Gods bedoeling met lijden

door Thomas Gerlach      engelse vlag

Objectieve theologische redenen voor subjectief psychologisch lijden Het thema van het lijden bestrijkt een breed terrein. Daarbij moeten soms moeilijke vragen gesteld worden. Hieronder vind u een schematisch opstel dat u kan helpen om aan de hand van de Bijbel een studie te maken over lijden.

A) Wiens schuld is het dat ik nu moet lijden?

1) Lijden is het algemene en (in-)directe gevolg van de zonde(val) van de mens (Rom. 5:12). Mensen lijden omdat ze gezondigd hebben, dat wil zeggen, dat zij één of meer van Gods geboden/beginselen hebben overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de zonde van David en het gevolg ervan (2Sam. 11-20 / 1 Kon. 1- 2);we zien een netwerk van zonden en de gevolgen ervan.

2)zondaren lijden als een gevolg van een bedorven karakter. Dit kan ontstaan zijn door henzelf, de familie of de cultuur waarin ze opgroeien. Bijvoorbeeld: de misdadiger aan het kruis (Lukas 23:39-43).

3) Lijden als gevolg van de gebrokenheid van de schepping (die weer een gevolg is van de zondeval); er hoeft niet per se sprake te zijn van eigen zonde.

4) Lijden dat eveneens niet een gevolg is van eigen zonden, maar het gevolg van vervolging omdat men bijv. getuigt van zijn of haar geloof in Jezus Christus. Dit lijden is de schuld van de vervolgers. De christen lijdt als een rechtvaardige.

B) De (natuurlijke) mens wil niet graag lijden en het zelfs afwijzen

Wat zijn mogelijke redenen voor het afwijzen van lijden?

 1. Afwijzen van lijden omdat men God de schuld geeft. Wat voor een God bent U, dat U deze dingen laat gebeuren? Waarom bent U zo streng voor mij? Waar was U toen dit mij overkwam? Dit kan leiden tot agressie tegenover God.
 2. Afwijzen van lijden vanwege de verheerlijking van zichzelf
  Waarom gebeurt dit met MIJ? Men ervaart een spanningsveld tussen zelfbestemming en Gods bedoelingen.
  Mogelijke gevolgen: hevige depressie, zelfhaat, creëren van een virtuele werkelijkheid.
 3. Afwijzen van lijden vanwege het liefhebben van een bepaalde zonde of zondig gedrag
  De verwerping van het patroon van oorzaak en gevolg door te denken: "Mijn zonden hebben geen consequenties!" Maar men wordt toch opgeschrikt vanwege de gevolgen, die onvermijdelijk zijn. Met als mogelijk gevolg: diverse psychosomatische- en psychologische problemen.
 4. Afwijzen van lijden vanwege de liefde tot de dood
  Haat tegenover het leven kan verschillende oorzaken hebben:
  • traumatische gebeurtenissen
  • leven in een religieus systeem
  • geloven in de supermens (demonische transformatie)
  • verachten van zwakte en lijden

Mogelijke gevolgen: willen vluchten in de dood.

 • sjamanistische bijna-dood-ervaringen
 • teloorgang van de eenheid in het bestaan
 • dood van delen van de psyche
 • gedeelten van het bestaan worden ten dienste van demonen gesteld
 • "ik heb de autoriteit mijn leven vrijwillig af te leggen" (anti-Johannes 10:18)

C) Gods perspectieven met betrekking tot het lijden

We willen eerst nadenken over de vraag waarom God de weg van het lijden niet kan voorkomen. Wij hebben gezien dat lijden een gevolg is van de zonden van mensen. Door de zonde is de mens van God gescheiden en in de greep van de meedogenloze duivel gekomen. Door geloof in het offer van Jezus is de mens in beginsel verlost uit de greep van satan. Deze laat dat niet zomaar gebeuren, want hij is wetteloos en gemeen, en probeert met alle mogelijke middelen waaronder vervolging (dat o.a. dwang, gevangenschap, ellende, verdriet en pijn inhoudt) de gelovige ertoe te verleiden God los te laten of tegen God in opstand te komen. God geeft het lijden niet, maar de duivel. Als de gelovige het lijden onder ogen wil zien en wil vasthouden aan de trouw van God, dan kan hij/zij de opzet van de boze wederstaan.

 1. Hoe kan God het lijden gebruiken?

a) Het lijden als gevolg van de zonde kan de mens tot inkeer brengen, waardoor nog meer zondig gedrag kan worden voorkomen. En het kan een verlangen naar verlossing bewerken ende mens ertoe bewegen om God aan te roepen om hulp. Het doel is verlossing door geloof in het evangelie.

De zonde is vergeven, maar de gevolgen zijn altijd niet weggenomen. Een voorbeeld zien we in het leven van David.

 

b) De bereidheid om te lijden als gevolg van vervolging is een training in heiligheid en gehoorzaamheid (Job 2:3b; Hebr. 5:7-9).

 • c) Het hoort bij het Lichaam van Christus. Immers "allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Tim.3:12). Het kan de vrucht der gerechtigheid voortbrengen. Denk in dit verband aan het principe van de graankorrel (Johannes 12:23-26); veel vrucht voortbrengen door te sterven. De belofte om tot Zijn rust in te gaan moeten in geloof aangenomen worden (Hebr.4:1-2)

2) het uitzicht in het lijden

Volgens Romeinen 8:16-18 zijn er drie logische stappen:
a) we zijn kinderen van God, en als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen
b) als we met Hem delen in het lijden, zullen we ook delen met Hem in heerlijkheid
c) het lijden in de tegenwoordige tijd is het niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid, welke over ons geopenbaard zal worden.

Het is in deze gebroken wereld een gegeven dat de gelovige zal lijden. Immers "allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Tim. 3:12:).

Het is echter ook een gegeven dat de gelovige gezegend zal worden: "Jezus zeide: Voorwaar Ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu in deze tijd, huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven" (Markus 10:29-31).

D) Lijden is een wezenlijk onderdeel in onze gemeenschap met de drie-enige God

"Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen; en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden"(Fil. 3:8-11).

 

Waarom is het zo belangrijk om te kunnen en willen lijden? Allereerst zien we aan Jezus, die in alles ons Voorbeeld is, dat lijden tot overwinning leidt. Het uiteindelijke doel van lijden in het leven van de gelovige is de diepe, rijpe gemeenschap met Christus. "... totdat wij alleen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus" (Efeziers 4:13). In het lijden van de christen ligt de focus op de wil en de glorie van God, en niet op de mens en zijn noden.
De bereidheid van een christen om te willen lijden vanwege het geloof in Jezus bewijst (enkele dingen, namelijk):

1. de aanwezigheid van het geloof

 • In lijden wordt zichtbaar, wie onze God is. Welke God geeft je de kracht om te doorstaan, te dragen? Lijden dragen is mogelijk door Gods soevereine handelen te accepteren, ook wat betreft het lijden van het individu.
 • de kwaliteit van het geloof
  • training in volharding in het leven met God om hoop, geloof en liefde te verkrijgen (Hebr. 12:1-3)
  • training in hoop - het sterkste wapen tegen elk kwaad (Rom. 5:1-5; 1 Petr.1:6-7)
  • training in geduld - zij, die lijden, zijn een voorbeeld in het geloof (Hebr. 11:32-40)

Geduld vanwege koppigheid en weerspannigheid tegenover geduld vanwege een geheiligd karakter.

 1. de kracht van het geloof
  • in lijden wordt de kracht van God in ons leven openbaar
  • Rom.8:35-39 we worden gerekend als slachtschapen, maar desondanks zijn we overwinnaars, die overweldigend zullen overleven.

Geestelijke zwakte als gevolg van zonde tegenover "als ik zwak ben, ben ik sterk" (2 Kor. 9-10).

 1. heiliging door het geloof
  • Lijden corrigeert mijn beeld van God
  • Lijden bevrijdt van demonie
  • Lijden verhindert het zondigen
  • Lijden maakt het leven op Christus gericht.

5. de triomf van het geloof.

Denk aan de beloften van Jezus aan diegenen, die lijden (Mattheus 5:3-12):
"Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen
zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden
zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beÎrven
zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden
zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden
zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien
zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden
zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen
zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd."

"Want het Woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods." (1 Kor. 1:18)

© Door: Thomas Gerlach, theoloog St. Sebulon Zuflucht Marienheide, Duitsland, vertaald door Gerard Feller

 zie ook lessen uit Jobs lijden

 

 

Categorie: Bijbelstudies: bemoedigend