Gehoorzaamheid en geloof

Gehoorzaamheid en geloof

door wijlen J.C. Graaff

Een nieuwe mogelijkheid om te leven!

 

In de tien jaren dat de Stichting Promise bestaat een actief bezig is, heeft zich binnen de stichting een visie ontwikkeld, die voor ieder mens uitermate belangrijk is. Hoewel de fysiotherapie een uitgangspunt was voor hulp aan mensen, bleek al spoedig dat het om de totale mens ging, naar lichaam, ziel en geest. Het zicht op wat de mens als schepping van God is en wat de mens nodig heeft om te beantwoorden aan de bedoeling van God, dat zicht groeide en kreeg duidelijke contouren. Over die samenhang en dat doel, daarover gaat deze studie.

Dat in die visie de bijbel als woord van God een fundamentele rol speelt zal duidelijk zijn. Als uitgangspunt zullen dan ook een paar bijbelgedeelten gelden, en wel a) Romeinen 5:1-2; b) Romeinen 6:1-4 en c) 2 Korinthiërs 5:14-17.

De twee-deling, die in de psychologie over het algemeen wordt aanvaard, als zou de mens bestaan uit lichaam en ziel, doet naar bijbels inzicht te kort aan het mensbeeld. De bijbel spreekt heel duidelijk over geest, ziel en lichaam. De geest van de mens wordt in de bijbel op meerdere plaatsen onder­scheiden van de ziel. Regelmatig verschenen er in dit blad daarover artikelen. De gemeenschap met de Here God, die Geest is, vindt plaats via de menselijke geest (Rom. 8:14-16). Juist dat fundamentele, bijbelse gegeven, is het uitgangspunt voor de nieuwe mogelijkheid van leven, waarover het gaat in deze studie.

 

Geloof in God, is in ons taalgebruik en in onze denkwereld te veel gedegradeerd tot een religieuze ervaring, die een mens in meer of mindere mate kan hebben. Dat heeft ongetwijfeld en ook ongewild geleid tot een maatstaf om aan te geven hoe gelovig een mens wel of niet is. In de bijbel is geloven niet in de eerste plaats een gevoelsmatig begrip. Het is veeleer een woord voor de werkelijke en functionerende relatie, die een mens mag en kan hebben met de eeuwige God. In die gemeenschap is de mens niet slechts gevoelsmatig betrokken, maar die relatie geeft gestalte aan het mens-zijn in zijn totaliteit, d.w.z. naar geest, ziel en lichaam. Op die wijze zal de mens kunnen beantwoorden aan het doel en de opdracht, waartoe God hem geschapen heeft (1 Thess.5:23-24). Uitgaande van dit bijbels gegeven, zullen de boven aangegeven bijbelgedeelten uit Paulus' brieven aan de Romeinen en aan de Korintiërs een duidelijk licht werpen op het ontdekken, welke mogelijkheden de Here God aan de mens ter beschikking heeft gesteld in Zijn Zoon Jezus Christus, om voluit mens te kunnen zijn.

 

a) Romeinen 5:1-2

In deze verzen wordt kort en bondig gezegd, dat wij als mens, vrede met God hebben door Jezus Christus. Die vrede heeft Hij bewerkt door het offer van Zijn leven, Zijn vlees en bloed. Dat offer is het uitgangspunt voor ons geloof in God. De Zonde, met als gevolg de zonden, die wij doen, is en zijn verzoend door dit offer. Daardoor heeft de mens, die daarin gelooft, d.w.z. daarvan uitgaat, toegang tot de eeuwige en heilige God. Die mens mag staan in de genade. De genade is dus een nieuwe levenssituatie, waarin God gemeenschap kan hebben met de mens en de mens met de Here God, zijn Schepper. In die relatie zal God nieuwe en ongekende mogelijkheden openen voor de begenadigde mens. God schenkt die mogelijkheden. Dat is de genade, waarin de mens staat door het geloof (v2).

 

b) Romeinen 6:1-4

In dit gedeelte wordt gezegd, dat de Here God de mens, die gelooft, zoals we hierboven omschreven, aanvaardt als mee-gestorven in de dood van Jezus Christus, maar ook als mee-opgestaan tot een nieuw leven met Hem, opdat die mens in nieuwheid van leven zou wandelen. Overal in het Nieuwe Testa­ment wordt het woord "wandel" of "wandelen" gebruikt voor het leven van de mens hier op aarde (Efeze 4:17,22; Hand. 9:31; 2 Kor.5:7).

 

c) 2 Korintiërs 5:14-17

De positie, die wij uit genade in Christus ten opzichte van de Here God mogen innemen, noemt de bijbel: in Christus zijn. Daarmee wordt bedoeld, dat God ons niet aanziet in wie en wat wij zijn van nature, zoals wij geboren zijn, maar God ziet ons op grond van het offer en de opstanding van Christus (= Ge­zalfde des Heren). Dat wordt nog eens duidelijk gezegd in het bovenstaande bijbelgedeelte. In vers 15 wordt vijf maal het woordje "voor" gebruikt. Dat werkt nogal verwarrend. Als we dat woordje vervangen door "in plaats van" of "ter wille van", dan wordt de tekst helderder en beter begrijpelijk. Daardoor zal dan ook vers 17 een geweldige uitspraak blijken te zijn, omdat daaruit blijkt, dat wie op deze wijze, door het geloof 'in Christus is', voor God als een nieuwe schepping geldt. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Als wij deze in het kort besproken bijbelgedeelten eenvoudig als van God gegeven aannemen, dan kunnen wij nu gaan begrijpen, dat daarmee nieuwe mogelijkheden voor ons leven hier op aarde open staan. Levensmogelijkheden voor geest, ziel en lichaam!

Hoewel wij op bijbelse wijze de mens dus onderscheiden in drie functiegebieden van geest, ziel en lichaam, is de mens na­tuurlijk in zijn verschijning en optreden één geheel. Ook de psychologie is diep overtuigd van de invloed, die de te onder­scheiden functies van de mens op elkaar uitoefenen, op de mens als geheel. Daarom is het alleszins nuttig nu op grond van de bijbelse gegevens, te zien hoe dat nu in- en uitwerkt bij de mens in zijn gewone leven, dat hij leeft, elke dag weer op­nieuw.

In zijn dagboek over het christenleven in de praktijk, zegt de schrijver Oswald Chambers: "Zodra gij bereid zijt uw gezind­heid door God te laten veranderen, gaan Zijn herscheppende krachten aan het werk." Het werk van God aan de mens is geen automatisme. Het werkt niet zonder onze medewerking.

Veel, op zichzelf oprechte christenen, zijn vaak toch te passief in hun geloofs-verwachting. Mede vaak door opvoeding, neemt men een te veel afwachtende houding aan in de zin van: God moet het toch schenken. Natuurlijk is dat ook zo, maar de Here God heeft alle voorwaarden reeds vervuld om te kunnen geven, zoals wij in deze beperkte bijbelstudie gezien hebben. Als voorbeeld diene meerdere genezingen, die de Here Jezus heeft verricht. Tot een man met een verdorde hand, zegt Jezus: 'Strek uw hand uit'. De man deed het en zijn hand werd gezond (Luk. 6:10). Tot de man die geheel verlamd was, zegt Jezus: "...en tot u zeg ik, neem uw bed op en ga naar huis", en de man stond onmiddellijk op (Luk. 5:25).

 

Evenwicht

Zo heeft de werking van Gods kracht in ons leven te maken met geloof èn gehoorzaamheid. Geloven is niet een passief afwach­ten, maar uitgaan van dat, wat God zegt in Zijn woord. Wat God zegt en dat aanvaarden als uitgangspunt voor Zijn mogelijkhe­den voor ons leven in de praktijk. Dan gaan de herscheppende krachten in ons aan het werk. Soms plotseling, maar meestal geleidelijk als een voortgaand proces. Wie tot waarachtig geloof en bekering komt, ontvangt de Heilige Geest. Dat is de belofte van de Pinksterdag (Hand. 2:38). De Heilige Geest is de kracht van God in ons. Die Geest moeten wij de ruimte geven om via onze geest te werken in onze ziel (=onze psyche) en aan ons lichaam. Dan komt er evenwicht in onze totale existentie, d.w.z. in ons totale leven naar geest, ziel en lichaam. Dat zal altijd een heilzame en reinigende, opbouwende uitwerking hebben op elk terrein van ons bestaan.

Het thema van deze studie was: Een nieuwe mogelijkheid om te leven. Die nieuwe mogelijkheid is Gods werk aan en in ons. Dat werk Gods is mogelijk op grond van de genade, waar wij toegang tot hebben gekregen en waarin wij mogen staan in Christus Jezus, onze Heer. Stel de Here God en de Here Jezus niet teleur, door op dat aanbod niet in te gaan, of door die kracht te verhinderen, door eigenzinnigheid of zelfhandhaving. Over­gave, verootmoediging en gehoorzaamheid zijn de sleutelwoor­den, die toegang geven tot Gods heil. Heil betekent redding! De apostel Paulus zegt: "Daarom houden ook wij niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van Zijn wil vervuld moogt worden. Zo wordt gij met alle kracht be­krachtigd naar de macht Zijner heerlijkheid tot alle volhar­ding en geduld" (Kol.1:9,11).

 

 

J.C. Graaff 1994

Categorie: Bijbelstudies: een nieuw begin