korte getuigenissen weer van de Messiasbelijdende Jood Tzachi Dahad (57)en van Ansel Pronk (58).

“Ik was op de zelfde plek waar jij nu bent. Het idee om alleen te moeten blijven en nooit zelf kinderen te kunnen krijgen was een ondraagbare last en verstikkend. En toen ging God ontzagwekkende dingen doen in mijn leven. Ik ging actief een pad op van innerlijke genezing. Ik wist niet wat de uitkomst zou zijn toen ik begon, al had ik natuurlijk wel hoop en verwachting. En ik kwam niet bedrogen uit! Een herstelproces van zeven jaar, maar ook een tijd van God meer intiem leren kennen, ontdekken wie ik ben in Hem, en ook veel anderen mogen bereiken met het evangelie! Na 5 van de 7 jaar begonnen gevoelens van liefde voor vrouwen te komen, stapje voor stapje... maar zó anders dan de homoseksuele gevoelens voorheen! Nu ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw en we hebben twee kinderen”.

Ansel Pronk

Messiaanse Jood Tzachi (Israel Today)
Omdat bij homoseksualiteit sprake is van een gebrokenheid van de schepping, een gebrokenheid, die alleen maar ellende en problemen met zich brengt, roept de Bijbel ons op: “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is” (Kol. 3:5). Ook al mogen we bij God komen zoals we zijn, met ons lek en gebrek en zondige neigingen, omdat God heel veel van ons houdt, wil Hij niet dat we zo blijven. En dat geldt trouwens voor ons allemaal; ook voor iedereen die met een andere zonde worstelt dan homoseksualiteit. God wil ons allemaal maken naar het beeld van Jezus, Zijn Zoon. En dat gaat niet zonder slag of stoot.
Mij werd duidelijk dat homoseksualiteit zonde is. God heeft ons immers geschapen als man en vrouw, ook al hebben we zondige verlangens. Maar we kunnen ervoor kiezen weerstand te bieden aan zondige gedachten. Ik ben nu niet meer verward over mijn mannelijke identiteit, en wanneer ik de verleidingen moet weerstaan, ga ik de strijd aan op basis van waarheid en heelheid. Ik ben niet langer hulpeloos. Toen ik nog als homoseksueel leefde, beeldde ik mij graag in dat het niet mijn schuld was, dat ik slachtoffer was, verslaafd aan deze levensstijl met zijn eigen krachten waartegen ik niets kon inbrengen. Deze slachtoffermentaliteit bood mij een ontsnappingsroute voor de waarheid. Tegelijkertijd was het gevolg dat ik ver verwijderd raakte van mijn door God gegeven identiteit, en daarbij raakte ik vervreemd van andere mensen. Homoseksualiteit wordt door de Bijbel omschreven als een zware zonde. In het Oude Testament staat dat daar de doodstraf op staat. Misschien is dat zo omdat het hier gaat om een zonde die Gods schepping ondermijnt. Omdat homoseksualiteit zo’n zware zonde is, moeten Messiaanse gelovigen des te meer bewogenheid hebben voor mensen die in deze val zijn getrapt. Wie Jezus wil volgen, moet bereid zijn om er te zijn voor mensen die met hun identiteit worstelen. Omdat homoseksualiteit in onze cultuur zich zo razendsnel verspreidt, kunnen Messiaanse Joden dit onderwerp niet langer negeren.

 

Literatuurlijst

 1. Rik Bokelman, 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen. Bron:https://cip.nl/59560-7-redenen-waarom-christenen-homoseksualiteit-zouden-moeten-afwijzen/FU5VCFUOByl0b08eR04fchYZ
 2. Rik Bokelman, 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren. Bron: https://cip.nl/59640-homoseksualiteit/FB4AAAAOC3gmOx1KQUkbchYZ
 3. Rik Bokelman,Christelijke homo-organisaties: 'Homofilie is geen ziekte of afwijking'. CIP-nieuws, 23-2-2017
 4. Michael Brown,Can You Be Gay and Christian? Bron:https://www.youtube.com/watch?v=haK471jirCU
 5. Michael Brown, A Queer Thing Happened To America. In: It’s Supernatural with Sid Roth. Bron: https://www.bing.com/videos/search?q=A+Queer+thing+happened+to+America&view=detail&mid=23CBBBD209F2987BE0B223CBBBD209F2987BE0B2&FORM=VIRE
 6. Ad de Bruijne, Smoesjes rond homoseksualiteit, Nederlands Dagblad, 11-7-2009
 7. M. van Campen, “Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten". Bron:https://cip.nl/cip+/66744-ds-m-m-van-campen-homos-mogen-hun-geaardheid-aanvaarden/GR9XU1IKVX11Ox4QFxkdchYZ
 8. Joe Dallas, Een christelijk antwoord op homoseksualiteit, De oogst, november 2002
 9. Joe Dallas, Een antwoord op de homotheologie. Uitgeverij Oogstpublicaties, Amsterdam, 2002
 10. Bob Davies, Homofilie en de Bijbel -kanttekeningen-. Stichting Onze Weg
 11. De Schrift, niet de cultuur. J.I. Packer over de crisis in de Anglicaanse Kerk rondom homoseksualiteit. Nederlands Dagblad, 27-3-2008
 12. Hans Frinsel, Een gelopen race. De Oogst, april 2005
 13. Robert A.J. Gagnon. De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten. Uitgeverij: Maatkamp gagno
 14. Hendriëlle de Groot, John Lapré werd verguisd omdat hij homo is: “Alle fundamenten van mijn leven waren weggeslagen”. CIP-nieuws, 16-1-2018
 15. Hendriëlle de Groot, Student die homoseksualiteit een zonde noemde, verliest rechtszaak en is van school gestuurd. CIP-nieuws, 31-10-2017. Bron: https://cip.nl/65064-student-die-homoseksualiteit-een-zonde-noemde-verliest-rechtszaak-en-is-van-school-gestuurd
 16. Hendriëlle de Groot,"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht". CIP-nieuws, 9-2-2018
 17. Piet Guijt, Homoseksuele relatie in liefde en trouw geen oplossing. Nederlands Dagblad, 24-9-2003
 18. Leo Habets, Mijn worsteling met homoseksualiteit! Bron: https://uitdaging.nl/6049-mijn-worsteling-met-homoseksualiteit
 19. Jan Hoek, Piet Vergunst, Herman van Wijngaarden, Pastoraat rond homosexualiteit[sic]moet beter. Nederlands Dagblad, 21-6-2015
 20. Wim Houtman in gesprek met Antoine Bodar, Ongeordende liefde. Boekencentrum
 21. Informatief:veelgestelde vragen over homoseksualiteit. Bron: https://www.verliefde-jongens.nl/informatief/vragen
 22. Israël Today, Messiaanse Jood Tzachi spreekt vrijuit over homoseksualiteit. CIP-nieuws,9-3-2018
 23. Wilkin van de Kamp, Bevrijd van banden. Over verborgen dynamieken in onze relaties. Cross Light Media, Aalten, 2009
 24. G. Koekkoek, Homoseksualiteit en de Bijbel. Stichting het licht des Levens, Alphen aan de Rijn, 2008
 25. Kunst, De christen en zijn homoseksuele naaste. Geloof in de hulpverlening. Telos/Buyten & Schipperheijn, 1982
 26. Hilbert Meijer, Seksuele geaardheid staat vast, of toch niet? Nederlands Dagblad, 5-1-2011
 27. Joseph Nicolosi, Offering Psychological Services to Men and Women Whose Same-sex Attraction Doesn’t Define Them.Bron: https://www.josephnicolosi.com/
 28. Joseph Nicolosi, Psych Association Loses Credibility, Say Insiders. Bron:http://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders
 29. Noordam, Leven uit de genade. Koers, 27-5-1994
 30. Willem Ouweneel.Wat doen we met homo’s in de kerk? CIP-nieuws, 3-3-2017
 31. Leanne Payne, Het gebroken beeld. De zoektocht naar de seksuele identiteit. Uitgeverij Coconut
 32. Pinkstergemeente Gouda, Standpuntbepaling Homofilie en homoseksualiteit, 27-9- 2010
 33. Jochem Pleijsier, Homo-gevoelens zijn niet van graniet. Nederlands Dagblad, 1-12-2007
 34. Jochem Pleijsier, De Bijbel spreekt nu eenmaal niet positief over homoseksualiteit. Nederlands Dagblad, 8-7-2010
 35. Ad Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering. Uitgeverij Groen
 36. Roos, Huwelijk tussen man en vrouw is volgens de Schrift maatgevend. Reformatorisch Dagblad, 21-10-1994
 37. Jeffrey Schipper, Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten. CIP-nieuws, 19-2-2018.Bron: https://cip.nl/cip+/66744-ds-m-m-van-campen-homos-mogen-hun-geaardheid-aanvaarden
 38. Jeffrey Schipper, Omgaan met homo’s: 3 principes voor christenen. CIP-nieuws, 4-10-2017
 39. Jeffrey Schipper (in gesprek met David Nunn, Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken. CIP-nieuws, 11-4-2018. Bron: https://cip.nl/cip+/67463-omgaan-met-homogevoelens-vijf-verschuivingen/G0wEBVcIUXNxOh0bFxkachYZ
 40. Reitze Siebesma, Homoseksualiteit en een tegendraadse Bijbel. Nederlands Dagblad, 2-9-2010
 41. Reitze Siebesma, Homoseksualiteit en de Bijbel. Stichting Different/Stichting Onze Weg. Oogstpublicaties Amsterdam, 2010
 42. David Sorensen, Homofilie.Homofilie is een gevoelig onderwerp onder christenen. Wat zegt de Bijbel over homofilie? In dit artikel vind je een eerlijk antwoord. Bron: https://www.ontdekgod.nl/bijbel-homofilie/
 43. Maarten Stolk,Kerken in gesprek over homoseksualiteit. Reformatorisch Dagblad, 30-11-2013. Bron:https://www.digibron.nl/search/detail/ee07acb21590ce40ebc4941692c982f6/kerken-in-gesprek-over-homoseksualiteit
 44. Johan Verweij, Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis. CIP-nieuws, 17-7-2017
 45. Wat is het verschil tussen homofilie en homoseksualiteit? Bron:https://www.hetverschiltussen.nl/verschil-homofilie-homoseksualiteit/
 46. Herman van Wijngaarden, Ruimte voor homofiele gevoelens, CV Koers, juli 2003
 47. Reina Wiskerke, Peet Botha predikt heling van homo. Nederlands Dagblad, 4-10-2006
 48. A. Woudenberg, Homofilie – Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel & het christelijk geloof. Bron: http://www.hoeksteenkerk.nl/hoeksteenkerk.nl/brochures_pdf/homofilie.pdf
 49. Bestaat er een ‘homo-gen’? Promise Magazine, oktober 2016
 50. Homoseksualiteit aangeboren, aangeleerd of keuze? Bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/30016-homoseksualiteit-aangeboren-aangeleerd-of-keuze.html
 51. Philip Yancey, Homo’s in het licht van Gods genade. Opwekking Magazine, september 1998
 52. Kees van der Ziel, Kostbare belofte voor de gesnedene. Nederlands Dagblad, 4-4-2011
 53. Kees van der Ziel, Omgang met homo’s leent zich niet voor compromis. Nederlands Dagblad, 8-2-2012
 54. van der Zwaag, Homoseksualiteit is keuze, niet aangeboren. Reformatorisch Dagblad, 4-10-2006
 55. Justin Lee, Verscheurd. Ark Media, 2014
 56. VCHJC, De bijbel over homoseksualiteit? Bron: https://www.chjc.nl/geloof-en-homo/de-bijbel-over-homoseksualiteit
 57. Israel Today, Messiaanse Jood Tzachi spreekt zich uit over homoseksualiteit. CIP-nieuws, 9-3-2018
 58. Ansel Pronk, Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing.Bron: http://docplayer.nl/2423517-Homoseksualiteit-in-het-licht-van-gods-liefde-en-genade.html#show_full_text
 59. Johan van der Sluis, Ik ben niet meer zo. Stichting Moria, 1969
 60. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk bij wet bekrachtigde door de Joodse trotse burgemeester van Amsterdam J. Cohen (= priester…!) 
 61. Martin Boon, Niet langer lesbienne. Nederlands Dagblad, 8-8-2014 (n.a.v. Rosaria Butterfield, Een onwaarschijnlijke bekering. Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijke geloof ontdekt. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2014)
 62. Helaas is een tendens te bespeuren dat sommige christenen van mening zijn, overigens volkomen ten onrechte, dat in pastorale gesprekken het afwijzen van de homoseksuele praxis op grond van Gods Woord niet meer aan de orde zou mogen zijn. 
 63. John Kamphuis, De veilige kerk, Uitgeverij Ark Media, mei 2017
 64. Steef de Bruijn, “Steef aan John: Nog geen vlak veld”. Reformatorisch Dagblad, 17-5-2018
 65. Herman van Wijngaarden, Homo’s hebben veilige én heilige kerk nodig. Reformatorisch Dagblad, 16-9-2017
 66. Homo-icoon VS breekt met homoseksualiteit. Nederlands Dagblad, 7-7-2007
 67. Onlangs (20 mei 2018) heeft de paus tegen een Chileense homo, met wie hij een gesprek had over misbruik in de kerk, gezegd: “God heeft je zo gemaakt …”. Dit is echter in strijd met wat de Bijbel zegt. 
 68. Af en toe lees ik van pogingen om de bijbelse oplossing zelfs te verbieden. Dan wordt het nogduidelijker wie achter het promoten van de homoseksuele praxis zit: satan.
Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen