De Messias en de antichrist

 

De Messias en de antichrist

 

Er zijn meer dan zevenhonderd profetieën in vele geestelijke stromingen die hun blik op de 21ste eeuw werpen en de komst verkondigen van meer dan dertig wereldheersers die een spirituele revolutie en verlossing beloven. Tientallen miljoenen mensen op aarde verwachten de tweede komst van de Messias. Hij zal op aarde verschijnen als het einde der tijden is aangebroken. Niet alleen christenen geloven hierin, maar ook andere wereldgodsdiensten voorspellen de komst van een Messiaans figuur, een verlosser van de mensheid, wiens komst voorafgegaan wordt door een tijd van rampen en oorlogen. Na het magische jaar 2000 is de tijd nabij, het klimaat op aarde verandert, en met moderne nucleaire wapens lijkt het mogelijk de mens binnen enkele uren van de aardbodem weg te vagen. Verschillende godsdiensten spreken, net als de Bijbel, over een Apocalyps, anti-messiassen, vele tekenen aan de hemel, sociale achteruitgang, oorlogen en geruchten van oorlogen. In dit artikel willen we er een aantal op een rijtje zetten en zien of ze passen in de bijbelse eschatologie.

 

De wederkomst van Jezus Christus

In 2 Thess. 2:1-10 staat hier over: “Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem verenigd worden, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens is verschenen, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God Zelf. Herinnert u zich niet dat ik dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij, en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van Zijn mond en vernietigen door de aanblik van Zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.”

 

Tot zover het letterlijke citaat uit Gods Woord. Vóór de wederkomst van Jezus Christus op aarde, komt volgens de Bijbel iemand die genoemd wordt: de wetteloze, die zich voordoet als God zelf en zich verheft boven het heilige en het werk is van satan, de tegenstander van God. Een antichrist, anti als een tegenstander van God, maar ook anti in de zin van de plaats van God innemen. Vanuit een bijbels standpunt is het dus zeer wel mogelijk dat de messiasverwachting van andere godsdiensten en geloven, indien ze de bijbelse toets niet kunnen doorstaan, mogelijke ‘kandidaten’ zijn voor de bijbelse formulering van de wetteloze, de antichrist.

 

De joodse messiasverwachting

In het jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor joden en andere volken gaan inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in kwestie zou afstammen van koning David en zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De messias wordt genoemd als een belangrijke profeet en koning onder voorbehoud dat hij als profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan koning David. Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de joden mannen opgetreden die aanspraak op de titel van messias maakten, maar in geen van deze gevallen werd zo’n claim langdurig gesteund binnen het jodendom. Een dergelijke messias was bijvoorbeeld Simon bar Kochba, leider van de tweede joodse opstand (rond 135). Een bekend lied waarin de Joodse messiasverwachting bezongen wordt, is de zeventiende psalm van Salomo.

 

De hindoeïstische messiasverwachting.

Verschillende hindoeprofeten beweren dat Krishna als een nieuwe avatar zal reïncarneren als de wereld in rampspoed verwikkeld is. Volgens de oude hindoeïstische Purana’s en de Srimad Bhagavana leven we in een dergelijke donkere tijd die ook wel kali-yuga genoemd wordt, het tijdperk van IJzer en Chaos.

 

Hieronder een citaat van Krishna in de Gita 4:5-9

“Ik ben vele malen geboren, Arjuna, net zoals jij. Maar ik herinner me mijn vorige levens, en jij bent de jouwe vergeten. Hoewel ik ongeboren ben, eeuwigdurend, en ik Heer van alles ben, kom ik naar mijn domein en word ik door mijn wonderlijke macht geboren. Als de rechtvaardigheid zwak is en vervaagt en de onrechtvaardigheid trots juicht, dan zal mijn geest zich op aarde verheffen. Om de redding van die goed zijn, om de vernietiging van het kwade in de mens, om de vervulling van het koninkrijk der rechtvaardigheid zal ik naar de wereld komen in de eeuwen die voorbijgaan. Hij die mijn goddelijke geboorte en offer kent, zal als hij zijn sterfelijke lichaam verlaat, niet meer sterven, omdat hij die in de waarheid leeft naar mij komt” (einde citaat). De nieuwe gereïncarneerde Krishna kan de bijbelse Messias niet zijn om vele redenen, maar één ervan is dat God niet een mens is zoals Krishna voorgesteld wordt, die door vele reïncarnaties ‘het god zijn heeft verdiend’ (Hebr.1:1-5 9:27).

 

Daarnaast is er in het hindoeïsme het geloof in Kalki, de laatste avatar. Hij zou de tiende en laatste hindoe avatar (‘incarnatie van God’) zijn, ook bekend als Javada. Hij zal uit het westen komen. Het beeld van een triomferende Kalki op een wit paard is duizend jaar ouder dan het visioen van Johannes in het boek Openbaring, waar de christelijke Messias op een wit paard rijdt en het kwaad bestrijdt. Veel uitleggers van oosterse profetieën geloven dat de christelijke redder, die ‘Groots en Waar’ genoemd wordt, de krijgshaftige reïncarnatie is van de middelste god in de hindoeïstische drie-eenheid, die Brahma de schepper, Vishnu de beschermer en Shiva de verwoester omvat. “Kalki staat ook bekend als de overwinnaar van de dood, tweevoudigheid, duisternis en bewusteloosheid. De witheid van zijn paard symboliseert de kracht van zijn reinheid, de eenheid van alle kleuren die bestaan” (einde citaat).

We willen niet beweren dat één van de vele onchristelijke messiassen die we in dit artikel noemen, dé antichrist is. Maar als één van deze zich openbaart moeten we niet gelijk denken dat de dag des Heren aangebroken is (2 Thess. 2: 2-3). En mogelijk zal de figuur van Kalki zelfs een invalshoek kunnen zijn om aan de hand van deze figuur de echte Christus der Schriften bekend te maken aan hindoes. Net zoals Paulus dit op de Areopagusin Hand. 17: 22-27 deed aan de hand van de afgod, en de echte God predikte. Andersom kan het ook werken, mocht daadwerkelijk een figuur als Kalki in de wereld verschijnen met veel macht en tekenen dan zullen misschien veel (naam-?)christenen achter deze persoon aanlopen omdat ze hem voor Jezus Christus houden.

 

De boeddhistische messiasverwachting

 

De stichter van het boeddhisme, Siddartha Gautama, de ‘boeddha’, verkondigde de komst van de boeddhistische belangrijkste messias, Maitreya. Zijn naam betekent echter ‘de wereldvereniger’ of simpelweg ‘de vriend’. Hij zal niet de teruggekeerde, gereserveerde en wereldvreemde heer boeddha zijn, maar een erg menselijke god-man, zoals Boeddha zijn wederkomst voorspelde; hij zou een meer verlicht mens zijn dan hijzelf.

 

Maitreya, de boeddha.

“Ik ben niet de eerste boeddha (de verlichte) die naar de aarde is gekomen en ik zal ook niet de laatste zijn. Al spoedig zal er nog een boeddha komen, een heilige die uiterst verlicht is en die met veelbelovende wijsheid het heelal omarmt, een heerser over goden en stervelingen die zijn gelijke niet kent. Hij zal jullie dezelfde eeuwige waarheden openbaren als ik jullie geleerd heb. Hij zal zijn wet (godsdienst) vestigen, roemrijk in zijn oorsprong, roemrijk op het hoogtepunt en roemrijk in het einddoel in geest en letter. Hij zal een rechtvaardig leven verkondigen, volmaakt en rein, net zoals ik het nu verkondig. Hij zal vele duizenden discipelen hebben, terwijl ik er honderden heb. Hij zal bekend staan als de Maitreya” (Citaat: Boeddha Gautama ca 500 v. Chr.) .

De Maitreya (letterlijk de vijfde boeddha) liet in 1982 door grote advertenties het eerst van zich horen onder het motto: ’De Christus is hier’. Zijn zegsman, Benjamin Creme, stelt dat de evolutie der mensheid geleid is geweest door een groep ‘verheven meesters’ of ‘meesters der wijsheid’. Aan het hoofd van een dergelijke hemelse hiërarchie staat de wereldleraar of Maitreya, die christenen kennen als Christus, joden als de messias, moslims als de mam mahdi, hindoes als de Krishna en boeddhisten als de vijfde boeddha. Wanneer voldoende mensen zich gewend hebben aan de gedachte dat ‘hij’ er is, zal hij zich kunnen manifesteren en zijn ‘gezegende’ plan van samen delen, gerechtigheid, vrede en toekomst ten uitvoer brengen. We kunnen die manifestatie bevorderen door te mediteren en vooral de invocatie of grote aanroep (dit meditatief gebed is al in meer dan vijftig talen vertaald). Verscheen Maitreya? Maitreya wacht op een belangrijke gebeurtenis die hij had aangekondigd in 1988: waarschijnlijk een internationale beurscrash. Volgens Creme heeft een belangrijke Amerikaanse televisiemaatschappij een interview gevraagd met Maitreya, en hij heeft het aanbod aanvaard. Het interview zal plaatsvinden op een tijdstip van Maitreya’s keuze. Dit is de ware reden waarom ik dit schrijf, als een van te voren gegeven waarschuwing voor het komende bedrog, als het uitkomt wat Creme stelt. Zeg ik nu dat de Maitreya de antichrist is? Nee, hoewel hij al een antichrist is onder velen. KAN hij de antichrist zijn? Het zou kunnen.

De laatste profeten van de islam

De islam onderschrijft het idee van een messias niet. Volgens de Koran is het een doodzonde om een mens aan te duiden als ‘gelijk aan Allah’. Toch wordt Jezus Christus door de moslims geëerd, zelfs al degraderen zij Hem van de enige ware Messias tot één van Gods boodschappers, net als hun stichter Mohammed. Mohammed en zijn mullah’s moeten zich ernstig afgevraagd hebben wat ze van Christus’ dood en opstanding moesten denken. Jezus kon Allah niet beledigen als Hij net zo goddelijk was als God. Als Hij echter ‘gewoon’ overleden was aan het kruis, zouden ze een van Allah’s grootste profeten belasteren. Een profeet van God als Christus kon niet sterven, omdat Hij dan zijn missie niet had volbracht. Uiteindelijk heeft Allah hen van dit dilemma ‘verlost’ door aan Mohammed te openbaren dat iemand anders (Judas?) de plaats van Christus had ingenomen. Jezus is dus volgens de Koran niet gestorven, maar van de aarde verdwenen toen Allah hem opnam in de hemel. Zoals we zullen zien vormen de grote ‘verdwijntrucs’ van islamitische profeten de basis voor de verschijning van een laatste islamitische oordeelsprofeet.

Muntazar, de laatste profeet van de soennitische islam

In Isfahan, de stad waar de volgelingen van Allah zich buigen in de kristalmoskee, staat het gezadelde witte paard van Muntazar, de moslim-messias te wachten. Negentig procent van de islamieten is soennitisch en Muntazar is hun laatste profeet. Hij is de opvolger van Mohammed en de al-mahdi: ‘hij die aan het eind der tijd is.’ Die alle rassen ter wereld zal verenigen.

De twaalfde imam, de laatste profeet van de sjiietische stam

De twaalfde imam zal terugkeren als datgene wat een ‘antenne’ genoemd wordt, eraan komt, aldus Ali (650 Nazr Ulaga ).

Het woord ‘antenne’ was een raadsel voor Ali, de stichter van de sjiietische sekte binnen de islam. In het Perzisch bestond dit woord niet. Toch geven deze metalen ontvangers van radio- en tv-signalen de terugkeer van de laatste sjiietische profeet aan. Tien procent van de moslims is sjiietisch. Ze hebbeen een andere opvatting dan hun soennitische broeders over de wijze waarop de boodschappen van Allah aan het volk worden doorgegeven. Terwijl de soennieten geloven dat goddelijke leiding ofwel soenna door eenheid binnen de gemeenschap komt, zoeken de sjiietische moslims soenna in de openbaringen die hun godsdienstige leiders, ofwel imams ontvangen. De sjiieten geloven dat hun imams afstammelingen zijn van Ali, de neef van Mohammed, die belangrijke esoterische kennis doorkreeg van Mohammed, voordat die naar de hemel ging. Ali was de eerste imam, die zijn heilige kennis doorgaf aan zijn afstammelingen, een geslacht dat 7 imams kent (en soms 12, afhankelijk van welke der drie sjiietische stromingen je voor je hebt). De twaalfde imamstroming benadrukt dat de laatste imam ergens verborgen is, en dat Allah hem toestemming gegeven heeft te wachten tot het laatste oordeel. Hij zal samen met Jezus, die de moslims Isa noemen,verschijnen, die Allah 2000 jaar daarvoor opgenomen heeft. De verwachte messias is de twaalfde imam, die in 874 op vierjarige leeftijd verdween bij de Iraakse stad Samarra Voor de machthebbers in Iran met name de premier Ahmadinejad is het landbestuur een voorlopige zaak, een kwestie van geduldig wachten op de wederkeer van de lang verwachte Madhi. Het wachten op de Mahdi is een geloofsdeugd, entezar genaamd, evenals het voorbereiden van zijn komst, de taäjil. Sommige sjiieten menen dat de wederkomst versneld kan worden door de strijd tussen goed en kwaad nu al aan te gaan of aan te wakkeren. Ze vormen een minderheid waartoe ook Ahmadinejad behoort. Hij denkt dat de Mahdi terugkomt in de woestijnstad Jamkaran in het midden van Iran, waar dag en nacht een tafel gedekt staat, opdat de Mahdi zich bij zijn terugkeer welkom weet.

In zijn eerst speech tot de Verenigde Naties in New York in oktober 2005 voorspelde Ahmadinejad een tijd van vrede, rechtvaardigheid en mededogen zodra “dat ene volmaakte menselijke wezen, de erfgenaam van alle profeten en vrome mannen” zou terugkeren Op 21 maart, ergens in het nieuwe millennium, zullen Jezus en de twaalfde imam uit hun schuilplaats komen en Israël teruggeven aan de Arabische wereld. Hierdoor zullen de profetieën in de Koran vervuld worden. ‘Jezus’ vertoont zich op de Golan-hoogte en gaat dan daarvandaan richting Tel Aviv om daar in gevecht te gaan met de antichrist , die in de islamtraditie een Jood is. Nadat deze ‘Jezus’ de antichrist gedood heeft, trekt hij naar Jeruzalem en gaat 400.000 moslims op de tempelberg voor in gebed en vernietigt vervolgens op deze oordeelsdag alle kruizen, kerken en synagogen. Volgens Victor Mordecai, een jood en islamkenner, gelooft de islam dat er een uiteindelijke slag plaats vindt tussen ‘goed en kwaad’ en de moslims zullen dan elke jood op aarde doden. Enkelen zullen tijdelijk ontsnappen en zich achter de rotsen en bomen verbergen. Allah zal aan deze rotsen en bomen een mond geven en deze rotsen en bomen zullen dan uitroepen: “Kom en vermoord hen!” De islam ziet alle christenen en joden als één volk, ‘de mensen van het Boek’, mensen die niet Allah als ’de grote god’ hebben omarmd en Mohammed niet als de ‘grootste aller profeten’ erkennen. Men gelooft dus dat ‘Jezus’ alle christenen en joden zal doden! (bron www.vicmord.com). De twaalfde imam, ook bekend als de qa’ím (de beloofde) zal over de aarde heersen. Volgens de sjiietische profetieën zal qa’im de volmaaktheid van Mozes, de glorie van Jezus en het geduld van Job hebben. Hij zal de ongelovige en de lasteraar kastijden. Sommigen beweren dat de laatste imam een vermomde Mohammed is, die zal komen ‘om de aarde te vullen met rechtvaardigheid, nadat ze tot de nok toe gevuld werd met tirannie’. Hij zal pas terugkeren als de islamitische gelovigen schreeuwen om politieke hervormingen en de terugkeer van godsdienstig fundamentalisme Premier Ahmadinejad vroeg zijn ministers een eed van trouw aan de komende Mahdi af te leggen en zei tijdens een vrijdaggebed dat het volk zich moest voorbereiden op de wereldheerschappij. “De enige manier waarop we dat kunnen doen, is onze opvattingen te baseren op de Verwachte Wederkomst – de wederkomst van de enige echte vertegenwoordiger van de mensheid bij Allah

Valse messiasen

Er kunnen nog vele ‘verlossers’ van allerlei geestelijke stromingen aan het bovenstaande rijtje toegevoegd worden: Balder, de verlosser van de Vikingen. De mormonen, 'de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' geloven dat zij de weg vrijmaken voor het 1000-jarige rijk van wat zij de christus noemen, en geloven dat de mormoonse kerk dan zal functioneren als wereldregering. De pahana is de messias van de Hopi, de pueblovolken die geloven dat ‘de ware blanke broeder’ terugkeert. Een groot aantal eskimo’s gelooft dat er een olijfkleurige messias met een lange baard en wit haar uit het oosten zal komen. Ook in de religie van veel indianenstammen komt er een messiasverwachting voor.

In Marcus 13:21-23 staat: “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier de Christus, zie Hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorgezegd”.

De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk dat valse christussen zullen opstaan en velen verleiden (Luk.17:20-37, 1 Joh. 2:18,22 en 4:3 ). Naast de ‘valse christussen’ en ‘valse profeten’ spreekt de Schrift van de antichrist, die zich in de eindtijd als ‘mens der wetteloosheid’, als ‘zoon des verderfs’ zal openbaren. Dat is het ‘beest van de eindtijd’, dat grote politieke en religieuze macht zal hebben (2 Thess. 2:3-4, Openbaring 13, 17 en 19). De eerstgenoemden zijn te beschouwen als voorboden van dé antichrist en hebben tot doel om, indien mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. En de wereld voor te bereiden op zijn komst. Deze apocalyptische antichrist, ook wel genoemd ‘het beest van Openbaring’ wordt als ‘wereldverleider’ en ‘valse messias der joden’ beschreven en zal een satanische imitatie van Christus zijn. In Mat.13:24-30 wordt gesproken over de oogst die eerst rijp moet zijn. Voordat er gemaaid kan worden, moet het onkruid worden gewied. Zo moet ook eerst de dorsvloer vol zijn, wil er gedorst kunnen worden. (Joël 224; 3:13) En éénmaal als de druiven rijp zijn, dan moet de perskuip betreden worden. (Jes.27:12;41:15; Hab.3:12; Micha 4:12 en Joël 2:24;3:13) Alles in het laatste bijbelboek wijst erop dat alles ‘vol’ moet zijn De volheid strekt zich uit tot alle gebieden der schepping en ook van de ontaardingen van de schepping. De volheid werkt als communicerende vaten volgens Huub Verwey in zijn geweldige boek ‘De komst van Jezus Christus. De Gemeente, het Lichaam van Christus, raakt vol-groeid, het lijden en de verharding van Israël komen tot volheid, het getal van de mensheid heeft een limiet, de ongerechtigheid klimt op in zijn volheid, het getal van de mens der zonde, het getal 666 is een volheid. Als de maat vol is, moet dus alles te voorschijn komen, wordt alles openbaar, wordt alles ‘Openbaring’ In de eerste plaats : Jezus Christus zelf, maar dan óók zijn Gemeente, óók zijn volk Israël, óók zijn grootste vijand, de satan, ook het rijk van de satan en zijn menselijke vertegenwoordigers, de antichrist en zijn valse profeet en tenslotte ook zelfs zijn vreselijkste instrumenten: de dood en het dodenrijk worden daarvan niet uitgezonderd. Alles komt aan het licht, ook het rijk der duisternis wordt ontbloot. De dood en het dodenrijk moeten éérst hun prooien prijs geven en dan worden ze zelf, de dood en het dodenrijk in de vuurpoel geworpen (Op.20:13-14) De openbaring van Jezus Christus houdt in dat alles te voorschijn komt

© Gerard Feller

 

Fragmenten uit: John Hogue ‘Verlossers, visioenen en voorspellingen van de tweede komst van de Messias’, uitg. Tirion Baarn 2001.

‘Het new age handboek’ door wijlen drs. R.H. Matzken, uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1990.

Ned Dagblad 22 jan 2009

De komst van Jezus Christus door ds W. Glashouwer sr en Huub Verweij uitg Heinoord, van der Stoepte Heionenoord 1985

 

 

 

1ste Komst van Christus                                                        Komst van de Antichrist

Kwam van de hemel Joh.6:38                                                 Komt vanuit de afgrond Op.11:7

Kwam in de naam van zijn Vader Joh.17:3                               Komt in zijn eigen naam Joh.5:43

Vernederde zichzelf Fil.2: 8                                                    Verhoogt zichzelf 2Thes.2:4

Was veracht Jes.53:3                                                             Wordt aanbeden Op.13:3-4

Deed de wil van de Vader Joh.6 :38                                         Doet zijn eigen wil Dan.11:36

Kwam om te redden Luk.19:10                                                Komt om te verderven Dan.8:24

Is de goede Herder Luk.10: 1-16                                              Is de nietswaardige herder Zach.11:16+17

Is de waarheid Joh.14:6                                                          Is de leugen 2Thes.2:9

Is het geheimenis van Godsvrucht 1Tim.3:16                           Is het geheimenis van wetteloosheid 2Thes.2:7-9

Bron: De Oogst juli/aug.1991

 

 

 

Categorie: Bijbelstudies: een nieuw begin