Geestelijke kennis

CHRISTUS, ONZE BURCHT

Over geestelijke defensie-mechanismen

Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en maakte grote indruk op mij: Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid, doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zeide ik: wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen in rust aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar ÈÈn zondaar bederft veel goeds. Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer. De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt; hij zegt tot ieder dat hij een dwaas is. Prediker 9:13-10:3

Stel je voor; een klein stadje wordt belegerd door een groot leger. Het wordt omsingeld door honderden ultramoderne tanks, die ondersteund worden door radargestuurde gevechtsvliegtuigen, gevechtsheli's en rondom de gehele stad worden raketinstallaties opgesteld. De belegeringsmacht is gedisciplineerd, gemotiveerd en tot de tanden toe gewapend.
In de stad is een grote paniek ontstaan. Men had deze aanval niet verwacht en ter elfder ure moeten mensen hier en daar op de verwaarloosde verdedigingswallen worden gesommeerd. Er ontstond een chaos binnen de stad. Iedereen schreeuwde tegen elkaar, de slecht onderhouden wapens funktioneerden niet. Sommigen vluchtten in paniek uit de stad en werden gedood.
Bij de eerste aanval drongen de vijandelijke troepen de stad binnen en doodden mannen, vrouwen en kinderen; alles werd platgebrand. In die stad bevond zich een wijze man, die de stad had kunnen redden door zijn wijsheid. Maar er werd niet geluisterd naar wijsheid, die beter is dan kracht. Het wordt veracht, men luistert naar het geschreeuw van een dwaze onder wijzen.(9:17 en 10:6)

Dit verhaal in Prediker is zinnebeeldend voor heel wat geestelijke strijd De stad is een beeld voor de gevallen wereld, maar zeker ook voor de individuele mens. De wereld is na de zonde een prooi geworden voor satan, die in onze tijd een beslissende aanval voorbereidt, en die binnenkort openlijk zal verschijnen. (2Thess.2:8) Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking.Deze beslissende aanval wordt minitieus, gedetailleerd en gefaseerd voorbereid. Het denken van de mens wordt getransformeerd door dwaalleer binnen en buiten de gemeente. Moderne theologie, wereldgodsdiensten, syncretisme, bijgeloof, occultisme, geestelijke stromingen. Het zijn slechts enige wapens gebruikt door boze geesten in het goed georganiseerde koninkrijk van de duivel.

Ook vindt er door de zgn. 'derde golf' een geweldige verandering van machtsposities plaats in de wereld. Er zijn toenemende gevechten om de macht, nu de industriële beschaving haar wereldheerschappij kwijtraakt en nieuwe krachten onder invloed van geld, kennis en fysieke macht de wereld gaan beheersen. Nieuwe info-technieken, meta-technieken doen opgang bij de 'beeldschermgeneratie'.
Er komen langzamerhand nieuwe machthebbers, naar voren geschoven door demonische machten; de opkomst van de fundamentalistische islam, het cocaine-imperium, de Verenigde Naties, en de door fusering en kartelvorming steeds machtiger wordende multi-nationals, dit is de 'vijfde kolonne

Wijsheid

Wat bedoelt prediker met de wijsheid die beter is als kracht en wapentuig en die de stad had kunnen redden? Zeker geen wijsheid van de wereld, geen verstandelijke kennis van de boom der kennis van goed en kwaad. Maar kennis van de boom des levens. Bijbels denken leert ons dat de dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'.(Ps.14:1,53:2) Deze dwaas kan drie dokter-titels hebben, maar als hij geen rekening met God houdt, is hij een dwaas.

Een bijbelse wijze kent God in de zin van 'kennis hebben, gemeenschap hebben' met God. Niet alleen van verre zien of van horen zeggen, maar God kennen door zijn Geest, die de toegang heeft tot alle diepten van Christus.(Ef.3:18) Van een echtgeno(o)te kennen we misschien na twintig jaar zijn of haar karakter of gedrag, doordat we zoveel samen meemaken. Toch hebben we de mogelijkheid om Christus nog veel beter te kennen, n.l. door zijn hart (de Heilige Geest). Dat is de ware wijsheid. (1 Kor.2:12-14)

De geest van de wijze richt zich naar rechts; naar de rechter arm Gods, de rechter schouder, die zit aan de rechter hand, enz.. De geest van de dwaas richt zich naar links. (pred.10:2) Een ontwikkeling van God af. Ware wijsheid is luisteren naar en gehoorzamen aan Gods woord. Nu worden nog dwazen op de hoogste posten gesteld en aanzienlijken en rijken zitten in vernedering. Nu gaan slaven nog te paard en vorsten te voet. (pred.10:6) Veel mensen beseffen nauwelijks de ernst van de wereldsituatie. Prediker 10:14 zegt: De dwaas is het die vele woorden gebruikt - de mens weet niet wat er geschiedt en wie zal hem te kennen geven wat er na hem geschieden zal? Het zwoegen van de dwaas mat hem af.

De menselijke bouwval

Zoals gezegd staat de belegerde stad in Prediker 9 niet alleen voor de wereld, maar ook voor de individuele mens. De zondeval had niet alleen tot gevolg dat de mens van God werd afgesneden, maar dat er een verwoestings- en verstoringsproces plaatsvond door de zonde in alle innerlijke verhoudingen van de mens. Lichaam, ziel en geest liggen volkomen met elkaar overhoop, van binnenuit verontreinigt de mens zich meer en meer. (Markus 7:21)
Wat mijn verstand wil, en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam; zegt Paulus in Rom.7:23. Net als de stad in Prediker zijn we hopeloos verdeeld in onszelf, maar bovendien worden we van buiten af door de geestelijke wereld aangevallen in onze geest.
In het boek Spreuken wordt dit als volgt geformuleerd: Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Een stad met omvergehaalde muren; daar kan iedereen zomaar naar binnen lopen. Alle machten kunnen mensen manipuleren, intimideren, fascineren en verleiden en inspelen op zijn zondige begeertes, waardoor mensen gevangen en gebonden worden. (tekening 1) Ondanks het dwaze geschreeuw, ondanks alle pogingen van de mens om de geestelijke wereld om hem heen te manipuleren door moderne toverijen, (wetenschap, kennis, macht) heeft de mens geen schijn van kans. De slang satan heeft de gevallen mens volkomen in zijn macht. Daarom staat er in Pred. 10:11 'Indien een slang bijt voor de bezwering, dan baat het de bezweerder niet.' Voor zijn occulte manipulaties is de mens al voor zijn geboorte gebeten door de slang met het dodelijk venijn van de zonde.

De allerhoogste burcht

Is er dan geen andere plaats waar de mens kan wonen, dan die menselijke bouwval met omvergehaalde muren? Zeker wel; lees maar eens Psalm 91: 1-2; (tekening 2) 'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Here; mijn Toevlucht en mijn Vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.' Dit is een onaantastbare plaats van de Allerhoogste God; een vaste Burcht, een Vesting, en een Toevlucht. Hoe komt de mens nu vanuit die bouwval, waarin de lippen van de dwaas zichzelf verslinden (Pred.10:12) tot de innemende woorden van wijsheid, en tot de plaats waar alle wijsheid en alle kracht in ÈÈn persoon verenigd is? (tekening 3) De enige manier om in de burcht te komen is door het kruis. 1Kor.1:18-25 zegt:Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij CHRISTUS, DE KRACHT GODS EN DE WIJSHEID GODS. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

We kunnen niet verlost worden uit de stad door ons eigen geschreeuw of onze eigen krachten of inzichten en kennis. Nee, de enige manier om ons te bevrijden uit de stad is door die wijze man, Christus. Zijn geloof, en als genade ons geloof in Hem, door Zijn kruis, brengt ons de overwinning. 'Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 1 Joh. 5:4-5

Overwinnen is geen kwestie van eigen kracht, maar bijbelse wijsheid. Alle kennis en macht ligt in de kennis van Christus' kruis, Zijn opstanding, Zijn verhoging en positie in de hemel, Zijn Geest en Zijn Burcht. Als we in die burcht zijn, is onze enige opdracht staande te blijven . 'Doe dan de wapenrusting Gods aan om...uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden' (Ef.6:11-13) Paulus schreef dit, vastgeklonken aan een Romeinse soldaat, wiens wapens hij beschrijft. Ik ben een gezant in ketenen, zegt hij. Vergis je niet, zegt hij, jullie hebben niet tegen vlees en bloed te vechten. Je vecht tegen verschrikkelijke machten, waar je nooit tegenop kunt, tenzij je de gehele wapenrusting Gods aantrekt. Als je mensen ontzettende dingen om je heen ziet doen, denk er dan aan dat je niet tegen hen vecht. Zij zijn slechts de pionnen en werktuigen van de wereldbeheersers dezer duisternis.

Ons gevecht bestaat volgens Efese 6 danook vooral uit STAANDE te blijven, dus niet om satan te overwinnen want die is al overwonnen in Christus. Maar ons weten bekleed te zijn met Christus. Met Zijn wapenrusting zijn we dagelijks bestand tegen de (vergeefse) aanvallen op onze positie in die Burcht. Dus de wapenrusting is er niet om in de burcht te komen! Maar om er te blijven in onze dagelijkse wandel! Hoe ? door:

  1. Lendenen omgord met de waarheid. De waarheid en de geest der waarheid maakt ons altijd en in iedere omstandigheid vrij! Ook van aanvallen van buiten! (Ef 6:14) In Jes.11: 5 staat Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen en trouw de gordel van zijn heupen zijn!
  2. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. (EF6 : 14) We moeten ons steeds realiseren dat we gerechtvaardigd gemaakt zijn in de Rechtvaardige. (vgl Jes59:17) Alles is genade, Christus komt alleen alle roem toe van ons leven. Dit uitgangspunt houdt ons staande!
  3. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Als we bereid zijn in ons leven anderen met het heil van verlossing in Christus te vertellen, zal het in ons eigen leven krachtiger uitwerken, het zal ons zeker niet kwetsbaarder maken! (Jes 52:7) Wie geestelijk sterk wil zijn zal op stabiele volwassen wijze daarvan moeten getuigen
  4. Het schild des geloofs opnemen zodat we de vurige pijlen van de Satan kunnen doven. Dat die pijlen op ons worden afgevuurd (zowel van buiten als van binnen) is geen vraag. Het geloof als gave van God is de enige geestelijke kracht die tegen deze pijlen is opgewassen, dus niet het geloof in onze eigen mogelijkheden!
  5. De helm des Heils (vs 17) De bescherming van het hoofd het denken. Elders in dit boek laten we zien dat dit denken zo belangrijk is, omdat het voor een groot deel ons gevoel, gedrag en onze gewoontes bepaalt. We moeten bijbels leren denken door de Heilige Geest geleid, dat geeft bescherming in "De Burcht" (Jes 59: 17) We moeten ons hart en gedachten behoeden in Christus Jezus.
  6. Het Zwaard van de Geest hanteren dit is het woord van God. Alleen de Bijbel is het geopenbaarde Woord van God waarin Hij zich bekend maakt door de Heilige Geest en ons de woorden te binnen brengt.
  7. Bidt daarbij met aanhoudend bidden. Met bidden communiceer je met God. Je ervaart de gemeenschap en de nabijheid met God. Dat geeft je bescherming in de Burcht. Niet je geestelijke ervaringen, maar de Gemeenschap met God dat is het wezenlijke wat God met ons wil!

We mogen ons met een heel wat moeilijker strijd bezighouden, de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten, die ons beletten God te zien. 'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken voor alle heiligen.' Het is niet altijd het uur van de overwinning, het zijn niet altijd momenten waarop we stormenderhand de vijandelijke forten veroveren.

Er zijn ook momenten, als de nacht van de geestelijke duisternis valt, dat de grote machten in de hemel aan het werk zijn. En niemand behalve God doorziet de listen van satan.

'Om die reden buig ik mijn knieÎn voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het gel oof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.' Efeze 3:14-19

 

Gerard Feller juli 1999


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Bevrijdingspastoraat