Al wat u doet

 

AL WAT U DOET....DOE HET IN DE NAAM VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS (COL 3:17)

WEDERGEBOORTE

Na onze wedergeboorte is het voor ons moeilijk te bepalen wat het doel in ons leven is, omdat God ons door de Heilige Geest in Zijn plan heeft opgenomen. Hij gebruikt ons voor Zijn doeleinden in deze wereld, zoals Hij Zijn Zoon gebruikt heeft voor het doel van onze verlossing.

Ik moet leren dat mijn levensdoel, Gods doel is en niet het mijne. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur zegt Petrus in 2Petr.1:4. Niemand wordt geboren, met een bepaald karakter, dat geldt voor zowel onze natuurlijke als ons onze bovennatuurlijke geboorte. Een karakter wordt gevormd. Lees de volgende verzen in 2Petr.1 maar.

We worden niet geboren met bepaalde gewoontes, we moeten ons gewoonten vormen, die gegrond zijn op het nieuwe leven dat God in ons geplant heeft. Het is niet de bedoeling dat we luxe-edities worden, maar gewone exemplaren, waarin dagelijks het wonder van Gods genade zichtbaar wordt. Knechtswerk is de toetssteen van een karakter!

Indien we zelf grote dingen zoeken:" God heeft me geroepen tot dit of dat", dan beletten we de Heer vaak ons te gebruiken en zijn we alleen geinteresseerd in ons eigen karakter en eigen doel. Ik moet leren dat mijn levensdoel Gods doel is en niet het mijne. Hij vraagt mij alleen dat ik in Hem en Zijn goedheid onvoorwaardelijk geloof, zonder zelfbeklag, dat is uit de duivel!

Denk niet dat alle dingen die aan de oppervlakte van uw leven zijn, niet door God gewild zijn. Oppervlakkigheid is geen teken van slechtheid, zelfs ook niet een teken dat er geen diepten aanwezig zijn. Of ge eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. (1Cor10:31)

Vaak willen we bij anderen de indruk wekken geen oppervlakkig mens te zijn, hetgeen bewijst dat we ingebeeld geestelijk zijn. Wacht u er voor om te willen doorgaan als een diepzinnig mens! God werd zelf een klein kind.

De uiterlijke omgangsvormen van het leven, eten en drinken, wandelen en praten, het is alles door God gewild. Dat zijn de dingen waarin onze Heer leefde, als Zoon van God. Hij heeft gezegd dat een discipel niet boven zijn meester staat. (Mat. 10:24)

BIDDEN

Dezelfde Heer die zegt in Joh. 14:12: " Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader. Bidden maakt niet dat we instaat zijn tot grotere werken. Bidden IS het grotere werk. Wij denken vaak dat bidden alleen maar de voorbereiding op onze hogere functies in het werk van God is. In de Bijbel is echter het bidden de werking van het wonder van verlossing in mij, waardoor de kracht van God in anderen werkzaam wordt. Maar bedenk weer dat dit gebed gefundeerd moet zijn op de verlossing in Christus, niet op mijn eigen wil.

Gebed is strijd, waar u bent komt er niet op aan. Hoe God de omstandigheden ook leidt, u bent geroepen om te bidden. Denk nooit dat er weinig van u uitgaat, want er kan zeker niets van u uitgaan, waar u niet bent!

We willen vaak alleen bidden, als we er emoties door beleven, dit is vaak de ergste vorm van egoisme. We moeten ook voortploeteren als Gods leiding dit aangeeft. Er is niets emotioneels in het werk van een gewone arbeider. (Mat. 9:38)

Hij is het die de ideën van het genie mogelijk maakt. Onze arbeid bestaat uit gebed en vanuit Gods standpunt uitgezien, zijn er al direct resultaten. U zult verbaasd zijn als u later de resultaten ziet die geoogst zijn omdat u geleerd hebt uw opdrachten van de Heer te ontvangen.

STEEDS MENSELIJK

Het wonder van de Vleeswording gaat schuil in een gewoon kinderleven. Het grote wonder van de verheerlijking op de berg eindigt in de door duivelen bezette vlakte. De heerlijkheid van de opstanding, daalt af tot een ontbijt aan de oever van het meer. Dat is geen anticlimax, maar een grote openbaring van God.

Men kan soms met glans door een crises heenkomen, maar het is wat anders om tot eer van God iedere dag door te komen, terwijl er niemand getuige is. Al begeren we geen middeleeuwse stralenkrans, we willen toch wel dat mensen zeggen: "Wat is dat een vrome man of vrouw Gods!

Als u echt toegewijd bent aan de Here Jezus hebt u de verheven hoogte bereikt, waarop niemand meer op U let. Het enige waarop men let is op de kracht van God die steeds door u stroomt.

Niet zoals sommige mensen gauw zeggen: "O, ik heb zo'n heerlijke roeping gekregen!" We moeten ons steeds realiseren dat de kracht van de Almachtige God in ons nodig is om zelfs maar de geringste taak te doen. Gods Geest is nodig om ons in zo volkomen menselijke zin, Zijn eigendom te maken, zo dat er aan ons niets bijzonders te zien is.

De toets van het leven van een heilige is NIET ONS SUCCES, maar onze TROUW in ons gewone menselijke leven van elke dag. Wij willen het behalen van succes in het werk voor Christus als doel stellen, het doel is echter de heerlijkheid Gods te openbaren in het menselijke leven. Het leven met Christus verborgen in God te leiden onder menselijke omstandigheden. Onze menselijke verhoudingen zijn de werkelijke omstandigheden, waarin het ideale leven Gods zichtbaar moet worden.

KOMT TOT MIJ

Niets wat in de Here Jezus was leek op impulsiviteit of onbewogenheid alleen, maar geestelijke kracht. De meeste Christenen ontwikkelen zich vanuit hun temperament, en niet volgens Gods plan.

Impulsiviteit is een natuurlijke trek, die ontwikkeling van het leven van een discipel in de weg staat. Gods Geest probeert impulsiviteit in ons leven tegen te houden. Een kind mag impulsief zijn, maar een vrouw of man kan het noodlottig zijn. Een impulsief mens is altijd een humeurig mens.

Impulsiviteit moet door zelftucht omgezet worden in intuïtie Gods. Een impulsieve waaghals kan gemakkelijk op het water wandelen, maar het is nog iets anders om met de Heer op het droge te wandelen. Petrus wandelde op het water naar Jezus toe, maar op het land volgde hij Hem "van verre".

Van nature hebben we het gevoel dat we buitengewone dingen moeten doen voor God, dat is echter niet zo, we moeten gewone heiligen zijn tussen de mensen. Dat leer je echter niet in 5 minuten! Het is niet Gods bedoeling dat we een in Jezus Christus ten volle omsloten leven leiden.

Maar er zijn tijden, dat we weer vervallen in een toestand van zelfbespiegeling, waarin we van onszelf vervuld zijn ipv Christus. Dit hoeft geen zonde te zijn, het kan veroorzaakt worden door een nerveuze aanleg of een plotselinge ontwikkeling van nieuwe omstandigheden.

Het is steeds Zijn wil dat wij in Hem blijven. Als wij tot Hem komen en Hem bidden ons vervuld te maken van Christus dan zal Hij het steeds weer doen totdat we leren in Hem te blijven. Komt tot MIJ (Mat.11: 28)

Alles wat er toe leidt niet meer in Hem te zijn, daar moet tegen gevochten worden. Jezus zegt: "Komt tot Mij en ik zal je rust geven", d.w.z. vervuld zijn van Christus inplaats van jezelf. Waar Jezus komt, daar brengt Hij rust, de rust der volmaakte activiteit, die zich nooit bewust is van zichzelf.

HEM TE KENNEN

Het initiatief van de Christen is niet gericht op zelfverwerkelijking, maar op het kennen van Jezus Christus. Omstandigheden zijn nooit toevallig, alles waarin hij of zij verzeild raakt is een middel om Jezus Christus te leren kennen. Het heeft iets van onbezorgde overgave in zich. Als we vervuld zijn van onszelf zullen we ons werk op de eerste plaats zetten, terwijl een Christen in zijn of haar werk Jezus Christus op zijn troon moet plaatsen.

Elke periode in ons daadwerkelijke leven heeft een tegenhanger in het leven van Jezus. Onze Heiland verwezenlijkte in zelfs het geringste werk Zijn verhouding tot Zijn Vader. Zo b.v. in Joh.13:3 vv Jezus wetende.....dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging....nam een linnen doek...en begon de discipelen de voeten te wassen.

Het doel van een geestelijk gezinde Christen is: om Hem te kennen, gemeenschap te hebben, geen zelfverwerkelijking maar Christus kennen. Veel Christenen doen werk omdat er iets gedaan moet worden, en vinden dat zij dat dan maar moeten doen. De houding van een gelovige moet zijn te zorgen in zijn of haar omstandigheden dat Jezus Christus verwerkelijkt wordt.

Het is niet dat ik een hoogstaander persoonlijkheid onder de mensen moet zijn maar een lijfeigene van de Here Jezus Christus. Gij zijt niet van uzelf (1Cor 6:19) Paulus had zich verkocht aan Jezus Christus en zegt (Rom1: 14) tegenover iedere sterveling op aarde een schuld te dragen vanwege het evangelie van Jezus Christus. Ik ben alleen vrij, om een volkomen slaaf te zijn.

Hou op over uzelf te bidden en geef u geheel aan anderen als lijfeigene van Christus. Dat is de betekenis van werkelijk tot gebroken brood en vergoten wijn gemaakt te worden. Wie de Heer verwachten....zullen wandelen en niet mat worden. (Jes. 40: 31) Het woord wandelen wordt in de Bijbel gebruikt om het karakter aan te geven. (Joh 1: 36) Johannes ziende op Jezus, WANDELENDE zei: "Zie het lam Gods". God zeg niet:"Wees geestelijk", maar "Wandel voor Mijn aangezicht" (Gen 17:1)

De werkelijkheid van Gods tegenwoordigheid is niet van enige plaats afhankelijk, alleen maar van het vaste besluit om Christus altijd voor ogen te hebben. (Hebr. 12:2)

Laat ons oog gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterhand van de troon Gods. Vestigt uw aandacht op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel (zelfbespiegeling, zelfverwerkelijking) verslapt.

Gerard Feller 1994

(Gedachten en fragmenten uit: Geheel voor Hem van Oswald Chambers)
Categorie: Bijbelstudie: geestelijke kennis