Goddelijke genezing deel 3

link naar deel 2      link naar deel 1

Hoe ga ik om met goddelijke genezing? (3)

 © door Piet Guijt                

 

Bidden voor genezing van zieken

 

In de twee vorige artikelen is gesproken over degenen die zelf ziek zijn, en hoe men als zieke met de ziekte om kan gaan en hoe men zich kan uitstrekken naar goddelijke genezing. Uiteraard zal de zieke daarbij ook voor zichzelf bidden om genezing. Maar de zieke kan ook gebed van anderen vragen. We zullen daarom ook nog aandacht besteden aan het (zich willen uitstrekken naar het) bidden voor zieken, dus bidden ten behoeve van anderen. Daarbij kunnen we onderscheiden het ‘bidden voor zieken’ als zodanig, dat voor elke christen een opdracht is voor zover de Heilige Geest dat leidt, en anderzijds de specifieke genezingsbediening (gebedsbediening voor genezing van zieken) die sommige broeders en zusters van de Heer hebben ontvangen (1 Kor. 12:9), net zoals andere gelovigen een specifieke profetische of apostolische bediening kunnen hebben.

 

We zullen eerst gaan kijken naar de Here Jezus Zelf, want Hij is behalve onze Redder ook onze Heelmeester en ons grote Voorbeeld, ook wat betreft het bidden voor en genezen van zieken. Wij mogen als kinderen van God immers in Zijn voetstappen wandelen. Jezus gaf Zijn volgelingen de opdracht om in Zijn naam boze geesten uit te drijven en zieken de handen op te leggen ter genezing.

 

Wat was het ‘geheim’ van Jezus?

 

 1. Jezus was zonder zonden. “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen” (Hebr. 4:15*). Hij had daarom een volmaakte relatie met God, Zijn hemelse Vader.
 2. Jezus was vol van de Heilige Geest. Twee belangrijke tekstplaatsen, allereerst Luc. 4: 18 en 19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren”. En ook Hand. 10: 37 en 38: “Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem”.
 3. Jezus bad veel. “En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luc. 6:12). Het gevolg is te lezen in de verzen18 en 19: “.. (zij) die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas”.
 4. Jezus was steeds afhankelijk van Zijn hemelse Vader. Jezus deed alleen wat Hij de Vader zag doen. Hij deed dus niets op eigen initiatief. Hij zocht alleen de wil van Zijn Vader. Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij Zelf doet” (Joh. 5: 19, 20a).
 5. Jezus was met ontferming en barmhartigheid bewogen. Matt. 14:14 zegt: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken”. En in Marc. 1: 41 en 42 lezen we: “En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem (een melaatse man) aan en zei tot hem: Ik wil het, word rein! En direct verliet hem de melaatsheid en hij werd rein”.

 

Opdracht aan de gelovigen

 

Jezus heeft ook aan Zijn volgelingen de opdracht tot (bidden voor) genezing gegeven! Allereerst kunnen we denken aan de 12 discipelen. “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen” (Luc. 9: 1 en 2), en “Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende” (vers 6). Ook Matt. 10:8 spreekt ervan: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”.

 

Vervolgens gaf Jezus de opdracht aan de 70 (zie Luc. 10:1). In vers 9 lezen we: “…. geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen”. Ook de apostelen (Hand. 5:12) zoals Petrus en Paulus handelden in de autoriteit van de Naam van Jezus. In Hand. 5:15 is te lezen, dat zieken zelfs in de schaduw van Petrus genazen, en dat God buitengewone krachten deed “door de handen van Paulus zodat ook zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren” (Hand. 19: 11 en 12).

 

Wat voor de discipelen en apostelen van toen gold, is ook in deze tijd van toepassing voor degenen, die in Jezus Christus geloven, Hem willen volgen en vol zijn van de Heilige Geest. Helaas zijn veel gelovigen zich daar niet altijd goed van bewust. Daarom is het van groot belang dat Gods Woord, zeker op dit punt, meer aandacht krijgt en serieus wordt genomen. De Here Jezus zegt in Marc. 16: 17 en 18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”.We mogen ons dagelijks beschikbaar stellen en ons laten leiden door de Heilige Geest, en in geloof en gehoorzaamheid handelen, ook in het bidden voor genezing van zieken in de Naam van Jezus. Want Zijn overwinning aan het kruis van Golgotha is de basis voor genezing. ‘In Jezus’ Naam’ bij het bidden voor zieken moet uiteraard niet als stopwoord of cliché of een soort magische formule gebruikt worden, maar als wij door de leiding van de Heilige Geest ervaren dat Hij ons de autoriteit daartoe geeft (uiteraard wordt in algemene zin met ‘bidden in Jezus’ Naam’ uitgedrukt dat wij erkennen dat wij tot God mogen naderen op grond van het volbrachte werk van Jezus op het kruis van Golgotha).

 

Volgelingen van de Here Jezus dienen te bedenken, dat zij vertegenwoordigers van Jezus Christus op aarde zijn en zich beschikbaar mogen stellen voor de Heilige Geest, en zich ernaar mogen uitstrekken een kanaal te zijn van (o.a. de genezende kracht van) de Heilige Geest. Het gaat er niet om wat de gelovige zelf kan, maar wat de Heilige Geest kan doen in en door ons. Dus niet de gelovigen zelf hebben een gave van genezing, maar het gaat om de gaven van genezingen van de Heilige Geest (zie 1 Kor. 12:9).

 

Voorwaarden voor het bidden om genezing

(en voor het zich uitstrekken naar een gebedsbediening voor genezing van zieken)

 

 • Het is nodig om een gedegen kennis te hebben van het Woord van God. Daarom is het goed om regelmatig, liefst dagelijks, de Bijbel te lezen, te bestuderen en te overdenken, waardoor de Heilige Geest onze gedachten kan vernieuwen en ons geloof, ook in genezing, kan versterken. Dan gaan we (leren) denken zoals Jezus dacht over genezing, en bidden zoals Hij bad voor zieken en gebondenen.
 • Besef hebben van de grootsheid van de overwinning van Jezus aan het kruis van Golgotha en Zijn opstanding uit de dood is van groot belang voor het geloof in de kracht van God, ook tot genezing. Immers Jezus is de grote overwinnaar over elke macht (ook ziektemachten) uit het rijk der duisternis, en zelfs over de dood (Ef. 1: 20 en 21).
 • Geloof in de absolute autoriteit van de Heer Jezus Christus. “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kol.2:15). Hij zit nu op de troon aan de rechterhand van God (Kol. 3:1 en Hebr. 10:12) en heeft alle macht in hemel en op aarde (Matt. 28:18).
 • Geloof in bovennatuurlijke genezing door de gaven van genezingen van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt veel over geloof. Enkele teksten: “U geschiede naar uw geloof” (Matt. 8:13, 9:29), “Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”(Matt. 17:20), “Jezus zei tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?”(Joh. 11:40).
 • Het is van groot belang een intensief gebedsleven (inclusief voorbede) te hebben, opdat de gelovige de stem van God kan verstaan en zich kan laten leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest vraagt u bijvoorbeeld om naar iemand toe te gaan en voor die persoon te bidden. Dan mag u geloven, dat God iets gaat doen. Net zoals Jezus niets op eigen initiatief deed, behoren wij in diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest te leven.

Als we de evangeliën lezen, dan zien we dat Jezus op steeds verschillende manieren genezing bracht. Het gaat dus nooit om een methode. Als iemand een methode gebruikt, zegt hij of zij als het ware tegen de Heilige Geest: “Ik heb Uw leiding niet nodig”. In dat geval trekt de Heilige Geest Zich terug, en er zal geen kracht zijn om te genezen.

 • Zuiverheid en oprechtheid in motivatie. Er mag dus geen sprake zijn van dienen van eigenbelang. God kijkt naar ons hart.
 • Liefde voor God en de Here Jezus, en het oprechte verlangen om alleen Zijn wil te doen. Het gaat om Gods eer.
 • Vorming van Gods karakter in ons. Denk o.a. aan Gods liefde en bewogenheid voor de mens in nood. Er dient een verlangen te zijn dat mensen gezond zijn en dat het je pijn doet als iemand ernstig ziek is en lijdt, zodat je a.h.w. vanzelf voor die zieke gaat bidden. Hebben wij die liefde en bewogenheid voor onze naaste? Zonder dat zal er niet veel gebeuren.

 

Het is een hele rij van voorwaarden, die ons zouden kunnen ontmoedigen. Immers wij ervaren niet altijd liefde en bewogenheid voor onze naaste en ook niet altijd voor onze zieke naaste. Maar wij mogen erom bidden, ook om meer geloof. Als wij eerlijk zijn en ons afhankelijk opstellen van de Heilige Geest, zal gaandeweg meer van de Heilige Geest in ons leven gaan doorwerken. We hoeven niet per se foutloos te zijn om door God gebruikt te kunnen worden. Als we maar bruikbaar willen zijn.

 

Enkele aandachtspunten bij het bidden voor zieken

 

 • Genezing is geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt, en dat de genezing een plaats heeft in het geheel van Gods plan met iemands leven, namelijk het gelijkvormig worden aan het beeld en het karakter van Jezus.
 • Gods liefde is de drijfveer voor genezing. Het gaat dus om bewogenheid (dit is overigens wat anders dan iemand zielig vinden), aandacht en liefde voor de zieke. Daarbij gaat het niet alleen om het lichamelijke, maar om de gehele mens, dus naar geest, ziel en lichaam. (God houdt Zich wel aan Zijn eigen wetten en voorwaarden, waardoor Hij soms nog niet kan genezen, bijvoorbeeld omdat iemand wrok en bitterheid vasthoudt en niet wil vergeven. En soms kan Hij een situatie van ziekte gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk wanneer mensen tot geloof komen als zij zien hoe een gelovige omgaat met zijn of haar ziekte (denk bijv. aan Joni Aereckson-Tada)). Uiteraard mag men nooit concluderen dat God niet van iemand houdt als die persoon (nog) niet is genezen.
 • Het is belangrijk om het geloof op te bouwen door prediking, kennis van het Woord, lofprijs en aanbidding. Dan is men ook meer op Jezus Christus, de Geneesheer, gericht. Ook zijn getuigenissen en goede onderlinge relaties van belang.
 • Iemand kan uiteraard alleen voor anderen bidden als hij of zij zelf een goede relatie heeft met de Here Jezus en geleid wordt door de Heilige Geest.
 • Het is van belang om aan de zieke te vragen wat het concrete probleem van hem of haar is. Dat maakt het gebed meer specifiek, en dat activeert het geloof. Vraag eventueel ook naar de diepere oorzaak van die problemen want lichamelijke kwalen hebben vaak te maken met geestelijke achtergronden.
 • Het hangt o.a. van de oorzaak van de ziekte af hoe er gebeden kan of moet worden. In de ene situatie moet eerst een boze geest worden uitgedreven of een vloek verbroken worden, in een ander geval moet eerst een zonde beleden worden voordat voor genezing gebeden kan worden (Jak. 5:16). In weer andere situaties kan de zieke door gebed vertroost, bemoedigd en gezegend worden.
 • Ook kan per situatie de vorm van het gebed verschillen. In het gedeelte van Jak. 5 wordt gesproken over gebed met daarbij het zalven met olie. In andere gevallen zal gebeden worden zonder het zalven met olie, maar wel met handoplegging. De kracht van het gebed is overigens niet afhankelijk van de lengte ervan, maar van geloof. Soms wordt niet eens een gebed (bijv. waarbij de Heer om hulp en genezing gevraagd wordt) uitgesproken, maar is sprake van een bevel omdat iemand onder leiding van de Heilige Geest ervaart dat hij dat met autoriteit, met volmacht in de Naam van Jezus mag doen. Pas dus ervoor op dat een bediening nooit een routinezaak wordt, want dan is men niet meer in afhankelijkheid van de Heer bezig!
 • Als men zich wil gaan uitstrekken naar het bidden voor genezing, kan men uiteraard beter eerst beginnen met het bidden voor kleine problemen, en dus niet gelijk bidden voor genezing van ernstige zieken.
 • Soms moet men niet om genezing bidden als men mag aannemen, dat iemand, bijvoorbeeld vanwege hoge leeftijd, naar de Heer zal gaan. Men kan dan beter bidden voor bijvoorbeeld innerlijke rust en vrede bij het sterven. Let dus altijd op de persoonlijke omstandigheden van iemand, en wees gevoelig voor de Heilige Geest en voor wat Gods plan met die persoon kan zijn of is.
 • Bij het bidden voor zieken mogen we niets ‘claimen’, noch van God noch van de zieke. We mogen het probleem in geloof bij God brengen, en het bij Hem laten. Er kan eerst nog innerlijke genezing nodig zijn. Dus niet krampachtig (direct) genezing verwachten. Ook in de Bijbel zien we voorbeelden waarbij genezing niet of niet direct optrad. Zo schrijft Paulus in 2 Tim. 4: 20, dat hij Trofimus te Milete ziek heeft achtergelaten. Soms is sprake van een genezingsproces dat enige tijd kan duren voordat een totale genezing is ingetreden. Verkijkt u zich dus niet alleen op directe wonderen en tekenen, maar let ook op innerlijk herstel. Heel belangrijk is erop te wijzen dat men bovenal God de Vader en Jezus moet zoeken. Immers het is mogelijk dat er bij bijvoorbeeld genezingsdiensten verkeerd gerichte verwachtingen zijn, omdat men vooral voor de genezing komt, en te weinig beseft, dat men bovenal God moet zoeken met heel het hart.

 

Zalven met olie

 

Heel bekend is het gedeelte uit Jak. 5: 14 t/m 16, dat spreekt over het zalven met olie. “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”. De olie is een uitbeelding, een symbool van de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest. In de laatste jaren is er, ook in zgn. ‘traditionele’ kerken, meer belangstelling voor het bidden voor zieken en het zalven met olie, de ‘ziekenzalving’ genoemd. Er zijn voorbeelden bekend waarbij wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden. Maar ook al wordt ziekenzalving niet altijd gevolgd door genezing, men blijkt het innerlijk toch als zegenrijk te ervaren. Voor het onderwerp ziekenzalving verwijzen wij naar o.a. het boek van Mart-Jan Paul (Handoplegging en ziekenzalving) en het artikel van Willem Jan Pijnacker Hordijk (Garantie op genezing (?)).

 

Nog enkele algemene opmerkingenbij het bidden voor zieken

 

Het bidden voor zieken zal normaliter ingebed zijn in de pastorale begeleiding van zieken (daarnaast kunnen uiteraard ook vrienden en familieleden bidden of voorbede voor de zieke doen) in de plaatselijke gemeente. In het pastoraat is het van belang dat men meeleeft en meevoelt met de zieke, en niet om vanuit de verte allerlei adviezen toe te roepen, maar om bij die ander te gaan zitten en te luisteren. Geef ruimte voor het uiten van klachten en gevoelens van boosheid en wanhoop. Men kan beter zwijgen of meehuilen in de nood van die ander en ‘alleen maar’ bij die ander zijn, dan een aantal Bijbelteksten over iemand ‘uitstorten’. Troost bij het verwerken van de situatie van ziekte en pijn is in eerste instantie vaak belangrijker dan de oplossing.

 

Er kunnen diverse gaven nodig zijn bij het toepassen van de gave van genezing: bijvoorbeeld de gave van kennis en wijsheid, het onderscheiden van geesten (om te weten wat er precies aan de hand is en wat de oorzaak zou kunnen zijn), en eventueel een profetisch woord voor de zieke. Bij het bidden voor genezing is geloof nodig. Hoe intiemer de relatie van een gelovige met de Heer is, des te meer geloof en autoriteit men bij het bidden voor een zieke zal ervaren en des te beter men weet of de Heer in een concreet geval zal genezen. Een vraag, die wel eens gesteld wordt, is: “Wie moet(en) geloof hebben? De zieke, de bidder of beiden?” Het gaat om een totaal van het geloof van zowel de bidder als de zieke, en soms ook van vrienden, familie en leden van de gemeente. De ene keer is er heel veel geloof van de bidder en minder geloof van de zieke, een andere keer is het misschien net andersom. Daarom mag men nooit iemand van ongeloof beschuldigen als iemand nog ziek blijft. Als iemand te weinig geloof zou hebben, dan mogen we die ander juist bemoedigen teneinde zijn of haar geloof op te bouwen en te laten groeien. Immers ons geloof is niet op het niveau van Jezus, en dus mag ons geloof nog toenemen. Wees dus niet teleurgesteld als er na uw gebed nog niets bij die ander veranderd is of lijkt te zijn. Soms wordt de genezing pas later zichtbaar. Overigens kan er soms ook sprake zijn van een spontane genezing, nadat de zieke een ander vergeven had. Soms is volhardend gebed nodig. Pas het evangelie niet aan bij uw ervaringen, maar pas uw ervaringen aan bij het (geloof in de kracht van het) evangelie.

 

Waar kan voor zieken gebeden worden? In beginsel hoort gebed om genezing in de eigen lokale gemeente plaats te vinden. Daarom is het zo van belang om lid te zijn van een plaatselijke gemeente, die soms wel eens een ‘heel’makende of helende gemeenschap genoemd wordt. Het is een deel van het universele Lichaam van Christus. Uiteraard mag men ook thuis (in eigen kring zoals gezin of vrienden) voor zich laten bidden. In Jak. 5 gaat het over een zieke, die vanwege de ziekte niet in staat is naar de gemeente te komen. En wanneer men in de eigen gemeente niet om gebed voor genezing zou kunnen vragen, kan men Gods leiding zoeken en in overleg met de leiding van de eigen gemeente naar een andere samenkomst gaan, waar wèl voor genezing gebeden wordt. Ook kan men gaan naar zgn. ‘healing rooms’ waarvan er in ons land ca 20 zijn (o.a. in Den Haag en Zeewolde). Daar wordt door een team van bijv. 3 personen gebeden om openbaring over de situatie van de zieke en om genezing.

 

Bij het bidden om genezing voor zieken gaat het om een opdracht, die volgelingen van Jezus mogen uitvoeren. Daarbij is het van het grootste belang om persoonlijk geleid te worden door de Heilige Geest. Hierdoor wordt voorkomen dat men in de volgende twee uitersten vervalt. Enerzijds de ‘fout’ om genezing aan te praten terwijl de patiënt daar geestelijk nog niet aan toe is, of krampachtig gericht zijn op het verwachten van resultaten van het bidden voor zieken. Anderzijds de ‘fout’ om ‘slechts’ te troosten, maar goddelijke genezing als mogelijkheid te vergeten, of door gebrek aan geloof of vrijmoedigheid het niet aan te durven om te bidden voor genezing en om handen op te leggen.

 

Bij het bidden om genezing moet men steeds beseffen, dat de gaven van genezingen niet van de gelovigen zijn, maar de gaven van de Heilige Geest, die aan de gelovigen zijn toevertrouwd, en waarmee nauwgezet moet worden omgegaan. We dienen daarom een grote fijngevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest te hebben. Immers hoe dichter iemand met de Heer leeft, des te meer Hij door de Heilige Geest kan laten weten wat Hij door de gelovige doen wil.

Tenslotte moet steeds bedacht worden, dat het zoeken van de Geneesheer belangrijker behoort te zijn dan het zoeken van de genezing zelf. Immers als je Jezus in je leven hebt, dan heb je in principe alles.

 

Enkele hoofdpunten uit ‘Hoe ga ik om met goddelijke genezing?’

 

Omdat de drie artikelen (waarvan twee in de vorige nummers van Promise) over ‘Hoe ga ik om gaan met goddelijke genezing?’ heel wat informatie bevatten, zijn hieronder enkele hoofdpunten als een soort samenvatting weergegeven.

 

Door de zondeval heeft de geestelijke dood, dat is het gescheiden zijn van God, zijn intrede in de mensheid gedaan. En als gevolg van de zonde zijn ook ziekte en zelfs de dood in de schepping en in de mens gekomen. Omdat God de mensheid wilde redden en met Zich wilde verzoenen, gaf Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus om voor onze zondeschuld te sterven. Jezus heeft de straf op onze zonden gedragen en dáárdoor heeft Hij de oorzaak, de wortel van ziekte, ook weggenomen. Het is van belang om deze samenhang te zien. De duivel, die door Jezus is overwonnen, heeft in beginsel geen recht meer om ons ziek of gebonden te laten zijn. Daarom mogen we ziekte als een vijand beschouwen en bestrijden. Onze zonden zijn immers vergeven, en daarmee is de rechtskracht van de ziekte vervallen. Jezus was daartoe geopenbaard, en gezalfd met de Heilige Geest, om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh. 3:8), en om goed te doen en te genezen allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem (Hand. 10:38). Immers God wil ons vergeven en wil ons totale herstel (Ps. 103:2 en 3; Jes. 53: 4 en 5), namelijk genezing van zowel onze geest als onze ziel als ons lichaam.Wij mogen ons daarnaar uitstrekken. En we mogen ook weten dat God kàn genezen. Denk maar aan de vele genezingen, die Jezus en ook Zijn discipelen en de apostelen gedaan hebben door de kracht van de Heilige Geest.

 

Maar het is wel heel belangrijk dat wij geloof hebben in de almacht en kracht van God, want“zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn” (Hebr. 11:6). Geloven is zonder aanschouwen (Hebr. 11:1) zich in vertrouwen en verwachting openstellen voor wat God allemaal wil en kan geven (op Zijn tijd), ook al hebben we geen zintuiglijk of rationeel bewijs! En dat geloof is nodig voor het verwachten van een bovennatuurlijk ingrijpen van God, want zonder geloof zullen we geen wonderen meemaken. Door geloof geven we God de ruimte om Zijn macht te tonen.

 

Als (nog) natuurlijke mensen zoeken we vaak eerst de lichamelijke genezing. Maar soms blijft die (nog) uit. Dat kan diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld niet-vergevingsgezindheid, het vasthouden van wrok of bitterheid. Ook kan het een gevolg zijn van een gebrek aan kennis van Wie God is, en wat Zijn karakter is. Of door het niet ten volle tot ons laten doordringen van de waarheid en de heerlijkheid van het Woord van God, met al de beloften die God in Zijn Woord heeft gegeven, en een gebrek aan besef van de autoriteit van de naam van Jezus die ons gegeven is. Jezus heeft immers alle macht in hemel en op aarde (Matt. 28:19a). Hij is de grote Overwinnaar in de geestelijke wereld. Hij overwon elke macht van satan (Kol. 2:15), dus ook elke ziektemacht.

 

Ook al wil God ons lichaam genezen, we moeten het verlangen naar lichamelijke genezing niet stellen boven genezing van de innerlijke mens, dus onze geest en ziel. Immers de allergrootste genezing betreft de genezing van ons zondige, gebroken hart. En de genezing van dat hart, dat innerlijk, gaat beginnen als we ons (opnieuw) bekeren en ons laten reinigen door het bloed van Jezus, en naar Gods Woord en God Zelf gaan verlangen. Als wij ons in gehoorzaamheid laten leiden door de Heilige Geest (de Geest van heiliging en genezing), en ons leven stap voor stap verder geheiligd wordt en meer vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zal ook steeds meer de genezende kracht van God(s Koninkrijk) in ons innerlijk en ook in ons lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest mag zijn, gaan doorwerken. En dan zal er vroeger of later genezing komen, zowel van bijvoorbeeld trauma’s als van lichamelijke ziekten. Immers genezing is een onderdeel van de totale verlossing!

Er dient een groot verlangen te zijn om God van harte zoeken. Het gaat vooral om het kennen van God Zelf, en dan zullen we door de Heilige Geest ook ontdekken hoe Gods Vaderhart bewogen is over onze nood en die van onze medemens, en dat Hij zo graag wil dat wij genezen! Als we dàt gaan beseffen, dan werkt dat al genezend!

 

Omgaan met ziekte, en het verlangen en zoeken naar goddelijke genezing is altijd een geestelijke strijd. We dienen daarbij een middenweg te zoeken tussen twee extremen, namelijk zich helemaal niet of niet meer naar goddelijke genezing uitstrekken, dus passief berusten in de situatie van ziekte enerzijds, en het dwangmatig zoeken naar en claimen van lichamelijke genezing met behulp van een of andere ‘succesformule’ voor genezing anderzijds. Bij ziekte mogen we steeds geloven dat genezing door de kracht van de Heilige Geest mogelijk is. Dat mag op een ontspannen wijze in totale overgave aan de Heer gebeuren, in de wetenschap dat God alles in handen heeft. We hoeven niet passief te berusten in een situatie. We mogen dus in geloof blijven volharden. Volharding laat zien dat we God serieus nemen. Verwacht veel van God! Hoofdzaak is echter de vrede met God, het je geborgen weten in God. Het is de vrede van en met God, die alle verstand, en alle angst en pijn te boven gaat. Zoek vooral de Geneesheer, en niet zozeer de genezing. Het kennen van God(s wezen) is ware innerlijke genezing. Genezing ontstaat door te leven in de tegenwoordigheid van God. Gods tegenwoordigheid is belangrijker dan de genezing zelf. De ware genezing is de bekering en heiliging, en een verlangen naar en liefhebben van God.

 

Jezus heeft ons als Zijn volgelingen de opdracht gegeven om in Zijn naam boze geesten uit te drijven en zieken de handen op te leggen ter genezing (Marc. 16: 17 en 18). Het is dus van belang om te kijken naar de Here Jezus Zelf, want Hij is behalve onze Redder ook onze Heelmeester en ons grote Voorbeeld, ook wat betreft het bidden voor en genezen van zieken. Wij mogen als kinderen van God immers in Zijn voetstappen wandelen. Net als Hij dienen dan ook wij vol te zijn van de Heilige Geest en in afhankelijkheid door die Geest geleid te worden. We mogen ons dagelijks beschikbaar stellen en in geloof en gehoorzaamheid handelen, ook in het bidden voor genezing van zieken in de Naam van Jezus. Want Zijn overwinning aan het kruis van Golgotha is en blijft de basis voor genezing.

 

Piet Guijt, juli 2013**

 

link naar deel 2      link naar deel 1

 

* Steeds is de NBG-vertaling gebruikt

 

** Deze reeks van drie artikelen over hoe om te gaan met goddelijke genezing is een bewerking en uitbreiding van een lezing over goddelijke genezing, die de auteur eerder heeft mogen houden op een Profetische Vormings- en Toerustingsdag van de Stichting E.Ch.O., gevestigd te Zoetermeer.

 

Literatuur o.a.:

 

 • Broekman, Bart, Gebed voor zieken: zaak van de gemeente, CV Koers, februari 2003.
 • Bronsveld, Peter, Basisstudie Goddelijke genezing, Kracht van Omhoog, nr. 10,1984.
 • Bruijne, Peter de, Als God geneest, gebeurt er meer!, Opwekking Magazine, 2003.
 • Dam, dr. W.C. van, Mensen worden bevrijd, Kok, Kampen,1985.
 • Goedhart, Kees, Wat genezing in de weg kan staan, Opwekking Magazine, 1997.
 • Kraan, K.J., ‘Opdat u genezing ontvangt’: Handboek voor de dienst der genezing. Gideon, Hoornaar, 1974.
 • Lake, John G., Diary of God’s General, Excerps from the Miracle Ministry of John G. Lake, Harrison House, Tulsa, 2004.
 • MacNutt, Francis, Genezing, lichamelijk, geestelijk, psychisch. De kracht van het geloof, Novapress, Laren, z.j..
 • Osborn, T.L., Geneest de zieken, Den Haag, z.j..
 • Osborn, T.L., Genezing door Christus, Gazon Uitgeverij, Den Haag, z.j..
 • Ouweneel, Willem J., Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding, Medema, Vaassen, 2003.
 • Paul, M.J., Vergeving en genezing: ziekenzalving in de christelijke gemeente, Boekencentrum, Zoetermeer, 1997.
 • Paul, Dr. Mart-Jan, Handoplegging en ziekenzalving, Bijbelstudies over omgaan met ziekte, Ark Media, 2011.
 • Pijnacker Hordijk, drs. W.J.A., Garantie op genezing(?). In: Promise nr. 4, okt. 2011.
 • Price, C.S., Geloof, gave van God, Gideon, Hoornaar, z.j..
 • Prince, Derek, Gods plan voor genezing van ons lichaam, basisstudie op Internet.
 • Prince, Derek, Drie maal daags. Gods Woord als medicijn voor je lichaam, DPM Nederland, Beverwijk, 2009.
 • Prince, Derek, Gods Woord geneest, DPM Nederland, 2012.
 • Roberts, Oral, Als u zoekt naar genezing, doe dan deze dingen, Stichting Volle Evangelie Zending, Den Haag, 1957.
 • Ruiter, T.J. de, Onderwijs uit de Bijbel over Goddelijke Genezing, (http://home.telfort.nl/tdruiter/genezing.htm)
 • Sapp, Roger, Geheimen van de Genezingsbediening, Herstel, juli 2002.
 • Sinke, Dineke, Een ‘zieke’ kijk op gebedsgenezing, CV Koers, februari 2003.
 • Stichting Evangelisch Werkverband, Genezing en bevrijding in de Kerk, Actueel, najaar 2004.
 • Vries, Harmen U. de, Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts, Kok, Kampen, 2007.
 • Zijlstra, Jan, 50 hindernissen op de weg naar genezing (en hoe deze hindernissen te overwinnen), De Levensstroom, Leiderdorp, 2000.
 • Zijlstra, Jan, Kanalen van genezing, De Levensstroom, Leiderdorp, 2006.

 

Categorie: Bijbelstudies: bemoedigend