Geestelijke defensie

CHRISTUS, ONZE BURCHT

Over geestelijke defensiemechanismen

door Gerard Feller

Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en maakte grote indruk op mij: Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid, doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik: wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen in rust aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds. Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer. De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt; hij zegt tot ieder dat hij een dwaas is (Prediker 9:13-10:3).

 

Stel je voor: een klein stadje wordt belegerd door een groot leger. Het wordt omsingeld door honderden ultramoderne tanks, die ondersteund worden door radar- gestuurde gevechtsvliegtuigen, gevechtsheli's en rondom de gehele stad worden raketinstallaties opgesteld. De belegeringsmacht is gedisciplineerd, gemotiveerd en tot de tanden toe gewapend.
In de stad is een grote paniek ontstaan. Men had deze aanval niet verwacht en ter elfder ure moeten mensen hier en daar op de verwaarloosde verdedigingswallen worden gesommeerd. Er ontstond een chaos binnen de stad. Iedereen schreeuwde tegen elkaar, hun slecht onderhouden wapens functioneerden niet. Sommigen vluchtten in paniek uit de stad en werden gedood.
Bij de eerste aanval drongen de vijandelijke troepen de stad binnen en doodden mannen, vrouwen en kinderen; alles werd platgebrand. In die stad bevond zich een wijze man, die de stad had kunnen redden door zijn wijsheid. Maar er werd niet geluisterd naar wijsheid, die beter is dan kracht. Het wordt veracht, men luistert naar het geschreeuw van een dwaze onder wijzen (Pred. 9:17 en 10:6)

Dit verhaal in Prediker is zinnebeeldig voor heel wat geestelijke strijd. De stad is een beeld van de gevallen wereld, maar zeker ook van de individuele mens. De wereld is na de zondeval een prooi geworden van en voor satan, die in onze tijd een beslissende aanval voorbereidt, en die binnenkort openlijk zal verschijnen (2 Thess. 2:8). Het geheimenis der wetteloosheid is al in werking. Deze beslissende aanval wordt minutieus, gedetailleerd en gefaseerd voorbereid. Het denken van de mens wordt getransformeerd door dwaalleer binnen en buiten de gemeente. Moderne theologie, wereldgodsdiensten, syncretisme, bijgeloof, occultisme, geestelijke stromingen. Het zijn slechts enkele wapens gebruikt door boze geesten in het goed georganiseerde koninkrijk van de duivel.

Ook vindt er door de zgn. 'derde golf' een geweldige verandering van machtsposities plaats in de wereld. Er zijn toenemende gevechten om de macht, nu de industriële beschaving haar wereldheerschappij kwijtraakt en nieuwe krachten onder invloed van geld, kennis en fysieke macht de wereld gaan beheersen. Nieuwe info-technieken, meta-technieken doen opgang bij de 'beeldschermgeneratie'.
Er komen langzamerhand nieuwe machthebbers, naar voren geschoven door demonische machten; de opkomst van de fundamentalistische islam, het cocaïne-imperium, de Verenigde Naties, en de door fusering en kartelvorming steeds machtiger wordende multinationals, dit is de 'vijfde kolonne.

Wijsheid

Wat bedoelt prediker met de wijsheid die beter is dan kracht en wapentuig en die de stad had kunnen redden? Zeker geen wijsheid van de wereld, geen verstandelijke kennis van de boom der kennis van goed en kwaad, maar kennis van de boom des levens. Bijbels denken leert ons dat de dwaas zegt in zijn hart: ”Er is geen God”(Ps.14:1,53:2). Deze dwaas kan drie dokter-titels hebben, maar als hij geen rekening met God houdt, is hij bijbels gezien een dwaas.

Een bijbelse wijze kent God in de zin van 'kennis hebben, gemeenschap hebben' met God. Niet alleen van verre zien of van horen zeggen, maar God kennen door zijn Geest, die de toegang heeft tot alle diepten van Christus (Ef. 3:18). Van een echtgenoot(o)te kennen we misschien na twintig jaar zijn of haar karakter of gedrag, doordat we zoveel samen meemaken. Toch hebben we de mogelijkheid om Christus nog veel beter te kennen, nl. door zijn hart (de Heilige Geest). Dat is de ware wijsheid (1 Kor. 2:12-14).

De geest van de wijze richt zich naar rechts; naar de rechter arm Gods, de rechter schouder, die zit aan de rechter hand, enz.. De geest van de dwaas richt zich naar links (Pred.10:2). Een ontwikkeling van God af. Ware wijsheid is luisteren naar en gehoorzamen aan Gods woord. Nu worden nog dwazen op de hoogste posten gesteld en aanzienlijken en rijken zitten in vernedering. Nu gaan slaven nog te paard en vorsten te voet (Pred. 10:6). Veel mensen beseffen nauwelijks de ernst van de wereldsituatie. Prediker 10:14 zegt: “De dwaas is het die vele woorden gebruikt, de mens weet niet wat er geschiedt en wie zal hem te kennen geven wat er na hem geschieden zal? Het zwoegen van de dwaas mat hem af”.

De menselijke bouwval

Zoals gezegd staat de belegerde stad in Prediker 9 niet alleen voor de wereld, maar ook voor de individuele mens. De zondeval had niet alleen tot gevolg dat de mens van God werd afgesneden, maar dat er een verwoestings- en verstoringsproces plaatsvond door de zonde in alle innerlijke verhoudingen van de mens. Lichaam, ziel en geest liggen volkomen met elkaar overhoop, van binnenuit verontreinigt de mens zich meer en meer (Marc. 7:21).
Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam, zegt Paulus in Rom. 7:23. Net als de stad in Prediker zijn we hopeloos verdeeld in onszelf, maar bovendien worden we van buiten af door de geestelijke wereld aangevallen in onze geest.
In het boek Spreuken wordt dit als volgt geformuleerd: Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Een stad met omvergehaalde muren; daar kan iedereen zomaar naar binnen lopen. Alle machten kunnen mensen manipuleren, intimideren, fascineren en verleiden en inspelen op zijn zondige begeerten, waardoor mensen gevangen en gebonden worden. Ondanks het dwaze geschreeuw, ondanks alle pogingen van de mens om de geestelijke wereld om hem heen te manipuleren door moderne toverijen, (wetenschap, kennis, macht) heeft de mens geen schijn van kans. De slang, satan, heeft de gevallen mens volkomen in zijn macht. Daarom staat er in Pred. 10:11 het volgende: “Indien een slang bijt voor de bezwering, dan baat het de bezweerder niet”. Voor zijn occulte manipulaties is de mens al voor zijn geboorte gebeten door de slang met het dodelijk venijn van de zonde.

De allerhoogste burcht

Is er dan geen andere plaats waar de mens kan wonen dan die menselijke bouwval met omvergehaalde muren? Zeker wel; lees maar eens Psalm 91: 1-2: ”Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Here: mijn Toevlucht en mijn Vesting, mijn God, op wie ik vertrouw”. Hoewel christenen niet voor lijden bespaard blijven is dit een onaantastbare plaats van de Allerhoogste God; een vaste Burcht, een Vesting en een Toevlucht. Hoe komt de mens nu vanuit die bouwval, waarin de lippen van de dwaas zichzelf verslinden (Pred.10:12) tot de innemende woorden van wijsheid en tot de plaats waar alle wijsheid en alle kracht in één persoon verenigd is? De enige manier om in de burcht te komen is door het kruis. 1 Kor.1:18-25 zegt: “Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandige zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij CHRISTUS, DE KRACHT GODS EN DE WIJSHEID GODS. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen”.

We kunnen niet verlost worden uit de stad door ons eigen geschreeuw of onze eigen krachten of inzichten en kennis. Nee, de enige manier om ons te bevrijden uit de stad is door die wijze man, Christus. Zijn geloof, en als genade ons geloof in Hem, door Zijn kruis, brengt ons de overwinning. ”Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Joh. 5:4-5).

Overwinnen is geen kwestie van eigen kracht, maar van bijbelse wijsheid. Alle kennis en macht ligt in de kennis van Christus' kruis Zijn opstanding, Zijn verhoging en positie in de hemel, Zijn Geest en Zijn Burcht. Als we in die burcht zijn, is onze enige opdracht staande te blijven. ”Doe dan de wapenrusting Gods aan om...uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Ef. 6:11-13). Paulus schreef dit, vastgeklonken aan een Romeinse soldaat, wiens wapens hij beschrijft. Ik ben een gezant in ketenen, zegt hij. Vergis je niet, zegt hij, jullie hebben niet tegen vlees en bloed te vechten. Je vecht tegen verschrikkelijke machten, waar je nooit tegenop kunt, tenzij je de gehele wapenrusting Gods aantrekt. Als je mensen ontzettende dingen om je heen ziet doen, denk er dan aan dat je niet tegen hen vecht. Zij zijn slechts de pionnen en werktuigen van de wereldbeheersers dezer duisternis.

Ons gevecht bestaat volgens Efeziërs 6 dan ook vooral uit om STAANDE te blijven, dus niet om satan te overwinnen want die is al overwonnen in Christus. Maar het gaat om ons weten bekleed te zijn met Christus. Met Zijn wapenrusting zijn we dagelijks bestand tegen de (vergeefse) aanvallen op onze positie in die Burcht. Dus de wapenrusting is er niet om in de burcht te komen! Maar om er te blijven in onze dagelijkse wandel! Hoe? Door:

 1. De lendenen omgord met de waarheid. De waarheid en de geest der waarheid maakt ons altijd en in iedere omstandigheid vrij! Ook van aanvallen van buiten! (Ef. 6:14). In Jes.11: 5 staat: “Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen en trouw de gordel van zijn heupen zijn!”
 2. Bekleed te zijn met het pantser der gerechtigheid (Ef. 6: 14). We moeten ons steeds realiseren dat we gerechtvaardigd gemaakt zijn in de Rechtvaardige (vgl. Jes. 59:17). Alles is genade, Christus komt alleen alle roem toe van ons leven. Dit uitgangspunt houdt ons staande!
 3. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Als we bereid zijn in ons leven anderen met het heil van verlossing in Christus te vertellen, zal het in ons eigen leven krachtiger uitwerken, het zal ons zeker niet kwetsbaarder maken! (Jes. 52:7). Wie geestelijk sterk wil zijn zal op stabiele volwassen wijze daarvan moeten getuigen.
 4. Het schild des geloofs op te nemen zodat we de vurige pijlen van de satan kunnen doven. Dat die pijlen op ons worden afgevuurd (zowel van buiten als van binnen) is geen vraag. Het geloof als gave van God is de enige geestelijke kracht die tegen deze pijlen is opgewassen, dus niet het geloof in onze eigen mogelijkheden!
 5. De helm des Heils (vs. 17). De bescherming van het hoofd het denken. Dit denken is zo belangrijk, omdat het voor een groot deel ons gevoel, gedrag en onze gewoonten bepaalt. We moeten bijbels leren denken, door de Heilige Geest geleid, en dat geeft bescherming in ’De Burcht’ (Jes. 59: 17). We moeten ons hart en onze gedachten behoeden in Christus Jezus.
 6. Het Zwaard van de Geest te hanteren, dit is het Woord van God. Alleen de Bijbel is het geopenbaarde Woord van God waarin Hij zich bekend maakt door de Heilige Geest en ons de woorden te binnen brengt.
 7. Aanhoudend te bidden. Met bidden communiceer je met God. Je ervaart de gemeenschap en de nabijheid met God. Dat geeft je bescherming in de Burcht. Niet je geestelijke ervaringen, maar de Gemeenschap met God. Dat is het wezenlijke wat God met ons wil!

We mogen ons met een heel wat moeilijker strijd bezighouden, de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten, die ons beletten God te zien. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken voor alle heiligen. Het is niet altijd het uur van de overwinning, het zijn niet altijd momenten waarop we stormenderhand de vijandelijke forten veroveren.

Er zijn ook momenten, namelijk als de nacht van de geestelijke duisternis valt, dat de grote machten in de hemel aan het werk zijn. En niemand behalve God doorziet de listen van satan.

”Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods” (Efeze 3:14-19).

Bijbelse strijd

In Spreuken 25:28 staat: “Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft”. Dit typeert de hedendaagse mens. Helaas geldt dit ook voor veel christenen. Vaak zijn ze zich nauwelijks bewust van de strijd die ze volgens de Bijbel te voeren hebben (Ef. 6: 10-18). Ze nemen hierin een passieve houding aan of ze hebben verkeerde visioenen van die geestelijke strijd.

Zelfs de romans van Peretti verbleken soms bij de avontuurlijke getuigenissen en visioenen die sommigen menen te hebben. Meestal wordt de strijd boven hen geplaatst. Vaak is echter schrijnend voor iedereen zichtbaar dat ze dagelijks nog worden overheerst door hun vlees en hun natuurlijke leven. In Judas 8 wordt gezegd dat deze dromenzieners dagelijks hun vlees bezoedelen en verwerpen wat heerschappij heet, en lasteren de heerlijkheden. In dit verband geeft Judas aan dat zelfs de aartsengel Michael niet vanuit zichzelf de strijd met de satan aanbond, maar naar de Here God verwees (vs. 9).

Velen worden, zoals Prediker betuigt, een prooi omdat ze niet de juiste strijd voeren of niet met de juiste wapens strijden, en vaak zijn de strategieën van de tegenstander hun niet bekend. Ze zijn in zichzelf en onderling verdeeld en kunnen geen stand houden in de geestelijke strijd en het spanningsveld waarin iedere christen geplaatst is. Men luistert niet naar de wijze man (De Heilige Geest, Bijbel,zie Mat.12: 42 ) die de stad kan redden, maar zijn bij de eerste de beste stormloop van de tegenstander al verloren. Dit terwijl een overwinning voor alle gelovigen door de machtige persoon en het werk van de Here Jezus Christus toegankelijk is.

Als we alleen al in Nederland kijken hoe ons leger georganiseerd is, en hoe in de komende jaren weer miljarden worden uitgegeven aan wapentuig (m.n. gevechtsvliegtuigen), hoe officieren en manschappen jarenlang geïnstrueerd worden en oefenen in allerlei strategieën en wapentuig, is het dan niet verwonderlijk dat christenen zich zo weinig tijd en inspanning getroosten om zich op de geestelijke strijd voorbereiden? Veelal worden mensen in evangelisatiebijeenkomsten alleen de heerlijkheden en beloften van de Bijbel voorgehouden, maar ze worden daarna nog nauwelijks voorbereid op de strijd die ze juist na de wedergeboorte moeten voeren. Vaak met het verschrikkelijke gevolg dat ze daarna soms dieper vallen dan ooit tevoren.

De strijd tegen het vlees

“De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede” (Rom. 8:6). De zondige natuur van de mens was niet zijn geschapen toestand, noch was het een gevolg van zijn omgeving, maar is ontstaan door een persoonlijke bewuste en vrijwillige overtreding van Gods heilige Woord. De gevolgen van die wilsbeslissing van Adam is dat uit het hart van de mens zijn zondige natuur ontspringt (Mat. 15:19, Marc.7:21-23). We hebben die natuur geërfd van Adam (Rom. 5:12-19).

De Bijbel gebruikt verschillende uitdrukkingen voor deze verdorven natuur, bijvoorbeeld de oude mens (Ef. 4:22-24) in tegenstelling tot de nieuwe mens in Christus. Zo is er ook de natuurlijke mens die leeft in de zondige natuur tegenover de geestelijke mens (1 Kor. 2). Een van de meest voorkomende benamingen is echter het vlees (Rom.8:6). Veel Bijbelpassages in het Nieuwe Testament vertellen over de strijd, ja de oorlog die de gelovige te voeren heeft met zijn gevallen natuur. In deze strijd staat de gelovige ook zonder de directe verzoekingen van de satan of de machten der duisternis.

Natuurlijk bestaat er een relatie tussen deze twee vijanden, maar we moeten de verschrikkelijke aantrekkingskracht van onze gevallen natuur niet onderschatten. In Rom.7:23 staat: “Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is”.

Het vlees is een dodelijke vijand, die in staat is de gelovige te overwinnen en van een heilig God welgevallig leven af te houden. Een van de redenen waarom het vlees zo moeilijk te overwinnen is, is omdat het een sterke relatie heeft met de persoonlijkheid van de gelovige. Het vlees is sterk verbonden met onze wil en met ons verstand en gevoel. Het is belangrijk de vijand goed te kennen, zodat er op de juiste wijze strijd gevoerd kan worden.

De manier waarop het vlees ons tot zondigen verleidt, kunnen we lezen in Gal. 5:19-21 (Zie ook Mat.15:19 Mark.7:21-23): “Want het begeren van het vlees gaat tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke”.

Eerst worden morele zonden en seksuele zonden genoemd, daarna conflicten en problemen die scheiding brengen, afgodendiensten, die materie of immateriële zaken boven God stellen, toverijen waarin men probeert de gevallen geestelijke wereld in te schakelen of te manipuleren, enzovoort. Herkent u uw vijand in het rijtje genoemd in de Galatenbrief? De strijd tegen het vlees is een strijd die we ons hele aardse leven te strijden hebben. Zo schreef de grote Schotse reformator en gebedsman John Knox aan het einde van zijn leven:

“Ik weet hoe hard de strijd is tussen vlees en geest onder de grote druk van bedroefdheid als er geen verdediging lijkt te zijn, alleen de alomtegenwoordige dood. Ik ken de jalousie en het gemor van het klagende vlees. Ik ken de woede en toorn en de ontevredenheid die zich tegenover God verzetten en die zijn beloften met twijfel tegemoet treden, in staat om ieder moment God de rug toe te keren. Daartegen werkt alleen het geloof, dat ons dwingt om ernstig de hulp van God in te roepen en als we daarmee doorgaan wordt de grootste vertwijfeling tot een uiteindelijk succesvolle overwinning. Achter deze duidelijke gevaren van het toegeven aan het vlees ligt een ander dodelijk gevaar.

Paulus zegt in Ef. 4: 22-27 over de strijd tussen de oude en de nieuwe mens: “Geef de duivel geen voet!”(vs. 27) Door ons over te geven aan onze vleselijke natuur komen we onder het gezag en de invloed van satan in ons leven. Naarmate we hier meer aan toegeven, geven we satan de gelegenheid zijn doelen in ons leven te bereiken, hetgeen hij maar wat graag en gretig wil doen (lees 2 Tim.2:23-26 over de strik van de duivel). Ook Paulus maakt in Rom.7: 14-23 uitgebreid gewag van deze geestelijke strijd.

Overwinning op het vlees

 1. De weg van eerlijkheid, waarheid in je leven (Mark. 7:21-23; Gal. 5:17-21).
  We hebben niet allemaal dezelfde verzoekingen. De een zal misschien minder last hebben van onreinheid, terwijl hij of zij misschien een grote strijd moet voeren tegen jalousie of partijschappen. Weer een ander voelt zich misschien teveel aangetrokken door drank. De Heilige Geest verlangt van ons eerlijkheid, waarheid. Hij wil dat we onze verdorven vleselijke natuur afleggen om het in de dood over te geven. God wil niet onze oude natuur ‘oppoetsen, wat veel christenen helaas vaak dagelijks doen. Het verwart hen dat ze soms zulke zondige zaken in zichzelf ontdekken. De waarheid zal ons vrijmaken
 2. De weg van het kruis.
  De tweede stap in de overwinning op het vlees is de weg van de dood (Rom. 6:1-13, Gal. 2:20 en 5:24). In Rom. 6:11 staat: “Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen”. In de geestelijke strijd wordt de overwinning alleen door objectieve zaken bereikt en niet door subjectieve gevoelens.

Geloof beweegt zich op het niveau van de absolute waarheid en niet op onze vaak bedrieglijke gevoelens. In Rom. 6:6-7 wordt duidelijk dat we door het geloof in het evangelie van Jezus Christus belijden dat onze oude mens is mede gekruisigd, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. De ‘oude’ Gerard Feller, of vul uw eigen naam maar in, is dood, samen met Christus gestorven aan het kruis.

 1. In Gal. 2:20 staat: Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef in het vlees leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”. Hier ontvangt de gelovige een nieuwe identiteit die in afhankelijkheid van God en in verbinding met de medemens zich op een geweldige manier kan ontwikkelen. Het grote geheim is dat we de oude mens voor dood achten en onze geest onderwerpen aan Gods Geest en zo zijn aangesloten op de goddelijke natuur (2 Petr.1:4) en we zo in staat zijn te leven als de Here Jezus (vs 5-9).
 2. Wordt vervuld met de Heilige Geest en leer Zijn weg te gaan.
  De dood alleen is niet genoeg om het vlees te overwinnen; er moet een nieuw leven in ons wezen doordringen (Gal. 5:16-25). ”Zo moet het voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus” (Rom. 6:11). We moeten ons het nieuwe leven eigen maken (Rom. 6:4-5). We zijn met Christus door het geloof verenigd en hebben deel aan het opstandingsleven. De Heilige Geest komt in de gelovige op het moment dat we tot geloof komen (Joh. 3:6, Rom. 8:9-10).

Veel mensen menen dat bepaalde gevoelsmatige ervaringen of het spreken in tongen een gevolg is voor de doop in de Heilige Geest. Dit kan een begeleidend verschijnsel zijn maar zeker geen voorwaarde; alleen geloof is de toegang (1 Kor. 12:13, Hand. 2:38). Wat ons resteert, is de opdracht vervuld te worden met Gods Geest. Ef.5:18). Leer je leven in te richten naar Gods wil, je geweten steeds meer af te stemmen op God (Fil.1:9) en steeds fijngevoeliger te luisteren naar Zijn stem. Parate Bijbelkennis om dagelijks ‘brood’ te eten is daarbij belangrijk om het vlees te kunnen overwinnen en de duivel te weerstaan met: “Er staat geschreven” (Luk.4:8), op dezelfde wijze als de Here Jezus aan de duivel weerstand bood in de woestijn.

De strijd tegen de wereld

Maar ik moge ervoor bewaard te blijven roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld” (Gal. 6:14). Vaak wordt in de Bijbel met het woord kosmos (wereld) de tijdgeest bedoeld waarin we leven (Rom. 12:2, 2 Kor. 4:4, Gal. 1:4). In 1 Joh. 2:15 wordt de gelovige voorgehouden niet lief te hebben wat in de wereld is. In Joh.15 zegt de Here Jezus:”.Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.”

 

De ons vijandig gezinde wereld is het complexe systeem, samengesteld uit de meest uiteenlopende en zich veranderende sociale, maatschappelijke, materialistische, liberale en religieuze filosofieën die in menselijke organisaties en persoonlijkheden tot uitdrukking komen. Op de televisie bijvoorbeeld wordt gesproken over de wereld van sport. Dit is geen planeet of continent, maar een georganiseerd systeem dat is opgebouwd uit ideeën, mensen, activiteiten en motieven.

De wereld is de verlengde arm van satan.Want al wat in de wereld is, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen, en een hovaardig leven(1 Joh. 2:16). De wereld is in feite ook de verlengde arm van de vleselijke natuur (Gal. 5: 19-21). Niemand kan een ziekte helen, als men een mens in een omgeving zet waardoor de ziekte nog verergerd wordt (in weerwil van de homeopaten). Je kunt een alcoholicus niet genezen door hem in alle omstandigheden vrij bier te geven.

De wereld is een onderdeel van de strijd met satan, de vorst der wereld (Joh. 12:31) tegen de gelovige. In Johannes 5:19 staat: “We weten dat we uit God zijn en de hele wereld in de boze ligt”. Soms is dit openlijk, soms minder duidelijk. Zo kun je bijvoorbeeld naar de dierentuin gaan en steeds onbewust met de evolutietheorie geconfronteerd worden. De wereld wil de gelovige verleiden om de normen van de wereld toe te passen (Joh.15: 18-19, 17: 6,9, Rom. 12:2, Kol. 2:8).

De gelovige kan echter overwinnen. “Want al wat uit God geboren is overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is(1 Joh. 5:4,5). In Joh.16:33 staat:“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij vrede in Mij hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”.

Het kan een harde strijd zijn om Gods geboden te bewaren, Zijn wil te zoeken, goede keuzes te maken en een godvruchtig leven te leiden. Dat is de werkelijke strijd in ons leven. God belooft vrede in verdrukking (Joh.16:33). “Hij heeft de overwinning behaald en de machten en overheden ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kol. 2:15) (Zie ook Hebr. 2:14-15, Rom.12:2 en 1 Joh. 4:4).

Confrontatie met satans rijk

“Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”(Ef. 6: 10-11).

Er zijn drie belangrijke principes:

1) Wees krachtig in de Here.

De sterkte van de Heer en alle volmacht die we nodig hebben is voor ons beschikbaar. Het kan er heet aan toe gaan in ons leven, de Here is vergevingsgezind. “De God des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden, de genade van de Here Jezus zij met u” (Rom.16:20).

2) Ken de strategie en organisatie van de vijand.

Satan is een verleider, die graag tweedracht zaait onder christenen. Hij probeert ons met slechte gedachten en verlangens te injecteren. Hij is een aanklager, liefst met de gedachten die hij zelf in die mens legt (2 Kor. 4:4). Veel mensen weten niet dat alles wat in hen opkomt niet altijd vanuit henzelf is. We moeten ons hart en onze gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil. 4:7, 2 Kor.10:5). Geen ongezonde kennis en interesse in alle(rlei) occulte verschijningsvormen, maar zeker ook niet naïef en onwetend zijn van wat in de geest van de wereld is en ons er bewust van zijn hoe we veranderd moeten worden in gedachten, gevoelens en wil.

3) Gebruik de juiste wapens.

Als gelovigen moeten we ook offensief handelen. Passiviteit is een invalspoort van de boze. We moeten steeds aan onze wapenrusting werken. Vooral ons gebedsleven, waarin we alles concreet met de Heer bespreken is van groot belang. “God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van kracht van liefde en bezonnenheid” (2 Tim.1:7). “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Weerstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten”(1 Petr. 5:8-9).

Gerard Feller

 

Lit.: Overcoming the adversary, Dr. Mark Bubeck, The Moody Bible Institute of Chicago. 1984.

Heel de mens,Bijbels holism in de gezondheidszorg door Gerard Feller isbn 90-74507-07-7 oudewater 2002

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Bijbelstudie: geestelijke kennis